Her ved årsskiftet er det tid at gøre status og ved samme lejlighed at skue frem. Vi er nået langt i Jammerbugt Kommunes to første leveår – men samtidig er jeg naturligvis opmærksom på, at vi ikke er helt på plads – eller nået helt i mål på alle områder – på trods af en stor indsats af ansatte og politikere.
Men Jammerbugten er som udtalt af et konsulentfirma: En bette Go’ Kommune med en sund rod og motiverede medarbejdere og politikere.
2008 har således været året hvor dels den sikre drift har været på dagsordenen – men så sandelig også den fremtidige udvikling – bl.a. via vedtagelsen af en række politikker på forskellige områder. Lad mig i den forbindelse fremhæve sundhedspolitikken som et godt eksempel på en flot proces – et fint resultat – og ikke mindst en række konkrete handlinger der vil sikre politikkens virkeliggørelse.

Virkelyst og virketrang
Skal det lykkes for os at gøre Jammerbugt Kommune til et godt sted at leve og være – ja, så kræver det en koordineret indsats af alle gode kræfter. Jeg synes, vi med virkelyst og virketrang rundt omkring i vores kommune er ved at yde den historiske indsats, der kræves for at løse den historiske udfordring, det er at få etableret Jammerbugt Kommune.
Tak for det store engagement, som præger lokalsamfundene, foreningslivet og erhvervslivet. Men også rundt omkring i de kommunale institutioner og skoler og i administrationen bliver der udvist gejst og vilje. Fortsæt det gode arbejde – vi er på sporet af et nyt fællesskab præget af dialog, udvikling, tryghed og trivsel.

Økonomi
En af de helt basale forudsætninger for at drive en kommune er, at økonomien er i orden. Vi arbejder for en sund og stabil økonomi i Jammerbugt Kommune. En sådan giver økonomisk handlefrihed, hvilket er nødvendigt for at kunne diskutere og planlægge indhold og prioriteringer på de mange basale serviceopgaver, vi har.
Den seneste budgetopfølgning viser et forventet overskud på driften på omkring 30 millioner kr. og ca. 6 millioner kr. til kassehenlæggelse.
Dette flotte resultat opnås på trods af store skred på udgiftssiden – skred som forvaltning og politikere er i fuld gang med at reagere på.

Anlæg
En forudsætning for at sætte gang i nyanlæg og renoveringer er overskud på driften –
Til generel vedligehold og renovering af bygninger er der frigivet 2,8 millioner kr. Til etablering af øget børnehavekapacitet i henholdsvis Aabybro og Brovst er der frigivet godt 7 millioner kr.. Der er givet bevilling til en tilbygning til rådhuset i Brovst på 4,3 millioner kr. Til skolerenoveringer er der frigivet ca. 7 millioner kr. Herudover er der i 2008 frigivet 20 millioner kr. til kloaksanering.
2009 vil også byde på en række anlægsprojekter: Bl.a. er der afsat penge til cykelstier og skolerenoveringer og tiltag omkring Blokhus og Slettestrand. Alt i alt er der udover kloakering og investeringer i genbrugspladser afsat et beløb på 49 millioner kr.

Bogbus
En af de mest diskuterede enkeltsager i årets løb har været bogbussen. Den har været vendt flittigt såvel i medierne som i kommunalbestyrelsen. bogbussen er nu en realitet og det bliver spændende at følge dens virke i bestræbelserne på at servicere lokalsamfundene og vore institutioner.

Tilsyn med plejecentre
I løbet af året udføres der en række tilsyn på vore plejecentre. Formålet med tilsynene er bl.a. at påse, at beboerne får den hjælp de har ret til og krav på. Samtidigt vurderes den måde hvorpå hjælpen ydes og hele atmosfæren på stedet. Rapporternes hovedkonklusioner er positive – både når det gælder hjælpens omfang – og ikke mindst når det gælder den atmosfære der opleves på vore plejecentre. I den forbindelse er der god grund til at takke personalet for en flot indsats.

