Budget 2019 er også et
udtryk for et løft på ældreområdet – og en fastholdelse af serviceniveauet på
det voksne specialiserede område.

Budgetløft til flere
seniorer, rehabilitering og Det Nære Sundhedsvæsen

Den positive udvikling i
demografien på seniorområdet medfører, at flere borgere modtager hjemmepleje og
sygepleje. Udviklingen i opgaverne i Det Nære Sundhedsvæsen er stærkt stigende.
Det er som konsekvens af opgaveflytning fra Regionen, hurtigere udskrivning fra
sygehusene, færre sengepladser på sygehusene og stigningen i ambulante
behandlinger. Derfor styrkes hjemmeplejen og sygeplejen samtidig med, at den
rehabiliterende indsats forøges, således Jammerbugt Kommunes borgere sikres en
optimal sundhedsindsats i egen kommune. Endelig stiger kompleksiteten i
sundhedsopgaverne, hvilket stiller krav om forøgede kompetencer hos sundheds-
og plejepersonalet.

Som en del af budgetaftalen for
2018 blev der tilført 6 mio. kr. til hjemmepleje og sygepleje. Det beløb blev
senere suppleret med 4 mio. kr. fra finanslovsaftalen. I budget 2019 øges
budgettet med henholdsvis 4 mio. kr. og yderligere 6 mio. kr. via
finanslovsmidler 2019 og budgetomplacering fra politikområde 6. Samlet set et
stort budgetløft til sundheds- og seniorområdet på 10 mio. kr., hvilket sikrer
samme høje serviceniveau på hjemme- og sygeplejeområdet som i 2018.

Som en særlig indsats afsættes
der 0,5 mio. kr., finansieret inden for rammen, til øget natsygepleje.

Den rehabiliterende indsats
løftes ved at tilføre sundheds- og seniorområdet et årligt beløb på 3 mio. kr.
til en styrket indsats vedr. forebyggelse, træning og mestring af egen
tilværelse. Målet er bl.a., at antallet af indlæggelser kan reduceres, behovet
for personlig pleje bliver mindre, og at flest mulige borgere forbliver
selvhjulpne.

Plejeboligplanen justeres i
2019

Med henblik på at sikre en
sammenhæng mellem antallet og typer af plejeboliger, og det aktuelle behov på
området, justeres plejeboligplanen i 2019. Justeringen vil tage udgangspunkt i
behovet for permanente plejeboliger og et stigende behov for
aflastningsboliger. Der er behov for aflastningsboliger som alternativ til
indlæggelser, til rehabiliteringsforløb og til borgere, hvis ægtefælle har
behov for midlertidig aflastning bl.a. i forbindelse ferie og lignende.
Ligeledes vil visitationskriterierne blive justeret således, at der indarbejdes
et tryghedskriterium.

Fastholdelse af
serviceniveau på det voksne specialiserede område

Der er
enighed om, at det nuværende serviceniveau på det voksne specialiserede område
fastholdes, derfor øges budgettet med 6 mio. kr. til finansiering af tilgang af
nye borgere på området. Dermed vil det nuværende serviceniveau på det
specialiserede område være uændret i 2019