Blog Image

MogensGade.dk

Er toget kørt for lægevagten i Brovst

Uncategorised Posted on 02 Aug, 2020 15:52

Regionsrådet besluttede for nogen tid siden at nedlægge lægevagten i Skagen, Farsø og Brovst – det gav anledning til efterfølgende protester fra borgere og borgmestre i de berørte kommuner/områder. Og en fælles indsats fra de berørte kommuner for en konkret dialog med regionen med henblik på løsninger lokalt, som alle tre kommuner kunne acceptere.

Ikke for at træde i såret – men den 6. marts 2020 udtrykte de Nordjyske borgmestre i et møde med regions formandsskabet kritik af den totalt fraværende dialog og involverende proces omkring lægevagtlukningerne – hvilket fremgår af mødereferatet. Også for at markere, at Kommunerne ikke havde sovet i timen.

Men nu skal vi videre – og sikre de bedst mulige løsninger for borgerne i de berørte områder – og vi plejer jo at være gode til at finde løsninger Kommuner og region imellem her i det Nordjyske.

Udgangspunktet for os er en lægevagt med lægedækning – netop fordi en lægevagt uden læger er ligesom en citronfromage uden citron.

Er der overhovedet patienter i lægevagten i Brovst – Jo – jo – 2.155 patienter i 2019 – og det endda med faste borgerudsagn på, at man som lokal ikke bliver henvist til Brovst men til Aalborg og andre steder. På trods af dette er det  rigtige tal meget større tal end det regionen præsenterede i et notat fra 19. februar – hvor tallet fremstod som 612. Hvis beslutningen er truffet på baggrund af det meget misvisende tal om brugen af Lægevagten i Brovst bør det vel give anledning til en revurdering.

Mange andre ting taler for en revurdering : F.eks. Regionens og Jammerbugt Kommunes helt unikke intentioner og aftale om et fælles sundhedshus punkteres noget hvis lægevagten ikke er der.

Lighed i sundhed er et overordnet princip indenfor sundhedsvæsenet – og bør selvfølgelig også give nogle muligheder for borgere herude hvor der er længere mellem husene og hvor mobiliteten ikke er så stor.

En centraliseringsdagsorden skal under ingen omstændigheder kunne dikteres af de Praktiserende lægers organisation – PLO.

Lighed i sundhed betyder ikke, at alle får de samme tilbud – vi har jo alle for længst accepteret, at der centraliseres – og de som bor i de større byer har tættere til sygehuse og speciallæger m.m.

Lighed i sundhed er ikke, at der kun er lægevagt i Frederikshavn, Hobro, Thisted, Hjørring og Aalborg

Lighed i sundhed er ikke muligt i virkeligheden – men man øger ikke ligheden i sundhed ved at tage noget fra nogen, som ikke har ret meget i forvejen – når det drejer sig om regionale sundhedstilbud – som nu tilfældet er her i Jammerbugt Kommune.

Er der løsninger ? Ja, vi har fra alle tre kommuner spillet konkret ind – en konkret løsning i Brovst er at lade den nuværende udbudsklinik i Brovst – Alles Lægehus – drive med længere åbningstid end den nuværende – f.eks. indtil kl. 20 hver dag.

Den løsning eller noget lignende synes jeg regionsrådet skal realisere her i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger – jeg mener ikke, at PLO har vetoret overfor en sådan løsning – og således er det alene op til regionsrådet. Og ja, det koster penge at ville hele regionen – ligesom det koster penge at fastholde en decentral skolestruktur – men man kan også se det som en investering. Og Citronfromage er nu bedst med citron – ligesom en lægevagt er bedst med lægedækning.

Nu er der borgermøde her i løbet af august – og selvom den offentlige debat grundet coronakrisen krisen har været udsat – ja, så har der været administrativ dialog – og selvom klokken er mange og tiden er gået – ja, så er toget ikke kørt endnu – håber jeg !Pressemeddelelse: Flere lejeboliger og parcelhusgrunde i Jammerbugten

Uncategorised Posted on 05 Jul, 2020 09:02

I løbet af de næste to år bygges der 22 nye lejeboliger i Brovst og Skovsgård. Mens der længere mod øst – i Biersted – allerede i løbet af sommeren 2020 bliver udbudt 10 nye parcelhusgrunde.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune arbejder for at gøre kommunen attraktiv at bosætte sig i – uanset hvor i livet man nu engang befinder sig. Derfor er flere typer af boliger i støbeskeen i kommunen.

Sideløbende med de nye boliger på Jernbanegade i Brovst har Jammerbugt Kommune arbejdet mod at få opført yderligere 14 boliger på Kirkegade i Brovst. Planen er, at der står 14 boliger klar til udlejning på Kirkegade i starten af 2022.

Alle boliger får tre værelser, seks af boligerne bliver på 75 m2, mens de øvrige otte boliger bliver på 90 m2.

Huslejen bliver på ca. 6.025,00 kr. for boligerne på 75 m2, og ca. 7.250,00 for boligerne på 90 m2 pr. måned.

Hver bolig får en terrasse, en carport og et redskabsskur i forbindelse med boligen. I tilknytning til boligerne etableres flere grønne fællesarealer.

Det er boligselskabet Nordjylland, der opfører boligerne.

