Natur- og miljøklagenævnet har kendt vandplanerne ugyldige – høringen må gå om. Dette kæmpe monster af statslige og kommunale vandplaner er midlertidigt standset på grund af en al for kort høringsfrist på 8 dage. Der jo slet ikke matcher de indgreb som planerne repræsenterer.
Hvad ingen andre har formået via gode såvel faglige som politiske argumenter – ja, det klarede regeringen selv ved endnu en gang at gå imod sit regeringsgrundlag – hvor man skriver om at sikre høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister. Man siger jo så meget.
Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Nu får regeringen jo mulighed for at rette op på det makværk, som vandhandleplanerne er.
Lige pludselig får regeringen jo en enestående chance for at vise, at man mente det – da man sagde, at det var jo en plan man havde overtaget fra den borgerlige regering. Nu kan man jo bruge muligheden til at vise hvad man selv står for – hvis det da ellers er bedre end det der står i planerne i dag. Den borgerlige opposition er tilsyneladende klar til en kritisk revision.
Der er argumenter nok for en revision og dermed grunde nok til ikke blot at sende den nuværende plan ud i en ny høring.
Jammerbugt Kommune har siden de første møder om vandplanerne påpeget, at de data der danner grundlaget for planerne, ikke er egnede til at danne udgangspunkt for så omfattende planer. De er både for gamle og for utilstrækkelige til at give et retvisende billede af tilstanden i vores vandområder. Det var også et af hovedbudskaberne i det høringssvar som vi i Jammerbugt Kommune i samarbejde med Landbrugets organisationer indsendte forud for planernes vedtagelse. Bl.a. er 2 ud af 7 vandløb fejlklassificeret – 30%
Det betyder, at vi i kommunerne, når handleplanerne skal føres ud i livet, skal gennemføre en række tiltag uden tilstrækkelig viden om, hvorvidt de er nødvendige.
Der er i den grad brug for nye data også hvad angår den miljømæssige ud-fordring og hvad angår de metoder der kan løse den reelle miljøudfordring – her tænker jeg bl.a. på stenrev og minivådområder – som i den nye plan bør føres frem på lige fod med de forhadte bræmmer (randzoner).
Der bør derfor også stilles spørgsmål ved, om de randzoner og de vådområder, der er vedtaget i Grøn Vækst, er nødvendige og de rigtige virkemidler.
Usikkerhed om det faglige grundlag for at stille krav, der påvirker den enkelte landmands økonomi væsentligt, er derfor stærkt kritisabelt og uacceptabelt.
Jeg vil derfor gerne opfordre til at der inden næste høring om vandplanerne gennemføres en systematisk undersøgelse af udvaskningen fra landbrugsjord, således at der skabes et fagligt korrekt billede, som kan danne udgangspunkt for en mere nuanceret forvaltning. En forvaltning hvor der gives metodefrihed til løsningen af de opgaver de nye og mere korrekte analyser vil pege på.
Det er ikke kun landbrugserhvervet der angribes med disse vandplaner – nej, man vil punktere et af de erhverv der bidrager til samfundsøkonomien – et af de hjul der snurrer i dansk samhandel med udlandet er fødevareklyngen – og en anden følgevirkning er at ca. halvdelen af Jammerbugt Kommune vil blive oversvømmet – . Så vandplanerne – som der ikke en gang er videnskabeligt belæg for virker – har sandelig store og helt uoverskuelige konsekvenser. Derfor må de tages af bordet hurtigst muligt – det er der en enestående mulighed for nu – med natur- og miljøklagenævnets kendelse om at erklære de nuværende planer for ugyldige.

Mogens Gade 8. december 2012