Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 30. september 2016 indgået en fælles samlet aftale om budgettet for 2017. Bag budgetaftalen står således samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten samt Alternativet.
Hermed fortsættes traditionen for brede budgetforlig, som har kendetegnet budgetsamarbejdet i stort set alle årene. Det er et udtryk for en bred vilje til at samarbejde og stå sammen om den store fælles opgave med at sikre økonomisk stabilitet og politisk fællesskab om kommunens økonomiske udvikling.
Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i fællesskab – forstået således at udmønt-ning af budgetaftalen og eventuelle justeringer heri kræver enighed. Et flertal på 20 medlemmer svarende til minimum 4/5 af aftaleparterne har mulighed for at gennemføre og udmønte justeringer.

Den overordnede økonomi – et budget i balance

Budgetlægningsprocessen for 2017 har lige som de foregående år været udfordret. Udgangspunk-tet har været vanskeligt, idet der på indtægtssiden er færre indtægter fra de statsgaranterede skatter og tilskud end forudsat – og samtidig har udgiftssiden ikke udviklet sig så gunstigt som Kommu-nernes Landsforening og Regeringen har forudsat i en stram økonomiaftale for 2017.

Dette udgangspunkt har udfordret den politiske ambition om at have et solidt driftsoverskud til udvikling og anlægsaktivitet. Dette bliver også realiteten i de kommende år, hvor udsigterne for overslagsårene også er ganske svære.

Allerede i forbindelse med vedtagelsen af indeværende års budget blev alle i kommunalbestyrelsen enige om, at der for 2017 skulle gennemføres en anderledes budgetproces, hvor der via benchmark og sammenligninger med en række andre kommuner blev tilvejebragt et fælles overblik over kommunens udgifts- og serviceniveau på alle væsentlige områder. Dette har vist, at Jammerbugt Kommune målt på kroner samlet set under ét ligger ganske tæt på landsgennemsnittet – endog en anelse over. Samtidig synliggør det også, at vi på en række specialiserede områder ligger betragteligt over landsgennemsnit og sammenlignelige kommuner, og der således er et betydeligt potentiale for at tilvejebringe et prioriteringsrum ved at tilpasse udgiftsniveauet på de pågældende områder. Derfor har det politisk været en del af strategien for dette års arbejde med omstillingsforslag, at elementer fra disse benchmark- og udgiftsanalyser har vægtet højt i budgetprocessen for 2017. Dermed er det også blevet en del af grundlaget for at skabe en fornuftig balance i budget 2017 samt med forventninger til et yderligere potentiale i årene 2018-2020.

Udgangspunkter har således betydet, at forskellige redskaber som optimeringer, tilpasninger investeringsstrategier, hjemtagelse, benchmark og strukturændringer har været anvendt for at opnå et budget i balance.

Forligsparterne har tilstræbt et budgetoverskud på driften på knap 50 mio. kr. – og et anlægsbudget på ca. 50 mio. kr. Hermed er der også en klar målsætning om at stoppe med anlægsinvesteringer, som netto kræver øget gældsætning. Der ønskes en gældsafvikling der matcher ny-optagne lån. Den positive udvikling i likviditeten gør det muligt at finansiere en beskeden del af fremtidige investeringer via likviditeten – målet er en gennemsnitlig likviditet på 90 – 100 mio. kr.

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer en fastholdelse af skatteprocenten og grundskyldspromillen. Budgettet opererer med et kassetræk på 5,7 mio. kr.

Den endelige udmøntning af puljer i Jammerbugt Kommune afventer eventuelle yderligere finanslovsmidler, der tilføres kommunen.

Det må forventes, at udsigt til nulvækst eller en meget begrænset vækst også er dagsordenen for 2018 og de kommende år. Der skal derfor løbende foregå en tilpasning indenfor det enkelte politikområde, således at den økonomisk ramme og serviceniveau matcher. Det er helt afgørende, at der ageres, hvis der er udsigt til overskridelser af den samlede økonomiske ramme for Jammerbugt Kommune. Økonomiudvalget skal drøfte om der er behov for at give de økonomiske styringsprin-cipper et serviceeftersyn.

