Blog Image

MogensGade.dk

Nyt fra kommunalbestyrelsen december 2019

2019 Posted on 13 Dec, 2019 16:19

Nye lejeboliger på Nordvangsvej i Skovsgård

I samarbejde med Domea Aabybro planlægger Jammerbugt Kommune at få etableret flere almene lejeboliger i den central del af Skovsgård.

I forbindelse med budgetforliget 2020 blev der afsat midler til at etablere flere almene lejeboliger i Skovsgård. Flere boliger i området er samtidig et fokuspunkt i Skovsgårds ’Lokale Udviklingsplan’, som lokalbefolkningen står bag.  

”I kommunalbestyrelsen arbejder vi for, at der skal være et bredt udbud af boligtyper til borgerne i kommunen. Lejeboliger har været et ønske gennem længere tid i Skovsgård, og det er glædeligt, at vi nu får sat gang i processen med at etablere de spændende boliger”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Planen er at opføre otte almene lejeboliger, hvor fire af boligerne er 97 m² hver og har fire værelser, mens de øvrige fire boliger hver er 70 m² og har to værelser. Uanset størrelse får alle boliger en overdækket terrasse på ca. 10 m², et udhus på 5,5 m² og en carport på 16 m².

Huslejen bliver cirka 954 kr. pr. m² om året ekskl. forbrugsafgifter. Det kommer til at svare til en månedlig husleje på 7.112 kr. for boligerne på 97 m² og 5.565 kr. for boligerne på 70 m².

De otte boliger bliver placeret på Nordvangsvej. Boligerne forventes at blive klar til indflytning i starten af 2021.

Ny organisering af turismeindsatsen i Jammerbugt Kommune

Næste år oprettes Destination Nordvestkysten. Det er en forening med kommunerne: Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Lemvig og Thisted.

Det nye samarbejde betyder en ændring af den nuværende organisering af turismeindsatsen i Jammerbugt Kommune, og en række opgaver fra Jammerbugt kommune bliver derfor overdraget til Destination Nordvestkysten.

Hidtil har VisitJammerbugten og Vækst Jammerbugt, som er erhvervskontoret i Jammerbugt Kommune, stået for den samlede turismefremmeindsats i kommunen. Fremover vil Destination Nordvestkysten overtage flere af opgaverne, det vil være følgende:

 • Strategisk destinationsudvikling
 • Digital markedsføring og branding
 • Produkt- og forretningsudvikling
 • Koncept for gæsteservice – herunder koncept for digital gæsteservice
 • Projektudvikling og projektfinansiering, herunder fundraising
 • Samarbejde med turismeerhvervet
 • Netværk- og kompetenceudvikling
 • Analyse og statistik
 • Interessevaretagelse

Destination Nordvestkysten får hovedkontor på Skeelslund nær Aabybro, hvor også Dansk Kyst- og Naturturisme har til huse. Derudover kommer en filial i Lemvig Kommune.

Destination Nordvestkysten får et tæt samarbejde med VisitNordjylland, som også flytter ind på Skeelslund.  

Nogle opgaver vil fortsat skulle løses hos Vækst Jammerbugt og VisitJammerbugten, det er opgaver som: Lokal eventafvikling, eventstøttende funktioner og lokal erhvervsunderstøttelse. 

”Næste år bliver et overgangsår, hvor organiseringen og overdragelsen af opgaverne skal falde på plads. En vigtig opgave for destinationsselskabet bliver at nytænke turismeservice i hele destinationens område ud fra det perspektiv, at turister i dag gør langt større brug af digitale services fremfor traditionel turistkontorbetjening”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Færre henvendelser på turistkontoret i Blokhus
Antallet af personlige ekspeditioner på turistkontoret i Blokhus er faldet de seneste år. Mønstret er, at flere turister vælger det fysiske turistkontor fra. Til gengæld benytter turister mobil, tablets og infosteder med touchskærme og fysisk infomateriale hos overnatningssteder og centrale indkøbssteder. I Jammerbugt Kommune er der infosteder ved SuperBrugsen i Fjerritslev, Menu i Saltum, Bageren i Hune og bibliotekerne i Brovst og Fjerritslev.

