Blog Image

MogensGade.dk

Pressemeddelelse

2019 Posted on 02 Oct, 2019 09:00

Samarbejdsaftale om skovrejsning og grundvandsbeskyttelse

Naturstyrelsen, Aabybro Vand og Jammerbugt Kommune har netop underskrevet en samarbejdsaftale om skovrejsning ved Aabybro. Skoven skal være med til at beskytte grundvandet omkring Aabybro og samtidig fungerer som offentlig og bynær skov. Yderligere ét skovrejsningsprojekter er på vej i kommunen.

Den kommende skov nær Aabybro kommer til at strække sig fra Aabybros nordøstlige bygrænse i vest til Biersted Kirke i øst. Den kommer til at dække et areal på ca. 150 hektar.

”Vi har en god drikkevandskvalitet i kommunen. For at sikre det også er tilfældet i fremtiden, har kommunalbestyrelsen valgt at afsætte en pulje til finansiering af skovrejsningsprojekter frem til og med 2023. Konkret har vi sat gang i to store projekter; i området mellem Aabybro og Biersted og i Brovst. Begge områder får en attraktiv skov til gavn for borgerne, samtidig med at vi fremtidssikre drikkevandet.”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Arbejdet med skovrejsningerne i kommunen sker i tæt samarbejde med de lokale vandværker og Naturstyrelsen.

Projektet med skovrejsning mellem Aabybro og Biersted har en samlet udgift på ca. 38 mio. kr., som finansieres af Naturstyrelsen, Aabybro Vand og Jammerbugt Kommune. Den kommunale udgift er på 3 mio. kr.

I Brovst har kommunen også indgået en aftale med Naturstyrelsen og Vandforsyningen Brovst om skovrejsning på et areal på ca. 52 hektar. Her er formålet også at sikre grundvandsbeskyttelsen og samtidig tilbyde et grønt, rekreativt område nær byen. Projektet har en samlet udgift på 10 mio. kr., hvoraf kommunens udgift er på 1 mio. kr.

For yderligere kommentarer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 41912001Pressemeddelelse

2019 Posted on 30 Sep, 2019 22:01

Budgetaftale i Jammerbugt Kommune udtrykker vilje til at stå sammen

26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 27. september 2019 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2020-2023. Alle mandater i Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Borgerlisten står dermed bag aftalen.

”Budgetaftalen er udtryk for, at der i kommunalbestyrelsen er vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling. Dermed fortsætter traditionen for brede forlig som i en lang årrække har kendetegnet samarbejdet om budgettet”, siger borgmester Mogens Christen Gade og fortsætter: ”Jeg er glad for at det langt hen ad vejen er lykkedes at fastholde serviceniveauet på de borgernære områder, på trods af stor vækst i antallet af børn med pasningsbehov og i antallet af ældre borgere med særlige behov”.

Udviklingen i Jammerbugt Kommune er præget af et fortsat fald i ledigheden, en høj erhvervsfrekvens og vækst i antal arbejdspladser. Befolkningsudviklingen er stabil, antallet af nystartede virksomheder er højt og turisterhvervet er i stærk fremgang med en meget flot stigning på 100.000 overnatninger i årets første 7. mdr., hvilket er en god forudsætning for forsat borgernær velfærd.

Borgernære områder prioriteres

Budgetaftalen for 2020 giver mulighed for, at Jammerbugt Kommune kan fortsætte planen med investeringer på de borgernære områder. Bl.a. er der afsat midler til ny skole i Jetsmark området, Jetsmark Idrætscenter og Idrætscenter Jammerbugt. Samtidig fastholdes niveauet for vedligeholdelse og istandsættelse af kommunens egne bygninger og anlæg på det forhøjede niveau, der blev aftalt sidste år.

Den samlede kommunalbestyrelse ønsker derved at understøtte udviklingen af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig både for borgere og virksomheder.

Fremrykning af massiv investering i Jetsmark området – ny skole

Den nye skole i Jetsmark skal stå klar til ibrugtagning for elever allerede fra 1. august 2023. Dermed fremrykkes investeringen i skolen, idet Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at den nye skole bygges i én etape.

Skolen skal være en bærende kulturinstitution i området, der skal være med til at sikre en endnu højere grad af sammenhængskraft mellem de omkringliggende byer. For at sikre dette, har Kommunalbestyrelsen sikret en bred inddragelse af områdets borgere, det lokale foreningsliv og skolens elever og medarbejdere i processen med tilblivelsen af den nye skole. Samlet investeres der i perioden fra 2020 til 2023 149,4 mio. kr. i den helt nye skole, og det første spadestik forventes taget i april måned 2021.