Otte lejeboliger i Skovsgård

På Nordvangsvej i Skovsgård starter Domea i efteråret 2020 med at opføre otte lejeboliger. Boligerne kommer til at ligge centralt i Skovsgård på arealet, hvor der i dag ligger tre ejendomme – alle ejet af Jammerbugt Kommune 

Halvdelen af boligerne bliver på 4-værelser på hver 97 m², mens de resterende boliger bliver på 2-værelser på 70 m² pr. stk. Hver bolig får overdækket terrasse, udhus og carport. Byggestilen bliver i tråd med den eksisterende i området, så de nye boliger falder naturligt ind i området.

Huslejen forventes at blive på ca. 7.775,00 kr. ekskl. forbrugsafgifter om måneden for en bolig på 97 m², og ca. 5.600,00 kr. ekskl. forbrugsafgifter for en bolig på 70 m² om måneden.

Byggeriet af boligerne forventes at gå i gang i september 2020, og forventes klar til indflytning ca. et år efter.

Ti parcelhusgrunde i Biersted
I Biersted bliver der i løbet af sommeren i år udbudt ti parcelhusgrunde.

Grundene ligger centralt i den sydvestlige del af Biersted, nord for banestien og tæt på ”Den grønne kile”, som er et anlæg i byen. Ad banestien er der kort afstand til både købmand, skole og idrætsfaciliteter.

De ti grunde er mellem 1.000 m² og 1.299 m², hvor halvdelen er på ca. 1.000 m².

Kommunalbestyrelsen udbyder parcelhusgrunde til en mindstepris, som er fastsat til 575 kr. pr. kvm. Efter udbudsrunden fastsætter kommunen den kommende listepris for de resterende grunde, hvis alle ikke bliver solgt i udbudsrunden. 

Byggemodningen er godt i gang, og kommunen forventer, at fristen for at byde på grundene bliver tirsdag 11. august 2020 kl. 10.00. Grundene vil være klar til overtagelse omkring 1. september 2020.

Plan for udvikling i Slettestrand og Thorupstrand

I 2018 blev Slettestrand og Thorupstrand udpeget som én fælles destination i ”Udviklingsplan for Vestkysten – en fælles ambition for turismen frem mod 2025”.

Overordnet peger planen på tre centrale udfordringer i dansk turisme:

 • Den rette overnatningskapacitet
 • Flere og bedre oplevelser
 • Tiltrækning af flere turister

Derfor har Kommunalbestyrelsen vedtaget en strategisk-fysisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand, der netop har fokus på de tre udfordringer. Udviklingsplanen peger på indsatser til, hvordan området kan udvikle sig til et fælles feriested, et mere strategisk arbejde med overnatningskapacitet, og oplevelser og tiltrækning af flere turister.

Målet for Slettestrand og Thorupstrand er at bygge en destination op med naturen som omdrejningspunkt – båret af outdoor og friluftsliv, bæredygtighed og kvalitet. I planen er beskrevet konkrete vækstmål:

 • 3% årlig gennemsnitlig vækst i døgnforbruget
 • 90% af besøgende skal være tilfredse med deres ophold/besøg
 • 2% nye overnatningsformer er udviklet
 • 5-10 nye produkter/oplevelser er udviklet af og mellem aktørerne.

Udviklingsplanen tager afsæt i eksisterende planer og strategier, og arbejdet med den er sket i et tæt samarbejde med især kommercielle aktører i området. I processen med planen er der gennemført interviews med foreninger og kommercielle aktører i området. Der er holdt en workshop ved Slettestrand, og på de lokale udviklingsplan-møder er deltagerne orienteret om arbejdet, hvor de også har haft mulighed for at komme med input til udviklingsplanen.

For Slettestrand skal der være fokus på:

 • Slettestrandvej som ankomstpunkt
 • Naturen skal mere ind i byen
 • Forbedring af internt stinetværk
 • Oplevelsesudvikling på stranden

For Thorupstrand skal der være fokus på:

 • Bedre adskillelse af erhverv og turisme
 • Et mere synligt ankomstpunkt
 • Flow og etablering af nyt spilhus
 • Oplevelsesudvikling

Revisionsrapport for regnskab 2019

Gennemgangen af årsregnskab 2019 har ikke givet anledning til bemærkninger, og er derfor påtegnet af revisionen uden forbehold.

Revisionsgennemgangen af Jammerbugt Kommunes årsregnskab 2019 er afsluttet, og årsregnskab for 2019 med tilhørende revisionsberetning er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger, og samtidig er kommunens regnskab 2019 revisorpåtegnet uden forbehold.

Revisionsberetningen konkluderer, at regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt velfungerende, er sket korrekt og efter gældende regler. Det gælder f.eks. bilagsbehandling, kassevirksomhed, lønadministration, købsmoms og kommunal medfinansiering.

”Jammerbugt Kommune aflægger et årsregnskab uden bemærkninger. For borgere, politikere og omverden er det betryggende at vide, at der administreres efter gældende lovgivning, og der foregår en korrekt sagsbehandling rundt om i kommunens forskellige forvaltninger”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Årsberetningen og regnskabet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Udbudsstrategi for ny skole til Skolecenter Jetsmark

Den nye skole til Skolecenter Jetsmark er et vigtigt – om end ikke så synligt – skridt videre i processen frem mod det første spadestik i byggeriet.

På kommunalbestyrelsesmødet torsdag 25. juni 2020 godkendte politikerne udbudsstrategien for entreprenørydelsen i forbindelse med opførelsen af den nye skole til Skolecenter Jetsmark.

