Budget 2019 sætter
yderligere turbo på Jammerbugt Kommunes Folkeskoler – med et mål om at være i
top 20 i Danmark – Landdistriktsudviklingen prioriteres yderligere!

Folkeskolen i top 20 – et
vigtigt og fokuseret indsatsområde

Jammerbugt Kommunes folkeskoler
skal være blandt de 20 bedste i Danmark. Dette er et ambitiøst mål, og en
forudsætning for at lykkes er, at lærerne føler sig værdsatte og tilfredse med
de vilkår, de arbejder under, da lærerne er den mest betydningsfulde faktor for
elevernes læring. Derfor indledes der en forhandling om en lokal
arbejdstidsaftale i Jammerbugt Kommune som en naturlig del af arbejdet med
Folkeskolen i top 20.

Jammerbugt Kommune har allerede
en god folkeskole, men det er vigtigt, at vi i fællesskab finder frem til, hvad
der kendetegner Folkeskolen i top 20 i netop Jammerbugt Kommune. I processen
frem til Folkeskolen i top 20 skal der være fokus på de ting, folkeskolen
allerede er dygtig til. F.eks. klarer eleverne i Jammerbugt Kommune sig rigtig
flot i de nationale tests, ligesom der er flere elever i Jammerbugt Kommune end
på landsplan, der har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter, at de har
afsluttet folkeskolen. Men der er også steder, hvor skolevæsenet kan blive
bedre, hvilket der skal fokus på i det kommende arbejde med Folkeskolen i top
20. Derudover skal de lokale muligheder og ressourcer i endnu højere grad
tænkes ind i den lokale folkeskole, så der skabes endnu mere rum, energi og
engagement omkring den lokale folkeskole. Derfor inviterer Kommunalbestyrelsen
allerede i løbet af 2018 til en række lokale dialogmøder med fokus på
folkeskolen, således Kommunalbestyrelsen bliver klædt på til at vurdere, hvilke
mål og indsatser, der skal prioriteres for at nå det ambitiøse mål om
Folkeskolen i top 20.

Processen med folkeskolen i top
20 indeholder desuden en gennemgang af ressourcetildelingsmodellen, både inden
for almen- og specialområdet.

Yderligere styrkelse af
indsatsen for landdistrikterne

Jammerbugt Kommune arbejder
målrettet på at styrke landdistrikterne. Opgaven bliver løst i et tæt og
forpligtende samarbejde mellem kommunen, foreninger og lokale ildsjæle med
udgangspunkt i den lokale Landdistrikts Udviklings Plan (LUP’en).

Med budgetaftalen afsættes der
1 mio. kr. til yderligere tiltag i landdistrikterne.

Der etableres
landsbypedelordning.

Derudover er det besluttet, at
landsbyer, hvor den lokale folkeskole er lukket i Jammerbugt Kommunes historie,
tildeles de samme midler som landsbyer, der deltager i projekt ”Liv i By og
Skole. Disse byer modtager årligt op til 50.000 kr. Der afsættes 0,5 mio. kr.
til Liv i By uden Skole. Midlerne bidrager dér i høj grad til sammenhold og
fællesskab, og skaber liv, der tiltrækker nye tilflyttere. De modtagne midler
skal relatere til LUP’en, der fremover er et centralt element i
landdistriktspolitikken.

Projekt Liv i By og Skole
fortsætter som et særligt projekt – og kædes yderligere sammen med arbejdet med
de lokale udviklingsplaner, hvor det er naturligt og giver synergi. Samtidig
tilføres projektet ny energi i form af nye samarbejdsformer – bl.a. tværgående
temaer, netværksstyrkelse samt fælles og separate dialogmøder.

Samtidig omlægges
landdistriktsindsatsen efter princippet om én indgang til kommunen. Konkret
betyder det, at man vil opleve en tovholderfunktion, der varetager og
koordinerer indsatsen og samarbejdet mellem kommune og landdistrikt.

På baggrund af LUP’erne og
udviklingsplanerne skal der holdes fælles møder mellem byerne i ”Liv i by og
skole” og byerne uden skoler.

Tovholder på
projektet er vækst- og udviklingsdirektøren i samarbejde med skole- og
dagtilbudschefen.