De færre personlige henvendelser på turistkontoret i Blokhus betyder, at kontoret afvikles, og der i stedet vil ske tiltag, der lægger sig op ad det arbejde, som Destination Nordvestkysten senere fremlægger. Den endelig afklaring vil ske senest ved udgangen af 2020.

Tre af medarbejderne, der i dag varetager opgaverne, bliver virksomhedsoverdraget til det nye destinationsselskab, mens de resterende to medarbejdere fortsat vil være ansat i Jammerbugt Kommune til at varetage de blivende opgaver som lokal eventafvikling, eventstøttende funktioner og lokal erhvervsunderstøttelse.

Solcellepark ved Vester Thorup

Det flade terræn ved Vester Thorup gør området ideelt til et solcelleanlæg. I forvejen er der vindmøller i nærheden, derfor passer et solcelleanlæg godt ind i de eksisterende tekniske anlæg.

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt, at forslaget om at opføre en 85 ha stor solcellepark ved Vust Holme, ca. 1 km sydvest for Vester Thorup, skal i offentlig høring i otte uger.

Solcelleanlægget vil bestå af parallelle øst-vestgående rækker med solcellepaneler monteret på stativer. Panelerne bliver stillet skråt i en vinkel mod syd. Hvert stativ vil bestå af fire rækker solcellepaneler med 26 paneler pr. række. Den samlede længde af hvert stativ bliver 44 meter, og afstanden mellem hver række vil være 6 meter. Solcellerne anti-refleksbehandles for at udnytte solenergien mest muligt og for at minimere refleksionsgener på omgivelserne. Afstanden fra jorden og op til panelerne og afstanden mellem rækkerne gør det muligt, at får kan afgræsse arealerne ved solcellerne.

Solcelleparken får en kapacitet på 54 mW, svarende til et årligt elforbrug for 14.040 husstande. Orange-Green solutions B.V. kommer til at stå for at opføre solcelleparken.

Området for solcelleanlægget er udpeget i Helhedsplan ´17. Arealet består primært af dyrket landbrugsjord med ringe bonitet. Solcelleanlægget bliver sløret ved at beplante et bælte omkring anlægget, så det umiddelbart ikke vil være synligt over større afstande.  

Forslag til lokalplanen for solcelleanlægget og en tilhørende miljørapport kommer i otte ugers offentlig høring i begyndelsen af 2020. I forbindelse med den offentlige høring vil kommunen holde et borgermøde, det forventes at blive holdt midt i høringsperioden.

Helikopterbase i Jammerbugt Kommune

Den fjerde akutlægehelikopter i landet får base mellem Vester Hjermitslev og Ingstrup. Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune sender nu forslaget til placeringen i offentlig høring i otte uger.

Helikopterbasen bliver etableret på et 1,5 ha stort område nær Vester Hjermitslev. Dertil kommer et areal på yderligere 1,5 ha til veje. Vejadgangen til området bliver fra Ingstrupvej, lige umiddelbart nord for Kirken. 

Selve helikopterbasen vil bestå af en helikopterlandingsplads (heliport), en sikkerhedszone, en standplads, en kort air transitrute og bygninger.

”Den fjerde akutlægehelikopter i Danmark får en central placering, som bliver til gavn for alle borgere i Nordjylland. Med helikopteren får vi en markant kortere udrykningstid for både den nordligste del af Vendsyssel, Læsø, Thisted og Morsø kommuner og den østlige del af Himmerland”, siger Mogens Christen Gade.

Forventningen er, at der kommer omkring 3000 helikopteroperationer årligt (1500 starter og 1500 landinger). Helikopterbasen vil kunne beflyves 24 timer i døgnet, og flyvningerne forventes at blive fordelt med ca. 63% om dagen (kl. 07-19), 19% om aftenen (kl. 19-22) og 18% om natten (kl. 22-07).

Helikopterbasen vil være bemandet i døgndrift med ca. tre medarbejdere.  

Faste flyvekorridorer
Flyvning til og fra basen vil ske ad fastlagte flyvekorridorer mod vest og øst. I planlægningen af flyvekorridorerne er der taget højde for de nærmeste boliger og nærliggende byer. Der vil dog blive udarbejdet yderligere retningslinjer for at sikre driften af helikopterbasen.