Opgaven bliver udbudt sådan, at alle interesserede entreprenører har mulighed for at søge om at give tilbud på opgaven. Ud fra alle ansøgere, vælger kommunen de entreprenører, som er bedst egnede til at give et egentligt bud på opgaven. Kommunen ønsker at vælge fem tilbudsgivere til den såkaldte prækvalifikation. Processen skal sikre, at de entreprenører, som giver tilbud på opgaven – også kan udføre den.

Der er opstillet en række kriterier for at blive prækvalificeret. Kriterierne er:

 • Prisen på opgaven vægtes med 60%
 • Organisationen erfaring, økonomi og medarbejderstab vægtes med 20%
 • Tilbudsgivers metodebeskrivelse vægtes ligeledes med 20%

Hele udbudsstrategien er på kommunens hjemmeside.

Den endelige prækvalifikation er sat til at ske 24. september 2020. Udvælgelsen af vinderen af entreprenøropgaven er 19. februar 2021. Byggeriet af den nye skole til Skolecenter Jetsmark er planlagt til at gå i gang 1. april 2021.

Kommunen støtte det lokale erhvervsliv

– Fremrykker flere anlægsprojekter

For at støtte det lokale erhvervsliv har Jammerbugt Kommune valgt at skubbe flere anlægsprojekter i gang tidligere, end først planlagt.

Jammerbugt Kommune har fremrykket en række anlægsprojekter til i år. Det er byggemodningsprojekter, energioptimering af serverrum og etablering af nye lokaler til hjemmeplejen.

”Borgere, erhvervslivet og i kommunen mærker vi tydeligt de økonomiske effekter af coronakrisen. Derfor greb vi straks muligheden for at fremrykke en række anlægsprojekter for at bidrage til at øge aktivitetsniveauet i det lokale erhvervsliv. Det ser vi os forpligtet til, og derfor er det også glædeligt, at det er muligt at fremrykke dem”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Muligheden for at øge aktiviteterne på anlægsprojekter opstod i forbindelse med COVID-19, hvor anlægsloftet blev fjernet, og kommunerne samtidig fik mulighed for at søge om lånedispensation til renovering og investeringer i infrastruktur.

De anlægsprojekter, der fremrykkes til i år, er især inden for bygningsvedligehold, renovering og ombygning af daginstitutioner og vejvedligehold. I alt fremrykker Jammerbugt Kommune anlægsprojekter og igangsætter nye anlægsprojekter for godt 67 mio. kr.

For yderligere information, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 4191 2001.Nyt fra Kommunalbestyrelsen maj 2020

Uncategorised Posted on 02 Jun, 2020 14:53

Nye parcelhusgrunde og erhvervsgrunde i Jammerbugt kommune

Der er aktivitet i udstykningerne i Jammerbugt Kommune. I Brovst skal 23 parcelhusgrunde byggemodnes, mens 11 erhvervsgrunde byggemodnes i Aabybro. Samtidig er lokalplan godkendt for boligområdet ved Stenmarksvej i Hune, og der arbejdes på at udsende forslag til lokalplan for 3. etape af Horsbækken i Aabybro og 2. etape af Solstrålen.

I løbet af et år forventer Jammerbugt Kommune at udbyde 23 attraktive og højt beliggende byggegrunde i Brovst med udsigt mod syd. Projektet er fremrykket for at sætte ekstra gang i det lokale erhvervsliv. Det betyder også, at der endnu ikke ligger en egentlig udstykningsplan. Men kommunen forventer, at grundene hver bliver på ca. 1.000 m2, alle med bedst mulig udsigt mod syd. Byggegrundene forventes at komme i udbud 1. kvartal 2021.

”Vi ser fortsat en stor efterspørgsel efter parcelhusgrunde i Jammerbugten. Nu kan vi inden længe tilbyde højt beliggende grunde med udsigt over Limfjorden centralt i kommunen. Det er vigtigt, at vi sikrer et varieret udbud af grunde – både geografisk og typemæssigt – så vi kan følge efterspørgslen”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Flere erhvervsgrunde
Kommunalbestyrelsen har ligeledes vedtaget at byggemodne 11 erhvervsgrunde i Aabybro.

De sidste erhvervsgrunde er ved at være solgt i Aabybro, og derfor er der brug for at byggemodne nye. Det sker på et areal, som kommunen tidligere har erhvervet sig. Arealet ligger i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde i Aabybro.

”Det er glædeligt, at kommunen er i en positiv udvikling, både når det kommer til at bosætte sig, og når det kommer til, at virksomheder ønsker at etablere sig i vores kommune. De nye erhvervsgrunde får en attraktiv placering i forhold til hovedvejen og i det hele taget i forhold til den nordjyske infrastruktur”, siger Mogens Christen Gade.

Hovedparten af erhvervsgrundene bliver på omkring 4.000 m2, og vil være synlige fra hovedvejen fra Aalborg. Grundene forventes at komme i udbud i 1. kvartal af 2021.

To lokalplaner i proces
Lokalplan 19-009 for det kommende boligområde på Stenmarksvej i Hune er netop godkendt af Kommunalbestyrelsen. Lokalplanen giver mulighed for at opføre boligbebyggelse i form af rækkehuse, dobbelthuse og parcelhuse. Afhængig af typen af boliger, vil der kunne bygges cirka 110 boliger på området.

3. etape af Horsbækken i Aabybro ser også snart dagens lys. Jammerbugt Kommune har tidligere udstykket byggegrunde i området ad to omgange, og disse grunde har været meget eftertragtede.

