Her ved årsskiftet er det tid at gøre status og ved samme lejlighed at skue frem.
Via en historisk indsats af personale og politikere i Jammerbugt Kommunes 3 første leve år er vi kommet langt med den historiske opgave det har været at danne vores nye dejlige fællesskab Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune er nu en kommune i sikker drift med blik for fremtiden.
2009 har således været året hvor dels den sikre drift har været på dagsordenen – men så sandelig også den fremtidige udvikling – bl.a. via vedtagelsen af en række politikker på forskellige områder, og ikke mindst via vedtagelsen af helhedsplan 09.

Virkelyst og virketrang
Alene klarer de ansatte og politikerne i Jammerbugt Kommune ikke opgaven med at gøre vores dejlige Kommune til et godt sted at leve og være – nej, det kræver en koordineret indsats af alle gode kræfter.
I den forbindelse er det dejligt endnu en gang at kunne konstatere, at vores Kommune strutter af virkelyst, virketrang og engagement.
Jeg synes, vi med virkelyst og virketrang rundt omkring i vores kommune er ved at yde den historiske indsats, der kræves for at løse den historiske udfordring, det er at få etableret Jammerbugt Kommune – en kommune med blik for fremtiden.
Tak for det store engagement, som præger lokalsamfundene, foreningslivet og erhvervslivet. Men også rundt omkring i de kommunale institutioner og skoler
Og også i administrationen bliver der udvist gejst og vilje – viljen til at ville giver som bekendt evnen til at kunne.
Fortsæt det gode arbejde – vi er på sporet af et nyt fællesskab præget af dialog, udvikling, tryghed og trivsel.

Økonomi
En af de helt basale forudsætninger for at drive en kommune er, at økonomien er i orden. Vi arbejder for en sund og stabil økonomi i Jammerbugt Kommune. En sådan giver økonomisk handlefrihed, hvilket er nødvendigt for at kunne diskutere og planlægge indhold og prioriteringer på de mange basale serviceopgaver, vi har.
Med regnskabet for 2008 blev flere års underskud på driften i Jammerbugten vendt til et overskud på godt 16 millioner kr.
Det ser også ud til at 2009 vil resultere i et overskud på driften.
Overskuddene er imidlertid for små – derfor har kommunalbestyrelsen valgt dels at sætte skatten op – men også at fokusere på en meget stram udgiftsstyring.
Resultatet af øgede indtægter og stram udgiftsstyring skal gerne blive et større økonomisk spillerum, som vi så kan bruge til fremtidige investeringer – dels på indholdssiden – og dels på fysiske rammer som skoler, veje, fortove og cykelstier.
I det efterfølgende vil jeg prøve at fremhæve nogle af de politiske beslutninger, der er truffet i årets løb.

Anlæg
En forudsætning for at sætte gang i nyanlæg og renoveringer er netop overskud på driften –
Jammerbugt Kommunes anlægsbudget for 2010 er historisk højt. Der er afsat 90 millioner kr. heraf er de 20 til kloaksanering.
Mere end 40 millioner kr. investeres i vore skolebygninger – og der er afsat 8 millioner kr. til nye cykelstier.
Lokale initiativer båret af ildsjæle er også blevet tilgodeset på anlægssiden – her tænker jeg bl.a. på Ørebro Motorik center og Multihuset i Moseby.
Veje og fortove prioriteres også med rimelige beløb i 2010.

Fyrtårne
I jammerbugt Kommune har vi mange fyrtårne og fyrtårnsprojekter – i den forbindelse vil jeg tillade mig at nævne nogle af dem.
Han Herred Havbåde ved Slettestrand – som efter en lidt turbulent periode blev søsat her i år. Dette unikke projekt bliver en stor gevinst for såvel lokalbefolkningen som for vore mange gæster.
Jammerbugt Sundhedshus i Brovst, som blev indviet her i efteråret er nu på skinner via en aftale mellem regionen og Jammerbugt Kommune. Tiden vil sikre, at dette fyrtårns projekt i forhold til forebyggelse og sundhed vil udfylde det gamle Brovst Sygehus’ fysiske rammer – hvem havde troet at det var muligt.
Blokhus generelt og Strandcentret specielt har også i årets løb skabt flotte resultater – bl.a. kunne vi her i efteråret indvi den genopførte redningsstation. Det fælles træk på den samme hammel af erhvervslivet, ildsjælene og Jammerbugt Kommune lover godt for fremtiden. Mange delmål er nået og flere vil blive nået her i 2010.

