Et stort flertal bestående af 26 ud af 27 i kommunalbestyrelsen har den 28.
september indgået forlig om budgettet for 2013. Hermed står Venstre,
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti samt Borgerlisten
sammen om budgettet for 2013.

Det brede forlig er endnu en gang udtryk for, at der i kommunalbestyrelsen er et
bredt og fælles ønske om at stå sammen om de store fælles opgaver, og sikre
økonomisk stabilitet og politisk fællesskab om at tackle kommunens økonomiske
udfordringer.

Forliget fortsætter den hidtidige linje med at sikre fortsat udvikling af kommunen
samtidigt med at budgettet er så solidt, at det sikrer de fremtidige handle- og
udviklingsmuligheder for kommunen. Der er således fokus både på de kommunale
servicetilbud, der i størst mulig udstrækning tilpasses omgivelsernes skriftende
krav og den kommunale økonomi, hvor kommunen i de senere år har været inde i en
positiv udvikling med et fornuftigt resultat og en forbedring af kassebeholdningen.

Det har været vigtigt for forligskredsen at sikre, at der også i 2013 er et solidt overskud på driften, så der kan sættes den nødvendige fokus på vigtige anlægsprojekter – og at der på trods heraf alligevel kan sikres et samlet overskud til henlæggelse til kassebeholdningen.

Alle partier har fået tilgodeset ønsker, som er indarbejdet i den samlede budgetaftale. Forligspartierne er enige om, at udmønte budgettet i fællesskab. Det vil sige, at igangsætning af budgettets indhold kræver enighed, og der ikke kan trækkes enkeltdele ud til omlægning, besparelse eller tillægsbevilling uden at alle forligspartierne er enige.

Der er med budgettet for 2013 også blevet mulighed for at styrke det kommunale tilbud på en række kerneområder, hvor forligskredsen finder det særligt vigtigt at imødekomme borgernes behov.

Budgetaftalen indebærer, at indkomstskatten hæves med 0,4 procentpoint, således at den nye kommuneskat ligger på 25,7 %. Grundskylden øges fra 31,86 til 32,85 o/oo.
Baggrunden for skatteforhøjelsen er bl.a. tabet på udligningsreformen, men først og
fremmest nødvendigheden af at skabe balance i 2013, og ikke mindst for at sikre fortsat balance og udviklingsmuligheder i de kommende år. Alternativet til skatteforhøjelsen ville have været yderligere reduktioner i serviceniveauet.
Skatteforhøjelsen har sikret en øget indtægt i 2013 og de kommende år på netto 24,2 mio. kr. pr. år.

Det har været vigtigt for forligspartierne, at sikre at det fortsat er økonomi til at investere i og udvikle hele Jammerbugt Kommune.

Yderligere info:
Spørgsmål og yderligere informationer kan fås hos Borgmester Mogens Gade på telefon 7257 7001 eller 4191 2001.