Endnu et år
er ved at rinde ud – og traditionen tro er det en god anledning til at kaste et
blik tilbage på året, der gik – og se frem mod det nye år, der venter.

Den 1.
januar 2018 trådte den nyvalgte kommunalbestyrelse i kraft. Det er næsten
ligesom 1. skoledag, når vi samles første gang! Heldigvis kunne vi hurtigt
konstatere, at der både er en god stemning og en stor arbejdsiver i den nye
kommunalbestyrelse, og det tegner jo godt for det politiske arbejde. Jeg vil
gerne benytte lejligheden til at takke mine politiske kolleger for deres evne
og vilje til det brede samarbejde, som er fundamentet for den stabile drift, vi
oplever i Jammerbugt Kommune. Det er
noget af det, der er med til at give tryghed for både borgere og medarbejdere i
kommunen.

Vilje til vækst og velfærd

Allerede under
konstitueringen i kølvandet på kommunalvalget sidste år stod det klart, at den
nye Kommunalbestyrelse er ambitiøs på kommunens vegne. I aftalen, vi indgik for
et år siden, satte vi en dagsorden for den kommende valgperiode. En dagsorden,
som udtrykker vilje til både vækst og velfærd.

Med
budgetaftalen for 2019 bekræftede vi den dagsorden. Og nok så vigtigt: Vi
fastholdt den gode samarbejdsånd. Alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen står
nemlig bag aftalen, og fortsætter dermed traditionen for brede forlig. En
tradition, som i en lang årrække har kendetegnet samarbejdet om budgettet. Jeg
synes, det er lykkedes at lave en budgetaftale, som viser, at
kommunalbestyrelsen har blik for fremtiden og tør investere i udviklingen af Jammerbugt
Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig. Både for familier og
virksomheder.

Budgetaftalen
for 2019 indebærer, at vi fastholder skatteprocenten og grundskyldspromillen på
det nuværende niveau. Vi budgetterer med et driftsoverskud på 61,8 mio. kr., anlægsinvesteringer
på 80,7 mio. kr. og (netto)afdrag på gælden på 10,9 mio. kr. Samlet indebærer
budgetaftalen et kassetræk på 37,5 mio. kr.

Et godt udgangspunkt

Udgangspunktet
for budgetlægningen har været en god økonomisk udvikling i Jammerbugt Kommune.
Dertil kommer en økonomiaftale mellem regeringen og KL, som har givet mulighed
for et løft til de velfærdsområder, hvor der er en stigning i opgaverne som
konsekvens af, at der bliver flere børn, ældre og handicappede i vores kommune.

Udviklingen i
Jammerbugt Kommune er fortsat præget af lav ledighed, høj erhvervsfrekvens og
vækst i antallet af arbejdspladser. Den positive udvikling inden for turisterhvervet
med flere overnatninger fortsætter, og antallet af nystartede virksomheder er
tilsvarende højt. Og i efteråret 2018 fik vi endda den gode nyhed, at
Jammerbugt Kommune er vurderet som Nordjyllands mest erhvervsvenlige kommune!
En skøn anerkendelse, som viser, at vores indsatser bærer frugt.

Den positive
udvikling i kommunen understøttes også af en stabil udvikling i fødselstallet
og i det samlede befolkningstal i Jammerbugt Kommune.

Alt i alt et
godt udgangspunkt – både for at lægge budget og for at lægge planer for de
kommende år.

Fortsat udvikling af landdistrikterne

Som nævnt
kom det allerede under konstitueringen til udtryk, at den nye
kommunalbestyrelse er ambitiøs på kommunens vegne. Noget, som også Budget 2019
bærer præg af.

I
konstitueringsaftalen lovede vi hinanden at fortsætte projekt Liv i By og Skole
og at fastholde den nuværende skolestruktur de næste fire år – og samtidigt at
prioritere landdistriktsudviklingen endnu højere.

I forvejen
arbejder vi i Jammerbugt Kommune målrettet på at styrke vores landdistrikter i
et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommunen, foreninger og lokale
ildsjæle. Med Budget2019 har vi afsat 1 mio. kr. til yderligere tiltag i
landdistrikterne. Derudover har vi besluttet, at landsbyer, hvor den lokale
folkeskole er lukket i Jammerbugt Kommunes tid, tildeles de samme midler, som
landsbyer, der deltager i projekt Liv i By og Skole. Det vil sige 50.000 kr.
årligt. Det er midler, som kan bidrage til at skabe liv, sammenhold og
fællesskab – og kort sagt gøre det attraktiv for både nye og eksisterende
borgere at bo i byen.

Som et
helt nyt tiltag afsættes der en Landdistriktsanlægspulje på 5 mio. kr. Puljen
er en medfinansieringspulje, således at der fra puljen kan søges op til 25
procent medfinansiering af et projekts samlede budget. Eksempler på projekter
kan være mange og de lever allerede ude lokalt.

Samtidig
omlægges landdistriktsindsatsen efter princippet om én indgang til kommunen.
Konkret betyder det, at man vil opleve en tovholderfunktion, der varetager og
koordinerer indsatsen og samarbejdet mellem kommune og landdistrikt.

