Blog Image

MogensGade.dk

Nyt fra Kommunalbestyrelsen december 2018

2018 Posted on 26 Dec, 2018 09:41

Budgetopfølgningen

Jammerbugt Kommune har gennemført anden
budgetopfølgning 2018. Opfølgningen er lavet for alle driftsbudgettets
aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået for indtægter
og anlæg.

Budgettet
viser tegn på et positivt regnskab for 2018 med et forventet overskud på den
skattefinansierede drift på 39,7 mio. kr. Mens forbruget på skattefinansieret
anlæg forventes at blive 74,2 mio. kr. I dette beløb er der overført
investeringer fra 2017 i form af ikke-afsluttede projekter. På
brugerfinansieret anlæg forventes et forbrug på 18,0 mio. kr., så det samlede
anlægsforbrug forventes at blive 92,2 mio. kr.

Inklusive
lånoptag og finansforskydninger forventes et forbrug af likvide aktiver på 59,6
mio. kr.

I forhold
til første budgetopfølgning for 2018 er driftsresultatet øget og
anlægsforbruget er reduceret, hvilket betyder en væsentlig forbedring af det
korrigerede budget.

Tillægsbevillinger og genbevillinger

Siden det
oprindelige budget for 2018 blev vedtaget er der givet tillægsbevillinger og
genbevillinger på både indtægter, drift, anlæg og finansiering. Forskellen
skyldes bl.a. genbevillinger.


indtægtssiden er budgettet nu ændret med en mindreindtægt på 24,4 mio. kr. som
følge af midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede områder mv. samt ændret
skøn for pris- og lønudvikling. Hvilket er en del af forklaringen på, at
driftsbudgettet er ca. 28 mio. kr. dårligere end budgetteret – nemlig på 39,7
mio. kr. mod budgetteret 67,2 mio. kr.

Det
korrigerede budget på brugerfinansieret anlæg er 22,6 mio. kr. højere end det
oprindelige budget. Det skyldes overførsel af uforbrugte beløb til
genbrugspladser. Under finansieringsposter er der merindtægter for netto 17,8
mio. kr., hvilket især skyldes øget lånoptagelse til genbrugspladser.

Ændringerne
betyder, at det budgetterede træk på de likvide aktiver er 148,6 mio. kr.
større i det korrigerede budget end i det oprindelige budget.

“Jeg
hæfter mig ved, at man kan konstatere et rimeligt resultat for Jammerbugt
Kommune, selvom resultatet ikke er helt så positivt som forventet” siger borgmester
Mogens Gade.

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan
2019 er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune. Fokus for
næste års beskæftigelsesplan er fortsat på en bred og helhedsorienteret
ungeindsats, som suppleres med tiltag, der skal skabe tilknytning til
arbejdsmarkedet i form af “småjobs”. Ligesom der skal ske en tidlig
indsats allerede i folkeskolen.

Virksomhedsindsatsen
– i form af samarbejde med virksomhederne, og mere opsøgende arbejde i forhold
til virksomhederne – vil også være et fokusområde.

Derudover
vil der i 2019 for eksempel også være fokus på sygedagpengemodtagere og
jobparate ledige – med særligt fokus på de unge og de 50+ årige. Der er fortsat
kvalificeret arbejdskraft i disse grupper, eksempelvis inden for metalfagene.

Og i lighed
med regeringens udmelding har Jammerbugt Kommune naturligvis fokus på
udsatte ledige og flygtninge og muligheden for at kombinere
virksomhedspraktikker med ordinære timer – de såkaldte “småjobs” – i
forhold til denne målgruppe.

Høring vedr.
praksisplan for almen- og speciallægepraksisområdet

Praksisplanerne
er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og
praktiserende læger og speciallæger. Planerne beskriver, hvilke opgaver almen-
og specialpraksis skal varetage samt snitflader til det øvrige sundhedsvæsen.

Derudover
skal praksisplanerne bidrage til at sikre, at den nødvendige lægedækning er til
stede i alle regionens områder.

Jammerbugt
Kommune er vågne i forhold til samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende
læger, men der er et hængeparti i forhold til regionen, som har et ansvar i
forhold til at skaffe læger til Nordjylland” siger borgmester Mogens
Gade, og tilføjer:

“I den
forbindelse vil jeg gerne nævne, at vi arbejder videre med planerne om at
etablere en ny lægeklinik i Aabybro”.

