Hele Kommunalbestyrelsen
står bag budgettet for 2019-22

Alle 27 medlemmer af
Kommunalbestyrelsen har 8. september 2018 indgået en fælles aftale om
Jammerbugt Kommunes budget for 2019-2022. Samtlige mandater fra Venstre,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti samt Borgerlisten
står dermed bag aftalen.

Parterne er enige om, at
udmøntning af budgettet sker i fællesskab, dog således at et flertal på 20
medlemmer har mulighed for at gennemføre og udmønte budgettet.

Den første budgetaftale i
den nye kommunalbestyrelse

Budgetaftalen er udtryk for, at
der også i den nye kommunalbestyrelse er vilje til et bredt politisk samarbejde
og fællesskab om kommunens udvikling. Dermed fortsætter traditionen for brede
forlig, som i en lang årrække har kendetegnet samarbejdet om budgettet.

Udgangspunktet for
budgetlægningen har været en god økonomisk udvikling i Jammerbugt Kommune og en
økonomiaftale mellem regeringen og KL, som har givet mulighed for et løft til
de velfærdsområder, hvor der er en demografisk udvikling, og hvor der kan
konstateres en stigning i opgaverne.

Udviklingen i Jammerbugt
Kommune er fortsat præget af lav ledighed, høj erhvervsfrekvens og vækst i
antallet af arbejdspladser. Den positive udvikling inden for turisterhvervet
med flere overnatninger fortsætter, og antallet af nystartede virksomheder er
tilsvarende højt. Dette understøttes også af en stabil udvikling i
fødselstallet og i det samlede befolkningstal i Jammerbugt Kommune.

Hovedtal fra budgetaftalen

Budgetaftalen
for det kommende års budget indebærer, at skatteprocenten og grundskyldspromillen
fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på
61,8 mio. kr., anlægsinvesteringer på 80,7 mio. kr. og afdrag (netto) på gælden
på 10,9 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 37,5 mio. kr.

Investering i kommunens
yngste borgere

En investering i de tidlige
børneår er afgørende for, hvordan vores børn klarer sig senere i voksenlivet.
Derfor investeres der med budget 2019 2 mio. kr. til kommunens yngste borgere,
så normeringen højnes i vuggestuerne og børnehaverne. Dermed sikres mere
pædagogisk personale hos børnene i dagligdagen, hvilket har været en vigtigt
politisk prioritering.

Derudover kan der konstateres
en stigning i antallet af børn i de kommunale vuggestuer – primært som følge af
oprettelsen af to nye kommunale vuggestuer i henholdsvis Skovsgaard og Pandrup.
Derfor tilføres der med budgetaftalen yderligere midler til 0-2 års området.

Et yderligere løft af
tilskuddet til de private institutioner på 0-2 års området fra 2020

En god normering, i såvel
kommunale som private pasningstilbud, er afgørende for vores børns udvikling og
senere mestring i voksenlivet. Med den nye dagtilbudslov, der trådte i kraft 1.
juli 2018, åbnes der for, at kommuner kan udbetale et større driftstilskud til
private institutioner på 0-2 års området. Dette har Kommunalbestyrelsen valgt
at prioritere, derfor vil der fra 2020 bliver tilført ca. 1,8 mio. kr. mere i
tilskud til de private institutioner på 0-2 års området. Men allerede fra 2019
vil driftstilskuddet til de private pasningstilbud stige – i tråd med
udviklingen på det kommunale område.

En
forudsætning for det øgede tilskud i 2020 er, at de eksisterende
godkendelseskriterier revideres således, at kommunale og private institutioner
efterlever de samme krav og retningslinjer i forhold til
personalesammensætningen i institutionen