Dialogen mellem borgere, brugere, ansatte og politikere skal til stadighed være udgangspunktet for en fortsat dynamisk udvikling i Jammerbugten og af Jammerbugt Kommune.
På den måde vil vi til stadighed på 4 stabile hjul være i bevægelse mod vores mål og visioner for.
For mig er fremsyn – udsyn og det at se på muligheder frem for begrænsninger udgangspunktet for de politiske beslutninger.
Vi skal være konstruktive stifindere frem for destruktive fejlfindere – for på den måde er det osten der kommer i centrum – og ikke hullerne i osten – netop fordi det er osten vi skal leve af.
Fortsat sund økonomi og økonomisk handlefrihed er afgørende for, at vi fortsat kan være en kommune i sikker drift med blik for fremtiden.
Det jeg fortsat ønsker at bruge min energi på, er den fortsat fremadrettede opgave der skal sikre Jammerbugten, Jammerbugt Kommune og os der bor her en fornuftig fremtid.
Den opgave løser vi bedst i fællesskab via fortsat virkelyst, virketrang og engagement i lokalsamfundene – i foreningslivet – i erhvervslivet – og hos de kommunalt ansatte. Det har allerede givet mange flotte resultater til gavn og glæde for fællesskabet.
Så har jeg respekt for, at der er nogle fra tidligere Fjerritslev Kommune der hellere havde været med i Thisted eller Vesthimmerlands Kommune – lige-som nogle fra Aabybro hellere havde været med i Aalborg – eller nogle fra Pandrup hellere i Brønderslev o.s.v.
Resultatet blev og er, at alle vi fra de 4 tidligere Jammerbugt Kommuner er en del af fællesskabet Jammerbugt Kommune – og det er ikke så ringe endda – vi bliver aldrig en rig kommune, men vi klarer os.
Jammerbugt Kommune er efter min mening en kommune på 4 hjul i bevæ-gelse mod vores vision om at være et godt sted at leve og være – at være et sted hvor vi benytter og beskytter vores enestående flotte natur – et sted hvor vi hæver uddannelses- og kompetenceniveauet og et sted hvor klima og agenda 21 er på dagsordenen.
Allerede i 2004 stod det klart for mig, at skulle Jammerbugt Kommune blive en hel kommune – en stabil Kommune – en robust kommune og en bæredygtig kommune var der brug for alle 4 hjul symboliseret ved de 4 tidligere Kommuner
Tiden har vist, at der er brug for alle 4 hjul med alt hvad de hver for sig kan bidrage med til gavn og glæde for helheden Jammerbugt Kommune – og det er ikke så lidt.
Jammerbugt Kommune er altså en kommune hvor vi er afhængige af alle 4 hjul :
Eksempler på dette er Fjerritslev som uddannelsesbyen – hvor en bevidst prioritering heraf og satsning herpå har givet det resultat, at Fjerritslev Ud-dannelsescenter – Fjerritslev Gymnasium i løbet af kort tid har udviklet sig fra at være lukningstruet til at være et uddannelsescenter, som fra skoleåret 2013/14 vil have 550-600 studerende/elever incl. 10. klassecentret.
Et andet eksempel er Brovst som sundhedsbyen – med en unik kommunal sundhedsafdeling på det gamle Brovst Sygehus – nuværende Jammerbugt Sundhedshus. Et hus med speciallæger – et hus med samarbejdsprojekter mellem region og kommune – og et hus med tandlæger m.m.
Et tredje eksempel er Aabybro som fortsat bosætningsmagnet – bl.a. med markante investeringer i lejeboliger og grunde, skole og hal.
Et fjerde eksempel er Pandrup området med bevidst satsning på vores fyr-tårn udi turisme: Blokhus/Hune/Saltum m.m.
Princippet om, at vi satser på vore styrker og fagligheden betyder jo så også, at der ikke satses så meget på turisme i Biersted – eller så meget på et sundhedshus i Blokhus.
Til gengæld betyder det jo ikke at tidligere Fjerritslev Kommune ikke må bi-drage til turisme via bl.a. Svinkløv og Slettestrand eller Aabybro ikke må bi-drage til uddannelse via f.eks. VUC.
Eller at Brovst ikke må bidrage til bosætningen eller Pandrup ikke må bidrage til sundheden o.s.v.
Men vi er en kommune på 4 hjul – og der med nogle hovedprofiler – som vi skal forsøge at satse på og som vi satser på i relation til fagligheden og produktudviklingen og dermed helheden. Til gavn og glæde for fællesskabet.
Dette – sammenholdt med hårde og nødvendige økonomiske prioriteringer bl.a. grundet den generelt pressede samfundsøkonomi resulterer nogle gange i strukturændringer.
Med ovennævnte virkelighed og strategi er det nemlig ikke altid let at fastholde alle de kendte og tidligere så naturlige decentrale aktiviteter så decentralt som tidligere.
En gennemført skolestrukturdebat har bl.a. markeret dette. Vi er midt i andre strukturdebatter og flere vil komme til.
Nogle vil ende op i en centralisering – i bedste fald med de samme økonomiske midler til rådighed – men i en del tilfælde med færre ressourcer.
Det sidste har netop været midlet der satte processen i gang – færre enheder – ellers bliver leverpostejen smurt for tyndt ud.
Så opgaven med at etablere en ny kommune er ikke nogen let opgave – men en seriøst arbejdende kommunalbestyrelse sammen med topmotiverede medarbejdere arbejder med opgaven.
Den opgave der blev defineret i forbindelse med vedtagelsen af kommunalreformen – nemlig at danne en demokratisk, faglig og økonomisk bæredygtig kommune.
Her er virkeligheden den, at mange der ser på os udefra er imponerede over de resultater vi har opnået i Jammerbugt Kommune. Selv under til tider hårde vilkår og forudsætninger.
Det bringer mig til det gamle ordsprog der siger: Fremtiden kommer af sig selv – det gør fremskridtet ikke – det kræver nemlig en indsats – og det er lige hvad der er blevet leveret fra alle sider i Jammerbugt Kommunes første leveår – lad os i fællesskab fortsætte med det.