I forhold
til speciallæger er Jammerbugt en af de kommuner, der har forholdsvis få
speciallæger. Der er dog ledige ydernumre, som for eksempel kunne placeres i
Brovst, hvor alle faciliteter i forvejen er til stede for oprettelse af
speciallægepraksis.Nyt fra Kommunalbestyrelsen, november 2018

2018 Posted on 29 Nov, 2018 16:22

41
nye almene boliger i Aabybrocentret

I forbindelse med
renoveringen og fornyelsen af Aabybrocentret bliver der opført nye boliger.
Kommunalbestyrelsen har netop godkendt opførslen af de første 29 almene
familieboliger og 12 ungdomsboliger i centret. Ud over nye boliger, betyder renoveringen
også en forskønnelse af butiks- og erhvervslokaler.

De
nye almene boliger i Aabybrocentret bliver lejligheder, og de kommer til at
ligge ovenpå forretningerne og erhvervslokalerne, som også bliver forskønnet og
som fortsat kommer til at ligge i stueetagen.

”Fornyelsen
af centret er en begyndelse på Aabybro version 2. Byen udvider sig fortsat i
areal, og nu også opad. På den måde sørger vi for, at der kommer en central
midtby, der understøtter fortsat handelsliv og bosætning”, fortæller borgmester
Mogens Christen Gade.

Først renoveres den sydlig
del

Der tages hul på renovering i den sydlige del af Aabybrocentret mod Østergade.
Konkret indgår Aabybrocentret 1, 4A, 4B, en del af 4C og 6 i første fase.

”Det
har været et længe næret ønske at renovere centret i Aabybro. Nu tager vi hul
på første del med et betragteligt antal almene boliger. Senere kommer også et
antal private boliger, ligesom vi med projektet kommer til at forskønne butikkerne
i centret i et tæt og godt samarbejde med lejere og ejere”, fortæller Mogens
Christen Gade.

De
29 almene familieboliger bliver i gennemsnit 99,5 m2 pr. lejemål. Mens de 12 almene
ungdomsboliger hver bliver på 50 m2. I tilknytning til de almene boliger kommer
der et fælleshus på 100 m2.

Husleje
for familieboligerne bliver på ca. 7.175 kr. pr. måned. For ungdomsboligerne kommer
huslejen til at lyde på ca. 4.475 kr. pr. måned.

Det
er planen, at i alt 150 nye boliger skal bygges i takt med, at centret bliver
renoveret. Cirka halvdelen af boligerne bliver ejerlejligheder, mens den anden
halvdel bliver almene boliger.

Projektet
forventes at gå i gang i oktober 2019 og være klar til indflytning i foråret
2021.

Flere
byggegrunde i Nørhalne og Pandrup

To
parcelhusgrunde i det centrale Nørhalne bliver udbudt i januar 2019 af
Jammerbugt Kommune. Mens de resterende seks grunde på Jacobsvej i Pandrup
sælges til en fast pris fra 1. december i år.

De to grunde i Nørhalne ligger på Gartnervænget
8A og 8B, der er en lukket vej i Nørhalne. Grundene er omgivet af boliger hele
vejen rundt – på nær et fællesareal.

”Vi kan se, at der fortsat er stor interesse
for at bosætte sig i Jammerbugt Kommune. Derfor er det vigtigt, at vi med jævne
mellemrum sørger for, at der kommer nye attraktive grunde til fornuftige priser”,
siger borgmester Mogens Christen Gade.

Parcelhusgrundene i Nørhalne er på henholdsvis
829 m2 og 986 m2, og udbydes til en minimumspris på henholdsvis 275.000 kr. og 325.000
kr. inkl. kloaktilslutning og ekskl. øvrige tilslutningsbidrag. Grundene kommer
dermed til minimum at koste ca. 400 kr./m2 inkl. moms og inkl. alle
tilslutningsbidrag, hvilket ligger sig op af det niveau både offentlige og
private grunde er solgt til i området inden for de seneste ca. tre år.

Tilslutning til Nørhalne vandværk koster ca.
24.500 kr. inkl. moms. Tilslutning til el koster ca. 17.500 kr. inkl. moms,
mens tilslutning til HMN gas koster 15.000 kr. Der er altså tilslutningsbidrag
for yderligere ca. 57.000 kr. inkl. moms.

Grundene forventes at komme i udbud i januar
2019.

Jacobsvej Pandrup

I
slutningen af oktober blev tre ud af ni grunde på Jacobsvej i Pandrup solgt i
udbud. Fra 1. december 2018 kan alle med ønske om at bygge selv købe de resterende
seks grunde på Jacobsvej i Pandrup til en fast pris på 350
kr./m2 inkl. moms.

Prisen er fastsat ud fra salget af de tre
første grunde i udstykningen. Her blev grundene solgt til en pris på mellem 359
kr./m2 til 404 kr./m2 inkl. moms.

