Fremskridtet kræver en indsats – paratheden til at gøre en indsats og hermed være med til at gøre en forskel såvel lokalt, som for fællesskabet Jammerbugt Kommune har været enestående i den opbygningsfase vi har været igennem.
Netop de mange positive resultater, som vi har opnået i Jammerbugt Kommunes korte levetid er kun kommet fordi fællesskabets store grundregel det fælles træk på den samme hammel har været kendetegnende for indsatsen. Den virketrang og virkelyst og det engagement der præger foreningsliv, lokalsamfund, erhvervsliv, enkeltpersoner, kommunalt ansatte og kommunalbestyrelsen har givet mange flotte resultater. Store og små imellem hinanden. Men resultater vi alle kan være stolte af – og jo, det er kommet på mode at være stolt igen. Selvfølgelig kan meget blive bedre – det gælder også i Jammerbugten og Jammerbugt Kommune, men hvorfor ikke glæde os over det, vi er – det vi kan – det vi vil – og ikke mindst det, vi gør. For det er ikke så ring’ endda!

På denne måde er Jammerbugt Kommune blevet en kommune i sikker drift med blik for fremtiden. Når Handling slår alt, og vi har blikket rettet mod fremtiden er det relevant at pege på den kommende tids udfordringer, og i samme moment anvise løsninger:

1. Jammerbugt Kommune skal fortsat have styr på økonomien – efter en hård fødsel uden penge i kassen er det nu lykkes at etablere en positiv kassebeholdning på godt 100 millioner kr. Af flere grunde vil den i løbet af de næste år blive mindre – og det gør ikke noget vi kan sagtens klare os med en kassebeholdning på 50 millioner kr. Men udfordringen er at fastholde den gode udvikling med overskud på driften – 2011 ser ud til at blive 4. år i træk med overskud på driften. Midlet er fortsat stram udgiftsstyring – der vil fortsat være et stort behov for fortsat fokus på økonomien såvel administrativt som politisk.
Men da også skarpt syn på hvordan vi sikrer, at der fortsat er et fornuftigt indtægtsgrundlag.
Uden indtægter – eller med vigende indtægter bliver de hårde udgiftsprioriteringer endnu hårdere – så derfor skal der også være stor opmærksomhed på det der sikrer indtægterne – bosætning og erhvervsudvikling liv i lokalsamfundene og øget turisme.

2. Uddannelsesniveauet skal hæves i Jammerbugt Kommune – forholdsvis mange unge fra Jammerbugt Kommune får en ungdomsuddannelse – men endnu flere skal for deres egen og samfundets skyld have en ungdomsuddannelse. På samme måde skal vi sikre at endnu flere generelt får så god en uddannelse som overhovedet muligt – men også specielt i relation til den enkeltes udfordringer på den enkelte arbejdsplads – offentlig som privat – leder som medarbejder skal vi sikre at endnu flere står med de bedst mulige forudsætninger for at løse opgaverne. Her er og bliver Jammerbugt erhvervscenter med forskellige kompetenceudviklingsprojekter en god medspiller. Omkring ungdomsuddannelser har uddannelsescentret Fjerritslev Gymnasium netop i år slået et hul i lydmuren med et merindtag til gymnasiale ungdomsuddannelser på mere end 70 elever. På samme måde har VUC godt fat i ungdomsuddannelserne, og kæmper en god kamp for at tilføre indgangsforløb fra teknisk skole og SOSU- området m.m. Med disse og mange andre tiltag er vi således i gang med at hæve uddannelsesniveauet i vores Kommune.

3. Flere arbejdspladser og øget turisme – Jammerbugt Kommune er en af de kommuner i Danmark hvor turismen betyder mest for samfundsøkonomien – vi skal fortsat i respekt for lokalbefolkningen og vores enestående flotte natur sikre udviklingsmuligheder for turismen. Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget en revideret erhvervspolitik – herunder en politik for oplevelsesøkonomien og turismen. Sammen med erhvervet og ildsjælene skal den nu realiseres. På samme måde skal den samlede erhvervspolitik gøres levende. Målene er sat – nu drejer det sig om at gøre noget – så klogt som muligt – så vi bedst muligt klarer nøgleudfordringen om at skabe flere arbejdspladser og om at øge turismen.

4. Flere indbyggere – en kerneopgave – I Jammerbugt Kommune er vi ca. det samme indbyggertal, som da vi fra 2006 begyndte at etablere vores kommune. Mange kommuner med vores geografiske placering har haft stor befolkningstilbagegang – så det er en svær opgave – blot at fastholde vores indbyggertal. Et af midlerne er en fortsat aktiv og handlingsorienteret landdistriktspolitik – der skal bidrage til at holde liv i flest mulige af vore lokalsamfund – netop i dette efterår revurderes landdistriktspolitikken i en dialog med lokalsamfundene. Den gavnlige effekt den bevidste fokus på landdistrikterne har haft har givet indspark til en speciel fokus på vore 4 hovedbyer, som i løbet af 2011 og 2012 hver for sig får udarbejdet hver deres udviklingsplan – i en god dialog med de som bor der, foreningslivet, handelslivet og øvrige interesserede. Dette initiativ skal gerne give ny luft til vore handelsbyer/hovedbyer. Der etableres lejeboliger – også med kommunal støtte – i områder hvor vi tror på øget bosætning – f.eks. Aabybro og Hune. Vi udarbejder lokalplaner for byggemodninger og vi byggemodner selv. Alt sammen tiltag der fokuserer på bosætning.