Parterne er i øvrigt bekymret for udsigterne for de kommende år, idet KL ikke via de seneste års økonomiaftaler sikrer et flerårigt styringsgrundlag, Der er således stor usikkerhed omkring det eks-traordinære finansieringstilskud, fordelingen af tilskud til vanskeligt stillede kommuner samt resultatet af den lovede udligningsreform med virkning fra 2018.
Det konkrete budgetforslag for 2017 og overslagsårene 2018-2020 består af det forslag, der har været fremsendt til 1. behandlingen i kommunalbestyrelsen med de ændringsforslag, der fremgår af følgende bilag:
– Ændringsforslag til driftsbudget 2017-2020
– Ændringsforslag til anlægsbudget 2017-2020

Fortsat udvikling og vækst i Jammerbugt kommune
På trods af udfordringerne med at skabe økonomisk balance er der positiv udvikling i Jammerbugt Kommune på rigtig mange fronter.
Seneste undersøgelse omkring etablering af arbejdspladser i de nordjyske kommuner peger på Jammerbugt Kommune, som en af de få hvor der skabes flere arbejdspladser. Overnatningstallene for turismen viste en stigning fra 2014 til 2015 på netto 12.000 overnatninger – således er Jammer-bugt Kommune fortsat klart den største turistkommune i Nordjylland, når der måles på antal overnatninger.
Der er mere liv i lokalsamfundene i Jammerbugt end nogensinde – et klart bevis på dette er at 5 lokalsamfund ud af 42 der tilmeldte sig konkurrencen om at blive årets landsby 2016 kom fra Jammerbugt Kommune – og Trekroner vandt.
I forhold til indbyggertallet er dette svagt stigende – målt over de første 3 år af denne byrådsperiode.
Ledigheden er på 3,1 % blandt de forsikrede ledige, hvilket er langt under regions- og landsgen-nemsnittet. Seneste undersøgelse fra DI omkring erhvervsklima placerer Jammerbugt Kommune som nummer 3 i Nordjylland og nummer 21 på landsplan – ganske pænt.
Der er således mange gode resultater på vækstsiden. Der er stadigvæk mange udfordringer – og her er svarene en realisering af den netop vedtagne planstrategis handlekatalog, som kommunal-bestyrelsen godkendte i enighed i juni 2016.
Med dette for øje vil der være et solidt fokus på fortsat vækst, fokus på serviceringen af borgerne og fokus på velfærd – og med udgangspunkt i et dynamisk dialogbaseret samarbejde og involve-ring af borgere, virksomheder og mange andre aktører – under vores motto: Vi går efter forskellen. Også i denne sammenhæng er en bred budgetaftale et godt fundament for at sikre en fælles opbakning omkring den fortsatte udvikling og vækst i Jammerbugt Kommune.

Politiske fokusområder – bemærkninger til driftsbudgettet
Forligspartiernes udgangspunkt har været, at det har været nødvendigt at gennemføre en tilpasning af udgiftsniveauet til indtægterne, og dette indebærer at der kun i begrænset omfang har været mulighed for at ”sætte nye aftryk” i form at nye tiltag og realisering af politiske ambitioner og ønsker.
Det er dog lykkes i fællesskab at gennemføre en række prioriterede tiltag, ligesom der indenfor de eksisterende ressourcer og rammer skal foretages en prioriteret indsats. En del af disse områder fremgår af nedenstående budgetbemærkninger.

Styrkelse af den tidligere og forebyggende indsats på børneområdet – Sverigesmodellen
Sverigesmodellen indebærer, at den enkelte socialrådgiver tildeles færre sager og dermed gives mulighed for, at komme tættere på børn og familier med særlig behov for støtte og sætte tidligere ind med forebyggende indsatser. Kommunalbestyrelsen har besluttet at følge BDO`s anbefaling om, at investere årligt 0,7 mio. kr. i Sverigesmodellen. Dette er en yderligere investering i forhold til de årligt 1,2 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen besluttede at afsætte d. 19. maj 2016. Der investeres dermed samlet 1,9 mio. kr. i socialrådgiverressourcer relateret til Sverigesmodellen i 2017 og frem. Den samlede investering forventes at give et relativt højt besparelsespotentiale de kommende år som følge af en tæt opfølgning og forventet bevægelse ned ad indsatstrappen – fra langvarige anbringelser og indgribende foranstaltninger til tidligere og mere intensive indsatser.

