Blog Image

MogensGade.dk

Nyt fra Kommunalbestyrelsen – april 2021

Uncategorised Posted on 02 May, 2021 09:24

Årsregnskab 2020

Årsregnskabet for 2020 er udarbejdet, og Kommunalbestyrelsen har godkendt, at årsregnskabet overgives til revisionsgennemgang. Regnskabet viser et driftsoverskud på 80 mio. kr.

Serviceudgifterne var i 2020 på 1.750,7 mio. kr., hvilket er 10,5 mio. kr. under den vedtagne serviceramme. Anlægsudgifterne var på 98 mio. kr. i 2020 set i forhold til en vedtaget anlægsramme på 88 mio. kr. Grundet COVID-19 blev bruttoanlægsrammen suspenderet i 2020, da kommunerne fik mulighed for at fremrykke anlægsprojekter.

Trods COVID-19-situationen som har gjort 2020 til et anderledes år på mange måder, så kan Jammerbugt Kommune igen præsentere et tilfredsstillende regnskabsår.

”Regnskabet ser fornuftigt ud med et driftsoverskud på 80 mio. kr. Dette flugter rigtig flot med budgettet, så det må siges at være positivt, og det viser, at Jammerbugt Kommune – også økonomisk – er i stand til at håndtere en krise som COVID-19-situationen”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

De samlede driftsudgifter i regnskabet udgør 2.498,6 mio. kr. Det er 13,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, som lød på 2.512,0 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af 2020 på 197 mio. kr. Den lå ved udgangen af 2019 på 199,2 mio. kr.

Renovering af haller

I budgettet for 2021 satte Kommunalbestyrelsen en samlet anlægsramme på 3 mio. kr. af til renovering af haller i 2021.

Det blev samtidig besluttet, at max. 1,2 mio. kr. af den afsatte ramme skal anvendes til renovering af omklædningsfaciliteter i DGI-Huset, Aabybro. Det resterende beløb vil blive brugt på renovering de følgende steder:

 • Skovsgaard Multihus
  Udskiftning af varmeveksler, så der kan holdes varmt vand i alle bruserne i baderummene.
 • ØAH-Hallen
  Udskiftning af vinduer i hal og fritidshus, hvor vinduerne er slidte og utætte og derfor trænger til udskiftning.
 • DGI-Huset, Aabybro
  Renovering af halgulv (nedslibning, lakering og opstregning af halgulv i idrætshal).
 • Sport og Kulturcenter Brovst
  Udskiftning af gulv i multisal og køling i multisal.
 • Biersted Idrætsforening

Udskiftning af døre.

 • Idrætscenter Jammerbugt

Renovering af halgulv (nedslibning, lakering og opstregning af halgulv i idrætshal)

Tilslutning til Fælles vækst i perioden 2022 og frem

Projektet Fælles Vækst er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, hvor formålet er at markedsføre Nordjylland nationalt og internationalt. I perioden 2022 og frem er Jammerbugt Kommune fortsat en del af projektet, som dog ændrer form, idet Fælles Vækst bliver videreført i et samarbejde mellem de fem vestkystkommuner: Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro Kommuner.

Det nye Fælles Vækst skal varetage den strategiske markedsføring af de fem kommuner med det mål at tiltrække gæster fra de nationale og internationale markeder – primært Tyskland, Holland, Norge og Sverige.

Det nye Fælles Vækst kommer fortsat til at være forankret i Destination Nordvestkysten, som med et samlet overnatningstal på 5.539.121 i 2020 er Danmarks næststørste destinationsselskab. Jammerbugt Kommune står for 31% af det totale antal overnatninger i Destination Nordvestkysten. Jammerbugt Kommunes andel til Fælles Vækst 2022 og frem svarer til 25% af det totale offentlige bidrag til Fælles Vækst 2022 og frem.

Markedsføring af nordvestkysten

”At være en del af projektet Fælles Vækst, også i perioden 2022 og frem, kommer til at have en positiv betydning for hele markedsføringen af nordvestkysten – og herunder også Jammerbugt Kommune, hvor vi jo i høj grad har glæde af vestkysten. Derfor er vi glade for at være en del af samarbejdet”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Konkret skal der med afsæt i Fælles Vækst 2022 og frem etableres nye markedsføringspartnerskaber med erhvervslivet for at skabe mest mulig finansiering i forhold til den generelle branding af Destination Nordvestkysten både nationalt og internationalt. Fælles Vækst vil desuden være ansvarlig for driften af de digitale platforme, herunder hjemmesiden visitnordvestkysten.com og sociale medier. Derudover vil Fælles Vækst løbende arbejde med bl.a. presseture, netværksarrangementer, analyser og koordinering med VisitDenmark i forhold til den internationale markedsføring.

Prisfastsættelse af parcelhusgrunde i Aabybro og Brovst samt erhvervsarealer i Aabybro

Kommunalbestyrelsen har netop fastsat mindstepriser på en række parcelhusgrunde i Aabybro og Brovst samt erhvervsgrunde i Aabybro.

Flere parcelhusgrunde ved Horsbækken i Aabybro

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2020 at byggemodne 17 yderligere parcelhusgrunde ved Horsbækken i Aabybro, og disse grunde har nu fået fastsat en mindstepris på 945 kr. inkl. moms/m2.

Projektet er tredje etape af udstykninger i området, og alle grunde i de tidligere udstykninger er solgt. Der er stor interesse for de 17 grunde, og ca. 40 familier har på nuværende tidspunkt bedt om at blive orienteret, når grundene udbydes til salg. Dette forventes at ske fra først i juli.

”Prisen på byggegrunde i Aabybro har været stigende. Det skyldes, at der er stor efterspørgsel på grundene i en by i stor udvikling, men også at det er blevet dyrere at etablere grundene. Derudover er vi som kommune forpligtet til at sælge grundene til markedspris og dermed i ca. samme prislag som de private grunde”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

23 parcelhusgrunde i Brovst

Derudover har Kommunalbestyrelsen fastsat en mindstepris på 23 parcelhusgrunde på Vesterbjergvej i Brovst. Grundene er beliggende i naturskønne omgivelser på en bakkeskråning i den sydlige del af Brovst. Hovedparten af grundene vil derfor være i kuperet terræn og ca. halvdelen af grundene vil få mulighed for at få udsigt ud over Limfjorden. Grundene er endvidere placeret ca. 1,2 km i gå-/cykelafstand fra Brovst skole og beliggende på samme side i forhold til hovedvejen. Prisen er blevet fastsat til 400 kr. inkl. moms/m2.