Kommunalbestyrelsen ønsker at fremrykke udvikling af 3. etape ved Horsbækken – dels for at imødekomme behovet for byggegrunde, og dels for at fremrykke investeringer, der kan komme det lokale erhvervsliv til gode.

For at spare tid i forhold til den normale sagsbehandlingstid af lokalplaner, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at Teknik- og Miljøudvalget kan udsende forslag til lokalplan for Horsbækken 3. etape og sende forslaget i offentlig høring. Med politiske behandlinger, høringer og klagefrister vil en samlet behandlingstid normalt være ca. seks måneder, med Kommunalbestyrelsens beslutning om at delegere opgaven til Teknik- og Miljøudvalget, kan der spares en til tre måneder i processen.

Hvis alt forløber planmæssigt, forventer Jammerbugt Kommune at vedtage lokalplanen i september 2020.

Endelig fortsætter den private udstykning af grunde ved Solstrålen i Aabybro Nord med 2. etape. Lokalplanen skal sikre, at der kan opføres parcelhuse og rækkehuse i området. Området kommer til at bestå af tre delområder, hvor delområde I giver mulighed for 40-50 parcelhuse, delområde II udlægges til enten 20-45 rækkehuse og/eller 10-15 parcelhuse. Delområde III udlægges til fælles rekreativt område.

Rapportering: Lovpligtige tilsyn på plejecentre og hos leverandører af hjemmepleje i Jammerbugt kommune

En gang årligt skal kommuner aflægge et uanmeldt tilsynsbesøg hos deres leverandører af hjemmepleje og på plejecentrene. BDO har udført besøgene for Jammerbugt kommune på plejecentre og i hjemmeplejen for at se, om borgerne får de ydelser, som de er visiteret til.

I Jammerbugt Kommune er der seks kommunale hjemmeplejegrupper, tre kommunale plejecentre, fire private plejecentre og et friplejehjem. Alle steder og områder er blevet tilset for at vurdere, at borgerne bliver tilgodeset bedst muligt inden for det fastlagte serviceniveau, den faglige standard, og kommunens regler, instruktioner og værdier.

BDO har gennemført tilsynet for kommunen på baggrund af dokumentation fra kommunen, observationer og interviews med ledelse, medarbejdere og borgere.

Både plejecentre og hjemmeplejen lever op til servicestandarderne, i rapporten står der, at områder er meget velfungerende og arbejder struktureret og systematisk med opgaverne og udvikling.

”Det er med glæde, jeg kan konstatere, at vores plejehjem og hjemmeplejen får ros i tilsynsrapporten for 2019. Både medarbejdere og ledelsen arbejder med fokus på, at beboere på plejehjemmene og borgere, der modtager hjemmehjælp i egen bolig, oplever fleksibilitet og høj faglig kvalitet i vores ydelser, og det bekræfter rapporten os i, at vi lykkes med”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

I rapporten er konklusionen for plejehjemmene og hjemmeplejen, at personalet og ledelsen arbejder målrettet for et meningsfyldt hverdagsliv med høj faglig kvalitet i pleje og omsorg.

”Vi arbejder for, at vores personale er fagligt kompetente, så de kan imødekomme borgernes behov. Derfor ved jeg, at Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen løbende sørger for, at personalet er opkvalificeret og får den faglige sparring og tværfaglige videndeling, der er brug for”, fortæller Mogens Christen Gade.

Rapporten peger også på nogle anbefalinger for videre udvikling. Det drejer sig primært om mere struktur i forhold til dokumentation, mens der også peges på yderligere fokus i forhold til grundigere oplæring af afløsere, og en løbende forventningsafstemning mellem borgerne og plejerne.

”Forvaltningen tager udviklingspunkterne til sig som en del af det naturlige arbejde med at løfte kvaliteten i ældreplejen yderligere. I forhold til dokumentation, så er det vigtig, at vi får dokumenteret, at borgerne får den behandling, der er aftalt. Når vi yder pleje og omsorg sker det ofte på tværs af sektorer og forskellige medarbejdergrupper, og her vil en yderligere dokumentation også hjælpe os til at koordinere og understøtte de forskellige indsatser. Når det er sagt, så er der altid en balance i, hvor meget tid, medarbejderne skal bruge på dokumentation kontra den tid, de skal bruge på pleje og omsorg for de ældre”, forklarer Mogens Christen Gade.

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen vil arbejde med at organisere dokumentationsarbejdet på en måde, så det ikke går ud over kerneopgaven.

For kommentarer og yderligere informationer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 4191 2001Nyt fra Kommunalbestyrelsen – april 2020

Uncategorised Posted on 04 May, 2020 09:33

Penge til kommunens Haller

Årets Halpulje er blevet fordelt mellem de indkomne ønsker. I alt er godt 1 mio. kr. fordelt.

Jammerbugt Kommunes anlægsramme til haller er blevet fordelt på fem af kommunes haller. I årets budget var der afsat 1 mio. kr. til Halpuljen, og mindre restbeløb fra tidligere år betyder, at kommunen har haft 78.000 kr. ekstra at dele ud af.

”Vi kan imødekomme langt de fleste ønsker i år. Alle haller, som har søgt, får del i Halpuljen, nogle haller har dog ikke kunne få til alle ønsker, de har haft”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Beløbene er fordelt således:
Skovsgaard Multihus, Øland-Halvrimmen Idrætsklub, DGI-Huset i Aabybro, Trekroner Landsbycenter og Biersted Idrætsforening får tildelt midler.

Skovsgaard Multihus modtager 201.898 kr. til at udskifte gulvbelægning i bade- og omklædningsrum, som er fra sidst i 1970’erne, hvor hallen blev bygget.

