Her ved årsskiftet er det tid at gøre status og ved samme lejlighed at skue frem.
Via en historisk indsats af personale og politikere i Jammerbugt Kommunes 4 første leveår er vi kommet langt med den historiske opgave det har været at danne vores nye dejlige fællesskab Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune er nu en kommune i sikker drift med blik for fremtiden.

2010 har været første år i den anden byrådsperiode i Jammerbugt Kommunes historie – et år hvor der har været politisk fokus på de basale serviceområder som børnepasning, folkeskole og ældrepleje. Der har i høj grad været fokus på økonomien – både i forhold til overholdelse af budget 2010, men så sandelig også i forbindelse med budget 2011 har der været en historisk enighed i kommunalbestyrelsen om at tage ansvar. Det er et enstemmigt budget for 2011 et godt billede på.
Udgangspunktet for en fornuftig økonomi og en rimelig borgerservicering er jo, at vi kan svare på spørgsmålet: Hvad er det vi skal leve af i fremtiden?
Svarene kender vi: Øget bosætning, fortsat erhvervsudvikling, øget turisme og fortsat liv i lokalsamfundene. Derfor har der netop også i forhold til disse 4 indsatsområder været ydet mange målrettede aktiviteter i det gamle år – aktiviteter, som med fornyet kraft vil fortsætte i det nye år.

Virkelyst og virketrang
Det kræver en koordineret indsats af alle gode kræfter at gøre vores dejlige Kommune til et godt sted at leve og være.
De ansatte og politikerne i Jammerbugt Kommune klarer ikke opgaven alene. I den forbindelse er det dejligt endnu en gang at kunne konstatere, at vores Kommune strutter af virkelyst, virketrang og engagement.
Jeg synes, vi med virkelyst og virketrang rundt omkring i vores kommune er ved at yde den historiske indsats, der kræves for at løse den historiske udfordring, det er at få etableret Jammerbugt Kommune – en kommune med blik for fremtiden.
Tak for det store engagement, som præger lokalsamfundene, foreningslivet og erhvervslivet. Men også rundt omkring i de kommunale institutioner og skoler – også i administrationen bliver der udvist gejst og vilje.
Og viljen til at ville, giver som bekendt evnen til at kunne. Fortsæt det gode arbejde – vi er på sporet af et nyt fællesskab præget af dialog, udvikling, tryghed og trivsel.

Økonomi
En af de helt basale forudsætninger for at drive en kommune er, at økonomien er i orden. Vi arbejder for en sund og stabil økonomi i Jammerbugt Kommune. En sådan giver økonomisk handlefrihed, hvilket er nødvendigt for at kunne diskutere og planlægge indhold og prioriteringer på de mange basale serviceopgaver, vi har.
Med regnskabet for 2008 blev flere års underskud på driften i Jammerbugten vendt til et overskud på godt 16 millioner kr. 2009 resulterede også i et overskud – og der er ingen tvivl om, at vi i 2010 for tredje år i træk vil opleve overskud på driften. Der er fortsat brug for en stram udgiftsstyring i Jammerbugt Kommune. Der er til stadighed brug for et overskud på driften, som vi så kan bruge til fremtidige investeringer – dels på indholdssiden – og dels på fysiske rammer som skoler, veje, fortove og cykelstier.
En af de store udfordringer for Jammerbugt Kommune har været den manglende kassebeholdning ved fødslen. Der er nu en gennemsnitlig kassebeholdning til stede på ca. 90 millioner kr. Det er flot – vi kan godt nøjes med mindre, men omvendt er det godt at have noget at stå imod med når og hvis det bliver nødvendigt.

Anlæg
En forudsætning for at sætte gang i nyanlæg og renoveringer er netop overskud på driften.
Jammerbugt Kommunes anlægsforbrug for 2010 er historisk højt. Der bruges langt over 100 millioner kr. Heraf ca. 45 millioner kr. til skolerenoveringer, men også ombygningen af Toftehøj, kloaksanering, cykelstier, asfaltarbejder, fortove m.m. er anlægsarbejder, som er blevet prioriteret i 2010.
For 2011 er beløbet noget mindre, men der vil også være mulighed for skolerenoveringer, for investeringer i vore børnehaver, asfaltarbejder, fortovsarbejde, cykelstier og trafiksikkerhedsinvesteringer samt en særlig pulje til hallerne.