Inden forslaget til placeringen af helikopterbasen bliver endelig vedtaget, kommer det i offentlig høring i otte uger. I forbindelse med høringsperioden holder Jammerbugt Kommune et borgermøde i “Lunden” i Vester Hjermitslev. Det bliver onsdag 5. februar 2020 fra kl. 19-21.

Beskæftigelsesplan 2020 godkendt

Beskæftigelsesreformen fra 2014 har blandt andet betydet en afbureaukratisering af arbejdsprocesserne i kommunernes beskæftigelsesindsats. Derfor behøver kommunerne ikke længere at udarbejde beskæftigelsesplanen efter en central bestemt skabelon, og har derfor større indflydelse på indholdet i planen. Jammerbugt Kommune har netop vedtaget Beskæftigelsesplaner 2020.

Kommunerne skal også fremadrettet lave en beskæftigelsesplan, og der er fortsat beskæftigelsespolitiske mål som rettesnor for arbejdet. Men uden en forudbestemt skabelon, har kommunerne mere indflydelse på både form og indhold i beskæftigelsesplanen fremadrettet.

I forhold til beskæftigelsesplanen for 2020 har Beskæftigelsesministeren meldt følgende ud mål ud:

 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Med disse mål for øje har Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune netop vedtaget Beskæftigelsesplan 2020. En plan, der sætter rammen for den kommende beskæftigelsesindsats og prioritere målgrupper i forhold til de ressourcer, som kommunen har til rådighed.  

I Beskæftigelsesplan 2020 har Kommunalbestyrelsen besluttet at arbejde videre med ungeindsatsen og samarbejdet med virksomhederne. Samtidig har Kommunalbestyrelsen besluttet at opprioritere to grupper af borgere: De borgere, der er tættest på at komme i job eller uddannelse. Og borgere, der er allerlængst væk fra job og uddannelse, for at få dem flyttet til varig forsørgelse – enten førtidspension eller fleksjob. Ved en afklaring vil det frigive flere af jobcenterets ressourcer til at få andre borgere tilbage på arbejdsmarkedet. 

”Med Beskæftigelsesplanen 2020 fortsætter vi vores målrettede arbejde med den beskæftigelsesrettede indsats, vi hidtil har haft stor fremgang med. Vi har et klart defineret fokus for vores indsats i forhold til samarbejdet med virksomheder og borgere. Vi tager udgangspunkt i de enkelte borgere, og samtidig er vores samarbejde med virksomhederne vigtig for, at vi lykkes med at få ledige tilbage i arbejde”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Beskæftigelsesplanen bliver nu sendt til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering. Beskæftigelsesplan 2020 kan læses herKommunen har købt jorden, hvor den nye skole i Jetsmark skal bygges

2019 Posted on 13 Dec, 2019 16:16

Landmand Per Bang og Jammerbugt Kommune er nået til enighed om prisen på jorden, hvor den nye skole i Jetsmark skal bygges.

Onsdag eftermiddag underskrev landmand Per Bang og borgmester Mogens Christen Gade kontrakten på køb af jorden ved Jetsmark, hvor den nye skole skal bygges. Dermed er der sat punktum for forhandlingerne.

Begge parter er tilfredse med aftalen, efter de sidste forhandlinger er faldet på plads. De er enige om, at jorden, der nu har skiftet ejer, er den bedst egnede til det kommende byggeri.

”Det er glædeligt, at vi er nået til enighed om prisen på jorden. Området er det optimale sted at bygge skolen, det er tæt på Jetsmark Idrætscenter, og det vil skabe mange synergier at bygge den nye skole tæt på idrætsfaciliteterne”, fortæller Mogens Christen Gade.

Lokalplan skulle godkendes før de endelige forhandlinger
I november godkendte Kommunalbestyrelsen lokalplanen for området med det overordnede formål at opføre den nye skole og dermed medvirke til at udvikle og styrke området for borgerne i Kaas, Moseby og Pandrup.

Efterfølgende blev forhandlingerne genoptaget mellem jordbesidder og kommunen med det formål at finde en tilfredsstillende aftale for begge parter. Dermed forløber projektet med skolebyggeriet efter planen.