Øland-Halvrimmen Idrætsklub modtager 34.000 kr. til at efterisolering af fritidshuset, som er bygget sammen med hallen. Fritidshuset indeholder omklædningsrum og lokaler til motionscentret.

DGI-huset Aabybro modtager 608.620 kr. til renovering af toiletter i kælderen, der er mere end 35 år gamle, og 88.000 kr. til en energibesparende dug til varmtvandsbassinet.

Trekroner Landsbycenter modtager 21.427 kr. til at udskifte loftshængte lysarmaturer i omklædningsrum, gangarealer og cafeteria. Lysarmaturerne bliver udskiftet til LED-belysning for at reducere hallens elforbrug.

Biersted Idrætsforening får 67.000 kr. til nye fuger i hallen og klubhusets murværk og klubhus. Murerne mod øst og vest trænger til nye fuger, mens murerne mod syd og nord kun kræver delvist nye fuger.

Mere pædagogiske personale i vuggestuer og børnehaver

I første del af et nationalt normeringsløft i dagtilbuddene kan Jammerbugt Kommune forvente at modtage ca. 3,147 mio. kr. i 2020. Pengene kommer fra den pulje, som Regeringen og dens støttepartier har afsat til området.

Det bliver de kommunale daginstitutioner, som får del i pengene, og pengene bliver afsat til mere pædagogisk personale.

”Det er glædeligt, at vi kan øge antallet af personale i daginstitutionerne yderligere. Både tillidsvalgte blandt pædagogerne og pædagogmedhjælperne har været inde over processen. Vi er blevet enige om, at pengene udelukkende skal gå til personale, og ikke til relaterede udgifter som f.eks. kompetenceudvikling, IT eller husleje, som puljen ellers også giver mulighed for”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Tilskuddet vil blive fordelt procentvis ligeligt mellem kommunale vuggestuer og børnehaver. I praksis betyder det, at normeringen i Jammerbugt Kommune forbedres med ca. 4 % i de to typer af dagtilbud.

I forbindelse med det ekstra pædagogiske personale, kommer der ikke takstforhøjelse af forældrebetalingen.

Puljen i år på 500 mio. kr. er fordelt mellem kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn, offentliggjort af Danmarks Statistik. De kommende år frem til og med 2025 bliver der afsat yderligere midler fra staten til området.

Tilfredsstillende regnskabsresultat for 2019

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har overgivet kommunens regnskab for 2019 til revisionsgennemgang. Kommunens regnskab for 2019 viser et driftsoverskud på 90,5 mio. kr.

Serviceudgifterne i 2019 var på 1.706 mio. kr., de holdt sig 3,4 mio. kr. under den vedtagne ramme. Anlægsudgifterne (brutto) var på 80,7 mio. kr. i 2019, og dermed 0,2 mio. kr. under den vedtaget bruttoanlægsramme på 80,9 mio. kr.

Trods udfordringer undervejs i regnskabsåret 2019, hvor kommunen måtte trække i den økonomiske nødbremse, kan Jammerbugt Kommune endnu engang præsentere et fuldt tilfredsstillende regnskabsår.

”Det ser rigtig fornuftigt ud. Driftsoverskuddet på 90,5 mio. kr. er mere, end vi regnede med i det oprindelige og det korrigerede budget. Det skaber rum for investeringer og udvikling i kommunen”, siger kommunens borgmester, Mogens Christen Gade.

Lavere driftsudgifter end budgetteret
De samlede driftsudgifter i regnskabet udgør 2.391,5 mio. kr. Det er 6,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, som lød på 2.398,3 mio. kr., og 5,6 mio. kr. under det oprindelige budget.

Samtidig er de realiserede indtægter 11,6 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Nogle af de væsentlige forklaringer er indtægter fra overgangstilskud fra aldersbestemt udgiftsbehov, som er på 10,0 mio. kr.

I 2019 havde Jammerbugt Kommune et kassetræk på 44,4 mio. kr. i 2019, mens den gennemsnitlige likviditet var på 199,2 mio. kr. ved udgangen af sidste år.

Lokalplan godkendt for helikopterbase ved Vester Hjermitslev

Lokalplanen for det 3 ha store område ved Vester Hjermitslev, hvor den kommende helikopterbase skal ligge, er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune.

Dermed er basen for Danmarks fjerde akutlægehelikopter et skridt videre.

Frem mod den endelige vedtagelse af lokalplanen har kommunen været i tæt dialog med borgerne i lokalområdet. Der har blandt andet været afholdt borgermøde i februar i forbindelse med den offentlige høring for lokalplanen, ligesom der er lavet en prøveflyvning, så borgerne kunne få en fornemmelse af støjniveauet, når helikopteren flyver til og fra helikopterbasen.

Selve basen kommer til at ligge på et område, der er ca. 1,5 ha. Dertil kommer arealer til vejforsyning af baseområdet. Vejadgangen kommer til at ske fra Ingstrupvej, lige umiddelbart nord for Vester Hjermitslev Kirke. 

Helikopterbasen kommer til at bestå af en helikopterlandingsplads (heliport), en sikkerhedszone, en standplads, en meget kort air transitrute og bygninger.

”Det er glædeligt, at vi nu er et skridt nærmere akutlægehelikopteren i Nordjylland. Undervejs har der været en god dialog med borgerne i området, og i lokalsamfundet er der stor forståelse for, og stor interesse i, at basen kommer til at ligge i Vester Hjermitslev. Der er fundet en placering, som imødekommer de bedste flyveretninger, og som tager højde for de nærmeste naboer”, forklarer Mogens Christen Gade.