Kampe på udebane
Det gælder om at skaffe Jammerbugt Kommune de bedste vilkår at arbejde under, og dermed borgere og erhvervsliv at leve under. Det handler om rammevilkår såvel økonomiske som planmæssige. Nogle kampe vinder vi, andre tabes, men vi deltager altid i kampen med ovenstående mål. Jeg skal nævne nogle eksempler:
1. Via en flot tværpolitisk indsats i kommunalbestyrelsen lykkedes det for første gang at få etableret en nærpolitistation i Jammerbugten – den placeres i Pandrup og bemandes med 10 betjente

2. Via en flot tværpolitisk indsats i kommunalbestyrelsen er det lykkes at få staten til at gennemføre en proces, der fastlægger linjeføringen af rute 11 – omfartsvejen omkring Brovst, Halvrimmen og Arentsminde

3. Vedholdenhed omkring den vestlige Limfjordsforbindelse giver snart et svar på muligheden for at få den etableret – er det en mulighed rent planmæssigt – ja, så skal vi selvfølgelig hurtigst muligt have asfalt på.

4. Vi deltager fra Jammerbugt Kommune såvel politisk som administrativt aktivt i kampen for en rimelig udligning på det sociale område – resultatet bliver forhåbentlig mere ens vilkår at drive kommune under i Danmark – for Jammerbugt Kommune vil det betyde flere penge til borgerservice.

5. Fra Vækstforums side bevilges der fortsat mange penge til fortsat erhvervsudvikling – på mange fronter f.eks. i forhold til kompetenceudvikling i vore virksomheder og omkring turismen er der stor opmærksomhed på, at vi bruger de muligheder der gives.

6. Jammerbugt Sundhedshus er i et samarbejde med regionen i fortsat udvikling – næste skridt vil være at få lægehusdelen realiseret.

Mange flere kampe på udebane for at sikre en god hjemmebane kunne nævnes.

2011 – planlægningens år
Jammerbugt Kommune skal i 2011 udarbejde sin anden planstrategi – den første er fra 2007. Planstrategien skal indeholde nogle visioner – nogle mål og nogle oplæg til konkret handling – der sikrer, at vi når vore mål. I den forbindelse er det godt at huske den korte sætning: Handling slår alt.
Jammerbugt Kommunes planstrategi skal i princippet via visioner og mål efterfulgt af konkret handling give svar på 4 essentielle spørgsmål for Jammerbugt Kommune:
– Hvordan bliver vi flere i Jammerbugt Kommune?
– Hvordan får vi flere gæster?
– Hvordan får vi flere arbejdspladser, og endelig?
– Hvordan holder vi liv i lokalsamfundene?

Udover revision af planstrategien bliver 2011 også året, hvor vores Helhedsplan revideres – og året hvor vi får en Landdistriktspolitik version 2.0 – og året hvor den regionale udviklingsplan revideres, og året hvor der for alvor bliver gang i statens vand- og naturplaner – så 2011 bliver for alvor et år med fokus på planlægning lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt.

Mogens kom forbi
Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at takke alle de mange, jeg i årets løb har mødt på min vej rundt i Jammerbugt Kommune – både til private begivenheder – i foreninger – i lokalsamfund – i handelsbyer – på virksomheder og institutioner m.m.
Jeg synes, som tidligere nævnt, at det emmer af virkelyst og virketrang overalt i vores Kommune – og dét er en afgørende forudsætning for, at Jammerbugt Kommune fortsat udvikles.
Jeg har været rigtig glad for de mange invitationer og ser frem til også i det kommende år at imødekomme de invitationer jeg får.

Tak
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der i Jammerbugt Kommune på frivillig og ulønnet basis gør en indsats til gavn og glæde for fællesskabet. Ligeledes vil jeg gerne takke alle medarbejdere ved Jammerbugt Kommune, kolleger i Kommunalbestyrelsen og samarbejdspartnere i øvrigt for den indsats der i årets løb er udført til gavn og glæde for borgerne i vores kommune. Via en historisk indsats er vi i fællesskab godt i gang med at løse den historiske opgave, det er at danne Jammerbugt Kommune – en Kommune i sikker drift med blik for fremtiden.

Godt Nytår til alle!

Mogens Gade