Investering i mere pædagogisk personale til de 3-6 årige børnehavebørn i Jammerbugt Kommune
Kvaliteten i kommunens daginstitutioner er afgørende for børnenes opvækst og videre muligheder i livet. Derfor er det vigtigt, at vi som kommune sikrer og prioriterer nogle gode rammer og miljøer i daginstitutionerne, hvor børnene trives, udvikler sig og lærer. Derfor har Jammerbugt Kommune siden 2014 tilført ca. 2,6 mio. kr. til at løfte normeringen i kommunens dagtilbud – midler der også er afsat i budgettet for 2017 og fremadrettet. Derudover investeres der med budgettet for 2017 yderli-gere 1 mio. kr. til at løfte normeringen i kommunens børnehaver for de 3-6 årige.

Folkeskolen er prioriteret
Jammerbugt Kommune prioriterer fortsat skolevæsenet og har derfor besluttet at friholde området for besparelser/reduktioner i dette års budget.

Liv i by og skole – fra ide til læring
I perioden frem til 2018 har Jammerbugt Kommune fået bevilliget eksterne midler til projekt ’Liv i by og skole – fra ide til læring’. Formålet med projektet er at skabe et endnu tættere samarbejde og synergi mellem det lokale foreningsliv og skolerne. Et samarbejde der skal bidrage til at eleverne bliver dygtigere og lærer mere, samtidig med at skolerne og eleverne gennem konkrete undervis-ningsforløb aktivt bidrager til at realisere de lokale udviklingsplaner, der eksisterer for de enkelte områder. I forbindelse med budget 2017 ønsker forligsparterne at prioritere dette projekt og samarbejde yderligere, således at projektet udvides til at omfatte alle skoler i Jammerbugt Kommune.

Ny dagtilbudsstruktur
Forslag til ny dagtilbudsstruktur er i august måned sendt i høring frem til ultimo oktober måned 2016. Forslaget fokuserer på en ny indretning af 0-6 års området med et forslag, der fokuserer på at sikre at den ønskede kvalitet, indretning og økonomi går hånd i hånd. Der forventes truffet politisk beslutning om områdets fremtidige indretning inden udgangen af 2016.

Uddannelse – Lokale uddannelsesmuligheder
En af de store udfordringer er at flere unge skal have en uddannelse. Det skal de, fordi erhvervsli-vet vil mangle kvalificeret arbejdskraft fremadrettet, og denne arbejdskraft er en forudsætning for udvikling og vækst. Derfor er det også vigtigt, at en vis andel af de unge får en erhvervsmæssig uddannelse.

I Jammerbugt Kommune er der pt. godt 300 unge, der ikke har eller er i gang med at gennemføre en uddannelse (hertil kommer de unge, som er i ufaglærte jobs). For så vidt angår de unge tilknyttet jobcenteret, er der i høj grad tale om unge mennesker med visse ressourcer, men også med en række udfordringer, der gør, at de ikke har magtet at gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår uden støtte. Disse unge skal udvikles og hjælpes gennem uddannelsessystemet, og for mange vil det kræve, at der sættes ind med særlige uddannelsesindsatser. Derfor arbejder Jammerbugt Kommune via jobcenterets Ungeenhed og Skoleafdelingen pt. på at etablere lokale grundforløb inden for erhvervsuddannelser, særlige HF forløb i samarbejde med hhv. VUC og Fjerritslev Gymnasium og har netop igangsat studieforberedende forløb på VUC i Aabybro.
Målet er, at så mange unge som muligt påbegynder og gennemfører en uddannelse og for at understøtte dette, har Ungeenheden flyttet fokus fra den mere traditionelle afklaring i jobcenterregi til at sætte ind med understøttende ressourcer i form af f.eks. mentor og psykolog. Her er mulighederne størst for at yde optimal støtte, når uddannelsesforløbene foregår lokalt.
Der er imidlertid også unge, der ikke er parate til en uddannelse, og for disse unge vil svaret være at få et job med henblik på en senere tilknytning til uddannelsessystemet. Det lokale erhvervsliv er her en afgørende samarbejdspartner, hvorfor Jammerbugt kommune som helhed bør støtte op om det bedst mulige fælles fokus på at få unge med behov ud på virksomhederne. Det gælder både, når de unge i en periode har brug for et job, og når de i forbindelse med deres uddannelse har brug for en praktikplads.