Skolen opføres i én etape, og første spadestik forventes at blive taget i april 2021. Den nye skole forventes at blive taget i brug ved skolestart 2023.

For yderligere kommentarer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 41912001De nye statslige arbejdspladser i Brovst

2019 Posted on 04 Dec, 2019 16:14

For kort tid siden holdt Sekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet reception for at markere deres flytning til Brovst. Som hjemkommune for rådene, var Jammerbugt Kommune invitereret med.

Borgmester Mogens Christen Gade og leder af Frivillighuset i Jammerbugt, Jette Juel Jensen, var inviteret med på vegne af Jammerbugt Kommune for at markere, at Sekretariatet for Det centrale Handicapråd og Frivilligrådet har fået nyt hovedsæde i Brovst i Jammerbugt Kommune.

I sin tale til medarbejderne i rådene gjorde borgmesteren det klart, at de nye indflyttere er meget velkomne.

”Nu Sekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet er flyttet ind i det tidligere postkontor i Brovst, er det også en markering, at vi i Jammerbugt Kommune fik opfyldt et stort ønske om at blive hjemkommune for nogle af de statslige arbejdspladser, som skulle flytte fra hovedstaden og ud i landet”, fortalte Mogens Christen Gade.

De statslige arbejdspladser, der nu er kommet til området, har stor betydning for Jammerbugt Kommune. Det er en anerkendelse af, at kommunen kan drive statslige arbejdspladser, samtidig er de ekstra arbejdspladser til gavn for samfundsudviklingen i kommunen. 

”I Jammerbugt Kommune, og i Nordjylland generelt, er vi dybt afhængige af, at arbejdsmarkedet bliver mere dynamisk og attraktivt. Det er vigtigt, at vi både kan tiltrække og beholde kvalificerede og specialiserede medarbejdere her på vores egn. Som borgmester i Jammerbugt Kommune og som formand for Erhvervshus Nordjylland, er der for mig ingen tvivl om, at udflytningen af statslige arbejdspladser skaber en mere balanceret udvikling i Danmark”, sagde Mogens Christen Gade.

Jammerbugt Kommune var forud for de to udflytningsbølger i 2015 0g 2018 i aktiv dialog med centrale politikere på Christiansborg for at gøre opmærksom på, at også mindre byer i Nordjylland vil have gavn af statslige arbejdspladser.

Det nye domicil for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet ligger nærmere bestemt på Stationsvej 10 i Brovst.

For yderligere kommentarer kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 41912001Nyt lægehus i Aabybro er klar til at tage imod patienter

2019 Posted on 03 Dec, 2019 12:14

Det er nyrenoverede lokaler i Kultur- og ErhvervsCenter Jammerbugt, der danner rammen for den nye lægeklinik i Aabybro. Dørene blev i dag slået op for patienter, og det blev markeret ved, at borgmesteren i Jammerbugt Kommune klippede snoren til indgangen.

Arbejdet med at få flere læger til Jammerbugt Kommune er nu kommet et afgørende skridt videre.

Den nye lægeklinik i Aabybro er i dag, mandag 2. december, åbnet i stueetagen i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt.

Fra juni i år og frem til slutningen af november er lokalerne inden for blevet ombygget, så de lever op til standarden for en moderne lægeklinik. Ombygning omfatter en ny og særskilt indgang mod vest, og inden for rummer lægeklinikken reception med venteværelse, supplerende venteområde, flere konsultationsrum, kontorer, laboratorium, personalerum, teknik-, depot- og rengøringsrum og endelig toiletter og garderobe, som deles med Kultur- og Erhvervscentret.