11 nye erhvervsgrunde i Aabybro

11 nye erhvervsgrunde på Høgårdsvej i Aabybro er også blevet prisfastsat. Arealanvendelse er angivet til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomheder og butikker, der udelukkende forhandler særligt pladskrævende varegrupper, og som ikke kan tilpasses i bymidten.

Erhvervsarealet har en attraktiv beliggenhed ud til hovedvej 11, hvilket giver direkte facademulighed for 5 af de 11 erhvervsgrunde. Mindsteprisen for erhvervsgrundene er blevet fastsat til 320 kr. ekskl. moms/m2. Erhvervsgrunde som ikke ligger i første række til hovedvejen er fastsat til 220 kr. ekskl. moms/m2.

Byggemodningen forventes færdiggjort medio maj 2021, og det er planlagt at udbyde erhvervsgrundende i umiddelbar forlængelse af dette.

For yderligere information, kontakt
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 4191 2001Nyt fra Kommunalbestyrelsen – marts 2021

Uncategorised Posted on 02 Apr, 2021 16:31

Jammerbugt Kommune med i samarbejde om udvikling af Hærvejen

Hærvejen snor sig fra grænsen til henholdsvis Frederikshavn og Hirtshals, og går gennem 15 kommuner. Med 76 km Hærvej i Jammerbugt Kommune har kommunen den længste strækning af Hærvejen. Ruten er populær, og interessen for ruten er kun forstærket under Corona-nedlukningen. Hærvejskommunerne arbejder på at udvikle ruten til at blive endnu mere attraktiv. Arbejdet er støttet af Nordeafonden.  

Hærvejen er et kendt brand med internationalt potentiale, og sammen kan de 15 Hærvejskommuner udvikle ruten. Ambitionen er at skabe større international synlighed, flere attraktive ruter, besøgssteder, fyrtårne med spændende danmarksfortællinger og unikke naturoplevelser.

”Et fælles projekt som udvikling af Hærvejen vil give gevinster for hver enkelt kommune langs Hærvejen, og vil også styrke Hærvejen som helhed. I Jammerbugt Kommune vil et samarbejde samtidig få stor betydning for de vandrestier, vi har. Desuden vil det kunne resultere i nye stiforbindelser og bedre trafiksikkerhed. Det er et spændende projekt”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Udviklingen af Hærvejen kan for eksempel bidrage til:

 • Flere certificerede vandrerundture
 • Nye/forbedrede stiforbindelser lokalt
 • Bedre stiforbindelser – muligvis med cykel/gangtunnel nogle steder
 • Bedre trafiksikkerhed for gående
 • Et antal kortere kørestolsvenlige ruter i nærheden af Hærvejen
 • Videreudvikling af Trailhead Slettestrand

Interesse fra Nordeafonden
Nordeafonden viser interesse for Hærvejen som et nationalt ikon for Danmark og med potentiale for et stærkt turismebrand. Over en årrække ser Nordeafonden mulighed for at udvikle Hærvejen med et tilskud på et trecifret millionbeløb. Initiativet for udviklingen skal ske fra kommunerne som også forventes at skulle bidrage økonomisk til udviklingen.

Nordeafonden har vist interesse for at støtte et fælles kvalitetsløft af Hærvejen med 100% støtte og lokale projekter i tilknytning til Hærvejen med 50% støtte.

I løbet af marts vil alle 15 Hærvejskommuner have behandlet projektet politisk, og 13. april 2021 vil kommunerne endeligt skulle tilslutte sig samarbejdsaftalen i forbindelse med det stiftende repræsentantskabsmøde for Udvikling Hærvejen. Til at varetage det videre arbejde er borgmester Mogens Christen Gade udpeget som medlem af det politiske repræsentantskab i foreningen Udvikling Hærvejen og Diane Aarestrup som suppleant for borgmesteren.

Bedre normering i dagtilbuddene

I 2020 fik daginstitutionerne i Jammerbugt Kommune godt 3 millioner kroner fra den pulje fra staten, som skal løfte minimumsnormeringen, og dette beløb hæves til knap 5 millioner kroner i 2021. 

Kravet er, at der fra 1. januar 2024 skal være et pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestuer og et pædagogisk personale pr. seks børn i børnehaver, og normeringsløftet fortsætter derfor i de næste tre år. 

De midler, som Jammerbugt Kommune modtager de næste år frem mod 2024 skal anvendes til de øgede lønudgifter, der følger med en bedre normering – både i de kommunale og private dagtilbud. Det betyder, at midlerne kommer til at betyde mere pædagogisk personale. Den nuværende uddannelsesmæssige sammensætning på 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere fortsætter.

”I Kommunalbestyrelsen er der enighed om at prioritere minimumsnormeringen i daginstitutionerne, og det er vigtigt for os, at alle midlerne netop bliver omsat til mere personale til børnene. Der er allerede kommet et kvalitetsløft i normeringen, og vi kan se frem til en yderligere forbedring hen over de kommende tre år, hvor vi vil være på linje med de nationale mål”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

I 2021 forventer Jammerbugt Kommune at få yderligere 4,8 millioner kroner til at løfte normeringen i daginstitutionerne. Midlerne til de kommunale dagtilbud bliver delt ud på institutionerne ud fra den eksisterende ressourcetildelingsmodel, mens de private dagtilbud får et øget tilskud pr. barn. 

Med de ekstra ressourcer, der tildeles i løbet af 2021, vil normeringen i antal børn pr. fuldtidsansat medarbejder (ekskl. ledelse) blive:

 • Vuggestue: Fra 3,55 til 3,37 børn pr. medarbejder.
 • Børnehave: Fra 6,88 til 6,54 børn pr. medarbejder.

Udskiftning af selvbetjeningsløsningen på bibliotekerne

Den nuværende selvbetjeningsløsning på Jammerbugt Kommunes fire biblioteker er udtjente, og vil nu blive opdateret og selvbetjeningsmaskinerne opdateret, så bibliotekerne kan overholde de kommende krav til digital sikkerhed.

Bibliotekerne indførte for ca. 10 år siden selvbetjening og åbne biblioteker. Åbningstiden for selvbetjening er således dagligt fra 7.00 – 22.00 på alle kommunens fire biblioteker. Og selvbetjeningsmuligheden bliver brugt rigtig meget.

Der er afsat 428.000 kroner til opdatering og udskiftning – fordelt med 214.000 kroner i henholdsvis 2021 og 2022. Men grundet et akut behov, så bliver hele det samlede beløb på 428.000 kroner frigivet nu.