Udover købesummen skal køberne regne med
udgifter til stikledning ved Jetsmark Energiselskab og udgifter til
installationer til vand og el fra skel til en kommende bolig.

Se hvilke grunde
der ellers er til salg
i Jammerbugt Kommune.Budget 2019

2018 Posted on 16 Nov, 2018 19:49

Med Budget 2019 sættes der
for alvor gang i finansieringen af Jetsmark Skolecenter – men der er også mange
andre anlægsprojekter på programmet for 2019 og fremefter.

Haller og fritidsfaciliteter
får et løft

Der afsættes i årene 2019 og
2020 i alt 20 mio. kr. til renovering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev.

Der afsættes 4 mio.kr. som
medfinansiering til at realisere Aabybro Idrætsforenings ønske om nyt klubhus.

Halpuljen er i 2019 i alt 2,5
mio. kr. Puljen er inklusiv udgiften til ”nøglefri haller”.

Vedligehold af kommunens
bygninger prioriteres

Jammerbugt Kommune ønsker at
sikre gode rammer for borgere, brugere og medarbejdere. Derfor afsættes der fra
budgetår 2019 og frem yderligere 3,6 mio.kr. årligt til vedligeholdelse af
kommunens mange bygninger. Vedligeholdelsesopgaverne udføres sådan, at der
tænkes energirigtige løsninger ind, der er gode for både miljøet og driften af
bygningerne. Derfor forventes det, at en væsentlig del af energioptimeringerne
vil kunne lånefinansieres. Konkret igangsættes renoveringen af Biersted Skole
med et samlet budget på 9,3 mio.kr. over tre år.

På dagtilbudsområdet er der
afsat 4 mio. kr. til renovering af børnehaverne i Fjerritslev og herunder
muligheden for at udvide antallet af vuggestuepladser i området.

Ungdomsskolens lokaleforhold
vurderes nærmere med henblik på at undersøge hvilke faciliteter, der kan
stilles til rådighed lokalt.

Der skal samtidig arbejdes
videre med at skabe øget tilgængelighed for kommunens borgere – herunder også
adgang til handicaptoiletter – hvilket indarbejdes i kommunens projekter, såsom
eksempelvis haller, renoveringer mv. Konkret skal der desuden laves
handicapvenlig adgangsvej til Bratskov, inklusive adgang til parken.

Der vurderes et køb af
spejderhytten Bækken i samarbejde med Børne- og Familieudvalget

Infrastruktur og trafik

Der afsættes en
trafiksikkerheds- og cykelstipulje på i alt 3 mio. kr., der bl.a. skal
realisere en cykelsti på Kollerup Strandvej. For at skabe en mere sikker og
samtidig smidig trafikafvikling etableres en ny rundkørsel ved
Vesterhavsvej/Kvorupvej/Fårupvej. Der afsættes over to år i alt 3,5 mio.kr.

Med henblik på mere sikker
trafikafvikling ønskes der flere 2-1 veje i Jammerbugt kommune, herunder skal
bl.a. ses på muligheden for at etablere Thorup Strandvej som 2-1 vej.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at
der udarbejdes forslag til den fremtidige infrastruktur i Aabybro. Dette skal
bl.a. indeholde eventuel etablering af ringveje ved Aabybro, trafiksanering af
området ved Kattedamsvej, samt håndteringen af trafikforhold i Aabybro bymidte,
vejene til nye boligområder samt fokus på bløde trafikanter og sikre skoleveje.
Et forslag hertil – herunder forslag til finansieringsplan – skal forelægges
Kommunalbestyrelsen til drøftelse på et temamøde i første halvår 2019.

Landdistriktsanlægspulje
støtter projekter med lokal forankring

Som et helt
nyt tiltag afsættes der en årlig pulje på 5 mio.kr til anlægsprojekter på
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet. Puljen er en medfinansieringspulje,
således at der fra puljen kan søges op til 25 procent medfinansiering af et
projekts samlede budget. Den resterende finansiering må ikke være kommunale
kroner. Eksempler på projekter kan være: Vester Thorup højskole, Bryggergården,
Ingstrup Multihus, Hjortdal Multihus, Brovst speedwayklub, Gjøl-båden,
naturlegeplads i Kollerup og Egnssamlingen i Saltum.Budget 2019

2018 Posted on 10 Nov, 2018 10:37

Budget 2019 sætter
yderligere turbo på Jammerbugt Kommunes Folkeskoler – med et mål om at være i
top 20 i Danmark – Landdistriktsudviklingen prioriteres yderligere!