Investering i kommunens yngste borgere

Noget andet, vi
allerede i konstitueringsaftalen var enige om, er, at kommunens dagtilbud for
børn skal sikres en højere normering. En investering i de tidlige børneår er
afgørende for, hvordan vores børn klarer sig senere i voksenlivet. Med Budget
2019 investerer vi 2 mio. kr. i vores yngste borgere ved at højne normeringen i
vuggestuer og børnehaver.

Dermed sikrer vi, at
der er mere personale hos børnene i dagligdagen – en prioritering, som har
været vigtig for Kommunalbestyrelsen.

I Jammerbugt Kommune
har vi en vision om at gå efter forskellen – det betyder blandt andet, at vi
anerkender, at vores borgere er forskellige og har forskellige ressourcer,
behov og præferencer – også når det kommer til dagtilbud. Vi vil gerne medvirke
til, at de private pasningstilbud kan efterleve de samme krav og retningslinjer
i forhold til personalesammensætning, som de kommunale institutioner. Derfor
øger vi også driftstilskuddet til de private pasningstilbud på 0-2 års området.

I øvrigt har vi afsat
4 mio. kr. til at renovere børnehaverne i Fjerritslev og skabe mulighed for at
udvide antallet af vuggestuepladser i området.

Budgetløft til seniorer og det nære
sundhedsvæsen

Kommunens
ældste borgere var også i vores tanker under konstitueringen, og siden hen ved
budgetlægningen. Vi får flere borgere, som opnår en høj alder, og det er jo
glædeligt. Vi skal som kommune være rustet til at kunne yde den hjælp – i form
af hjemmepleje og sygepleje – som disse borgere har brug for.

I det hele
taget ønsker vi, at Jammerbugt Kommunes borgere sikres den bedst mulige
sundhedsindsats i egen kommune. Derfor styrker vi i Budget 2019 hjemmeplejen og
sygeplejen med i alt 10 mio. kr. Natsygeplejen
opprioriteres i den forbindelse.

Samtidig
øger vi den rehabiliterende indsats. Vi tilfører et årligt beløb på 3 mio. kr.
til en styrket indsats vedrørende forebyggelse, træning og mestring af egen
tilværelse. Målet er blandt andet, at antallet af indlæggelser kan reduceres,
at behovet for personlig pleje bliver mindre, og at flest mulige borgere
forbliver selvhjulpne.

I øvrigt
tager vi næste år fat på at justere plejeboligplanen. Kommunalbestyrelsen vil sikre,
at der er sammenhæng mellem antallet og typer af plejeboliger og det aktuelle
behov på området. Måske er der et behov for flere permanente plejeboliger. Det
vi ved er, at der er et behov for flere aflastningsboliger som alternativ til
indlæggelser og til rehabiliteringsforløb. Og også til borgere, hvis ægtefælle
har behov for midlertidig aflastning i forbindelse med ferier og lignende.

Ambitiøse planer

Det vil føre for vidt at fortælle om alle indsatserne i Budget 2019 –
men jeg vil gerne kort nævne et par af de øvrige tiltag, som jeg er stolt af,
at en enig Kommunalbestyrelse står bag. For eksempel styrkelsen af vores
folkeskoler med et mål om at de skal være i top 20 i Danmark. Det er ambitiøse
planer, men vi ved jo godt, at hvis man ikke sigter højt – ja så rammer man
heller ikke højt. De fysiske rammer forskellige steder i kommunen kan også se
frem til at få et løft: Vi har blandt andet afsat penge til ny skole i
Jetsmark, ombygning og modernisering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev,
byudvikling i Aabybro og udstykning af byggegrunde i Brovst. Og så har vi
formuleret en ambition om, at Jammerbugt Kommune vil være landets bedste
fritidskommune!

Alt sammen tiltag, som medvirker til, at det fortsat er attraktivt at
bo og virke i Jammerbugt Kommune – og hvis det ikke er nok – ja, så har vi også
afsat midler, så vi kan fastholde indsatsen indenfor erhvervsfremme og skrue op
for aktiviteter til at fremme bosætning.

Handling slår alt

Alt i alt
kan jeg med tilfredshed konstatere, at hele Kommunalbestyrelsen med Budget2019
har vist vilje til at sætte handling bag de gode intentioner i
konstitueringsaftalen. Handling slår som bekendt alt! Og jeg glæder mig til at
fortsætte det gode samarbejde med mine politiske kolleger, med kommunens
medarbejdere og vores mange ildsjæle og samarbejdspartnere det kommende år. En
af de store glæder, man har som lokalpolitiker er, at man på tæt hold kan
følge, hvordan tiltagene folder sig ud. Det ser jeg frem til! Der er masser af
opgaver at tage fat på. Og vi når kun i mål med det hele, hvis vi slår alle
gode kræfter sammen og trækker på den berømte samme hammel!

Tak for i år

På det
personlige plan har 2018 for mig været præget af en hverdag med kroniske
smerter i begge mine hofter. Efter et langt forløb med diverse undersøgelser og
behandlinger fik jeg i begyndelsen af november foretaget en dobbelt
hofteoperation. I dag er jeg godt i gang med genoptræningen, og jeg er så småt
ved at vænne mig til mine to nye led.