Budget 2016 for Jammerbugt Kommune er vedtaget – bag budgettet står 17-mandsgruppen – bestående af Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Venstre. Flertalsgruppen ønsker at fortsætte det brede politiske samarbejde, der har været kendetegnende for Jammerbugt Kommune gennem alle årene.
Budgettets forudsætninger er en uændret skatteprocent og uændret grundskyldspromille.
Der er et budgetteret overskud på driften på 53,4 mill. Kr. Et anlæg på 84,2 mill. Kr. en kassehenlæggelse på 11,7 mill. Kr. og et nettolåneoptag på 47 mill. Kr.

Fokusområder på driftsbudgettet
På driftsbudgettet er der dels nogle konkrete budgetbemærkninger samt bemærkninger til de forholdsvis få nye tiltag, der er fundet plads til i budgetaftalen.

Der er afsat en Ledsagerpulje: Beløb til sociale-aktiviteter ud af huset på institutioner, som uddeles efter ansøgning i social- og sundhedsudvalget.

Egnssamlinger og lokalhistorie: Til Egnssamlinger i Saltum, Fjerritslev og Tranum samt til lokal historisk samråd (Arkibas) er der afsat et beløb.

Til Kulturskolen er der afsat penge til samspil.

Der foretages en Investering i kompetenceudvikling af skoleledelser så elevernes læring og trivsel går hånd i hånd
Med folkeskolereformen skal vi sikre, at alle børn bliver så dygtige, som de kan. Dette samtidig med, at vi fortsat skal understøtte inklusionsindsatsen ude på skolerne. Dette kræver, at vi investerer i skoleledernes kompetenceudvikling, idet skolerne i Jammerbugt Kommune har behov for dygtige skoleledere, der kan gå forrest og løfte både den pædagogiske, faglige og strategiske ledelse på skolen. Dette så skolelederne bliver klædt bedst muligt på til sikre, at alle eleverne bliver så dygtige som de kan. Beløbet er målrettet kompetenceudviklingen af alle ledelsesteam på kommunes folkeskoler.

Sverigesmodellen & distriktsrådgivere
I april 2014 er der udarbejdet en udviklingsstrategi inden for børn og familieområdet, hvortil der er søgt midler fra Satspulje pr. 1. september 2015. Udviklingsstrategien har følgende tre konkrete forslag til initiativer, der skal ses i en sammenhæng, og hvor det overordnede mål er at iværksætte tiltag, som sætter rammen for en fokuseret, tidligere og mere målrettet forebyggende indsats for børn, unge og familier med behov for særlig støtte. Særligt vil der være fokus på tidlig opsporing og indsatser for 0-5 årige.

Vedligehold af vandløb
Der afsættes ekstra ressourcer til vedligehold af vandløb.

Jetsmark Idrætsforening – JIF
Der afsættes en pulje på KFL området til JIF. Der igangsættes en dialog med JIF med henblik på etablering af opbevaringsrum og tribune.

Liv i by og skole
Projekt ”Liv i By og Skole” er i god gænge. Lokalsamfundene har alle indsendt udviklingsplaner for deres områder. Der foregår allerede i dag en række lokale initiativer som understøtter ”Liv i by og skole”, men det er en klar intention, at styrke og intensivere samarbejdet med lokalsamfundene om at vende udviklingen, således at en decentral skolestruktur kan fastholdes. Det fordrer et tæt samspil mellem også skole og lokalsamfundet for sammen at sætte ´retning på udviklingen for såvel skolen som for lokalsamfundet. Der vil blive afholdt møder med de enkelte lokalsamfund for at afdække positivt samspil mellem udviklingsplaner, kommunale initiativer og indsatser m.m. De 8 lokalsamfund, som arbejder med Liv i By og Skole har mod ansøgning mulighed for at få tildelt op til 50.000,- kr. hver til deres aktiviteter.

Busrute fra Pandrup til Fjerritslev Gymnasium: I et samarbejde med Fjerritslev Gymnasium søges etableret en busrute fra Pandrup til Fjerritslev Gymnasium med det mål at rekruttere flere elever fra den nordlige del af Jammerbugt Kommune.

Det nære sundhedsvæsen: styrkelse af fagligheden ved hjemtagelse fra sygehusene og forebyggelse i forhold til indlæggelser.

Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt: Øget driftstilskud.

Julehilsen anbragte børn: Sende en julehilsen til anbragte børn.

Cykel uden alder: Cykling uden alder i Jammerbugt kommune skal give ældre mulighed for vind i håret og opleve lokalområdet i cykelhøjde, med udgangspunkt i plejecentrene. Det afsatte beløb forventes at anvendes til kontingent til foreningen ”Cykling uden alder”, kursus for frivillige samt indkøb af 1-2 trio-bikes.

Hermed opremset en liste over nye tiltag på driftssiden for 2016 – vigtigt er det jo også at gøre opmærksom på – det stadige fokus på de basale driftsområder som børnepasning, folkeskole og ældreområdet.

Mogens Gade 14. oktober 2015.