Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 30. september 2016 indgået en fælles samlet aftale om budgettet for 2017. Bag budgetaftalen står således samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten samt Alternativet.

Hermed fortsættes traditionen for brede budgetforlig, som har kendetegnet budgetsamarbejdet i stort set alle årene. Det er et udtryk for en bred vilje til at samarbejde og stå sammen. Den politiske stabilitet, som har præget Jammerbugt Kommunes historie er en vigtig forudsætning for den øko-nomiske stabilitet – som igen er en vigtig forudsætning for en Jammerbugt Kommune i sikker drift med blik for fremtiden.

Noget kan blive bedre – meget går godt –

Serviceniveauet i Jammerbugt Kommune ligger samlet set over landsgennemsnittet – det dækker over store forskelle – nogle steder ligger vi rigtig lavt andre steder ligger vi rigtig højt. Med dette budget ønsker vi at opprioritere nogle af de basale serviceområder – dagpasning, folkeskole og plejehjemmene – vi ønsker også en tættere løbende dialog mellem medarbejdere, ledelse og politikere om hvordan vi gør tingene og hvorfor – stadigvæk med stor respekt for det decentrale og mangfoldigheden. Vi ønsker via højere fokus på de basale serviceområder og gensidig inspiration at skabe rum for så god en service for vore borgere som muligt – samtidigt med at vi udvikler os til at blive en endnu bedre arbejdsplads – Alt sammen via filosofien om, at vi netop har en fælles interesse i ud fra de givne rammer at servicere borgerne og erhvervslivet på bedste vis samtidigt med at vi insisterer på at være en god arbejdsplads.

Fortsat udvikling og vækst i Jammerbugt kommune

Budgettet er også en markering af fortsat fokus på vækst og udvikling i og af Jammerbugt Kom-mune. De gode takter der er skabt i et samarbejde mellem ildsjæle, erhvervsliv og Jammerbugt Kommune skal fortsætte.
Seneste undersøgelse omkring etablering af arbejdspladser i de nordjyske kommuner peger på Jammerbugt Kommune, som en af de få hvor der skabes flere arbejdspladser. Overnatningstallene for turismen viste en stigning fra 2014 til 2015 på netto 12.000 overnatninger – således er Jammerbugt Kommune fortsat klart den største turistkommune i Nordjylland, når der måles på antal overnatninger.
Der er mere liv i lokalsamfundene i Jammerbugt end nogensinde – et klart bevis på dette er at 5 lokalsamfund ud af 42 der tilmeldte sig konkurrencen om at blive årets landsby 2016 kom fra Jammerbugt Kommune – og Trekroner vandt som bekendt.
Hertil kan føjes at Jammerbugt Kommune blev vinder af Landdistriktsprisen 2016
I forhold til indbyggertallet er dette svagt stigende – målt over de første 3 år af denne byrådsperiode.
Ledigheden er på 3,1 % blandt de forsikrede ledige, hvilket er langt under regions- og landsgennemsnittet. Seneste undersøgelse fra DI omkring erhvervsklima placerer Jammerbugt Kommune som nummer 3 i Nordjylland og nummer 21 på landsplan – ganske pænt.
Der er således mange gode resultater på vækstsiden. Der er stadigvæk mange udfordringer – og her er svarene en realisering af den netop vedtagne planstrategis handlekatalog, som kommunal-bestyrelsen godkendte i juni 2016. Suppleret med realiseringen af den kommende vækst og erhvervsudviklingsstrategi, som vedtages her i slutningen af året.
Også i denne sammenhæng er en bred budgetaftale et godt fundament for at sikre en fælles op-bakning omkring den fortsatte udvikling og vækst i Jammerbugt Kommune.

Politiske fokusområder

Hermed følger nogle af de konkrete initiativer, som budget 2017 er et udtryk for – nærmere læsning kan foregå på min hjemmeside: www.mogensgade.dk

1. Styrkelse af den tidligere og forebyggende indsats på børneområdet – Sverigesmo-dellen
Sverigesmodellen indebærer, at den enkelte socialrådgiver tildeles færre sager og dermed gives mulighed for, at komme tættere på børn og familier med særlig behov for støtte og sætte tidligere ind med forebyggende indsatser.