Andre hovedelementer i budgetaftalen

  • Udvidelse af børnehave i Nørhalne
  • Brovst Masterplan med forsat byfornyelse og anlægsarbejder
  • Fjerritslev Masterplan med bl.a. sikre trafikløsninger og udvidelse af Idrætscenter Jammerbugt
  • 3 nye store kommunale cykelstiprojekter – strækningerne Kollerup Strandvej, Brovst – Tranum samt Tranum – Vestkystsporet.

Hovedtal fra budgetaftalen

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på ca. 63 mio. kr., anlægsinvesteringer på 83 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på ca. 42 mio. kr.
I øvrigt er budgettet et udtryk for, at der afdrages ca. 23 mio. kr. på gælden.

Yderligere oplysninger kan fås hos borgmester Mogens Christen Gade på mobil 4191 2001Nyt fra kommunalbestyrelsen september 2019

2019 Posted on 22 Sep, 2019 16:24

Nyt erhvervsområde i Aabybro

Jammerbugt Kommune udvider det østlige erhvervsområde i Aabybro. Udvidelsen sikrer, at kommunen fortsat kan tilbyde attraktive erhvervsgrunde og arealer til virksomheder med særligt pladskrævende varegrupper.

Jammerbugt Kommune vil udstykke flere erhvervsgrunde til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomheder og til butikker med særligt

pladskrævende varegrupper i området ved Ny Aabyvej i Aabybro.
Det har krævet en ændring i den nye lokalplan, som derfor har været sendt i høring i otte uger hen over foråret og sommeren. Vejdirektoratet sendte som den eneste svar på høringen med et ønske om, at den tinglyste vejbyggelinje langs Aalborgvej omtales i lokalplanen og vises på et kortbilag.

”Vi vælger at imødekomme Vejdirektoratets ønske, og retter derfor lokalplanen til. Det betyder, at vi i Jammerbugt Kommune kan gå i gang med at udstykke et antal erhvervsgrunde, der appellerer til et bredt udsnit af virksomheder. Området ligger attraktivt i forhold til adgang til lufthavnen, hoved- og motorvej”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Kommunen har valgt at dele kommende erhvervsområde op i to delområder. Både for at tage hensyn til golfbanen syd for området, og for at sikre et åbent og grønt udtryk ud mod hovedvejen. Konkret betyder det blandt andet, at byggelinjen skal være 20 meter fra vejskel mod Aalborgvej.

Flere indsatser for at beskytte grundvandet i Pandrup og Tingskoven/Brovst

Sammen med de lokale vandværker har Jammerbugt Kommune udarbejdet en indsatsplan for at beskytte drikkevandet i Pandrup og i området ved Tingskoven og Brovst. Områderne er udpeget af staten, og indsatsplanen skal nu i offentlig høring i 12 uger.

Et område på i alt 598 km2 i kommunen er omfattet af indsatsplanen, og på arealet ligger blandt andet landbrug, skove, hedearealer, klitplantager og bebyggede områder. Det samlede område omfatter 28 vandværker, og af det totale areal udgør de 85 km2 steder med særlige drikkevandsinteresser.
Indsatsplanen indeholder flere forskellige tiltag, heriblandt at indgå frivillige aftaler med landbruget om pesticidfri dyrkning, generel information om miljøvenlig landbrugsdrift og skovrejsning.

”Grundvandet i Jammerbugt – ja i hele Danmark – har en sådan kvalitet, at det de fleste steder kan bruges som drikkevand. For at vi fortsat kan sikre rent grundvand til drikkevand, så er det nødvendigt, at vi beskytter grundvandet mod forurening, og det offentliggør vi nu en plan for”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.
Når planen har været i høring, skal den godkendes endeligt, det forventer kommunen sker på kommunalbestyrelsesmødet i april 2020.

Jammerbugt Kommune går i gang med at gennemgå de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for at vurdere, om der er behov for tiltag til at sikre beskyttelsen af grundvandet. Der kan indtil udgangen af 2022 indgås frivillige aftaler i de boringsnære beskyttelsesområder. I områder, hvor det ikke lykkes, vil der kunne indføres et generelt forbud ved lov.BEDRE MOBILDÆKNING PÅ VEJ TIL BORGERNE I JAMMERBUGT KOMMUNE

2019 Posted on 19 Sep, 2019 08:57

Borgerne, erhvervslivet, hjemmeplejen og turisterne i Jammerbugt Kommune har været udfordret af en dårlig mobildækning i nogle af kommunens egne. Nu er der udsigt til, at mobildækningen bliver markant bedre, da kommunen – i samarbejde med

flere af branchens aktører – arbejder på at få rejst flere mobilmaster.
Jammerbugt Kommune har gennem længere tid arbejdet for at løse udfordringerne med dårlig mobildækning i visse områder i kommunen. Indsatsen er nu lykkedes.

