Blog Image

MogensGade.dk

Fortsat udvikling af Jammerbugt Kommune – Budget 2015

2014 Posted on 02 Nov, 2014 13:28

Budget 2015 er i den grad også udtryk for et fokus på landdistriktsudvikling – øget bosætning og erhvervsudvikling – altså konkrete tiltag, som skal sikre gode svar på: Hvad vi i Jammerbugt Kommune skal leve af i fremtiden:

Skoleudvikling og landdistriktsudvikling

Forligsparterne ønsker øget fokus på koblingen mellem landdistriktsudvikling og skoleudvikling med det mål at sikre mest mulig kvalitet såvel i skolevæsenet og på den enkelte skole som i landdistrikterne. Herunder en stærkere koordinering mellem skole og lokalsamfund, hvor skolen i højere grad end i dag bliver et lokalt kulturcenter. Skolerne i de 4 hovedbyer arbejder primært med skoleudvikling, men også på en større synlighed i forhold til det omgivende samfund.
Dette nye koncept giver nye muligheder for en lokal udvikling, som via lokale mål, handlinger og konkrete indsatser sammenholdt med kommunalbestyrelsens tilsagn om en decentral skolestruktur byggende på et mindste elevtal på i hovedregel 10 – 12 elever i gennemsnit pr. klasse målt på det antal årgange, skolen er normeret til (7 eller 10) og en rimelig fastholdelse af indbyggertallet og en målbar lokal indsats.

Bosætningskampagne
I foråret 2015 arrangeres en stor kommunedækkende bosætningskampagne – i et samarbejde med bl.a. alle lokalsamfundene – handelsbyerne, ejendomsmæglere m.fl.
En bosætningskampagne, som naturligvis henvender sig til børnefamilier – men også til seniorer m.fl.

Mere i Gang – Flere i Gang – herunder etablering af en indgang for virksomheder og borgere.

Den kommunale service og antallet af arbejdspladser har også stor betydning for bosætningen – derfor er det afgørende at Jammerbugtens nye erhvervs- og vækststrategi med titlen: Mere i Gang – Flere i Gang bliver realiseret af Vækst Jammerbugt, Erhvervs- og Turistrådet og Jammerbugt Kommune – også jævnfør mit slogan: Handling Slår Alt.
Strategien sætter bl.a. fokus på: Flere arbejdspladser i Jammerbugt Kommune – Betydelig vækst i overnatningssektoren via flere turister og øget omsætning – Iværksætteri – At uddannelses og kompetenceniveauet hæves – Afsætning og eksport – Rammevilkår og kommunal service og flere tilflyttere til Jammerbugt Kommune. Realisering af strategien får afgørende betydning for Jammerbugt Kommunes fremtid – såvel for erhvervsudviklingen inkl. øget turisme som for bosætning – hvor målet i første omgang er en positiv flyttebalance.
Som et led i den ny strategi etableres der nu ”Én indgang – for virksomheder”, således at virksomheder får et centralt sted at henvende sig, en bedre service samt en optimal kommunal koordinering af sagsbehandlingen overfor virksomhederne.

”Èn indgang til Kommunen” – styrkelse af den tværgående helhedsforståelse og samarbejde – med borgerne i centrum

Det er også vigtigt, at borgerne oplever, at der er en indgang til kommunen – Derfor igangsættes en organisationsudviklingsproces med det formål at sætte borgerne yderligere i centrum ved at fremme en helhedsorienteret indsats og en styrkelse af samarbejdskulturen. Politisk er signalet, at der ønskes en samarbejdskultur under overskriften: En indgang til Kommunen. Der startes med en realisering overfor erhvervslivet og senere følger en realisering overfor borgerne. Begge projekter gennemføres internt som kulturprojekter og markedsføres udadtil, når handleplaner tillader det.

Mod nye mål –

Bosætning er af afgørende betydning for Jammerbugt Kommunes fremtid – ovennævnte er udtryk for en række konkrete tiltag – hvor der bliver brug for det berømte træk på den samme hammel – der gerne skal være med til at fastholde nuværende borgere i Jammerbugt Kommune – og samtidig tiltrække nye. Det bliver et langt sejt træk – men hvis ikke alle gode kræfter i Jammerbugt Kommune kan lykkes med den opgave – ja, hvem kan så ?