Psykologbistand til unge mellem 15-25 år
Der tilknyttes en psykolog til Ungeenheden i en 4 årig periode. Psykologen skal varetage et åbent tilbud om psykologsamtaler for 15 – 25 årige, der måtte have behov for støtte. Tilbuddet er at be-tragte som en forebyggende indsats, der sikre unge mennesker hurtig og gratis adgang til psyko-logbistand. Formålet er at hindre, at de unges udfordringer bliver til uoverskuelige problematikker. En tidlig indsats for unge med psykiske vanskeligheder har en lang række samfundsmæssige ge-vinster i form af stærkere arbejdsmarkedstilknytning, gennemførsel af uddannelse og bedre trivsel i voksenlivet.

Kvalificeret arbejdskraft som forudsætning for fortsat udvikling og vækst
Jammerbugt Kommune har i det seneste år haft en vækst i antallet af arbejdspladser. Denne udvik-ling skal gerne fortsættes og også gerne i øget omfang. En vækst i antallet af arbejdspladser forudsætter, at den kvalificerede arbejdskraft er let tilgængelig. Det er kommunens fornemste opgave at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Jobcenteret har en central rolle med sin dialog med de lokale virksomheder, Jobcentret har grundig kendskab til de lediges kvalifikationer, og har mu-lighed for at sikre opkvalificering af arbejdsstyrken. Jobcenteret er naturligvis afhængige af et tæt og godt samarbejde med det lokale erhvervsliv, og her har Vækst Jammerbugt, den samlede Kommunalbestyrelse og Jammerbugt Kommune som helhed et fælles ansvar for at profilere kom-munens rolle som samarbejdspartner for virksomhederne i deres strategiske rekrutteringsindsats. Der ønskes i fremtiden et endnu tættere samarbejde og synergi mellem aktørerne.
Det gælder rekruttering af den umiddelbart parate og kvalificerede arbejdskraft, men det gælder også rekruttering af borgere længere fra arbejdsmarkedet, herunder grupper blandt de unge tilknyt-tet jobcenteret. Med den lave ledighed i gruppen af forsikrede ledige i Jammerbugt Kommune, så skal der nu ekstra fokus på at de ledige, som er længere fra arbejdsmarkedet, bliver opkvalificeret og hurtigst muligt bliver selvforsørgende.

Aktivt partnerskab med de socialøkonomiske virksomheder i kommune
Forligsparterne sætter pris på, at der i kommunen er oprettet mange socialøkonomiske virksomheder, som også på landsplan fremhæves som frontløbere. Dels skaber de en række fornuftige jobs på særlige vilkår og dels er de med til at understøtte landdistriktsudviklingen. Derfor indgår Jam-merbugt Kommune partnerskabsaftaler med de socialøkonomiske virksomheder, og ser dem som strategiske samarbejdspartnere. Imidlertid er det et politisk signal til virksomhederne, at en fortsat større del af deres omsætning og indtjening skal baseres på forretningsmæssige konkurrencevilkår.

