Historisk forlig
For første gang i Jammerbugt Kommunes historie er der indgået et budgetforlig, som omfatter samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Det er et godt signal for såvel borgere som ansatte, at der står en samlet kommunalbestyrelse bag budget 2011.
Budgettet har specielt på de specialiserede områder og på overførselsområdet krævet nogle udvidelser. Set i forhold til opgaven med nulvækst har det betydet nogle reduktioner og effektiviseringer på bl.a. børnepasningsområdet, det grønne område og administrationen.

Nye initiativer
Men der er også blevet plads til nye initiativer som udvikling af kommunens 4 centerbyer startende i Pandrup – flere penge til musik og billedskolen – penge afsat til et kommende ungeråd – fortsættelse af nedrivning af faldefærdige huse og udvidede åbningstider i enkelte børnehaver.

Nøgletal
Der er budgetteret med en kassehenlæggelse på godt 13 millioner kr – et driftsoverskud på knap 43 millioner kr. og et skattefinansieret anlægsbudget på 34 millioner kr.

Anlægsbudget
Anlægsbudgettet vil bl.a. give mulighed for fokus på trafiksikkerhed, halrenoveringer, børnehaverenoveringer, forbedring af forholdene ved vore havne – og endelig er det muligt om end i begrænset omfang at fortsætte den omfattende skolerenovering der er gennemført i 2009 og i indeværende år. Der er også udsigt til 2 nye cykelstier i 2011. Der satses fortsat på bosætning og tiltrækning af tilflyttere. Der planlægges i 2011 gennemført en række byggemodningsprojekter, herunder er det aftalt at der kan gennemføres byggemodning i 34 lokalsamfund ud fra en nærmere vurdering

Opgaven for 2011 er løst – 2012 bringer større udfordringer
Alle partier har fået tilgodeset ønsker, som er indarbejdet i den samlede budgetaftale.
Der er mellem forligspartierne enighed om, at der udestår en meget stor udfordring i at opnå balance i overslagsår 2012. Udfordringen med en stor ubalance i 2012 skal løses, og derfor skal der tidligt i 2011 tages stilling til, hvorledes der kan gennemføres effektiviseringer, strukturændringer og tilpasninger, som kan minimere ubalancen i 2012 og medvirke til at skabe økonomisk råderum i de efterfølgende år.

Uændret skat og grundskyld – fortsat stram udgiftsstyring
Budget 2011 er et udtryk for uændret skatteprocent og uændret grundskyldspromille. Den skarpe fokusering på den stramme udgiftsstyring fortsætter, med udgangspunkt i overholdelse af budgetterne. Alle medarbejdere og politikere skal sikre, at den økonomiske ramme og bevillingerne overholdes, og at der skabes sammenhæng mellem det igangsatte aktivitetsniveau og den økonomiske ramme. Sammen skal vi sikre, at vi præcist har det serviceniveau vi har råd til at betale for – hverken mere eller mindre. Efter i mange år at have haft et serviceniveau under landsgennemsnittet er vi nu på landsgennemsnittet når det gælder forbruget af kr. pr. indbygger på kommunal service. 2011 vil vise om vi har råd til det.

De værste tidsler blev ryddet væk
Spareforslagene til budget 2011 indeholdt store forringelser på bl.a. hjemmeplejen og børnepasning m.m. Det er imidlertid lykkes at undgå en stor del af disse. På hjemmehjælpsområdet lykkes det at fastholde serviceniveauet – og det er vel og mærke et niveau der på forskellige områder er forhøjet i løbet af i år.

Budgetforlig 2011 blev et klart udtryk for ordsproget der siger: Viljen til at ville giver evnen til at kunne.Nu venter så opgaven med at holde budgettet – sådan, at vores positive økonomiske udvikling – med overskud på driften og en gennemsnitlig kassebeholdning på den gode side af 50 millioner kr. – kan fortsætte i 2011. Så vi er klar til at løse den svære opgave der venter med budget 2012.

Mogens Gade