”Der er ingen tvivl om vores glæde over, at det er lykkes os at få en ny lægeklinik og dermed flere praktiserende læger til rådighed for borgerne i kommunen. Det er en tryghed for borgerne, at de har mulighed for at være tilknyttet en lægeklinik med faste læger. Specielt for kronikere er det trygt og rart at have et mere sammenhængende forløb. Vi ser frem til et positivt samarbejde med de erfarne læger”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Stor søgning til ny læge
At der har været behov for flere læger i kommunen, viser antallet af borgere, der har tilmeldt sig den nye lægeklinik. Der blev åbnet for tilmeldinger 1. november i år, og på to timer havde ca. 1.100 borgere meldt sig til den nye lægeklinik, hvoraf de ca. 300 skete med hjælp fra Borgerservice. Lægerne kan i alt have 1.600 borgere tilknyttet. Det antal nåede klinikken op på mandag 4. november, hvorfor der pt. er lukket for tilmeldinger.

Det er læge Thomas Olsen, som lejer sig ind i kommunens lokaler. Parterne indgik kontakt om lejemålet i marts 2019. Han kommer til at praktisere sammen med yderligere en læge, Laila M. N. Madsen og sygeplejerske Ditte Schrader Petersen. Thomas Olsen arbejder desuden på at få tilknyttet yderligere en læge og medicinstuderende til klinikken.

Jammerbugt Kommune har ombygget lokalerne for et tilskud fra Sundhedsministeriets pulje for etablering af moderne og tidssvarende læge og sundhedshuse. Oveni komme en egenfinansiering fra Jammerbugt Kommune. Projektet er gennemført for 2 mio. kr. i alt ekskl. moms.

For yderligere informationer, kontakt:
Borgmester Mogens Gade tlf.: 41912001
Arkitekt og projektleder: Jens Hammer tlf.: 7257 7647Nyt fra kommunalbestyrelsen november 2019

2019 Posted on 16 Nov, 2019 11:16

Lokalplan vedtaget for boligområde på Toftevej i Aabybro

Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget lokalplanen for Toftevej i Aabybro, og hermed er rammen sat for endnu et spændende boligområde, der kommer til at byde på attraktive byggegrunde.

Med den nye lokalplan for Toftevej i Aabybro bliver det muligt at opføre 20 parcelhuse og/eller op til 72 række-, kæde- og dobbelthuse. I lokalplanen er der åbnet for, at 16 af boligerne kan blive etageboliger.

Lokalplanområdet giver mulighed for at bygge i to etager med en højde på maksimalt 8,5 meter. For at sikre indblikket til kirken, reduceres den maksimale bygningshøjde til 6,5 meter i én etage i områderne nærmest kirken.

Grundene ligger centralt i Aabybro nær kirken. Mens grundene til række- og kædehuse har en minimumsstørrelse på 250 m2, får grundene til dobbelthuse en minimumsstørrelse på 800 m2, og grundende til parcelhuse en minimumsstørrelse på 700 m2.

”Der er fortsat stor efterspørgsel efter forskellige boligformer i Aabybro – både mindre boliger på små grunde og større grunde med mulighed for at udfolde sin boligdrøm med et parcelhus. Den nye lokalplan imødekommer de ønsker, og skaber grobund for et nyt, spændende boligområder”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.
Bebyggelsesprocenten for parcelhuse er maksimalt 40 for den enkelte ejendom, mens bebyggelsesprocenten for række-, kæde- og dobbelthuse er maksimalt 30 pr. ejendom.

Foran kirken friholder kommunen området for byggeri, her bliver der anlagt græsplæne. Ligesom en grøn kile etableres langs Toftevej og nord for Thomasmindevej for at bevare den grønne karakter i området.

Sundhedsindsatser tættere på borgerne

Sundhedsaftalen 2019

Sundhedsaftalen, der er indgået mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og almen praksis, er nu politisk godkendt i Jammerbugt Kommune.

Med Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet på plads. Sundhedsaftalen har blandt andet fokus på nye samarbejdsformer, og fokus på dataudveksling og viden- og erfaringsdeling for at løse de sundhedsfaglige opgaver.

Samtidig har Sundhedsaftalen fokus på aktiv borgerinvolvering og sammenhængende tværfaglige indsatser, for at styrke forebyggelse og lighed i sundhed.

Intravenøs behandling

I udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Jammerbugt Kommune kommer flere og flere behandlinger til at foregå borgernært. En af dem er intravenøse behandlinger, som nu kan ske i hjemmet eller på et af kommunens sundhedscentre.