Sundhed
I lighed med andre kommuner har Jammerbugt Kommune en sundhedsaftale med Regionen. En sundhedsaftale hvor fyrtårnsprojekterne i det kommende Jammerbugt Sundhedshus er indskrevet. Det drejer sig om hjerte og lungeprojekter – som med tiden skal blive til stor glæde og gavn for borgere i Jammerbugten som lider af disse sygdomme – men også til inspiration andre steder i Landsdelen og landet.
Jammerbugt Sundhedshus er planlagt til efter aftale med regionen at blive etableret i løbet af 2009 med speciallæger, tandlæge, fysioterapeut, praktiserende læger og de nuværende funktioner fra sygehusets tid. Det er et spændende projekt, som har taget mere tid at realisere end vi troede fra begyndelsen. Men der er stadigvæk god grund til at bevare optimismen – også når det gælder Brovst Sygehus’ omdannelse til Jammerbugt Sundhedshus.

Helhedsplan 09
2008 har stået i helhedsplan 09’s tegn – og det vil første halvdel af 2009 også gøre.
Det ambitiøse mål for helhedsplan 09 er at den skal give nogle overordnede rammer for Jammerbugt Kommunes fremtidige udvikling.
Men også nogle visioner for Jammerbugt Kommunes fremtid, når vi taler om serviceringen af borgerne.
Helhedsplan 09 kommer således til at indeholde den mere traditionelle del omkring arealudlægning
Hvor skal vi have boliger – hvor skal vi have erhverv – hvor skal vi have detailhandel – hvor skal vi have vindmøller o. s. v.
Herudover kommer den på indholdssiden til at indeholde Jammerbugt Kommunes 18 politikområder – med de overordnede visioner og mål.
Det er lige fra børnepasning til erhvervspolitik over folkeskole og ældreområdet der bliver berørt
Helhedsplan 09 bliver et digert værk – et værk, som giver nogle klare pejlemærker for hvad vi fremover vil med vores Kommune
Metoden, som vi har valgt er med så høj en grad af involvering af borgere og brugere som overhovedet muligt
Fordi vi i Jammerbugt Kommune tro på, at midlet til en fortsat dynamisk udvikling af Jammerbugten og i Jammerbugt Kommune er dialogen mellem borgere, brugere, ansatte og politikere
Det store engagement der allerede på forskellig vis har været i processen er der god grund til at kvittere for.
Samtidigt er der lagt op til en officiel høringsfase i april og maj og en endelig vedtagelse af helhedsplan 09 til næste sommer

Positive vinde
Der er mange positive vinde i Jammerbugten Bl.a. er indbyggertallet i lighed med sidste år også steget en lille smule i løbet af 2008. Vi er nu ca. 39.000 indbyggere.
Og selvom ledigheden ganske givet vil stige i den kommende tid – ja, så har vi oplevet det ganske imponerende, at ledigheden i Jammerbugt Kommune er lavere end såvel regionsgennemsnittet som landsgennemsnittet. Det er ganske flot.

Aldrig færdig – Altid på vej
På trods af god vilje og en fornem indsats fra såvel medarbejdere som politikere, så fungerer ikke alt, som vi gerne vil have det til. Omvendt vil jeg også gerne tilkendegive, at jeg synes, vi er kommet langt på rigtig mange områder. Måske endda så langt, at vi kan sige sikker drift. Selv i de gamle kommuner var der jo ting som indimellem kiksede – og det vil der også være i Jammerbugt Kommune fremover, men på niveau med de gode gamle dage. I en dynamisk organisation som Jammerbugt Kommune må vi nok tillade os at bruge den kendte sætning: Aldrig færdig – Altid på vej som et udtryk for, at vi hver dag er bevidste om, at det kræver en historisk indsats at løse den historisk store opgave, det er at etablere og udvikle Jammerbugt Kommune.

Mogens kom forbi
Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at takke alle de mange jeg i årets løb har mødt på min vej rundt i Jammerbugt Kommune – både til private begivenheder – i foreninger – i lokalsamfund – i handelsbyer – på virksomheder og institutioner m.m.
Jeg synes, som tidligere nævnt, at det emmer af virkelyst og virketrang overalt i vores Kommune – og det er en afgørende forudsætning for at Jammerbugt Kommune bliver en succes. Jeg har været rigtig glad for de mange invitationer og ser frem til også i det kommende år at imødekomme de invitationer jeg får.

Tak
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der i Jammerbugt Kommune på frivillig og ulønnet basis gør en indsats til gavn og glæde for fællesskabet. Ligeledes vil jeg gerne takke alle medarbejdere ved Jammerbugt Kommune, kolleger i Kommunalbestyrelsen og samarbejdspartnere i øvrigt for den indsats der i årets løb er udført til gavn og glæde for borgerne i vores kommune.

Godt Nytår til alle !

Mogens Gade