Biblioteket i Aabybro står nemlig i øjeblikket i den kedelige situation, at systemet og selvbetjeningsautomaten ikke fungerer – og dermed er det ikke muligt at åbne for udlån, før problemet er løst.

”Pga. det akutte problem på biblioteket i Aabybro, bliver hele beløbet til opdateringen og udskiftningen frigivet nu. Vi fremrykker således dette projekt, som skulle have været i gang senere på året, hvor det i første omgang var planlagt til”, forklarer borgmester Mogens Christen Gade.Nordjylland står sammen om den 3. Limfjordsforbindelse

Uncategorised Posted on 20 Mar, 2021 18:25

Alt godt kommer som bekendt, til den der venter. Om ordsproget holder stik, vil den nærmeste fremtid afsløre.

Torsdag landede den opdaterede VVM-undersøgelse for den 3. Limfjordsforbindelse, og forude venter den måske vigtigste forhindring; Folketingets infrastrukturforhandlinger.

Indtil nu er den 3. Limfjordsforbindelse blevet syltet gang på gang. Det har skabt enorm usikkerhed for hele arbejdsmarkedet i Nordjylland. For alt imens Nordjylland i årevis har ventet på en løsning fra Christiansborg, er behovet for den 3. Limfjordsforbindelse blot vokset støt, og i dag er Nordjylland på nippet til at knække midtover.

En fælles nordjysk prioritering
Derfor står vi i Nordjylland sammen på tværs af kommuner, region, fagbevægelse og erhvervsorganisationer med ønsket om at skabe national balance og løfte hele Danmark. Det har vi flere gange understreget over for samtlige Folketingets partier, og nu gør vi det igen.

Helt utraditionelt har det akutte behov for den 3. Limfjordsforbindelse fået Aalborg Kommune og Aalborgs erhvervsliv til at tage alternative metoder i brug. Gennem Aalborg Alliancen tilbyder kommunen sammen med virksomhederne og en række faglige organisationer en medfinansiering på 600 mio. kr. til at realisere projektet.

Konsekvenserne mærkes hver dag
At den 3. Limfjordsforbindelse er målet for en fælles nordjysk kamp skal ses i lyset af den nuværende, uholdbare situations vidtrækkende konsekvenser. Vækst, investeringer, beskæftigelse og bosætning afhænger alt sammen af, at personer og varer kan krydse Limfjorden efter behov og nå frem til tiden. Det store pres på de nuværende forbindelser og manglen på den 3. Limfjordsforbindelse trækker derfor store veksler på erhvervslivet og almindelige borgere i hele regionen.

Virksomheder må forberede sig på fortsat at have ekstra omkostninger på grund af forsinkelser, holde på de fremtidige investeringer eller tage konsekvensen og flytte syd for fjorden. Arbejdstagere og pendlere må vælge mellem at vinke farvel til et muligt job på den anden side af fjorden eller se værdifulde timer, som kunne være brugt på arbejdet eller sammen med familien, blive spildt i kø gennem tunnelen.

Men konsekvenserne mærkes ikke kun regionalt. Danske og internationale virksomheder er så tæt indbyrdes forbundet, at problemet rækker langt ud over Nordjylland. Etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse er derfor en vital beslutning, som vil styrke sammenhængskraften i ikke bare Nordjylland, men hele landet – ja, endda Skandinavien.

Utallige gevinster og med respekt for dyr og natur
Med VVM-opdateringen har Vejdirektoratet lavet et gennemarbejdet grundlag for at Folketinget kan vedtage etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse. Den bekræfter endnu en gang, at projektet kan etableres uden at gå på kompromis med beskyttelse af natur og biodiversitet, og til gavn for Nordjylland og resten af Danmark.

Den 3. Limfjordsforbindelse vil nemlig både løse den stigende trafikale sårbarhed, skabe bedre trafikafvikling, mindske samfundsøkonomisk dyr spildtid, øge mobiliteten på arbejdsmarkedet, fastholde og skabe nye arbejdspladser og sikre forudsætningerne for virksomhedernes vækst og fremtidige investeringer nord for fjorden. Og oveni disse gevinster vil den øgede mobilitet og sammenhængskraft skabe positive følgevirkninger. Kort sagt vil den 3. Limfjordsforbindelse binde Nordjylland og Danmark sammen.

Tid til politisk handling
Dermed er VVM-offentliggørelsen også startskuddet for et afgørende halvår, hvor hele Nordjylland vil have blikket stift rettet mod Folketingets forhandlinger. Vi står med et stærkt projekt. Nu skal vi i mål.

Med nylige politiske udmeldinger, ser det ud til, at der er ørenlyd, og at den 3. Limfjordsforbindelse kan få luft under vingerne. Projektet fremgik nemlig af både den nuværende regerings eget partiudspil, samt den tidligere regerings infrastrukturaftale.

Derfor sætter vi i Nordjylland vores lid til, at ventetiden nu er ovre, og at et bredt politisk flertal endelig prioriterer den 3. Limfjordsforbindelse – et flertal, som vil stå sammen om at bane vejen, så virksomhederne og arbejdspladserne i Nordjylland kan udvikle sig og bidrage til velstand i hele Danmark.

Mogens Chr. GadeNyt fra Kommunalbestyrelsen

Uncategorised Posted on 13 Mar, 2021 16:43

Økonomi og tid overholdt ved ombygningen af Aabybro Genbrugsplads

Moderniseringen og udvidelsen af genbrugspladsen i Aabybro foregik fra 2018 og frem til 2020. Den nye og mere rummelige plads blev indviet i november sidste år.

20.000 kr. under bevillingen og en ombygning, der overholdt tidsplanen, det er resultatet af projektet med at modernisere og udvide genbrugspladsen i Aabybro. For mens den samlede bevilling forud for projektets opstart lød på 18.425,00 mio. kr., så viser det endelige regnskab et samlet forbrug på 18.405,00 mio. kr. Beløbet indeholder samtidig godt en halv mio. kr., som er afsat til slidlag og etårs eftersyn i slutningen af 2021.

”Det er tilfredsstillende, at projektet er holdt under bevillingen og inden for tidsrammen. Samtidig er det meget positivt, at der undervejs i ombygningen var minimale gener for borgerne, der benytter genbrugspladsen. ”Genbrugspladsen fremstår nu moderne og med et bedre flow ved aflevering af de forskellige affaldstyper”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Genbrugspladsen i Aabybro er den sidste i rækken af de fire genbrugspladser i kommunen, der er blevet moderniseret. Og ligesom i Fjerritslev, Pandrup og Brovst er den indrettet med en servicebygning til mandskabsfaciliteter og særlige affaldsfraktioner, en haveaffaldsplads til modtagelse af haveaffald og et forhøjet plateau, hvor borgerne kan holde og smide affald ned i forsænkede containere.