”Som de første i landet, har de nordjyske Kommune og Regionen lavet en aftale om, at patienter, der har brug for intravenøse behandlinger, kan få det af en sygeplejerske i hjemmet eller på et sundhedscenter her i kommunen. Det er en stor fordel for borgerne, at de ikke skal indlægges på et hospital, men i stedet kan blive i deres nærmiljø. Samtidig kan den borgernære behandling forkorte patienternes sygdomsperiode – det er at foretrække for borgerne, og det giver kommunen færre omkostninger på længere sigt”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Aftalen omfatter intravenøs antibiotikabehandling, væskebehandling, vanddrivende behandling og afslutning af kemokur.

Flere skaterparker på vej

Kommunalbestyrelsen har bevilliget penge til skaterparker i Brovst og Tranum. Projekt “Skaterbane i Brovst” får en bevilling på 1.500.000 kr. Mens Tranum Gymnastikforening, der står bag skaterparken i Tranum, har fået bevilliget 360.000 kr. til at etablere en skaterbane – forudsat at de kan skaffe restfinansieringen inden for ét år.

Tegningerne på den kommende skaterbane i Brovst er allerede klar, og med 1.500.000 kr. er 31% af projektudgifterne til skaterbanen på plads. Resten af udgifterne skal søges hos fonde af projektgruppen bag initiativet, ligesom frivilligt arbejde som gravearbejde, flisebelægning mv. kommer til at bidrage til projektet.

Drømmen i Brovst er at få en udendørs, overdækket skaterbane, som kan anvendes året rundt. Den kommende skaterbane skal ligge på et trekantet græsareal mellem Jernbanegade og Bratskov i Brovst by.

Planmæssigt er ikke noget til hinder for, at skaterbanen kan ligge på det ønskede areal, dog vil der skule ske en konkret vurdering i forhold til afskærmning til vejen, så sikkerheden er i orden.

Den kommunale bevilling til skaterbanen kommer dels fra budgettet og dels fra statsmidler fra Grøn Vækst puljen.

”I kommunalbestyrelsen har vi tidligere valgt at afsætte midler til fire skaterparker i Jammerbugt Kommune – der er allerede bygget skaterparker i Biersted og Fjerritslev, derudover er der planlagt en skaterbane i Pandrup i tilknytning til hallen og den kommende skole, og endelig denne i Brovst, som vil være overdækket, så den også kan bruges i dårligt vejr”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Med projektet ønsker initiativtagerne at få byens børn og unge til at mødes i andre aktive sammenhænge, end dem de mødes om i skolen.

Aktiviteter for alle aldre

Beslutningen om at lave skaterparker i fire af kommunens byer er allerede indregnet i tidligere budgetter, mens ønsket om en skaterbane i Tranum er et nyt projekt. Derfor er bevillingen på de 360.000 kr. givet under forudsætning af, at gruppen bag projektet skaffer de resterende ca. 1 mio. kr. til skaterbanen inden udgangen af 2020.

Der er frivilligt arbejde for 180.000 kr. i projektet i Tranum, mens Dagli’Brugsen i byen stiller jord til rådighed og leverer el.
Initiativtagerne fra gymnastikforeningen i Tranum arbejder for, at byen skal have aktiviteter for alle aldre, og netop en skaterbane vil kunne danne grundlag for dette – både i idrætsforeningen, og for øvrige børn og unge i byen og oplandet.

Planen er, at skaterparken bliver 450 m2 – lavet i ren beton.

Skitse Brovst:

Skitse Tranum:Jammerbugt kommune kan godt være klippekortordningen bekendt

2019 Posted on 06 Nov, 2019 13:50

Poul Erik Skøtt beskriver i et læserbrev i Fjerritslev ugeavis tirsdag den 8. oktober, hvordan han oplever reduktionen af klippekortsordningen på seniorområdet.

Mange kommuner har i forbindelse med prioriteringen af ressourcer til velfærdsområderne, valgt at afskaffe klippekortsordningen – men det har Jammerbugt kommune ikke.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt kommune har besluttet, at klippekortsordningen skal fortsætte, dog med den ændring, at borgerne på plejecentre og borgerne i eget hjem, som er visiteret til klippekortsordningen, skal have samme tid til rådighed.