Yderligere ressourcer til den direkte pleje på vore plejecentre
I bestræbelserne på at sikre samme økonomiske mulighed for den direkte pleje på plejehjemmene i Jammerbugt Kommune – uafhængigt af om de drives som kommunale, private eller selvejende – gennemføres der en tilstræbt harmonisering af taksterne (de økonomiske midler). Der tilføres såle-des en pulje 4 mio. kr. i 2017 og 7 mio. kr. fra 2018 således at der kommer ekstra ressourcer ud på de plejecentre, der ikke er oppe på niveau med det nye harmoniserede niveau.
Det bemærkes, at der allerede i indeværende år er tilført ca. 4 mio. kr. til direkte pleje på vore ple-jehjem, og de nævnte beløb kommer oveni i de kommende år, således at der er tale om et flot løft i ressourcerne på plejehjemmene. Forligsparterne er enige om, at denne ramme for 2017 også skal rumme transaktionsomkostninger i 2017 vedrørende kapacitetstilpasningen, samt at eventuelle yderligere tilførte midler fra centralt hold indgår i denne pulje. Puljen budgetteres på Økonomiudvalgets område, og der skal aftales en proces for anvendelse af midlerne via Social- og Sundhedsudvalget med involvering af relevante parter.

Styrkelse af det nære sundhedsvæsen og tidlig indsats
Jammerbugt kommune er sammen med 10 andre kommuner samt Region Nordjylland med i et projekt, der har fået bevilget satspuljemidler til et projekt, som tager afsæt i ”parternes” sundhedsaftale om forløbskoordinering.
Projektet omhandler målrettet tidlig opsporing i kommunerne og hos den praktiserende læge i form af en akut indsats – hvilket betyder at borgeren kan få besøg af en kommunal sygeplejerske, senest 1 time efter konstateret behov. Derudover sikres det, at borgerne får et opfølgende hjemmebesøg af praksislæge og kommunernes sygepleje, efter hospitalsindlæggelse.
Der evalueres løbende på alle effekter af indsatserne, således at borgeren sikres bedst mulige effekt.
Projektet er delt op i to indsatser. En tidlig opsporing, som varetages i kommunerne i samarbejde med indsatsen i almen praksis hos den praktiserende læge, samt hurtig udredning på hospitalerne.
Projektet understøtter bl.a. den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient – og vil i stor grad være medvirkende til styrkelse af den sundhedsfaglige og borgerrettede indsats.

De fremtidige sundhedsudfordringer
Med udgangspunkt i rapporten om “de nye sundhedsudfordringer” udarbejdes en plan over det fremtidige behov for forskellige typer af behandlingspladser så som “midlertidige boliger”, “demens-boliger”, “rehabiliteringspladser” etc. Processen ønskes afsluttet senest medio 2017.

Kulturskolen og Ungdomsskolen
Budgetforligspartierne er enige om at se på de tildelte ledelsesmæssige ressourcer for både Ung-domsskolen og Kulturskolen med henblik på at forbedre værdien af de samlede tilbud ved en prioritering af ressourcerne.

Liv i by og skole
Projekt ”Liv i By og Skole” er i god gænge. Der skal fortsat køres på – og pengene til de lokale aktiviteter er stadigvæk til rådighed – ligesom der lægges op til fælles projekter – f.eks. om bosæt-ningskampagne m.m. Resultaterne af projekt Liv i By og Skole skal jf. aftalen evalueres i 2017 – og der skal sendes en anbefaling til den nye Kommunalbestyrelse, som tiltræder pr. 1. januar 2018. I 2017 skal der ske en afklaring om de fremtidige dialogpartnere på området med henblik på en koordinering med KFL’s aktiviteter.

Kunststofbane
Vedligeholdelse af ny kunststofbane i Aabybro skal holdes inden for de eksisterende rammer til drift og vedligeholdelse uden at påvirke niveauet for drift af øvrige baner.

Masterplan Limfjorden – Masterplan for de tre havne
Jammerbugt Kommune ønsker at understøtte en udvikling af kommunens Limfjordsområde så det både er attraktivt for bosætning og for øget turisme. Der ønskes fokus på at afdække og udvikle potentialerne ved en satsning generelt på Limfjordskysten. Der afholdes et udviklingsforum med fokus på udvikling af Limfjordsområdet bl.a. som et besøgssted, og der skal via en masterplan foretages en afdækning af det store potentiale, der findes langs fjorden med udgangspunkt i de tre hav-ne: Gjøl, Attrup og Haverslev.