Grønt lys for byggeriet af 20 almene boliger i Hune

I løbet af marts starter byggeriet af 20 almene boliger i den østlige del af Hune. Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop godkendt økonomien for projektet.

Boligerne kommer til at ligge på Stenmarksvej i Hune på et ca. 1,1 ha. stort areal, øst for de to dagligvarebutikker i Hune, og op mod Aalborgvej. Boligerne får hver tre værelser på i alt 89,6 m², og de får alle et cykelskur/depotrum, carport og terrasse. Områderne ved boligerne indrettes som naturgræsarealer.

”I løbet af det næste halvandet års tid vil de spændende boliger tage form i Hune. De får en central placering i forhold til indkøb og naturen, og vil derfor være attraktive for en bred gruppe af borgere”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Sideløbende opføres 30 private boliger, der opføres syd for de 20 almene boliger. De private boliger opføres i tre størrelser på 85 m², 100 m² og 115 m².

Syd for de 20 almene boliger opføres der også 30 privat boliger. De private boliger opføres i størrelser på 85m2, 100m2 og 115m2.

Huslejen kommer til at ligge på 1.095 kr. pr. m² om året ekskl. forbrugsafgifter. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 8.175 kr. ekskl. forbrugsafgifter. Skema A blev godkendt med en husleje på 1.090 kr. pr. m² om året ekskl. forbrugsafgifter.

Byggeriet af lejeboligerne er planlagt til at starte medio marts 2021 og planen er, at byggeriet er færdig ultimo juni 2022.

Flere byggegrunde i Ingstrup på vej

Et forslag til et nyt boligområde ved Sdr. Ringvej i Ingstrup sendes nu i offentlig høring i otte uger. Planen er, at der kan bygges både parcelhuse og rækkehuse i området.

I strategien for at sikre attraktive byggegrunde og et varierende udbud af boligtyper i kommunen har Kommunalbestyrelsen nu godkendt at sende et forslag til en ny lokalplan i høring. Med den nye lokalplan kan der opføres 11 nye boliger i området.

Lokalplanen vil give mulighed for at opføre 11 nye attraktive boliger, der bliver fordelt mellem parcelhuse og rækkehuse. Rækkehusene vil blive placeret i den nordlige del af lokalplanområdet, mens den sydlige del af området giver mulighed for tre parcelhusgrunde. Området ligger i tæt tilknytning til Ingstrup by, og med en særlig udsigt mod det åbne land. Boligerne bliver forbundet med et lukket vejsystem.

”Vi ser en stigende efterspørgslen efter boligformer, som lokalplanen gør det muligt at opføre. Det er en klar strategi for os politikere i Jammerbugt Kommune, at vi ønsker at understøtte efterspørgslen efter forskellige boligtyper, og dermed danne grundlag for tilflytning til vores lokalsamfund. Med de forskellige typer af boliger i det nye område, vil det kunne tiltrække en bred skare af borgere”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Hvis lokalplanen opnår endelig godkendelse, betyder det også, at det udlagte erhvervsområde annulleres, da området ikke længere er aktuelt til formålet.

”De terrænforskelle, der er i området, giver mulighed for at tilpasse boligerne til landskabet, og det giver mulighed for at bygge spændende og anderledes boliger på store grunde, og med en skøn udsigt”, forklarer Mogens Christen Gade.

Forslag til lokalplanen 25-010 udsendes kort efter Kommunalbestyrelsesmødet i februar i otte ugers høring.Kommunalbestyrelsen styrer Jammerbugt Kommune

Uncategorised Posted on 22 Feb, 2021 09:13

Den øverste myndighed i Jammerbugt Kommune er Kommunalbestyrelsen – og det er Kommunalbestyrelsen der sætter dagsordenen – det kommer jeg ind på senere.

De overordnede rammer for al vores virksomhed fra administration til den enkelte børnehave udstikkes af Kommunalbestyrelsen – det gælder såvel de økonomiske rammer som de overordnede mål for det der skal foregå – det er det vi kalder for central styring. Herefter er der frihed ude i den enkelte institution eller skole eller hvad det måtte være til at sætte en lokal dagsorden – bestyrelse, ledelse og medarbejdere imellem – netop fordi de som har skoene på bedst ved hvor de trykker. Den frihed giver en mangfoldighed helt uden lige – det er det vi kalder decentral ledelse.

Så i Jammerbugt Kommune er der central styring fra kommunalbestyrelse og decentral ledelse ude i de enkelte institutioner og skoler som eksempel.

Denne model giver motivation og er lokalt forankret i et brugerdemokrati.

Jammerbugt Kommune er efter min mening et mønster eksempel på, at lokaldemokratiet virker – det begynder efter hvert valg – hvor vi har god tradition for, at alle kommunalbestyrelsens medlemmer indgår en konstitueringsaftale – den seneste havde også en række politiske målsætninger – på den måde har alle Kommunalbestyrelsesmedlemmer været med til at sætte den politiske dagsorden.

Den næste gode demokratiske tradition i Jammerbugt Kommune er, at vi ofte er en samlet kommunalbestyrelse der indgår budgetaftalerne år efter år. Her sættes der også en politisk dagsorden – selvfølgelig med tal, men også med 16 – 20 siders tekst om hvad der skal arbejdes med det kommende år.

Den næste gode demokratiske tradition er at vi året igennem har ca. 10 temamøder for den samlede kommunalbestyrelse hvor alle kommunalbestyrelsesmedlemmer har mulighed for at påvirke sager på vej igennem systemet – inden de havner på en officiel dagsorden –

Den næste gode tradition i vores kommune er, at vi i fællesskab udarbejder og formulerer indsatsområder der skal sikre fremskridtet og fremtiden for Jammerbugt Kommune både når vi taler velfærd og når vi taler vækst og udvikling – En samlet kommunalbestyrelse har netop her i Januar 2021 i fællesskab vedtaget 46 nye indsatsområder.

På den måde er Jammerbugt Kommune topstyret af Kommunalbestyrelsen – som sætter en dagsorden, som der så arbejdes med konkret ude i de enkelte fagudvalg og gerne i et samarbejde mellem flere udvalg. – På den måde får vi et fagudvalgsstyre – idet næsten alle de indstillinger der kommer fra fagudvalgene bliver godkendt i Kommunalbestyrelsen – i øvrigt uafhængigt af hvilket udvalg indstillingen kommer fra.

