Budgetopfølgningen

Jammerbugt Kommune har gennemført anden
budgetopfølgning 2018. Opfølgningen er lavet for alle driftsbudgettets
aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået for indtægter
og anlæg.

Budgettet
viser tegn på et positivt regnskab for 2018 med et forventet overskud på den
skattefinansierede drift på 39,7 mio. kr. Mens forbruget på skattefinansieret
anlæg forventes at blive 74,2 mio. kr. I dette beløb er der overført
investeringer fra 2017 i form af ikke-afsluttede projekter. På
brugerfinansieret anlæg forventes et forbrug på 18,0 mio. kr., så det samlede
anlægsforbrug forventes at blive 92,2 mio. kr.

Inklusive
lånoptag og finansforskydninger forventes et forbrug af likvide aktiver på 59,6
mio. kr.

I forhold
til første budgetopfølgning for 2018 er driftsresultatet øget og
anlægsforbruget er reduceret, hvilket betyder en væsentlig forbedring af det
korrigerede budget.

Tillægsbevillinger og genbevillinger

Siden det
oprindelige budget for 2018 blev vedtaget er der givet tillægsbevillinger og
genbevillinger på både indtægter, drift, anlæg og finansiering. Forskellen
skyldes bl.a. genbevillinger.


indtægtssiden er budgettet nu ændret med en mindreindtægt på 24,4 mio. kr. som
følge af midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede områder mv. samt ændret
skøn for pris- og lønudvikling. Hvilket er en del af forklaringen på, at
driftsbudgettet er ca. 28 mio. kr. dårligere end budgetteret – nemlig på 39,7
mio. kr. mod budgetteret 67,2 mio. kr.

Det
korrigerede budget på brugerfinansieret anlæg er 22,6 mio. kr. højere end det
oprindelige budget. Det skyldes overførsel af uforbrugte beløb til
genbrugspladser. Under finansieringsposter er der merindtægter for netto 17,8
mio. kr., hvilket især skyldes øget lånoptagelse til genbrugspladser.

Ændringerne
betyder, at det budgetterede træk på de likvide aktiver er 148,6 mio. kr.
større i det korrigerede budget end i det oprindelige budget.

“Jeg
hæfter mig ved, at man kan konstatere et rimeligt resultat for Jammerbugt
Kommune, selvom resultatet ikke er helt så positivt som forventet” siger borgmester
Mogens Gade.

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan
2019 er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune. Fokus for
næste års beskæftigelsesplan er fortsat på en bred og helhedsorienteret
ungeindsats, som suppleres med tiltag, der skal skabe tilknytning til
arbejdsmarkedet i form af “småjobs”. Ligesom der skal ske en tidlig
indsats allerede i folkeskolen.

Virksomhedsindsatsen
– i form af samarbejde med virksomhederne, og mere opsøgende arbejde i forhold
til virksomhederne – vil også være et fokusområde.

Derudover
vil der i 2019 for eksempel også være fokus på sygedagpengemodtagere og
jobparate ledige – med særligt fokus på de unge og de 50+ årige. Der er fortsat
kvalificeret arbejdskraft i disse grupper, eksempelvis inden for metalfagene.

Og i lighed
med regeringens udmelding har Jammerbugt Kommune naturligvis fokus på
udsatte ledige og flygtninge og muligheden for at kombinere
virksomhedspraktikker med ordinære timer – de såkaldte “småjobs” – i
forhold til denne målgruppe.

Høring vedr.
praksisplan for almen- og speciallægepraksisområdet

Praksisplanerne
er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og
praktiserende læger og speciallæger. Planerne beskriver, hvilke opgaver almen-
og specialpraksis skal varetage samt snitflader til det øvrige sundhedsvæsen.

Derudover
skal praksisplanerne bidrage til at sikre, at den nødvendige lægedækning er til
stede i alle regionens områder.

Jammerbugt
Kommune er vågne i forhold til samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende
læger, men der er et hængeparti i forhold til regionen, som har et ansvar i
forhold til at skaffe læger til Nordjylland” siger borgmester Mogens
Gade, og tilføjer:

“I den
forbindelse vil jeg gerne nævne, at vi arbejder videre med planerne om at
etablere en ny lægeklinik i Aabybro”.

I forhold
til speciallæger er Jammerbugt en af de kommuner, der har forholdsvis få
speciallæger. Der er dog ledige ydernumre, som for eksempel kunne placeres i
Brovst, hvor alle faciliteter i forvejen er til stede for oprettelse af
speciallægepraksis.