Strandrensning
Strandene i Jammerbugt Kommune er et væsentlig aktiv, både for borgerne i kommunen, men også som et centralt aktiv for turismen som et væsentligt erhverv i Jammerbugt Kommune. For-ligspartierne finder det vigtigt at der er afsat tilstrækkeligt med midler til området, så strandene fortsat fremstår rene og attraktive for kommunens borgere og besøgende.

Kommunal understøtning af attraktive handelsbyer
Der afsættes penge til medfinansiering af en ”citychef” for de 4 hoved- og handelsbyer. Efter en dialog lokalt i byerne defineres opgaverne, som efter lokal prioritering kan variere fra by til by – der forventes medfinansiering fra byerne.

Målet med ansættelse af en citychef er at binde detailhandlen tættere sammen i Jammerbugt Kommune og give afsæt for udvikling og vækst, så vi også fremover har et attraktivt handelsliv i hovedbyerne med et levende bymiljø. Detailhandlen skal styrkes med bl.a. e-handel så oplandet til handelsbyerne udvides og detailhandlen i højere grad kan konkurrere med detailhandlen uden for Jammerbugt Kommune. Citychefen skal desuden være koordinerende, formidle viden om nye trends og udviklingsmuligheder, samt bistå med praktisk hjælp og være forbindelsesled til kommunen.

Turismeudviklingsprojekt – By the Bay
Der afsættes over tre år 1 million kroner til realiseringen af nævnte projekt, som bl.a. henvender sig til overnatningssektoren. Målet med projektet er i samarbejde med erhvervslivet at udvikle overnat-ningsmulighederne og tilknyttede oplevelser, således at der sker en forøgelse i antallet af turisme-overnatninger i Jammerbugt Kommune og hermed en forøgelse i antallet af nye jobs i turismesektoren.

Kulturprojekt omkring sygefravær
Sygefraværet i Jammerbugt Kommune er dalende og der er fokus på en systematisk og proaktiv håndtering af fravær hos medarbejderne. Samtlige ledere uddannes i god håndtering af sygefra-vær. Den gode kultur for mere nærvær skal styrkes yderligere, sådan at den positive udvikling fort-sætter. Nærværet styrker kommunens service, forbedrer arbejdsmiljøet på arbejdspladserne og sikrer en effektiv kommunal opgavevaretagelse. Kulturen for nærvær styrkes gennem fortsat in-volvering af MED-organisationen samt en yderligere kompetenceudvikling at ledere med persona-leansvar.

Kulturprojekt omkring kørsel
Jammerbugt Kommune har store kørselsudgifter. Udgifterne søges imidlertid nedbragt gennem en systematisk gennemgang af mulighederne for at lease tjenestebiler, hvor dette er økonomisk for-delagtigt. Samtidigt sættes fokus på kørselskultur, med fokus på at planlægge kørsel for medarbejdere mere effektivt, sådan at både køretid og kørselsudgifter minimeres. De enkelte områder i Jammerbugt Kommune gennemgår mulighederne for at arbejde med kørselskulturen gennem vurdering af, om kørsel er nødvendig, om selve ruten kan planlægges mere effektivt samt vurdering af, om for eksempel områdeopdeling kan ske på en måde, som fremmer muligheden for effektiv kørselsplanlægning. Kørsel minimeres samtidigt gennem mere aktiv brug af videokonference og andre digitale mødeformer.

MED-strukturen skal have et serviceeftersyn som led i at sikre en effektiv organisation
I forlængelse af effektiviseringerne og omstrukturereringer på alle arbejdspladser er der også et politiske signal om et ønske om en mere fleksibel og fladere MED-organisering med færre niveauer. Direktionen får til opgave at give MED-organisationen et serviceeftersyn for at afdække mulighederne for en effektivisering af MED-organisationen. Det vil sige, at det undersøges om der er grund til at tilpasse antallet af udvalg og / eller niveauer i MED-organisationen samt om spørgsmål drøftes på rette niveau. MED skal være nærværende for ledere og medarbejdere på de lokale ar-bejdspladser – og samtidigt være præget af effektivitet og fleksibilitet.