Alle fagudvalg har deres kompetenceområder – f.eks. – Så kommer beskæftigelsesudvalget med beskæftigelsesplanen – Socialudvalget kommer med en plejehjemsplan – KFL-udvalget kommer med et oplæg til fritidspolitikken. O.s.v.

Disse oplæg og indstillinger bliver jo til i en dialog mellem udvalgspolitikerne – forvaltningen og alle de høringspartnere og interessenter i øvrigt, som inddrages – det er med udgangspunkt i disse dialoger, at vi til kommunalbestyrelsen virkelig får nogle kompetente indstillinger med bund i faglighed og flittige fagpolitikere – og det er jo i respekt for det arbejde, at disse indstillinger oftest vedtages af kommunalbestyrelsen – det gør jo ikke, at der ikke debatteres i Kommunalbestyrelsen – men de store debatter foregår i fagudvalgene hvor politikerne kommer med hver deres tilgang – men hvor de jo også ofte viser viljen og evnen til de brede aftaler, som tjener Jammerbugt Kommune og os der bor her bedst. Brede løsninger giver stabilitet – og det er der til enhver tid brug for i en Kommune.

Herudover er der også mindst to årlige møder mellem gruppeformændene i Kommunalbestyrelsen – hvor alt kan behandles efter ønske fra den enkelte gruppeformand.

Som eksempel på hvordan vi arbejder med en sag eller et konkret projekt i Jammerbugt Kommune:

Kommunalbestyrelsen beslutter, at vi skal bygge en ny skole i Jetsmark. Så nedsætter Kommunalbestyrelsen en politisk styregruppe, som kører projektet på vegne af kommunalbestyrelsen – i forløbet er der orientering af Kommunalbestyrelsen og der er officielle punkter på kommunalbestyrelsens dagsorden – f.eks. beslutter kommunalbestyrelsen hvor skolen skal placeres og hvor meget den må koste og hvem der skal udføre opgaven efter en licitation.

På den måde har alle i Kommunalbestyrelsen været med til at beslutte, at vi gør noget – nogle arbejder konkret med projektet – i dette tilfælde en politisk styregruppe – Kommunalbestyrelsen er involveret i processen og træffer løbende beslutninger efter oplæg fra den politiske styregruppe – ligesom der også løbende orienteres om status på projektet.

Dette en beskrivelse af det interne Demokrati i Jammerbugt Kommune – en anden dag vil jeg prøve at beskrive borger og brugerinddragelsen – som en vigtig forudsætning for den dynamiske udvikling af vores Kommune.Nyt fra kommunalbestyrelsen – januar 2021

Uncategorised Posted on 07 Feb, 2021 11:21

Renovering af Børnehaven Gl. Dalhøj børnehave

Børn og personale i Børnehaven Gl. Dalhøj i Fjerritslev kan se frem til, at flere af børnehavens faciliteter bliver moderniseret. Dertil kommer en udvidelse af børnehaven, så børnehaven fremover får plads til 75 børn. En konsekvens af, at børnetallet i området er stigende.

Flere børn i Fjerritslevområdet betyder, at der er brug for mere plads i Børnehaven Gl. Dalhøj i Fjerritslev, oveni kommer, at flere af børnehavens faciliteter trænger til et løft. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at renovere børnehaven for 5,9 mio. kr.

Børnehaven får dermed plads til yderligere 25 børn, og vil gå fra at kunne rumme 50 børn til 75 børn. Konkret bliver det en bygningsudvidelse på 250 m2, mens de eksisterende faciliteter får en generel opdatering med særlig fokus på en bedre indretning af børnenes garderobeområde, en optimering af personaleområdet og et nyt køkken, der er godkendt til madordning. I budgettet er der medregnet udgifter til inventar og supplement til den eksisterende legeplads. Ligesom udgifter til genhusning af børnene og personalet, mens renoveringen og ombygningen foregår, også er indberegnet.


”Med renoveringen og tilbygningen får børn og personale i Gl. Dalhøj de rette omgivelser til at understøtte en velfungerende og fremtidssikret børnehave”, fortæller Mogens Christen Gade.

Først skal projektet i udbud som totalentreprise. Når udbuddet og den detaljerede planlægning af projektet er på plads, forventer kommunen, at selve byggeperioden vil tage mellem 7-9 måneder.

Samarbejdsaftale med Destination Nordvestkysten

En samarbejdsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Destination Nordvestkysten er netop blevet godkendt. Samarbejdsaftalen er en fælles aftale mellem de fem kommuner, der indgår i samarbejdet og Destination Nordvestkysten. Aftalen udstikker de overordnede rammer for destinationens opgaveportefølje.

Destination Nordvestkysten omfatter Holstebro, Thisted, Lemvig, Hjørring og Jammerbugt Kommuner, og er det 2. største destinationsselskab i Danmark i 2020 med over 5,5 mio. overnatninger årligt. Siden 2019 har områderne haft et fælles ansvar for at udvikle destinationerne og varetage de lokale turismefremme indsatser.

Nu ligger der en formel samarbejdsaftale fast mellem parterne, den definerer de overordnede rammer for Destination Nordvestkystens opgaveportefølje, som er delt i to hovedområder: Destinationsudvikling og Markedsføring.

”Samarbejdet mellem de fem kommuner i Destination Nordvestkysten styrker helt klart udviklingen af det attraktive område, kommunerne dækker. Samtidig står vi sammen stærkere i markedsføringen af de mange tilbud, den favner og varetager derfor også Jammerbugt Kommunes interesser, blandt andet inden for turismeudviklingen i kommunen”, siger Mogens Christen Gade.

Samarbejdsaftalen er baseret på aftalegrundlaget for etableringen af Destinationsselskab Nordvestkysten, som blev vedtaget af de fem byråd i 2019, den trådte i kraft ved starten af 2021 og løber frem til slutningen af 2023. Efter 12 måneder vil der ske en revision af planen.  

Samarbejdsaftalen består af ni punkter: Strategisk destinationsudvikling, strategisk markedsføring, produkt og forretningsudvikling, koncept for gæsteservice, projektudvikling og projektfinansiering, samarbejde med turismeerhvervet, netværk og kompetenceudvikling, analyse og statistik, interessevaretagelse.

”Strategisk markedsføring er særligt interessant for os i arbejdet med de to destinationer: Blokhus-Løkken og Slettestrand/Thorup Strand og i forhold til Masterplan Limfjorden, der er den tredje distinationsplan. Vi arbejder også særligt for at sikre, at der i destinationsselskabet er en medarbejder, der specifikt varetager opgaven med at håndtere turisterhvervet i Jammerbugt Kommune”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Midler til byggeriet af ny skole i Jetsmark

Hidtil har aktiviteterne på marken i Jetsmark, hvor den nye skole skal ligge, været få. En masse er sket i kulisserne indtil nu, og i år, starter det egentlige arbejde med at bygge den nye skole i Jetsmark.