Det forventes, at der kommer til at foregå omkring 1500 starter og 1500 landinger om året. Heliporten kan beflyves 24 timer i døgnet, hvor landingerne forventes at blive fordelt med 63% om dagen – mellem kl. 07-19, 19% om aftenen – mellem kl. 19-22, og de sidste 18% om natten – mellem kl. 22-07. 

For yderligere information, kontakt
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 4191 2001Turisme er også vigtigt for Nordjylland

Uncategorised Posted on 20 Apr, 2020 08:51

Mange virksomheder og forretninger er pressede i Danmark, i Nordjylland og dermed også i Jammerbugt Kommune. Vigtigt er det derfor, at hjulene holdes i gang – i så høj grad som overhovedet muligt – Det er lettere at Kick-starte et tog der ruller – om ikke for fuld damp, så ruller – fremfor at skulle sætte gang i et tog der er udrangeret.

Det gælder også for Turismetoget – som jo i Danmark og ikke mindst i Nordjylland i 2019 havde en markant – ja historisk – fremgang i antal overnatninger – ikke mindst for Kystturismen.

Det er denne vækst, som har så stor betydning for Nordjylland der er på spil – for det er ikke kun sommerhusudlejerne, hotellerne, feriecentrene og campingpladserne der kommer til at mangle omsætning. Nej det er også afledte erhverv som murere, tømrere, smede, tømmerhandlen, den lokale købmand, tøjforretningen, galleriet, ishytten, restauranten og oplevelsesbranchen generelt.

Feriegæsterne bruger nemlig typisk 36% af deres forbrug på overnatning – mens 64 % går til lokale og Nordjyske erhvervsdrivende i det hele taget.

Og når vi bor i et område hvor kystturismen har så afgørende betydning for samfundsøkonomien, som beskrevet – så må det være på sin plads, at nogle af de mange milliarder kroner der generelt bruges for at holde beskæftigelsen oppe og understøtte virksomheder i deres kamp for overlevelse også bruges målrettet på turismen – og ikke mindst på kystturismen, som jo traditionelt holder gang i meget andet.

Kystsamfundene rammes hårdt lige nu – og det med fare for fatale følger på langt sigt – Turismen har været med til at holde lys i vinduerne herude hvor der er langt mellem husene – og det skal den også være i morgen – derfor en opfordring til folketing og regering om at målrette nogle af de mange bevilgede midler – netop til kystturismen – for hvis pengene skal komme hele Danmark til gode, ja, så er her en god mulighed for at sikre det.

Der er mange initiativer der kan sikre, at turismetoget holdes i gang – og de er præsenteret for landspolitikerne – så de skal blot handle på dem – et middel, som jeg synes ligger på den flade er, at der via offentlige midler sikres en god solid markedsføring for at holde ferie hjemme i dejlige Danmark – national markedsføring – samtidigt med en solid indsprøjtning til markedsføring i vores nærområder når grænserne igen åbnes.

Hvis nogen skulle tro, at jeg har glemt de øvrige erhverv i Nordjylland og deres udfordringer – så er det ikke tilfældet – som formand for Erhvervshus Nordjylland og borgmester i Jammerbugt Kommune følger jeg meget nøje alle de indsatser der sættes ind for at hjælpe de mange pressede virksomheder og forretninger i det Nordjyske. Det er en hård kamp, som vi må gøre alt for at vinde – så hjulene holdes i gang.Daginstitutioner og skoler er klar til at tage imod børnene

Uncategorised Posted on 15 Apr, 2020 17:16

Når børnene igen skal i skole og daginstitution, har Jammerbugt Kommune hentet 40 ekstra medarbejdere ind fra andre fagområder i kommunen. De skal hjælpe med undervisning, faglige aktiviteter og omsorg. Sideløbende med, at der er fundet ekstra hænder, har der været travlt med at sørge for al praktik er i orden, så børn, forældre og medarbejdere kan være trygge ved at starte op igen.

Da retningslinjerne for, hvordan skoler og daginstitutionerne skal genåbne, var læst, gik en lang række medarbejdere i Jammerbugt Kommune i gang med at løse en masse praktiske opgaver. Ved fælles hjælp og en massiv indsats er skoler og dagtilbud nu klar til at tage imod børnene.

”Medarbejdere, der normalt ikke har meget kontakt med hinanden, samarbejder nu ihærdigt, så vi er klar til åbningen af vores skoler, vuggestuer, dagplejere og børnehaver. På tværs af forvaltningerne og ved en helt unik korpsånd er det lykkedes at blive klar, og jeg kan se og høre, at alle er villige og parate til at give en hånd med, hvor det er nødvendigt”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

De 40 ekstra medarbejdere er nødvendige for at kunne dele børnene op i mindre hold i både skoler og daginstitutioner. Medarbejderne kommer fra kommunens familiecenter, Ungdomsskole, Naturskole, SSP og PPR. Så det er medarbejdere, som har en faglig baggrund, der i en vis grad matcher skoler, børnehaver og dagplejere.

Kommunen også haft travlt med at bestille ekstra toiletter og håndvaske, så det praktiske omkring hygiejnen er på plads. Der er arrangeret ekstra rengøring, og lavet og opsat skilte på institutionerne med budskaber om at holde afstand og andre adfærdsmæssige henstillinger. Endelig har kommunen oprettet en telefonisk hotline, hvor private og kommunale dagtilbud og skoler kan ringe med sundhedsfaglige og pædagogiske spørgsmål.

