Konservative, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Venstre ønsker med den indgåede konstitueringsaftale for den kommende byrådsperiode, at tage ansvar for den videre udvikling af Jammerbugt Kommune. Vi ønsker såvel politisk som økonomisk stabilitet.
Vi ønsker at der fortsat må være det bredest mulige samarbejde i kommunalbestyrelsen og derfor er der taget initiativ til og gennemført den bredest mulige konstituering med deltagelse af den samlede kommunalbestyrelse.
Den kommende byrådsperiode kræver stor politisk og administrativ opmærksomhed på økonomien – især udgiftssiden – der skal være fokus på budgetoverholdelse i de respektive fagudvalg. Endvidere skal vi gennemføre en effektiviserings- og stordriftstest. Har vi realiseret de stordriftsfordele, vi fra etableringen af Jammerbugt Kommune pegede på – og er nye muligheder dukket op. Overskud på driften skal sikre fremtidige investeringer på såvel indholds- som anlægssiden.
Følgende 4 områder er afgørende forudsætninger for, at vi også fremover i Jammerbugt Kommune kan servicere borgere og erhvervsliv på en god måde:
1 Fortsat erhvervsudvikling
2 øget bosætning
3 fortsat liv i lokalsamfundene og
4 øget turisme.

Den nuværende erhvervsservicering skal evalueres i et tæt samspil med erhvervslivet. Herunder mere opsøgende arbejde fra Kommunens side.
Der skal sættes fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.
Der skal fortsat fokuseres på landdistrikterne og landdistriktsudvikling – samtidigt skal der større opmærksomhed på og opbakning til vore handels og centerbyer i deres bestræbelser på fortsat udvikling.
Det er tid til at øge ressourcerne og dermed også servicen på de basale serviceområder, som børnepasning, folkeskole og hjemmepleje – indeværende byrådsperiode vil således byde på øgede økonomiske rammer til disse områder.
Jammerbugt Kommune skal ikke bare af navn, men af gavn være en grøn klimakommune – der skal være fokus på miljøledelse i Jammerbugt Kommunes institutioner, driftsenheder og forvaltninger – herunder fokus på at nedbringe forbrug af vand, varme og el ud fra princippet om at feje for egen dør. Vedvarende energi bliver et nøgleområde – konkret vil vi tage politisk initiativ til en forøgelse af biobrændselsproduktion.
Den kommende byrådsperiode skal byde på en skolestrukturdebat på et kvalificeret grundlag. Hvor bl.a. faglighed, det sociale liv og skolens betydning for lokalsamfundet inddrages. Der skal udarbejdes en drejebog, som sikrer en god proces og at alle interessenter inddrages. Jammerbugt Kommune skal også bidrage til Statsministerens målsætning om at Danmark skal have verdens bedste folkeskole.
Den i finansloven for 2010 afsatte ældrepulje skal udmøntes til formålet – i den forbindelse sikres der indenfor hjemmeplejen en proces for medarbejdere og ledelse med fokus på afbureaukratisering – således at flest mulige ressourcer anvendes til omsorg og pleje og færrest mulige til unødvendigt bureaukrati.
Afbureaukratisering er også et tema i Folkeskolen, børnepasningen og administrationen m.v.
Vi vil sikre en fortsat udvikling af Jammerbugt Kommunes politik omkring nærdemokrati og brugerdemokrati – herunder nye metoder for at realisere vores ønske om et reelt nærdemokrati.
Som eksempler på to konkrete projekter, som i første omgang vil nyde særlig bevågenhed kan nævnes sikring af fremtidig cafeteriadrift i Aabybrohallen og en hensigtserklæring omkring at sikre driften af Ørebro Motorikcenter når anlægsbudgettet er på plads.
Dette som en foreløbig politisk opfølgning på den indgåede konstitueringsaftale – der vil også fremover som opfølgning på vores politiske samarbejde blive givet nogle fælles udmeldinger om fremtidige fokusområder.

Jammerbugten, den 9. december 2009

Søren Brink, Konservative
Steen Andersen, Borgerlisten
Morten Marinus, Dansk Folkeparti
Mogens Gade, Venstre