Folkeskolen i top 20 – et
vigtigt og fokuseret indsatsområde

Jammerbugt Kommunes folkeskoler
skal være blandt de 20 bedste i Danmark. Dette er et ambitiøst mål, og en
forudsætning for at lykkes er, at lærerne føler sig værdsatte og tilfredse med
de vilkår, de arbejder under, da lærerne er den mest betydningsfulde faktor for
elevernes læring. Derfor indledes der en forhandling om en lokal
arbejdstidsaftale i Jammerbugt Kommune som en naturlig del af arbejdet med
Folkeskolen i top 20.

Jammerbugt Kommune har allerede
en god folkeskole, men det er vigtigt, at vi i fællesskab finder frem til, hvad
der kendetegner Folkeskolen i top 20 i netop Jammerbugt Kommune. I processen
frem til Folkeskolen i top 20 skal der være fokus på de ting, folkeskolen
allerede er dygtig til. F.eks. klarer eleverne i Jammerbugt Kommune sig rigtig
flot i de nationale tests, ligesom der er flere elever i Jammerbugt Kommune end
på landsplan, der har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter, at de har
afsluttet folkeskolen. Men der er også steder, hvor skolevæsenet kan blive
bedre, hvilket der skal fokus på i det kommende arbejde med Folkeskolen i top
20. Derudover skal de lokale muligheder og ressourcer i endnu højere grad
tænkes ind i den lokale folkeskole, så der skabes endnu mere rum, energi og
engagement omkring den lokale folkeskole. Derfor inviterer Kommunalbestyrelsen
allerede i løbet af 2018 til en række lokale dialogmøder med fokus på
folkeskolen, således Kommunalbestyrelsen bliver klædt på til at vurdere, hvilke
mål og indsatser, der skal prioriteres for at nå det ambitiøse mål om
Folkeskolen i top 20.

Processen med folkeskolen i top
20 indeholder desuden en gennemgang af ressourcetildelingsmodellen, både inden
for almen- og specialområdet.

Yderligere styrkelse af
indsatsen for landdistrikterne

Jammerbugt Kommune arbejder
målrettet på at styrke landdistrikterne. Opgaven bliver løst i et tæt og
forpligtende samarbejde mellem kommunen, foreninger og lokale ildsjæle med
udgangspunkt i den lokale Landdistrikts Udviklings Plan (LUP’en).

Med budgetaftalen afsættes der
1 mio. kr. til yderligere tiltag i landdistrikterne.

Der etableres
landsbypedelordning.

Derudover er det besluttet, at
landsbyer, hvor den lokale folkeskole er lukket i Jammerbugt Kommunes historie,
tildeles de samme midler som landsbyer, der deltager i projekt ”Liv i By og
Skole. Disse byer modtager årligt op til 50.000 kr. Der afsættes 0,5 mio. kr.
til Liv i By uden Skole. Midlerne bidrager dér i høj grad til sammenhold og
fællesskab, og skaber liv, der tiltrækker nye tilflyttere. De modtagne midler
skal relatere til LUP’en, der fremover er et centralt element i
landdistriktspolitikken.

Projekt Liv i By og Skole
fortsætter som et særligt projekt – og kædes yderligere sammen med arbejdet med
de lokale udviklingsplaner, hvor det er naturligt og giver synergi. Samtidig
tilføres projektet ny energi i form af nye samarbejdsformer – bl.a. tværgående
temaer, netværksstyrkelse samt fælles og separate dialogmøder.

Samtidig omlægges
landdistriktsindsatsen efter princippet om én indgang til kommunen. Konkret
betyder det, at man vil opleve en tovholderfunktion, der varetager og
koordinerer indsatsen og samarbejdet mellem kommune og landdistrikt.

På baggrund af LUP’erne og
udviklingsplanerne skal der holdes fælles møder mellem byerne i ”Liv i by og
skole” og byerne uden skoler.

Tovholder på
projektet er vækst- og udviklingsdirektøren i samarbejde med skole- og
dagtilbudschefen.Budget 2019

2018 Posted on 02 Nov, 2018 14:39

Budget 2019 er også et
udtryk for et løft på ældreområdet – og en fastholdelse af serviceniveauet på
det voksne specialiserede område.