Helhedsplan 09 – Jammerbugt Kommunes første helhedsplan
2008 og 2009 har stået i helhedsplan 09’s tegn Planen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i september i år.
Det ambitiøse mål for helhedsplan 09 er at den skal give nogle overordnede rammer for Jammerbugt Kommunes fremtidige udvikling.
Men også nogle visioner for Jammerbugt Kommunes fremtid – når vi taler om serviceringen af borgerne.
Helhedsplan 09 indeholder således den mere traditionelle del omkring arealudlægning – hvor skal vi have boliger – hvor skal vi have erhverv – hvor skal vi have detailhandel – hvor skal vi have vindmøller o. s. v.
Herudover rummer den på indholdssiden Jammerbugt Kommunes 18 politikområder – med de overordnede visioner og mål. Det er lige fra børnepasning til erhvervspolitik over folkeskole og ældreområdet der bliver berørt.
Helhedsplan 09 er et digert værk – og en plan, som giver nogle klare pejlemærker for hvad vi fremover vil med vores Kommune.
Metoden, som vi valgte var med så høj en grad af borger- og brugerinvolvering som overhovedet muligt – fordi vi i Jammerbugt Kommune tror på, at midlet til en fortsat dynamisk udvikling af Jammerbugten og i Jammerbugt Kommune er dialogen mellem borgere, brugere, ansatte og politikere
Det store engagement der på forskellig vis har været i processen er der god grund til at kvittere for.

Aldrig færdig – Altid på vej
God vilje og en fornem indsats fra såvel medarbejdere som politikere, har trods hårde vilkår bragt Jammerbugt Kommune i sikker drift med blik for fremtiden.
Selv i de gamle kommuner var der jo ting som indimellem kiksede – og det vil der også være i Jammerbugt Kommune fremover, men på niveau med de gode gamle dage.
I en dynamisk organisation som Jammerbugt Kommune må vi nok tillade os at bruge den kendte sætning:
Aldrig færdig – Altid på vej som et udtryk for, at vi hver dag er bevidste om, at det kræver en historisk indsats at løse den historisk store opgave, det er at etablere og udvikle Jammerbugt Kommune.

Mogens kom forbi
Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at takke alle de mange jeg i årets løb har mødt på min vej rundt i Jammerbugt Kommune –
Både til private begivenheder – i foreninger – i lokalsamfund – i handelsbyer – på virksomheder og institutioner m.m.
Jeg synes, som tidligere nævnt, at det emmer af virkelyst og virketrang overalt i vores Kommune – og det er en afgørende forudsætning for at Jammerbugt Kommune bliver en succes.
Jeg har været rigtig glad for de mange invitationer og ser frem til også i det kommende år at imødekomme de invitationer jeg får.

Tak
Dette årsskifte markerer afslutningen på den første byrådsperiode i Jammerbugt Kommunes historie.
I den forbindelse vil jeg gerne rette en særlig tak til mine kolleger i kommunalbestyrelsen – og især de som slutter her ved årets udgang.
Tusind Tak for Jeres enestående indsats og tak for et flot samarbejde – vi er kun kommet så langt, som vi er fordi politikerne har villet det.
Samtidigt vil jeg ønske den nye kommunalbestyrelse tillykke med valget – og byde alle velkommen til det spændende lokalpolitiske arbejde der venter.
Jeg er stolt over at have stået i spidsen i Jammerbugt Kommunes første leveår – og ser frem til de næste 4 år – hvor der venter nye og store udfordringer for kommunalbestyrelsen, som kun løses via en fortsættelse af det respektfulde samarbejde vi har fået opbygget.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der i Jammerbugt Kommune på frivillig og ulønnet basis gør en indsats til gavn og glæde for fællesskabet.
Ligeledes vil jeg gerne takke alle medarbejdere ved Jammerbugt Kommune, kolleger i Kommunalbestyrelsen og samarbejdspartnere i øvrigt – for den indsats der i årets løb er udført til gavn og glæde for borgerne i Jammerbugt Kommune.

Godt Nytår til alle!

Venlig hilsen
Mogens Gade