Skolebyggeriet begynder i 2021, og derfor frigiver kommunalbestyrelsen nu 38 mio. kr. til blandt andet terrænarbejder, kloakarbejder, murerarbejder og tømrerarbejder.

Byggeriet løber frem til 2023, og de kommende to år er der henholdsvis afsat 64 mio. kr. i 2022, mens der i 2023 er afsat 38 mio. kr.

Skoleprojektets ramme er på 152 mio. kr., og derfra blev der sidste år fremrykket anlægsmidler fra skolerammen på 2,2 mio. kr. til finansiering af arkæologiske udgravninger på jorden, hvor skolen skal ligge. Dertil kommer tidligere bevillinger på i alt 14,2 mio. kr., fordelt med 0,5 mio. kr. i 2018, 4,0 mio. kr. i 2019 og 9,7 mio. kr. i 2020.

Byggeriet skal stå klar til de første elever i august 2023.

Trafiklys i krydset Vesterhavsvej og Hunetorpvej

Jammerbugt Kommune har modtaget flere henvendelser om de trafikale problemer, der er i Hune by – specielt i sommerperioden. Derfor har kommunalbestyrelsen nu besluttet at etablere trafiklys i krydset ved Vesterhavsvej og Hunetorpvej.

Når foråret og sommeren igen melder sin ankomst om få måneder, så melder et stigende antal biler sig også på stækningen mod Blokhus, og det har ofte givet udfordringer i krydset ved Vesterhavsvej og Hunetorpvej.

For at forbedre trafikafviklingen og gøre den mere sikker, har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal etableres et trafiklys i Hune. Trafiklyset forventes at være i brug inden sommeren i år.

Prisen for trafiklyset er anslået til 600.000 kr.Borgmesterens nytårsbetragtninger 2020/21

Uncategorised Posted on 07 Jan, 2021 17:06

For et år siden gjorde jeg – sædvanen tro – status på året, der gik, og forsøgte at kigge lidt frem mod 2020.

I dag må jeg konstatere, at min fantasi langt fra slog til.

Jeg tror, de færreste dengang kunne forestille sig et 2020, som bød på forsamlingslofter af varierende størrelse, nedlukning af skoler og idræts- og kulturliv, hjemsendelse af medarbejdere til hjemmearbejdspladser – krav om brug af mundbind i offentlig transport og butikker og alt det, som Corona i øvrigt har ført med sig af dramatiske forandringer i vores ellers så trygge og stabile hverdag.

Ingen kunne dengang forestille sig, at vi tilmed inden årets udgang skulle underlægges særlige restriktioner, som indebar, at vi blev ”kraftigt opfordret” til at holde os indenfor kommunegrænsen m.m.

Alt imens var vi ufrivillige vidner til lukningen af et helt erhverv af stor betydning både for Jammerbugt kommune, landsdelen og Danmark.

Et ultimativt slag såvel menneskeligt som økonomisk for vores lokale minkavlere, som gennem generationer har skabt og drevet deres livsværk, et livsværk som med ét blev fjernet fra dem.

Men også et stort slag for Jammerbugt Kommune, da erhvervet gennem årtier har været en del af vores identitet.

Jeg havde det selv, som en bokser må føle det. Først en kæmpe mavepuster, og så et kæbestød – det gjorde os ærlig talt lidt groggy.

Det hele lyder mest af alt som scener fra en uvirkelig fremtidsfilm – men desværre var det virkeligheden i Jammerbugt Kommune i 2020.

Men der var også en anden virkelighed. For midt i den tunge, triste skygge fra den konstante Coronatrussel, stråler lyspunkterne endnu klarere.

Og jeg er stolt af, hvordan vi som kommune endnu engang har vist, at vi kan klare opgaverne: også når det er svært:

 • Vi har etableret nødpasning for de børn, hvis forældre ikke havde mulighed for at arbejde hjemmefra.
 • Vi har skabt en skoledag med virtuel undervisning.
 • Vi har opsporet smittede børn og brudt smittekæder.
 • Vi har tilpasset servicen i hjemmeplejen og hvor det ellers var krævet.
 • Vi har lukket og genåbnet plejehjem, biblioteker, sportshaller og aktivitetscentre – over flere omgange.
 • Vi har oprettet 1000 opkoblinger til hjemmearbejdspladser, så kommunens administrative medarbejdere i stort omfang kan løse deres opgaver hjemmefra
 • Med stor succes har vi oprettet en jobbank, som borgere og medarbejdere kan tilmelde sig, hvis de ønsker at tilbyde deres hjælp.
 • Og så har vi har holdt hundredvis af digitale møder
 • og meget, meget mere.

Alt sammen har kunnet lade sig gøre takket været dygtige og fleksible medarbejdere, som har udvist et kæmpe ansvar for at få tingene til at lykkes – også selvom det indebar, at de skulle kaste sig ud i opgaver, som måske ikke lige er deres spidskompetencer.

Det har krævet mod, vilje og forandringsparathed fra deres side. Og det har indimellem krævet tålmodighed og overbærenhed fra borgernes side.

Derfor vil jeg gerne takke både medarbejdere og borgere i Jammerbugt Kommune.

Jeg mærker tydeligt, at rigtig mange af jer udviser en særlig betænksomhed og et særligt overskud – ja nærmest omsorg – i denne lidt uvirkelige tid, som kræver noget ekstraordinært af os alle sammen. Tak.

Sammen har vi har oplevet, hvordan hverdagen fortsætter – på trods af ændrede omstændigheder.

Gamle cirkusheste har måttet lære nye tricks.

Jeg selv er blevet ganske ferm til at afholde digitale møder, og selvom det aldrig bliver en ligeværdig erstatning for at være fysisk til stede i samme rum – så er det et glimrende alternativ og supplement til de fysiske møder

De digitale møder gør det muligt at fortsætte mange samarbejder og processer, både internt i kommunen og med eksterne parter.

For ”The show must go on”, som man siger – og det gjorde det – og det vil det også gøre i 2021.

På trods af de store udfordringer har vi nemlig holdt gang i hjulene i Jammerbugt Kommune – både internt og i forhold til de borgernære serviceområder, som børnepasning, folkeskole og ældreområdet.