Budgetløft til flere
seniorer, rehabilitering og Det Nære Sundhedsvæsen

Den positive udvikling i
demografien på seniorområdet medfører, at flere borgere modtager hjemmepleje og
sygepleje. Udviklingen i opgaverne i Det Nære Sundhedsvæsen er stærkt stigende.
Det er som konsekvens af opgaveflytning fra Regionen, hurtigere udskrivning fra
sygehusene, færre sengepladser på sygehusene og stigningen i ambulante
behandlinger. Derfor styrkes hjemmeplejen og sygeplejen samtidig med, at den
rehabiliterende indsats forøges, således Jammerbugt Kommunes borgere sikres en
optimal sundhedsindsats i egen kommune. Endelig stiger kompleksiteten i
sundhedsopgaverne, hvilket stiller krav om forøgede kompetencer hos sundheds-
og plejepersonalet.

Som en del af budgetaftalen for
2018 blev der tilført 6 mio. kr. til hjemmepleje og sygepleje. Det beløb blev
senere suppleret med 4 mio. kr. fra finanslovsaftalen. I budget 2019 øges
budgettet med henholdsvis 4 mio. kr. og yderligere 6 mio. kr. via
finanslovsmidler 2019 og budgetomplacering fra politikområde 6. Samlet set et
stort budgetløft til sundheds- og seniorområdet på 10 mio. kr., hvilket sikrer
samme høje serviceniveau på hjemme- og sygeplejeområdet som i 2018.

Som en særlig indsats afsættes
der 0,5 mio. kr., finansieret inden for rammen, til øget natsygepleje.

Den rehabiliterende indsats
løftes ved at tilføre sundheds- og seniorområdet et årligt beløb på 3 mio. kr.
til en styrket indsats vedr. forebyggelse, træning og mestring af egen
tilværelse. Målet er bl.a., at antallet af indlæggelser kan reduceres, behovet
for personlig pleje bliver mindre, og at flest mulige borgere forbliver
selvhjulpne.

Plejeboligplanen justeres i
2019

Med henblik på at sikre en
sammenhæng mellem antallet og typer af plejeboliger, og det aktuelle behov på
området, justeres plejeboligplanen i 2019. Justeringen vil tage udgangspunkt i
behovet for permanente plejeboliger og et stigende behov for
aflastningsboliger. Der er behov for aflastningsboliger som alternativ til
indlæggelser, til rehabiliteringsforløb og til borgere, hvis ægtefælle har
behov for midlertidig aflastning bl.a. i forbindelse ferie og lignende.
Ligeledes vil visitationskriterierne blive justeret således, at der indarbejdes
et tryghedskriterium.

Fastholdelse af
serviceniveau på det voksne specialiserede område

Der er
enighed om, at det nuværende serviceniveau på det voksne specialiserede område
fastholdes, derfor øges budgettet med 6 mio. kr. til finansiering af tilgang af
nye borgere på området. Dermed vil det nuværende serviceniveau på det
specialiserede område være uændret i 2019Budgetaftale 2019 for Jammerbugt Kommune:

2018 Posted on 30 Oct, 2018 19:39

Hele Kommunalbestyrelsen
står bag budgettet for 2019-22

Alle 27 medlemmer af
Kommunalbestyrelsen har 8. september 2018 indgået en fælles aftale om
Jammerbugt Kommunes budget for 2019-2022. Samtlige mandater fra Venstre,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti samt Borgerlisten
står dermed bag aftalen.

Parterne er enige om, at
udmøntning af budgettet sker i fællesskab, dog således at et flertal på 20
medlemmer har mulighed for at gennemføre og udmønte budgettet.

Den første budgetaftale i
den nye kommunalbestyrelse

Budgetaftalen er udtryk for, at
der også i den nye kommunalbestyrelse er vilje til et bredt politisk samarbejde
og fællesskab om kommunens udvikling. Dermed fortsætter traditionen for brede
forlig, som i en lang årrække har kendetegnet samarbejdet om budgettet.

Udgangspunktet for
budgetlægningen har været en god økonomisk udvikling i Jammerbugt Kommune og en
økonomiaftale mellem regeringen og KL, som har givet mulighed for et løft til
de velfærdsområder, hvor der er en demografisk udvikling, og hvor der kan
konstateres en stigning i opgaverne.

Udviklingen i Jammerbugt
Kommune er fortsat præget af lav ledighed, høj erhvervsfrekvens og vækst i
antallet af arbejdspladser. Den positive udvikling inden for turisterhvervet
med flere overnatninger fortsætter, og antallet af nystartede virksomheder er
tilsvarende højt. Dette understøttes også af en stabil udvikling i
fødselstallet og i det samlede befolkningstal i Jammerbugt Kommune.

Hovedtal fra budgetaftalen

Budgetaftalen
for det kommende års budget indebærer, at skatteprocenten og grundskyldspromillen
fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på
61,8 mio. kr., anlægsinvesteringer på 80,7 mio. kr. og afdrag (netto) på gælden
på 10,9 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 37,5 mio. kr.