5. Infrastruktur – udover at sikre så god en vedligeholdelse som muligt at vores egen infrastruktur – ja, så er der jo netop nu og i den kommende tid fokus på to af Jammerbugt Kommunes topprioriteringer når det gælder statslig infrastruktur. Den tredje vestlige Limfjordsforbindelse: mange af de bekymringer der var for naturen og omkring økonomien er tilsyneladende fejet af banen. Naturen kan klare en Egholmforbindelse og økonomien i de forskellige løsninger nærmer sig hinanden når vi taler anlæg. Efterfølgende vil en vestlig forbindelse give et langt større afkast – så konklusionen burde være klar. M.h.t. omfartsvejen omkring Brovst, Halvrimmen og Arentsminde arbejder vi p.t. for, at vi som borgere i Jammerbugt Kommune bliver inddraget i den planlægningsproces der skal munde ud i en beslutning om hvor linjeføringen skal placeres. Disse to infrastrukturinvesteringer kan med rigtig placering give stor effekt for Jammerbugt Kommune såvel omkring bosætning, erhvervsudvikling som turisme.

6. Mad – der har været meget debat om ældremaden i Jammerbugt Kommune. Helt nedværdigende blev det da det blev fremført at de ældre i Jammerbugt Kommune var på skrump fordi de ikke fik det de kunne spise og drikke. Selvfølgelig får de ældre det de kan spise og drikke – og ingen bliver nægtet et æble eller en kop kaffe. For at få det bekræftet har jeg afholdt et møde med de ansvarlige på vore plejecentre, som har bekræftet, at maden er god, at der er nok af den, og at de ældre får hvad de kan spise og drikke og efter eget valg. Det vil sige, at ønskes der 8 kopper kaffe – ja, så er det en mulighed. Samtidigt skal det siges, at der selvfølgelig har været nogle indkøringsvanskeligheder – og at disse er og bliver drøftet i en løbende dialog med leverandøren Det Danske Madhus – endelig skal det bemærkes, at af alle de der desværre blev ledige i forbindelse med lukningen af vores eget køkken er der ”kun” to aktivt jobsøgende tilbage – således er der også på det område søgt taget hånd om alle de udfordringer den nye madordning har givet. En madordning som jo med samme service giver en årlig besparelse på 5 – 6 millioner kr. Penge der bl.a. kan bruges til at fastholde serviceniveauet på ældreområdet.

7. Konkret arbejdes der meget på – den nye overbygningsskole i Aabybro – At få mere gang i udstykningen af byggegrunde i bl.a. Aabybro og Biersted- enten kommunalt eller privat. Landbrugets fremtid i Jammerbugt Kommune er også på dagsordenen i en god dialog med erhvervet og øvrige interessenter – Jammerbugt Kommune skal også fremover være en landbrugskommune. Der er stor fokus på at sikre fortsat kvalitet i skoleområdet efter skolestrukturdebatten – ligesom der er det på den fremtidige anvendelse af de lukkede skoler i en god dialog med lokalsamfundene – vedtagelsen om at fastholde lokal børnepasning de steder hvor der blev lukket skoler er også en af fremtidens udfordringer. Langt om længe er et konkret beslutningsoplæg omkring renovering og fremtidig drift af Aabybrohallen på vej til politisk beslutning. Bane 5 i Aabybro bliver reetableret – på den måde gives bedre vilkår for Aabybro IF. Endelig arbejdes der på højtryk for at få etableret et Behandlerhus i Pandrup – så vi kan fremtidssikre den nordlige del af Jammerbugt Kommune m.h.t. læger.

Jo – der er gang i meget og alt sammen for at sikre, at Jammerbugt Kommune også fremover er en kommune hvor det er godt at bo – en kommune hvor det er godt at arbejde – en kommune hvor det er godt at handle- en kommune hvor det er godt at drive erhverv og hvor det er godt at komme på besøg – kort og godt en kommune hvor det er godt at leve og være.

Fremtiden kommer af sig selv men Fremskridtet kommer kun – når alle gode kræfter trækker i samme retning på den samme hammel – sådan vil det også være fremover.
Så Velkommen til fortsat at være en del af fællesskabet Jammerbugt Kommune.
Det er det fællesskab, vi skal tage vare på og udvikle. Det er det fællesskab, vi har fået ansvar for. Det er det fællesskab som også gerne skal bestå om mange år, Det er det fællesskab vi styrker og udvikler gennem de historier, som vi sammen er med til at skabe lige her og nu. Historier, som eftertiden vil fortælle om os. Her er det vigtigt, at huske, at uanset hvordan vi ser på dagen i dag – ja så vil den om 100 år blive betegnet som værende de gode gamle dage – inden Verden gik af lave.

Mogens Gade