Jammerbugt Kommune – fortsat fokus på at være en god arbejdsplads
Medarbejderne er Jammerbugt Kommunes vigtigste ressource, og kommunen skal være rammen om det gode arbejdsliv. Der skal være et fortsat og styrket fokus på, at medarbejderne oplever Jammerbugt Kommune som en arbejdsplads med mulighed for trivsel og udvikling, hvor de bidrager til realisering af kommunens vision: ”Vi går efter forskellen” – og med rum til at ”gøre det på jammerbugtsk” på de lokale arbejdspladser.
Samarbejdskulturen internt og eksternt med borgere, virksomheder og ildsjæle skal være præget af en det professionelle samarbejde og sætte fokus på løsningsmuligheder set ud fra borgernes og virksomhedernes perspektiv.

Evaluering af den politiske organisation
Det kommende år er sidste år i valgperioden, og der igangsættes en politisk proces med henblik på at evaluere den politiske organisation, herunder om der skal foretages tilpasninger i styrelsesvedtægten forud for det kommende valg i november 2017.

Politiske fokusområder – bemærkninger til anlægsbudgettet

Sikring af Skoleveje – Trafiksikkerhed

Der ønskes en udarbejdet liste over tiltag i relation til trafiksikkerhed – prioriteret i den forbindelse er sikring af skolevejene. Prioriteringslisten skal danne grundlag for fremtidige investeringer.

Cykelstier – Prioritering

Der ønskes en liste over cykelstiprojekter i Jammerbugt Kommune – prioriteringslisten skal danne grundlag for fremtidige investeringer i cykelstier. Cykelstiernes betydning for trafiksikker skolevej skal vægte højt i prioriteringen.

Byggemodninger

Der ønskes igangsat byggemodninger i Biersted, Fjerritslev og Pandrup – og øvrige områder med tilstrækkelig efterspørgsel. Herudover ønskes synliggjort mulighederne i mindre lokalsamfund, hvor lodsejere og kommune er enige om, at der kun kræves en landzonetilladelse inden der kan bygges.

Salg af byggegrunde vurderes at indbringe 4,0 mio. kr., og byggemodning af byggegrunde ventes at koste 4,0 mio. kr., dvs., netto 0, idet der dog gennemføres de byggemodninger, der vurderes at være behov for.

Jetsmark Idrætscenter

I forbindelse med budgetdrøftelserne – og i overensstemmelse med principbeslutning i kommunal-bestyrelsen den 22. september 2016 – reserveres der 20 mio. kr. til renovering og udbygning af Jetsmark Idrætscenter. Den kommunale medfinansiering frigives, når partnerskabsaftalen mellem Jetsmark Idrætscenter og kommunen samt partnerskabet mellem Jetsmark Idrætscenter og deres lejere er bekræftet, således at der foreligger en samlet finansieringsplan.

Masterplaner
Der er nu udarbejdet masterplaner for alle 4 hovedbyer. Til gennemførelsen af Masterplan Fjerrits-lev afsættes der 2 mio. kr. som anlægspulje i tillæg til puljen på 1 mio. kr. afsat i 2016. Desuden afsættes der 1 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 til gennemførelsen af Masterplanen for Brovst.

Almene boliger i Brovst
I forbindelse med realiseringen af masterplanen i Brovst – via de 3 millioner kr. der er afsat til for-målet – bør muligheden for at etablere 8-10 almene lejeboliger overvejes for at realisere den lokalt ønskede første etape.

Investeringer på dagtilbuds- og skoleområdet
Til dagtilbudsområdet afsættes der i 2017 7 mio. kr. til renovering og tilbygning m.m., og i overslag-sårene 3 mio. kr. årligt.
Til skolerenoveringer afsættes der 5 mio. kr. i 2017 samt 3 mio. kr. årligt i overslagsårene, herunder en prioritering af Saltum Skole.

Til renovering og modernisering af Jetsmark Skolecenter forudsættes der afsat 15 mio. kr. i 2018, 20 mio. kr. i 2019 samt 10. mio. kr. i 2020.

Vedligehold af vandløb
Der er afsat ekstra ressourcer til vedligehold af vandløb, idet der er behov for en indsats for at und-gå oversvømmelser af landbrugsjord samt boligområder i opland til Ryå. Der afsættes 1 mio. kr. i 2017 samt 0,5 mio. kr. i overslagsårene til opfølgning og handlinger på de igangsatte målinger i Ryå samt til opstart af helhedsplan for Ryå.