Det betyder at borgere på plejecentre og i eget hjem, som er visiteret til klippekortsordningen, fremadrettet har 25 min. om ugen til rådighed til valgfrie opgaver, som fx ture ud af huset, ledsagelse til læge, gåture, indkøb eller ekstra rengøring. Der ligger altså ikke nogen binding om, at man skal anvende 20 minutter til rengøring – rengøringsserviceniveauet er i øvrigt fastholdt med rengøring hver 14. dag modsat mange andre kommuner hvor det er hver tredje uge.

Formålet med klippekortordningen på seniorområdet er at give de borgere, der har ret til klippekort, mulighed for hver uge selv at disponere over noget tid i hjemmeplejen eller på plejecentrene. Ligesom man kan spare op – så man fx kan bruge 50 minutter hver anden uge.

Så selv i Økonomisk trange tider har det været vigtigt for Kommunalbestyrelsen også at prioritere ældreområdet.

Mogens Chr. GadeBudget 2020 endeligt vedtaget

2019 Posted on 03 Nov, 2019 09:18

Et bredt flertal af kommunalbestyrelsen gav allerede i september håndslag på næste års budget. Torsdag blev budgettet for 2020 formelt vedtaget ved anden behandling. 26 ud af 27 medlemmer stemte for budgettet.

Alle medlemmer i Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Borgerlisten vedtog på kommunalbestyrelsesmødet torsdag det endelig budget for 2020.

Inden det blev endeligt vedtaget, debatterede og stemte kommunalbestyrelsen om de ændringsforslag til budgettet, som SF havde sendt ind. De øvrige partier i kommunalbestyrelsen ønskede ikke at genåbne budgetaftalen, hvorfor budgettet blev vedtaget uden yderligere ændringer.

”Med budgetaftalen 2020 viser kommunalbestyrelsen fortsat vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling. Undervejs i budgetprocessen har vi i år oplevet ekstra interesse og bekymring fra borgerne. Det har jeg stor respekt og forståelse for. Men jeg er glad for, at det langt hen ad vejen er lykkedes at fastholde serviceniveauet på de borgernære områder. Og her har vi været udfordret på grund af et større pasningsbehov på børneområdet – der har simpelthen været en stor vækst i antallet af børn – og så er antallet af ældre borgere med særlige behov steget”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Det økonomiske særtilskud på 28 mio. kr., som Jammerbugt Kommune modtog fra Social- og Indenrigsministeriet tidligere i efteråret, betyder at flere af de tidligere bekymringer alligevel ikke afspejler sig i budget 2020. Konkret er klippekortet til ældre stort set intakt, og skolerne er langt mindre ramt end forventet.

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer, at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på ca. 80 mio. kr., anlægsinvesteringer på 83 mio. kr., og samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på ca. 34 mio. kr., mens der afdrages ca. 33 mio. kr. på gælden.

Borgernære områder prioriteres

Med budgetaftalen for 2020 kan Jammerbugt Kommune fortsætte planen med investeringer på de borgernære områder. Konkret betyder det, at der er afsat midler til den nye skole til Skolecenter Jetsmark og til Jetsmark Idrætscenter og Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev. Samtidig fastholdes niveauet for vedligeholdelse og istandsættelse af kommunens egne bygninger og anlæg på det forhøjede niveau, der blev aftalt sidste år.

Det er planen, at den nye skole til Skolecenter Jetsmark vil stå klar til at tage i brug fra 1. august 2023. Det betyder, at investering i skolen rykkes frem, så skolen bygges i én etape. En beslutning Kommunalbestyrelsen tog tidligere i år pga. økonomiske, anlægsmæssige, og pædagogiske/organisatoriske fordele. Samlet investeres der i perioden fra 2020 til 2023 149,4 mio. kr. i skolebyggeriet, og det første spadestik forventes taget i april måned 2021.
Budgetaftalen er et generelt udtryk for, at kommunalbestyrelse ønsker at understøtte udviklingen af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig for både borgere og virksomheder.