Investering i kommunens
yngste borgere

En investering i de tidlige
børneår er afgørende for, hvordan vores børn klarer sig senere i voksenlivet.
Derfor investeres der med budget 2019 2 mio. kr. til kommunens yngste borgere,
så normeringen højnes i vuggestuerne og børnehaverne. Dermed sikres mere
pædagogisk personale hos børnene i dagligdagen, hvilket har været en vigtigt
politisk prioritering.

Derudover kan der konstateres
en stigning i antallet af børn i de kommunale vuggestuer – primært som følge af
oprettelsen af to nye kommunale vuggestuer i henholdsvis Skovsgaard og Pandrup.
Derfor tilføres der med budgetaftalen yderligere midler til 0-2 års området.

Et yderligere løft af
tilskuddet til de private institutioner på 0-2 års området fra 2020

En god normering, i såvel
kommunale som private pasningstilbud, er afgørende for vores børns udvikling og
senere mestring i voksenlivet. Med den nye dagtilbudslov, der trådte i kraft 1.
juli 2018, åbnes der for, at kommuner kan udbetale et større driftstilskud til
private institutioner på 0-2 års området. Dette har Kommunalbestyrelsen valgt
at prioritere, derfor vil der fra 2020 bliver tilført ca. 1,8 mio. kr. mere i
tilskud til de private institutioner på 0-2 års området. Men allerede fra 2019
vil driftstilskuddet til de private pasningstilbud stige – i tråd med
udviklingen på det kommunale område.

En
forudsætning for det øgede tilskud i 2020 er, at de eksisterende
godkendelseskriterier revideres således, at kommunale og private institutioner
efterlever de samme krav og retningslinjer i forhold til
personalesammensætningen i institutionenFokus på Folkeskolen

2018 Posted on 27 Oct, 2018 16:45

I
skrivende stund er budgettet for 2019 godt på vej til endelig vedtagelse – og
det glæder mig, for budget 2019 er i høj grad udtryk for kommunens strategi om
at investere i de borgernære områder.

Folkeskolen i top 20

Et af
områderne, som Jammerbugt Kommune ønsker at styrke i de kommende år er
folkeskolen. Ambitionen er, at folkeskolerne skal være blandt de 20 bedste i
Danmark.

Som
forberedelse på projektet klarlægger vi blandt andet de områder, hvor
folkeskolen allerede klarer sig godt. Eleverne i Jammerbugt Kommune gør det
allerede rigtig godt i de nationale tests, ligesom flere elever i Jammerbugt
Kommune, end på landsplan, gennemfører en ungdomsuddannelse seks år efter, at
de har afsluttet folkeskolen.

Samtidig indebærer
arbejdet med ”Folkeskolen i top 20” også, at vi kigger grundigt på de punkter,
hvor folkeskolen kan blive bedre. Noget af det, vi i den forbindelse har blik for,
er hvordan vi i endnu højere grad kan tænke lokale muligheder og ressourcer ind
i folkeskolen, for på den måde at skabe mere rum, energi og engagement om de
lokale folkeskoler.

Projekt
”Folkeskolen i top 20” indeholder desuden en gennemgang af ressourcetildelingsmodellen,
både inden for almen- og specialområdet. Og så er et andet vigtigt skridt mod målet,
at vi forhandler en lokal arbejdstidsaftale med lærerne i Jammerbugt Kommune på
plads. Vi tror nemlig på, at tilfredse og værdsatte lærer skaber de bedst
mulige forudsætninger for børns læring.

Allerede
i år inviterer Kommunalbestyrelsen til lokale dialogmøder om folkeskolen, for
på den måde at blive klædt på til at vurdere, hvilke mål og indsatser, der skal
prioriteres for at få Folkeskolen i top 20.

Jetsmark Skolecenter – et skridt videre

Vi kommer
ikke uden om, at de fysiske rammer har indflydelse på, hvordan vi fungerer,
præsterer og trives. Uanset om man er 8 eller 58 år. Jeg er derfor meget
tilfreds med, at planlægningen af det nye Jetsmark Skolecenter nu er kommet et
skridt videre.

I
Kommunalbestyrelsen ønsker vi, at projektet med at bygge skolen skal følges tæt
hele vejen igennem – fra idéfasen til byggeriet står færdig. Derfor er vi
blevet enige om, at skolebyggeriet skal foregå efter totalrådgivermodellen. Det
vil sige, at én rådgiver følger alle processer i forløbet. Modellen er
fleksibel og giver os mulighed for at påvirke byggeriet undervejs, hvis der
sker ændringer i elevtal, lovgivning eller andre forhold. Og det er jo en stor
fordel, når det drejer sig om et stort byggeprojekt, der løber over lang tid.

