Masterplan
Brovst

En buket af projekter i
Brovst skal løfte Masterplan Brovst over de næste 2-3 år. Projekterne vil
styrke byens bosætning, handelsliv, rekreative potentialer og synliggøre lokale
kulturmiljøer.

Nu
går arbejdet med at realisere Masterplan Brovst i gang, og mange tiltag, udover
de allerede igangværende projekter, såsom skovrejsning og samarbejdet mellem
foreninger i Brovst for at styrke organisering og aktiviteter i byen, er tænkt
ind.

Projekterne i Masterplan Brovst er inddelt i
etaper og omfatter:

– Åbningstræk – dvs. mindre
tiltag/anlægsopgaver, som hurtigt er synlige for borgere, og som kan skabe
motivation for den videre udvikling af byen

– Mindre projekter =
Kræver en kortere proces med involvering af aktører i byen

– Større projekter =
Kræver en længere proces, inden de kan realiseres.

”Vi ser frem til, at Masterplan Brovst nu
realiseres. De forbedringer, byen får med åbningstrækkene, går fint i spænd med
de projekter, som er i gang i dag, og de vil give byen et løft, som gør gavn
for både handelsliv og det rekreative behov, der er i byen”, siger borgmester
Mogens Gade.

Konkret omfatter åbningstrækkene:

– ”Byværksted” i Brovst bymidte, hvor
interesserede kan kigge ind og få en snak om byen, og der kan holdes møder om
udviklingen af byen

– Kantstensparkering i Jernbanegade – for at
skabe flere p-pladser i handelsgaden

– Afgrænsning af torv i Jernbanegade med hegn
mod øst – for at øge kvaliteten i bymidten

– Forskønne og synliggøre smøgen mellem
Jernbanegade og Smedevej – for at binde handelsgaden og bolighuset bedre sammen

– Handicapvenlig sti til fra Rotfeldkvarteret
til ny skov – for at give bedre adgang til skoven som rekreativt område

– Udtynding i træer sydøst for Bratskov – for
at synliggøre Bratskov fra Handelsgaden

Kommunalbestyrelsen har afsat 500.000 kr. til
åbningstrækkene, og de forventes at starte op i løbet af første halvår 2019. Sideløbende
vil kommunen i løbet af foråret 2019 inddrage lokale foreninger og borgere i projektet
også for at komme med flere projektforslag til at udvikle Brovst.

Byværkstedet forventes at åbne tirsdag 9. april
2019 ved et borgermøde.

Masterplan Brovst blev endeligt vedtaget i februar 2017. Masterplanen kan ses på dette link.


Saltum
Skole

Saltum Skole står over
for en større renovering og ombygning – og dermed et kvalitetsløft, som kommer
eleverne og lærerne til gode.

Kommunalbestyrelsen har nu frigivet midler til, at renoveringen og
ombygningen af flere områder af Saltum Skole kan gå i gang.

Tidligere i projektfasen kom brugerne af skolen med forslag til og
prioriteringer af, hvilke ønsker de har til renoveringen. I en løbende dialog
med skolebestyrelsen på Saltum Skole og sammenholdt med den økonomiske ramme,
er der udpeget, hvilke områder af skolen der er medtaget i projektet.

Saltum Skole får renoveret/modernisering flg. områder:

1. Faglokalet til
madkundskab

2, Natur & teknologi og
fysik & kemi i sydfløjen

3. Håndværk/design

4. Store hjerte
(fællesareal i udskolingen)

5. Lille hjerte
(fællesareal i indskolingen)

6. Nyt vindfang og
garderobe i indskolingen

7. Toiletter ved aula

8. Toiletter i nordfløj

9. Handicaptoilet

10. Forbedring af
varmekilde i musiklokale

11. Ventilation i udskoling

12. Sammenlægning af
klasselokaler i sydfløjen

13. Nye lofter og belysning
i udskoling

MJ Byg fra Brønderslev bliver entreprenør på projektet.


Justering af skolereformen betyder:

Kortere skoledage, længere åbningstid i SFO og ekstra skoletransport

Folkeskolereformen
fra 2014 bliver justeret inden næste skoleår. Fra skoleåret 2019/2020 får
eleverne i indskolingen kortet skoleugen med tre lektioner fordelt på tre dage.
Det får indflydelse på blandt andet åbningstider i SFO og afgange med
skolebusser, som derfor også justeres.