Øvrige større poster i budgetaftalen er:

• Udvidelse af børnehave i Nørhalne
• Brovst Masterplan med forsat byfornyelse og anlægsarbejder
• Fjerritslev Masterplan med bl.a. sikre trafikløsninger og udvidelse af Idrætscenter Jammerbugt
• 3 nye store kommunale cykelstiprojekter – strækningerne Kollerup Strandvej, Brovst – Tranum samt Tranum – Vestkystsporet.

For uddybende bemærkninger, kontakt:

Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 4191 2001Nyt fra Kommunalbestyrelsen – oktober 2019

2019 Posted on 25 Oct, 2019 16:10

29 ny parcelhusgrunde i Brovst

Jammerbugt Kommune arbejder løbende på, at der er et udvalg af attraktive byggegrunde i kommunen. Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget en ny lokalplan i Brovst, der sætter rammerne for endnu et spændende boligområde.
Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen for området ved Vesterbjergvej i Brovst. Dermed bliver der mulighed for 29 attraktive, skrånende grunde til énfamilieshuse.
Området ved Vesterbjergvej er i dag landbrugsareal, men i fremtiden vil der blive bygget parcelhuse. Ligesom der kommer åbne, grønne arealer til rekreative formål med fælles opholdsareal og stier.
Området er beliggende ud til åbne omgivelser med kig til Limfjorden. Da terrænet skråner ud mod fjorden, giver det spændende muligheder for udsigtshuse. Derfor stiller lokalplanen også krav til bebyggelsens omfang og udformning, for netop at sikre de udsigtsmæssige kvaliteter i området.
”I Brovst kommer der en unik mulighed for at købe en grund med en skøn udsigt mod fjorden. Samtidig vil det grønne areal i tilknytningen til udstykningen tilbyde borgerne i Brovst og omegn rekreative muligheder for at komme ud i naturen”, fortæller Mogens Christen Gade.
Boligområdet bliver forbundet med den eksisterende Vesterbjergvej, som med udvidelsen af boliger, skal opgraderes og udbygges.

Investering i kommunens børnefamilier

Med budgetforlig 2020 har et flertal i kommunalbestyrelsen prioriteret, at Jammerbugt Kommune skal være en attraktiv kommune for børnefamilier, og dermed fortsat være én af de kommuner i Region Nordjylland med de længste åbningstider på dagtilbuds- og SFO-området.
Aftaleparterne har lyttet til forældrene og har derfor besluttet at tilbageføre midler til dagtilbuds- og SFO-området og samtidig tilføre yderligere midler – i alt 2.6 mio. kr. til området.
”Da vi fra 1. oktober måtte reducere åbningstiderne, modtog vi en række henvendelser fra berørte familier. Vi har lyttet til borgernes indsigelser og bekymringer for, hvad det betyder for en børnefamilie, hvis pasningsmulighederne ikke støtter op om balancen mellem arbejds- og familieliv. Derfor har vi med Budget 2020 besluttet at tilbageføre midler, og samtidig tilføre ekstra midler, som kan anvendes til længere åbningstider og bedre normering i institutionerne”, forklarer Mogens Christen Gade.
Hvordan midlerne skal anvendes, er op til de enkelte institutioner. Her vil institutionernes ledelse og bestyrelse skulle tage stilling til, hvordan midlerne bedst anvendes i forhold til en enkelte forældregruppes behov.
Kommunen har valgt at lægge beslutningen ud decentralt for at sikre, at den enkelte forældregruppers behov bliver tilgodeset lokalt i både daginstitution og SFO, da behovene varierer fra område til område.
Med investeringen i de kommunale daginstitutioner viser et markant flertal i Kommunalbestyrelsen, at de ønsker at understøtte udviklingen af Jammerbugt Kommune som en landdistriktskommune, der er et attraktivt sted at bo og etablere sig.

”Jammerbugt Kommune er en landdistriktskommune. Og særligt for de borgere, der pendler til og fra arbejde i nabokommunerne er det vigtigt, at vi investerer i, at enderne kan nå sammen i en travl hverdag”, fortæller Mogens Christen Gade.

Budgettet er endnu ikke endeligt godkendt. Det sker, når Kommunalbestyrelsen 2. behandler det torsdag 31. oktober. Beslutningen vil dermed forventeligt have virkning fra 1. januar 2020.Next »