Med
totalrådgivermodellen får både brugere, forvaltning og politikere større
indflydelse i projekteringsperioden. Modellen giver derudover mulighed for at
udbyde entreprenøropgaven i mindre enheder – og dermed til flere entreprenører,
som vil kunne inddrages allerede i projekteringsfasen, så vi sammen kan finde
de løsninger, der både er pris-, drifts- og kvalitetsmæssige optimale.

Som en
vigtig del i byggeriet af den nye skole i Jetsmark, ønsker vi i høj grad at
involvere både brugere og interessenter. De skal involveres direkte i processen
og have direkte indflydelse på skolens udformning og indhold.

Den nye
skole i Jetsmark skal placeres på jordstykket foran Jetsmark Kirke. Skolen
bygges i etaper. 1. etape forventes at stå færdig til skolestart 2021 og kommer
til at indeholde indskoling, samt alle fællesfaciliteter for den samlede skole.

Som
borgmester er det jo fantastisk privilegeret for anden gang at medvirke til at
opføre en helt ny skole, og det kan da også kun lade sig gøre takket været en
stabil positiv økonomisk udvikling med driftsoverskud, der har givet os det
tilstrækkelige råderum til investeringer.

I
budgettet for 2019 viderefører vi den sunde økonomiske politik, hvor vi
optimerer og effektiviserer driften for at sikre, at der er sammenhæng mellem
serviceniveauet og de økonomiske muligheder.Udvikling og investeringslyst i Jammerbugt

2018 Posted on 19 Oct, 2018 16:14

Kommunalbestyrelsen i
Jammerbugt Kommune har netop godkendt flere lokalplaner for at sikre fortsat
udvikling på såvel boligområdet som erhvervsområdet.

Flere byggegrunde i Biersted og Aabybro. Mulighed for at bygge tidvarende
sommerhuse i Blokhus. Byfornyelse og mulighed for flere lejligheder i Aabybro.
Det er mulighederne, der er sat i spil efter kommunalbestyrelsen har godkendt
fem lokalplaner og mulighed for ekspropriation i Biersted.

”Der
er fortsat stor efterspørgsel på såvel lejeboliger og parcelhusgrunde i
kommunen. Oveni oplever vi en stor investeringslyst i forhold til at udvikle
erhvervslivet, og det skal og må vi imødekomme”, udtaler borgmester Mogens
Christen Gade.

Det
er netop erhvervsudvikling, turisme, landdistriktsudvikling og bosætning
kommunen skal leve af. Områderne skaber vækst – og dermed velfærd – i
Jammerbugt Kommune.

”Vækst
og velfærd hænger uløseligt sammen. De er ganske enkelt hinandens
forudsætninger. Derfor er det vigtigt, at kommunalbestyrelsen er vores ansvar
bevidst og skaber rammerne for, at vækst og udvikling fortsat har gode kår i
vores større byer og i landdistrikterne”, siger Mogens Christen Gade.

Områderne der er
omfattet af lokalplanerne er:

Biersted
Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre udviklingen af Biersted med et nyt
boligområde i byen. Da der ikke er byggemodnede grunde til salg i byen, ønsker
kommunen at erhverve sig en del af lokalplanen i området i den sydlige del af
byen ved ekspropriation. Arealet er på 1,6 ha og vil dermed skabe mulighed for
et boligområde af en betydelig størrelse, samtidig med, at denne del af byen
vil blive samlet mere.

Aabybro
Aabybro er forsat i udvikling, og med lokalplanen ved Hovensvej bliver det
muligt at opføre enten 30-45 parcelhuse eller en blanding af 20-35 parcelhuse
og 35-50 rækkehuse eller etagebebyggelse.

Med yderligere to godkendelser af lokalplaner for centerområdet i Aabybro
vil flere af byens ældre bygninger kunne ombygges og dermed skabe nyt liv til
byen. Det tidligere posthus og Spar Nord-bygningen giver mulighed for at lave
bygningerne om til boliger og erhvervsmål. Ligesom lokalplanen gør det muligt,
at Aabybro Centret og Aabybro bymidte kan blive samlet til én enhed.

Blokhus

Godkendelsen af lokalplaner for hhv. sommerhusområderne ved Klitvejen samt
Pirupshvarre og Lien i Blokhus giver muligheder for at bygge nyt i områderne,
der imødekommer de ønsker, der er til sommerhusbyggeri i dag. Samtidig betyder
lokalplanerne et mere forenklet plangrundlag, som er lettere forståeligt for
borgerne.