”Vi har arbejdet intenst på at blive klar til at åbne skoler og institutioner igen efter påske. Vi åbner de forskellige typer af institutioner gradvist hen over ugen, så vi kan tage imod børnene på en tryg og sikker måde. Det bliver en anden hverdag for børnene i skolerne, børnehaverne, vuggestuerne og hos dagplejerne, men de kommer samtidig tilbage til deres vante omgivelser. Her vil de møde kendte voksne i skolerne og daginstitutionerne, og på grund af sundhedsmæssige hensyn vil de også møde nye ansigter. Alle – nye som kendte ansigter – er klar til, at der igen kommer børn”, fortæller Helle Nørgaard Pedersen, der er konstitueret Skole- og Dagtilbudschef. 

Specialklasser, børnehaver, dagplejere og vuggestuer åbner onsdag 15. april, 0.-3. klasse møder igen torsdag 16. april, mens 4.-5. klasser møder fredag 17. april.

Der er brug for flere pædagoger og lærere
Ud over de 40 medarbejdere, som allerede er omskolet til at kunne tage imod børnene i løbet af ugen, så er kommunen i gang med at finde yderligere medarbejdere, der kan varetage opgaverne i skolerne og dagtilbuddene.

”Vi arbejder på at omplacere lærere og pædagoger fra vores sprogskole og uddannelsesvejledning. Lige nu har vi mulighed for at hente støtte her, da deres opgaver er begrænsede i disse særlige tider. Så det giver god mening, at de hjælper til på skolerne og i dagtilbuddene”, fortæller Helle Nørgaard Pedersen.

Jammerbugt Kommune har 37 kommunale dagtilbud og skoler og 79 dagplejere. For at sikre nok personale til at varetage området under genåbningen, har kommunen også oprettet to jobbanker. 

Der er oprettet en jobbank til pædagoger, pædagogiske assistenter, og andre med erfaring fra dagtilbudsområdet med børn i alderen 0-6 år. Og en jobbank or lærere, og andre med erfaring fra skoleområdet med børn i alderen 5-12 år.

Så alle, som kan tænke sig at give en hånd med i kampen mod corona på skole- og dagtilbudsområdet, kan tilmelde sig.

Jobbank for dagtilbudsområdet.

Jobbank for skoleområdet

For yderligere information eller kommentarer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 4191 2001
Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef Helle Nørgaard Pedersen tlf.: 2263 2521Nyt fra kommunalbestyrelsen – marts 2020

Uncategorised Posted on 04 Apr, 2020 10:23

Syv mio. kr. til bedre infrastruktur i Aabybro

Aabybro er populær blandt tilflyttere, og byen har gennem de seneste år oplevet et støt stigende indbyggertal. Det øger presset på byens infrastruktur. Både biltrafikken, lastbil- og bustrafikken er i vækst, samtidig med at der er flere cyklister på vejene. Det tog Kommunalbestyrelsen højde for i budgettet for 2020. De afsatte nemlig syv mio. kr. til at forbedre infrastrukturen i Aabybro, og det er de midler, som er frigivet på Kommunalbestyrelsesmødet i marts.

”Det er positivt, at Aabybro er et trækplaster for tilflytning. Og som en konsekvens af udviklingen i byens indbyggertal, er vi er nødt til at udbygge infrastrukturen”, siger borgmester Mogens Chr. Gade, og fortsætter: ”Det er vigtigt, at den øgede trafik kan afvikles på en sikker og smidig måde, og at der samtidig er gode og sikre forhold for de bløde trafikanter. Det glæder mig, at vi med frigivelsen af de syv mio. kr., som vi afsatte i budget 2020, tager endnu et stort skridt for at understøtte udviklingen i Aabybro”.

De syv mio. kr. skal blandt andet bruges til:

 • En rundkørsel ved Ø. Hovensvej, Kattedamsvej og Knøsgårdsvej
 • At udvide Ø. Hovensvej og Thomasmindevej udvidet til 6,5 meters bredde med kantsten
 • Et to meter bredt fortov med vejbelysning fra Kattedamsvej til Skovparkens indkørsel over for Aabyskovens P-plads
 • At anlægge fortov langs Knøsgårdsvej til Porsevej og til Kattedamsvej
 • At anlægge ekstra parkeringspladser ved Østergade og ved Lægehuset Postvænget

Feriehotel Tranum Klit skal omdannes til ejerlejligheder

For at hjælpe Feriehotel Tranum Klit til en mere bæredygtig økonomi og tilpasse hotellets faciliteter til efterspørgslen, har Jammerbugt Kommune netop vedtaget forslag til en ny lokalplan for området. Den giver mulighed for at lave ejerlejligheder i hotellet. Tidligere er lignende tiltag foretaget for hoteller i Blokhus og Grønhøj Strand med stor succes.

Med den ændrede lokalplan får hotellejlighederne status af helårsboliger. Helårsboliger giver nogle andre muligheder i forhold til finansiering af bl.a. renoveringer, og de forbedringer, som en renovering af hotellet medfører, vil være med til at udvikle og forbedre nærområdet.

Forslaget til den nye lokalplan skal nu i otte ugers høring, og forventes at blive vedtaget endelig i slutningen af august, når Kommunalbestyrelsen mødes efter sommerferien. 