De ekstra ressourcer, der kommer ved at
gøre skoledagene kortere i indskolingen kommer alle klassetrin fra 0-9 klasser
til gavn. Med det antal elever, der er i skolerne dette skoleår svarer det til
3,1 mio. kr., som i stedet kan gå til et kvalitetsløft på skolerne. På 10.
klassetrin sker der ingen ændringer, da klassetrinet ikke har understøttende
undervisning.

Konkret kan de ekstra ressourcer bruges
til færre elever per underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning
tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling, bedre tid til at planlægge
og følge op på den understøttende undervisning mv.

På sigt vil forslaget blandt andet også indebære flere
fagopdelte timer i tysk eller fransk i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og
historie i 9. klasse.

”Med justeringen af skolereformen får de enkelte skoler større frihed til at
disponere over skolens ressourcer til kvalitetsforbedringer. Det betyder,
blandt andet, at de ekstra
timer, der bliver frigivet hos personalet, kommer til at styrke
kvaliteten i fagundervisningen og i den understøttende undervisning”, fortæller
borgmester Mogens Christen Gade.

Længere
åbningstider i SFO til samme forældrebetaling

Når skoledagene for de mindste bliver kortere,
må åbningstiden i kommunes SFO udvides tilsvarende. De tre lektioner svarer til
to timer og 15 minutter ekstra åbningstid i SFO, og det betyder øget udgifter
for fritidstilbuddet.

I dag betaler forældrene med børn i SFO et beløb, der svarer til 51,15% af
prisen pr. plads. Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde den nuværende
forældrebetaling, så forældrene fremad skal betale samme beløb, beløbet kommer
til at svare til en forældrebetaling på 50,31% for en plads.

Jammerbugt Kommune forventer, at den udvidede åbningstid har en merudgift
på 1,2 mio. kr. årligt, den ekstraudgift forventer kommunen at få kompenseret fra
staten.

Nødvendigt med ekstra
buskørsel
Også buskørslen knyttet til skolen bliver påvirket af den kortere skoledag.

Om eftermiddagen er køreplanerne for skolebusserne koordineret i forhold
til ungdomsuddannelserne. Og det ikke muligt at nedlægge og/eller fremrykke
nuværende ture med busserne, da de fortsat benyttes af de øvrige elever.

Da kørselsbehov for den tidligere afgang kommer
til at afhænge af, hvor mange elever, der skal hjem efter skoledagens ophør –
altså af antallet af elever, der ikke går i SFO, vil det variere fra skole til
skole.

Derfor har Kommunalbestyrelsen valgt en
løsning, hvor ekstra NT-busser på ruter med kædekørsel (busafgange der benyttes
af flere skoler) suppleres med taxakørsel og kørselsgodtgørelse på øvrige
ruter. En løsning der tilgodeser flest mulige og som forventes at komme til at
koste 470.000 kr. årligt, og dermed også er økonomisk forsvarlig.

Jammerbugt Kommune evaluerer kørselsordningen
inden jul 2019.


Renovering
af børnehaver i Fjerritslev får fokus på læringsmiljøer

Børnehaverne
Grøftekanten og Gl. Dalhøj i Fjerritslev skal renoveres og eventuelt have
udvidet sin kapacitet.

Inden
selve renovering vil bygningerne blive gennemgået for at klarlægge omfanget af
renoveringen. Oveni ønsker kommunen at afdække, om børnehaverne i samme proces
har brug for at udvide sin kapacitet.

Indretning skal
understøtte arbejdet

Centralt for renoveringen af børnehaverne bliver harmoni mellem indretning og de
fysiske rammer.

For
at få flest mulige forslag til, hvordan børnehaverne skal indrettes, bliver
repræsentanter for ledelsen, medarbejdere og forældrebestyrelserne i de to
børnehaver, repræsentanter fra Ejendomscentret og Skole- og
Dagtilbudsafdelingen og projektleder fra Børne- og Familieforvaltningen
inviteret til at komme med fagligt input til både de tekniske arkitektoniske, pædagogiske
og læringsmæssige forhold.

”Vi
ønsker på bedste vis at understøtte det pædagogiske arbejde i
daginstitutionerne. Derfor vil det være naturligt, at de fysiske rammer tænkes
ind, så de er optimale for børnenes trivsel, udvikling og læring”, fortæller
borgmester Mogens Christen Gade.

Der
for vil Jammerbugt Kommune i udbuddet af opgaven lægge stor vægt på, at rådgiveren,
ud over tekniske og arkitekturfaglige kompetencer, også har kompetencer til at
kunne koble det bygningsfysiske med optimale læringsmiljøer for små børn.

Der
er afsat i alt 6,5 mio. kr. til projektet.