2. Investering i mere pædagogisk personale til de 3-6 årige børnehavebørn i Jammer-bugt Kommune
Kvaliteten i kommunens daginstitutioner er afgørende for børnenes opvækst og videre muligheder i livet. Derfor er det vigtigt, at vi som kommune sikrer og prioriterer nogle gode rammer og miljøer i daginstitutionerne, hvor børnene trives, udvikler sig og lærer. Derfor har Jammerbugt Kommune siden 2014 tilført ca. 2,6 mio. kr. til at løfte normeringen i kommunens dagtilbud – midler der også er afsat i budgettet for 2017 og fremadrettet. Derudover investeres der med budgettet for 2017 yderligere 1 mio. kr. til at løfte normeringen i kommunens børnehaver for de 3-6 årige.

3. Folkeskolen er prioriteret
Jammerbugt Kommune prioriterer fortsat skolevæsenet og har derfor besluttet at friholde området for besparelser/reduktioner i dette års budget.

4. Uddannelse – Lokale uddannelsesmuligheder
En af de store udfordringer er at flere unge skal have en uddannelse. Det skal de dels af hensyn til dem selv og dels fordi erhvervslivet vil mangle kvalificeret arbejdskraft fremadrettet, og denne arbejdskraft er en forudsætning for udvikling og vækst. Derfor er det også vigtigt, at en vis andel af de unge får en erhvervsmæssig uddannelse.

5. Yderligere ressourcer til den direkte pleje på vore plejecentre
I bestræbelserne på at sikre samme økonomiske mulighed for den direkte pleje på plejehjemmene i Jammerbugt Kommune – uafhængigt af om de drives som kommunale, private eller selvejende – gennemføres der en tilstræbt harmonisering af taksterne (de økonomiske midler). Der tilføres således en pulje 4 mio. kr. i 2017 og 7 mio. kr. fra 2018.

6. Liv i by og skole
Projekt ”Liv i By og Skole” er i god gænge. Der skal fortsat køres på – og pengene til de lokale akti-viteter er stadigvæk til rådighed – ligesom der lægges op til fælles projekter – f.eks. om bosæt-ningskampagne m.m

7. Kommunal understøtning af attraktive handelsbyer
Der afsættes penge til medfinansiering af en ”citychef” for de 4 hoved- og handelsbyer. Efter en dialog lokalt i byerne defineres opgaverne, som efter lokal prioritering kan variere fra by til by – der forventes medfinansiering fra byerne.

8. Turismeudviklingsprojekt – By the Bay
Der afsættes over tre år 1 million kroner til realiseringen af nævnte projekt, som bl.a. henvender sig til overnatningssektoren. Målet med projektet er i samarbejde med erhvervslivet at udvikle overnatningsmulighederne og tilknyttede oplevelser, således at der sker en forøgelse i antallet af turismeovernatninger i Jammerbugt Kommune og hermed en forøgelse i antallet af nye jobs i turismesektoren.

9. Eksempler på anlægsbudgettet for 2017
Der er bl.a. afsat et store beløb på asfaltkontoen, og penge til byggemodning i bl.a. Biersted, Pandrup og Fjerritslev. Til renovering og udbygning af Jetsmark Idrætscenter er der reserveret 20 millioner kr. Dagtilbuds- og skoleområdet er også tilgodeset i anlægsbudgettet – her er specifikt på skoleområdet nævnt Saltum og Jetsmark.

Ligesom det er aftalt at undersøge muligheden for etablering af Lejeboliger i Brovst i forbindelse med realiseringen af Masterplanen.

Der er afsat ekstra ressourcer til vedligehold af vandløb, idet der er behov for en indsats for at undgå oversvømmelser af landbrugsjord samt boligområder i oplandet til Ryå.

Biblioteket i Aabybro flyttes til nye lokaler. Der afsættes en pulje til indretning af biblioteket, således at der nu vil være et moderne og tidssvarende bibliotek i Aabybro.

Digital infrastruktur i form af bedre mobildækning og udbredelse af bredbånd er en væsentlig para-meter for bosætning samt erhvervs og turismeudvikling i Jammerbugt Kommune. Forligspartierne er derfor enig om at afsætte en pulje som kan sætte endnu mere turbo på den strukturerede indsats, der er igangsat for at forbedre mobildækning fremme udbredelsen af bredbånd.

Genbrugspladserne i Pandrup og Fjerritslev er opgraderet til tidssvarende standard. Næste gen-brugsplads der ønske opgraderet er pladsen i Brovst. Forberedelsen til opgraderingen iværksættes i 2017.

Afslutning
Budget 2017 er selvfølgelig også udtryk for reduktioner på nogle områder – effektiviseringer og investeringer – alt i alt et ansvarligt budget med perspektiv.

Mogens Gade – 8. oktober 2016.