Samtidigt har der jo også været gang i hjulene udenfor rådhusene og i samarbejdet med ildsjæle, foreningslivet, lokalsamfundene og erhvervslivet.

I Aabybro er der god gang i det store centerbyprojekt og planerne omkring Aabybro Idrætsforenings nye klublokaler med en vision om at etablere et foreningshus er i fremdrift i en god dialog med Jammerbugt Kommune.

I Brovst er der godt gang i et byfornyelsesprojekt – som suppleres af et byforskønnelsesprojekt i Jernbanegade med nedrivning og genopførelse af nye forretningslokaler og lejeboliger og med en flot grøn kile.

Cykelstien mellem Brovst og Tranum bliver etableret i 2021 og går videre fra Tranum ud mod Tranum Strand.

24 nye lejeboliger etableres i Brovst samtidigt med, at de længe ventede byggegrunde på Vesterbjergvej kan udbydes til salg i løbet af 2021 – forsinket af historiske udgravninger.

I Fjerritslev er der også gang i et byfornyelsesprojekt på et tocifret millionbeløb – en proces omkring Fjerritslev Midtby starter op i begyndelsen af 2021 i en dialog med borgere, borgerforening og handelsforening – Børnehaverne i Fjerritslev står også her i 2021 for tur til renovering og udbygning – der startes med Gammel Dalhøj – endelig er en udvidelse af Fjerritslev College besluttet – således, at der vil være 76 boliger til elever på Fjerritslev Gymnasium.

Igangsætningen af udvidelsen og renoveringen af Idrætscenter Jammerbugt forventes også i løbet af 2021.

I Pandrup er der sat en proces i gang med en stor midtbyplan – som skal skabe et nyt center i handelsbyen Pandrup – samtidigt er der jo ved at være klar til start på det nye Skolecenter Jetsmark – hvor der vil være første spadestik omkring 1. april 2021 – og det vil også være i 2021, at der er første spadestik til renoveringen og udvidelsen af Jetsmark Idrætscenter.

Så jo hjulene er holdt i gang i Jammerbugt Kommune – selv i den ganske særlige situation vi  har været i og stadig er i.

Udover disse mange konkrete projekter kan mange flere nævnes – f.eks. er mange store og små projekter ude i lokalsamfundene – også et tegn på, at der holdes gang i hjulene.

Mange lokalplaner er vedtaget – og en del af disse vil også i løbet af 2021 give synlige investeringer til gavn og glæde lokalt – men så sandelig også for helheden Jammerbugt Kommune.

På kommunalbestyrelsens møde i oktober blev budgettet for det kommende år vedtaget af en samlet kommunalbestyrelse

Dermed blev den gode tradition med brede forlig og politisk stabilitet i Jammerbugt Kommune holdt i hævd.

Og dermed er de økonomiske trædesten lagt for 2021.

Overskrifterne for budgettet lyder kort sagt:

 • Højere normering i dagtilbud
 • Flere midler til folkeskolen
 • Flere penge til hjemmeplejen
 • En positiv økonomisk markering til fritidsområdet
 • Store anlægsinvesteringer

Budgettet afspejler, at kommunen i flere år har været i god udvikling på mange områder. Blandt andet med en stabil befolkningsudvikling, en lav ledighed og en stor vækst i antal turismeovernatninger.

Økonomisk har vi flere midler til velfærd og udvikling end nogensinde. Og hvordan er vi så kommet dertil?

Det er vi med mange års økonomisk ansvarlighed – et flot budget 2020 – en god midtvejsregulering – en vunden retssag mod staten – en god kommuneaftale – og en rigtig god udligningsreform!

Dermed har vi i 2021 mulighed for at styrke kvaliteten i institutionerne ved at øge normeringen. Som nu er på niveau med landsgennemsnittet.

Folkeskolerne får via frigivne opsparede midler også flere penge at gøre med i 2021

Ældreområdet til føres 7 millioner kr. bl.a. til dækning af at vi bliver flere ældre – som for nogens vedkommende også er mere plejekrævende

På fritidsområdet afsættes der yderligere en halv mio. kr., som via Folkeoplysningsudvalget skal udmøntes som et medlemstilskud.

Med budget 2021 forventer vi et driftsoverskud på godt 142 mio. kr. som bl.a. kan være med til at finansiere anlægsinvesteringerne på godt 152 mio. kr.

Skatteprocenten og grundskyldspromillen er uændret.

Kommunalbestyrelsens evne og vilje til det brede samarbejde giver den politiske og økonomiske stabilitet der er forudsætningen for de mange gode og store investeringer vi som kommune kan foretage både på den borgernære velfærd og i forhold til de fysiske rammer.

Derfor skal der også lyde en stor tak til mine politiske kollegaer for det gode samarbejde i løbet af 2020 – jeg ser frem til, at det også fortsætter i 2021.

Starten på 2021 vil byde på vedtagelsen af Handlingskataloget til Kommunalbestyrelsens Planstrategi.

En Planstrategi, som sætter klare pejlemærker for hvad der skal sikre borgernær velfærd og vækst i Jammerbugt Kommune.

Med handlingskataloget i hånden er vi nemlig klar til at sætte handling bag planstrategiens flotte ord. Og netop handling slår som bekendt alt!

For det er gennem handling, at vi når de gode resultater:

 • Som når Jammerbugt Kommune af Dansk Arbejdsgiverforening bliver kåret til Danmarks bedste beskæftigelseskommune
 • Eller når Dansk Industri kårer os som den kommune, som har den 10. bedste kontakt mellem erhvervslivet, administrationen og politikerne
 • Eller når vi bliver kåret som Nordjyllands bedste og Danmarks 3. bedste kommune til at løfte folkeskoleeleverne fagligt.
 • Eller når vi fortsat er Nordjyllands største turistkommune målt på antal overnatninger

Det er faktisk ikke så ringe endda!

Desværre er det nok urealistisk at tro, at Coronaudfordringerne er et overstået kapitel, og vi vil sikkert stadig komme til at opleve nogle udfordringer på den baggrund.

Der er kun ét at gøre: Vi må fortsat holde skruen i vandet og følge sundhedsmyndighederne anvisninger. Og så ser vi frem til muligheden for en vaccine i løbet af året.

Ellers er det afgørende jo, at vi husker det medmenneskelige aspekt i denne tid.  Vi er mennesker. Vi har brug for, at andre er der for os – at nogle bekymrer sig om os. På samme måde har alle andre mennesker det også.

Et godt gammeldags brev til oldemor på plejehjemmet vil som eksempel være med til gøre lykke i en ellers træls tid.