Budget
2019 endeligt vedtaget

En samlet
kommunalbestyrelse gav allerede i september håndslag på næste års budget.
Torsdag blev det formelt vedtaget, da budgettet for 2019 skulle igennem anden
behandling. Alle 27 medlemmer stemte for.

Budget
2019 afspejler en optimeret og effektiviseret drift, der sikrer sammenhæng
mellem serviceniveauet og de økonomiske muligheder. Budgettet vidner om en
solid økonomi i Jammerbugt Kommune, hvor skatteprocenten og
grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau, og velfærdsområderne
samtidig får et løft.

”Det er glædeligt, at
det brede samarbejde om budgetaftalen er fortsat i den nye kommunalbestyrelse,
og vi kan være meget tilfredse med, at vi afsætter yderligere midler til bl.a. sundhedsområdet,
seniorområdet, det specialiserede område for voksne og daginstitutionerne”,
fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

En styrkelse af
områderne, der er præget af vækst, midler til investeringer på de borgernære
områder samt til renovering af kommunens bygninger betyder, at
kommunalbestyrelsen i det kommende år sender et tydeligt signal om, at de
ønsker at understøtte den positive udvikling Jammerbugt Kommune er i, når det
kommer til vækst i erhverv, turisme, bosætning og
befolkningstallet.

To millioner kroner til kommunens yngste borgere

Mogens Christen Gade
glæder sig over, at der med budget 2019 investeres to mio. kr. i kommunens
yngste borgere. Det sker for at højne normeringen i vuggestuerne og
børnehaverne, og dermed sikre mere personale omkring børnene i dagligdagen.

”En god normering i
pasningstilbuddene er vigtigt for os. Vi ved, at det har indflydelse på børns
udvikling og deres senere mestring i voksenlivet. I budgetforhandlingerne har området
derfor været en vigtigt politisk prioritering”, siger Mogens Christen Gade.

Sundhedsindsats i hele Jammerbugt
kommune

Politikkerne
fortsætter også i 2019 kommunens fokus på både den fysiske og mentale sundhed
for borgere i Jammerbugt kommune.

Der
er enighed om også i 2019 at yde økonomisk støtte til projekt ”Cykeltur for det
gode liv”, der gennemføres i samarbejde mellem Familiestøtten og Jammerbugt
Kommune. Her er fokus på at hjælpe børn og unge med at styrke deres robusthed,
selvværd, sociale netværk
og gode vaner.

I
budget 2019 øges budgettet til hjemmepleje og sygepleje med henholdsvis 4 mio.
kr. og 6 mio. kr. via finanslovsmidler 2019 og budgetomplacering. Dermed får sundheds-
og seniorområdet et budgetløft på 10 mio. kr. for at sikre et fortsat højt
serviceniveau på hjemmepleje- og sygeplejeområdet. På området afsættes der
yderligere ½ mio. kr. til øget natsygepleje.

Jammerbugt
Kommune investerer 8,6 millioner kroner i IT

IT-
løsningen i Jammerbugt Kommune trænger til opgradering og fornyelse, derfor
investerer kommunen 8,6 mio. kr. for at sikre fortsat sikker drift.

Kommunens
IT-løsninger dækker over hjemmepleje og plejecentre, administrative
funktioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, borgerservice og digitale
løsninger på biblioteker.

”Vi
har ikke investeret bemærkelsesværdigt i IT-løsninger i mange år. Nogle af
løsningerne er fra før kommunesammenlægningen, og derfor er det nu tid til at
fremtidssikre netværk- og serverplatforme, så vi har en sikker drift for
kommunens knap 3.000 IT-brugere”, siger lederen af kommunens IT-afdeling”,
Morten Hedegaard.

Netværket består af ca. 300 enheder og 400
servere, de ældste og mest centrale enheder af disse er købt brugt i 2003 og
sat i drift samme år.

De 8,6 mio. kr. omfatter en opgradering og
fornyelse af hardware, projektstyring, servere, fiberinfrastrukturen,
datacentre og forventes at have en levetid på ca. ti år.

Jammerbugt Kommune forventer, at
investeringen i en fornyelse og opgradering af IT-platformen vil give brugerne
på blandt andet skoler, administrative områder og i de borgerrettede snitflader
en mere stabil IT-drift og dermed mindre spildtid.

Økonomisk set vil en investering i
IT-løsninger på sigt give mindre udgifter og mindre tidsforbrug til service og
vedligeholdelse på området.

For
mere information, kontakt

Borgmester Mogens Christen Gade tlf. 41912001.Next »