”Jammerbugt Kommune er en stor turistdestination, og derfor er det vigtigt, at vi tilpasser udbuddet til efterspørgslen. Fra tidligere lokalplansændringer, kan vi se, at det er stor interesse i at købe ejerlejligheder i kystnære områder, og derfor giver det god mening også at gøre det i Tranum, så vi kan imødekomme det ønske”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.  

Selv om hotellejlighederne i fremtiden vil være helårsboliger, vil der fortsat være mulighed for udlejning af lejlighederne.

Forslag til lokalplan for området ved Solstrålen i Aabybro skal i høring

Aabybro er fortsat et attraktivt område for mange at bosætte sig i. Med forslag til lokalplanen for området ved Solstrålen, giver kommunalbestyrelsen mulighed for at opføre flere boliger.

Forslaget til den nye lokalplan er 2. etape i den samlede visionsplan for Solstrålen. Første etape blev vedtaget i efteråret 2018.  

Lokalplanen skal nu i høring i otte uger, og vil tidligst blive endeligt godkendt ved kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af august 2020.

Med den nye lokalplan bliver der mulighed for at opføre en række parcelhuse og rækkehuse. Den er opdelt i tre delområder, hvor første delområde giver mulighed for 40-50 parcelhuse, delområde II giver mulighed for 20-45 rækkehuse eller 10-15 parcelhuse. Delområde tre omfatter ikke boliger, men er et fælles rekreativt område.  

Den nye udstykning kommer til at få adgang fra den nye vej Solstrålen, som går gennem den eksisterende etape ét af visionsplanen, og som på sigt forlænges ved etape tre, hvor den forbindes til Østre Hovensvej.

Ingen prisstigning på parcelhusgrunde og erhvervsarealer

Kommunalbestyrelsen har netop fastsat minimumssalgspriser for 2020 for kommunens arealer til bolig- og erhvervsformål.

Priserne fastholdes på 2019-niveau. For priserne på arealer til erhverv vil det sige 40 kr./m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag. Dog er prisen i Teknologiparken i Aabybro 125 kr./m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Priserne på parcelhusgrunde spænder fra 130 kr./m2 (inkl. kloaktilslutning) for grunde på Halkærvej i Moseby til 600 kr./m2 (inkl. el- og kloaktilslutning) for grunde på Horsbækken i Aabybro.

Som udgangspunkt skal kommunen sælge sine byggegrunde til den højeste mulige pris og som minimum til markedsprisen. I praksis opnår kommunen kun sjældent salgspriser, der er højere, end priserne vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Bortset fra når der sælges grunde fra udstykkede byggemodninger i Aabybro.

I 2019 og frem til og med februar 2020 er der solgt én parcelhusgrund i Brovst, seks i Fjerritslev, seks i Pandrup, én i Ingstrup, to i Nørhalne og 12 parcelhusgrunde i Aabybro.

I Jammerbugt Kommune er der kommunale byggegrunde til salg i Arentsminde, Brovst, Halvrimmen, Skovsgaard, Fjerritslev, Moseby, Saltum, Kaas, Vester Hjermitslev, Pandrup, Birkelse, Gjøl og Aabybro.

Jammerbugt Kommune har desuden et antal grunde til salg til det højest antagelige bud. Det er grunde, som kommunen har opkøbt, og hvor bygningerne er nedrevet som en del af kommunens kondemneringsprojekt efter Statens Indsatspulje. Disse grunde ligger i Vester Hjermitslev, Saltum, Sdr. Saltum, Pandrup, Bratbjerg, Arentsminde, Halvrimmen, Ø. Svenstrup, Sønder Økse, Lerup, Manstrup, Haverslev, Klim, Vust, Vester Torup og Thorup holme.

Alle ledige byggegrunde til boliger udbydes på kommunens hjemmeside.

Tilfredshed med foreløbigt regnskabsresultat

Der tegner sig et tilfredsstillende foreløbigt regnskabsresultat for 2019 i Jammerbugt Kommune.

”Det ser rigtig fornuftigt ud med et driftsoverskud på 90,5 mio. kr. Det er 28,1 mio. kr. mere, end vi regnede med i det oprindelige budget, og 8,5 mio.kr. mere end i det korrigerede budget”, siger kommunens borgmester, Mogens Chr. Gade.

Det foreløbige regnskab for 2019 viser blandt andet også, at det lykkedes at overholde den meget omtalte serviceramme på 1.709,9 mio. kr. Servicerammen er det økonomiske loft, som kommunerne og regeringen har aftalt forud for årets budget, og en overskridelse af servicerammen kan ende med en bøde.

Få måneder inde i 2019 viste en budgetopfølgning ellers, at kommunen var udfordret på at holde sig inden servicerammen. Kommunen iværksatte i den forbindelse en række tiltag og besparelser.

”Det viste sig at være rettidig omhu at trække i den økonomiske nødbremse”, siger Mogens Chr. Gade: ”Vi nåede at få bragt Jammerbugt Kommune tilbage på sporet inden årets udgang, og undgik på den måde en mulig bøde på helt op imod 20 mio. kr.”

Det endelige regnskab for 2019 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april.

For mere information, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 41912001Pressemeddelelse – Nordjylland i top: Hver fjerde unge vælger en erhvervsuddannelse

Uncategorised Posted on 29 Mar, 2020 11:38

Nye tal fra undervisningsministeriet viser, at Nordjylland er den eneste af de fem regioner, som lever op til Danmarks 2020-målsætning, om at mindst 25 procent skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Se hele pressemeddelelsen her:« PreviousNext »