Afslutningsvist skal der lyde en tak til alle der lokalt, kommunalt, erhvervsmæssigt – og i det hele taget har bidraget i og til Jammerbugt Kommune i 2020

Endnu en gang tak til Kommunalbestyrelsen for evnen og viljen til det brede samarbejde

Med ønsket om et Godt Nytår 2021

Godt Nytår til Alle!Flere boliger i Brovst og Hune

Uncategorised Posted on 28 Dec, 2020 12:10

Kommunalbestyrelsen har godkendt to byggeprojekter af almene lejeboliger. Det betyder, at der i Brovst opføres 12 almene boliger til udlejning, mens der i Hune opføres 20 almen boliger til udlejning.

Lejeboligerne i Brovst kommer til at ligge i Jernbanegade, og oprindeligt var der kun planlagt otte boliger her, primært fordi den fysiske plads var begrænset. Siden er det blevet muligt at inddrage mere plads til byggeprojektet, og derfor udvides antallet af boliger til 12. Det ekstra areal, der er tilføjet byggeprojektet, er Faldborggade 2, og dermed dækker arealet for de nye boliger hjørnet af Jernbanegade, Faldborggade og Smedevej.

De 12 lejeboliger bliver fordel på stueplan, 1. sal og 2. sal. I stueplan opføres to 2-værelses lejligheder på ca. 65 m² pr. bolig (inkl. fællesarealer), samtidig kommer der 300 m2 erhvervslokaler i stueplan. De resterende ti lejeboliger bliver 3-værelses lejligheder på ca. 95 m² pr. bolig (inkl. fællesarealer). De placeres på 1. og 2. sal.

Huslejen forventes at blive på ca. 5.325 kr. om måneden for en bolig på 65 m², mens boligerne på 95 m² forventes at få en husleje på ca. 7.775 kr. om måneden.

Der bliver fælles gårdrum mod syd/øst med åbning mod Smedevej, hvor der også bliver adgang til boligerne. Der bliver etableret elevator, og adgangen til lejeboligerne på 1. og 2. sal bliver via en svalegang.

Det er Boligselskabet Nordjylland, der står for at opføre de 12 boliger i Brovst, og byggeriet forventes at starte i sommeren 2021 med indflytning først på vinteren 2022.

Boligerne i Hune
Kommunalbestyrelsen har godkendt opførelsen af 20 almene lejeboliger i Hune. De kommer til at ligge på Stenmarksvej på et areal øst for de to dagligvarebutikker i den østlige del af Hune og op mod Aalborgvej.

De nye lejemål bliver 3-værelses boliger på ca. 89,6 m2 pr. bolig, og de opføres i én etage. Til hver bolig opføres depotrum, terrasse og et overdækket gangareal. Huslejen for boligerne er beregnet til at blive på ca. 8.150 kr. pr. måned ekskl. forbrugsafgifter.

Lejeboligerne er en del af et større byggeprojekt, hvori der også indgår 30 private boliger. Det er Boligselskabet Lejerbo Aalborg, der står for byggeriet af lejeboligerne.

Byggeriet af de 20 almene boliger forventes at gå i gang i foråret 2021, og med forventet indflytning i sommeren 2022.

”Vi ser frem til, at de to byggerier går i gang. Der er fortsat stor efterspørgsel på lejeboliger i kommunen, og de to byggeprojekter imødekommer også behovene for lejeboliger til familier. Boligerne ligger samtidig på attraktive placeringer i de to byer. I Hune tæt på naturen og indkøb, mens boligerne i Brovst er centralt placeret i bymidten”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Mulighed for flere butikker i Teknologiparken

Lokalplan 27-032 er blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune. Det betyder, at der nu kan etableres to større udvalgsvarebutikker i Teknologiparken.

Den nye lokalplan giver mulighed for, at der etableres detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, erhvervsformål i miljøklasse 1 til 3 og undervisningsformål, som der allerede er etableret i området. I den østlige del, som lokalplanen dækker, åbnes der op for virksomheder i miljøklasser op til klasse 5, hvormed der bl.a. kan etableres autoværksteder i området.

Med lokalplanen bliver det muligt at etablere større butikker på minimum 800 m² og maximalt 2.780 m², som bymidten i Aabybro ikke giver samme mulighed for. I dag ligger der allerede et byggemarked, en autohandel, en maler og en uddannelsesinstitution i Teknologiparken.

”I Jammerbugt Kommune er vi også interesseret i, at der kan åbne store udvalgsvarebutikker, som ikke kan etableres i Aabybro bymidte. Placeringen ved Teknologiparken i Aabybro muliggør en udbygning af butiksstrukturen, der kan supplere den eksisterende detailhandel. Samtidig kan udvidelsen bidrage til et større og mere varieret butiksudbud, som igen kan have positiv effekt på indbyggertallet og detailhandlen generelt”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Jammerbugt Kommune har i dag konkrete forespørgsler på etablering af to udvalgsvarebutikker på ca. 1.800 m² og ca. 960 m² og en fastfood restaurant på ca. 720 m².

Lokalplanen har været i 8 ugers høring fra 6. juli 2020 til og med 31. august 2020. På baggrund af de indkomne høringssvar vil der i området blive mulighed for at etablere en pylon af samme højde, som den der i dag er ved McDonalds. Pylonen placeres ud mod Østergade. Derudover har høringssvarene ikke ført til ændringsforslag.

P-pladser i Blokhus

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt etablering af nye parkeringspladser i Blokhus, hvilket betyder flere parkeringspladser i løbet af 2021.

P-pladserne kommer til at ligge på det kommunale og offentlige vejareal ved Aalborgvej/Søren Petersvej i den østlige del af Blokhus. Arbejdet med at etablere P-pladserne går i gang allerede i år, og forventes at kunne blive taget i brug inden udgangen af 2020.

I forbindelse med P-pladserne gøres der også klar til indretning af el-ladestandere. 

Finansiering
I forbindelse med byggesager i Blokhus modtager Jammerbugt Kommune indbetalinger til parkeringsfonden fra bygherre, som ønsker at fravige kravet om det antal parkeringspladser, der skal etableres i forbindelse med deres byggeri. Indbetalingen er på ca. 35.000 kr. pr. parkeringsplads.

Retningslinjerne for parkeringsfonde er således, at Jammerbugt Kommune inden 5 år efter indbetalingen kan etablere offentlige parkeringspladser med samme antal, som der er indbetalt for. Jammerbugt Kommune skal betale 50% af omkostningerne ved etablering. Dette sker primært ved, at parkeringspladserne etableres på kommunale arealer.Next »