Den mørke december er på mange måder en dejlig tid, hvor levende lys i kranse og dekorationer jager mørket på flugt. I Jammerbugt Kommune kan vi tilmed glæde os over tre nye politikker, som på deres egen måde også lyser op: En sundhedspolitik, en handicappolitik, og en ligestillingspolitik. Med de tre politikker har vi fået en række gode pejlemærker for, i hvilken retning vi – borgere, medarbejdere og politikere – skal trække, for at Jammerbugt Kommune skal blive et endnu bedre sted at leve og være.

En kommune med fokus på sundhed
I Jammerbugt Kommune har vi fokus på sundhed. Sundhedsafdelingens og Sund Bys tilbud til kommunens borgere, en sundhedsordning for ansatte i kommunen og et sundhedshus i det tidligere Brovst Sygehus suppleres nu af en sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er tværgående i forhold til kommunens forvaltninger, og den beskæftiger sig med otte temaer: Kost, fysisk aktivitet, børn og unge, tobak, alkohol og misbrug, social ulighed i sundhed, (genop)træning, kroniske lidelser og et sundt arbejdsliv.

Sundhed – et fælles ansvar
Forud for vedtagelsen af kommunens sundhedspolitik ligger en omfattende og udbytterig proces med deltagelse af mange forskellige aktører og interessenter. Resultatet er blevet en fremadrettet og handlingsorienteret politik, hvor udgangspunktet er, at sundhed er et fælles ansvar. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at politikken – udover at give anvisninger på, hvad kommunen kan gøre – også kommer med bud på, hvad den enkelte borger selv kan gøre. Også i sundhedspolitikkens definition af sundhed kommer det fælles ansvar til udtryk: At være sund er ikke blot at være uden sygdom. Sundhed i bred forstand er evnen til at håndtere livets forskellige glæder og sorger. Sundhed er først og fremmest at have et liv, der er så godt som muligt inden for den enkeltes egne muligheder. En sundhedsindsats skal derfor være både sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende. Nu venter det allervigtigste, nemlig arbejdet med at implementere sundhedspolitikken og udbrede kendskabet til den. Det er et arbejde, som vil involvere mange parter, både medarbejdere, borgere og andre, i det nye år.

Et godt liv uanset fysisk og psykisk formåen
I Jammerbugt Kommune arbejder vi for, at alle kommunens borgere, uanset fysisk og psykisk formåen, får mulighed for at få et godt, indholdsrigt og aktivt liv, og for at kunne påvirke og bidrage til udviklingen i kommunen. Og nu er den her så, politikken, som skal være med til at virkeliggøre, at kommunens vision om at være et godt sted at leve, gælder for alle – også for handicappede. Handicappolitikken skal desuden ses som kommunens opbakning til et sæt standardregler ”om lige muligheder for handicappede”, som blev vedtaget i FN’s generalforsamling i 1993. Ved at tilslutte sig FN’s beslutninger, påtager Jammerbugt Kommune sig både en moralsk og en politisk forpligtelse.

Lige muligheder
Den tredje nye politik er i særlig grad gældende for kommunens medarbejdere – nuværende og kommende. Det drejer sig om ligestillingspolitikken. Gennem den ønsker Jammerbugt Kommune at sikre, at alle gives lige muligheder indenfor den kommunale organisation. Det betyder, at, at Jammerbugt Kommune vil give lige muligheder og vilkår for ansættelse, uddannelse, løntillæg, jobindhold, karriere, forfremmelser mv. inden for den kommunale organisation – uafhængigt af en persons køn, alder, seksualitet, handicaps, etnicitet, religion, livsopfattelse mv. Det betyder også, at medarbejdere i Jammerbugt Kommune tilstræber at møde kommunens borgere uden fordomme og fastlåste forventninger baseret på borgerens køn, alder, seksualitet, handicaps, etnicitet,
religion, livsopfattelse mv. Ligestillingspolitikken er blevet til på initiativ fra kommunens ligestillingsudvalg, som blandt andet har til formål at arbejde med ligestilling mellem kvinder / mænd og i forhold til etniske grupper. Ligestillingsudvalget består af repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og fra kommunens medarbejdergruppe og ledelsesgruppe.

Nej tak til hyldedokumenter
Fælles for de tre politikker er, at de alle indeholder en vision og en række målsætninger, hvortil der er knyttet nogle konkrete handlingsanvisninger. I Jammerbugt Kommune har vi valgt at formulere vores politikker ud fra denne skabelon, for at gøre politikkerne så handlingsorienterede som muligt og dermed øge sandsynligheden for, at de kommer ”ud at leve”. En flot formuleret politik med ædle hensigter er jo ikke meget værd, hvis den ender som fast inventar på en hylde.
Alle tre politikker blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens seneste møde den 20. november. Du kan få et overblik over, hvad der i øvrigt blev besluttet på mødet på www.jammerbugt.dk. Her finder du også dagsordner og referater for samtlige politiske udvalg.

God Jul til alle

Venlig hilsen
Mogens Gade