Mogens Gade 28. oktober 2014Fokusområder på driftsbudgettet – Budget 2015

2014 Posted on 02 Nov, 2014 13:24

På driftsbudgettet er der dels nogle konkrete budgetbemærkninger samt bemærkninger til de forholdsvis få nye tiltag, der er fundet plads til i budgetaftalen for 2015 – som har opbakning fra 26 af Kommunalbestyrelsens 27 medlemmer.

Nye tiltag, der indgår som elementer i aftalen:
Set i lyset af de nødvendige tilpasninger af budgettet for 2015 er det begrænset hvilke ønsker, som parterne har prioriteret, men det er alligevel lykkes at forhandle sig frem til en række ”aftryk”. Det drejer sig bl.a. om følgende:
1.Forbedring af normeringerne i børnehaverne samlet svarende til 1 mio. kr.
2. Igangsætning af ”Sveriges-modellen” på forebyggelsesområdet for Børn- og unge
3. Øget tilskud til svømmehallerne i Fjerritslev og Jetsmark
4. Øgede tilskud til hallerne generelt – således, at der udover det generelt øgede tilskud også sikrer hallernes økonomi for en tre årig periode.
5. Styrkelse af den decentrale borgerservice i Fjerritslev, Brovst og Pandrup.
6. Oprettelse af en Eventpulje, primært til opbakning af større arrangementer for såvel lokale som gæster.
7. Udarbejdelse af en visionsplan for Kollerup-Svinkløv-Slettestrand – som senere kan danne grundlag for konkret lokalplanlægning.
8. Nye indsatser på sundhedsområdet

Således nævnt nogle af de politiske prioriteringer der er foretaget på driftssiden – næste uge vil jeg fokusere på den fokuserede indsats på bosætning og erhvervsudvikling, som budget 2015 også er et udtryk for.

Mogens Gade 21. oktober 2014Budget 2015 – et udtryk for fortsat politisk og økonomisk stabilitet.

2014 Posted on 02 Nov, 2014 13:20

Politisk og økonomisk stabilitet har bragt os langt i Jammerbugten og Jammerbugt Kommune.
26 ud af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer har via indgåelsen af en samlet budgetaftale for 2015 bekræftet det meget brede samarbejde – og dermed et fortsat ønske om også fremover at medvirke til en dynamisk udvikling af Jammerbugten og i Jammerbugt Kommune – til gavn og glæde for os der bor her og vores medarbejdere.
Tak til Socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Venstre for viljen til at ville og evnen til at kunne – også når det er svært.
Budgettet er et udtryk for en fastholdelse af skatteprocenten og grundskyldspromillen.
Den samlede budgetlægningsproces for 2015 har været præget af nødvendige tilpasninger af driftsbudgettet. Dels er det naturligt at gennemføre kapacitetstilpasningerne på dag-tilbudsområdet og skoleområdet som følge af det faldende børne- og elevtal, og dels er der som følge af beslutningerne i forbindelse med budgettet for 2014 gennemført en række strukturtilpasninger på Børne- og familieområdet samt på social- og sundhedsområdet.
Herudover har det været nødvendigt at øge budgetterne med yderligere midler på voksen-handicapområdet samt beskæftigelsesområdet m.fl.
Effektiviseringer og tilpasning af driftsudgifterne er en afgørende forudsætning for at sikre et budget i balance, hvor parterne har tilstræbt at få det størst mulige overskud på driftsbudgettet, idet dette skal sikre råderum til – sammen med en stor låneoptagelse – finansiering af et fortsat meget store anlægsinvesteringer.
Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer en fastholdelse af skatteprocenten og grundskyldspromillen. Budgettet indebærer for 2015 et driftsoverskud på 60,7 mio. kr., et anlægsniveau på 102,3 mio. kr. og en kassehenlæggelse på 42,1 mio. kr.
Dette var lidt om økonomien og de forudsætninger der har været anvendt for at bringe budgettet i balance – næste afsnit bringes i næste uge og handler om driftsbudgettets nye tiltag.

Mogens Gade 14. oktober 2014