Nyt bibliotek i Aabybro
Biblioteket i Aabybro flyttes til nye lokaler. Der afsættes en pulje til indretning af biblioteket, således at der nu vil være et moderne og tidssvarende bibliotek i Aabybro.

Halpulje
Der afsættes en pulje til energioptimering og renovering af haller i stil med tidligere år. Puljen kan søges af haller ud fra konkrete behov for renovering og energioptimering samt lysanlæg.

Ramme til Teknik- og Miljøudvalget
Inden for Teknik og Miljøudvalgets område afsættes der en anlægspulje på 6,5 mio. kr. til fortove, havne, lys over land, turistrelaterede projekter m.m. til udmøntning via Teknik- og Miljøudvalget.

Desuden afsættes der en anlægspulje til asfaltbelægninger på 12 mio. kr. i 2017, som bevilliges og frigives i forbindelse med 2. behandlingen, således at asfaltarbejder i byerne kan varsles rettidigt til gennemførelse i 2017.

Seniorboliger – Oldekolle eller almene boliger i Blokhus/Hune
Jammerbugt Kommune igangsætter en proces sammen med et boligselskab, hvor interessen for ovennævnte afsøges og realiseres ved interesse. Alternativet er etablering af flere almene boliger i området.

Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger – Økonomiudvalget
Til vedligeholdelse og energioptimering af de kommunale bygninger afsættes der i lighed med tidli-gere år en pulje på 3.4 mio. kr., herunder indgangsparti til Fjerritslev Bibliotek.

Skrotningsordningen
Skrotningsordningen fortsættes i 2017 med overslagsår, da den bidrager til en forskønnelse i land-distrikterne. Der er således nedrevet 148 huse i alt under ordningen og der er gensolgt 55 grunde og en beholdning på 31. grunde.
Midlerne har hidtil kun været anvendt til nedrivning, men der er overvejelser om et bredere brug af midlerne så der samtidig kan ske forskønnelse i byerne samtidig med nedrivning.

Mobiltelefoni og bredbånd
Digital infrastruktur i form af bedre mobildækning og udbredelse af bredbånd er en væsentlig parameter for bosætning samt erhvervs og turismeudvikling i Jammerbugt Kommune. Forligspartierne er derfor enig om at afsætte en pulje som kan sætte endnu mere turbo på den strukturerede indsats, der er igangsat for at forbedre mobildækning fremme udbredelsen af bredbånd. Arbejdet pågår ved konkret at sætte udbydere og aftagere sammen for at finde fælles løsninger. Den afsatte pulje skal bruges til bl.a. at medfinansiere regeringens centrale bredbåndspulje til formålet.

Brovst Genbrugsplads
Genbrugspladserne i Pandrup og Fjerritslev er opgraderet til tidssvarende standard. Næste genbrugsplads der ønske opgraderet er pladsen i Brovst. Forberedelsen til opgraderingen iværksættes i 2017, mens selve ombygningen forventes gennemført i 2018, således at der også er en ny og tidssvarende genbrugsplads i Brovst.

Briketfabrikken
KFL-Udvalget vil positivt undersøge mulighederne for at skabe nye rammer i Kaas Briketfabrik. Dette undersøges i 2017. 

Hovedtallene i Budget 2017

Herunder findes hovedtallene for budgettet for 2017:
• Statsgaranterede skatteindtægter og udligning. Indtægter på i alt 2.375,5 mio. kr.
• Indkomstskatten er uændret 25,7 % og grundskylden tilsvarende uændret 32,85 o/oo
• Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent
• Nettodriftsudgifter på 2.318,5 mio. kr.
• Overskud på skattefinansieret drift på 49,1 mio. kr.
• Skattefinansieret anlægsbudget 50 mio. kr.
• Nettolånoptagelse på -2,5 mio. kr. (dvs. nettoafdrag)
• Der er budgetteret med en kasseforbrug på 5,7 mio. kr.