Konkret er kommunen ved at lave aftaler om rejsning af master på Gjøl, i Aabybro midtby, i Aabybro NØ, i Hune og på Øland. Det er specielt i disse områder, at mobilbrugere ofte eller altid oplever en svag dækning på grund af manglende master eller for stor belastning på de allerede eksisterende master.

“En god mobildækning er vigtig for alle i vores kommune. Den almindelige borger, virksomhederne og turisterne er afhængige af, at de kan kommunikere via mobilnettet. Der er et stigende behov for at tale og sende data via telefonen, og derfor skal vi sikre højest mulig dækningsgrad i bedst mulig kvalitet. En bedre mobildækning bringer os samtidig tættere på vores målsætningen om fuld dækning i Jammerbugt Kommune”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

I nogle af områderne, hvor der rejses master, kræver det en ændring i lokalplanerne, og derfor er rejsningen af de planlagte master naturligvis forudsat, at ændringerne kan godkendes.

Kommunen har arbejdet med forskellige løsningsmodeller i samarbejde med flere af branchens aktører, så udgifterne til en bedre mobildækning ikke belaster økonomien i Jammerbugt Kommune.

“Vi har haft en dialog med mange af branchens aktører, og har fundet frem til en løsning, hvor de samarbejder på nye måder, så det er lykkedes os at få rejst masterne til 0 kroner for Jammerbugt Kommune”, udtaler leder af IT i Jammerbugt Kommune Morten Hedegaard.

Mobilbrugere vil allerede inden for et par måneder kunne mærke forskel på mobildækningen, og dækningen vil løbende blive bedre henover det næste år, hvor alle master forventes at blive rejst og være i drift.Danske og tyske turister valfarter til Jammerbugten

2019 Posted on 11 Sep, 2019 16:17

Efter opgørelse af overnatningstallene for juli 2019 fortsætter den positive vækst i turismen i Jammerbugten.
Overnatningstallene for juli 2019 viser en positiv fremgang på 34.288* ekstra overnatninger svarende til en vækst på 7,19 % set i forhold til samme måned i 2018.

Med den positive forsæson, hvor der også tidligere kunne meldes om stor fremgang i turismen, er der nu en årlig vækst (Jan. – juli 2019) på 100.512 ekstra overnatninger i Jammerbugten. En fremgang svarende til en vækst på 10,12 % år.

En positiv vækst, der også har kunnet spores i tallene tidligere på året, men når juli regnes med er det Jammerbugten, der tegner sig for den største fremgang i Nordjylland år til dato.

På trods af en tysk feriekalender, der i år i store træk er sammenfaldende med den danske feriekalender, og derfor giver kapacitetsproblemer, er det alligevel lykkedes at måle en flot fremgang i de tyske feriehusgæster +32.863* (227.770 (2018) – 260.633 (2019).

Dernæst er der målt en stor fremgang blandt de danske campinggæster med et plus på 24.133* overnatninger (279.271 (2018) – 303.404 (2019) efterfulgt af en stigning på de danske feriehusgæster +13.149* (161.883 (2018) – 175.032 (2019)

Tyskerne rejser for naturen
Tyskerne rejser til Danmark for at nyde naturen, og Jammerbugtens turismeprodukt appellerer rigtig godt til de tyske gæster. For at møde de tyske gæster, inspirere og skabe øget opmærksomhed omkring Jammerbugtens fantastiske natur har VisitJammerbugten i samarbejde med det lokale turisterhverv markedsført sig digitalt overfor potentielle tyske gæster primært i Nordtyskland og samtidig anvendt pressebesøg og trykte medier i Tyskland til at formidle storytellingen omkring Jammerbugtens styrkepositioner som dansk vestkystdestination.

Vækst i turismen er en positiv nyhed, der også glæder Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade:
” Det er utrolig flot at den positive udvikling fortsætter og rigtig skønt at se, at det private-offentlige samarbejde bærer frugt. I nordjysk regi er der bidraget med ekstra offentlige og private midler til markedsføringen af turismen, og det er glædeligt at både den lokale og den nordjyske koordinerede indsats giver gevinst og kan måles i overnatningstallet. Derudover er det jo også værd at bemærke, at 100.000 overnatninger ganget med 750 kr., som er det gennemsnitlige døgnforbrug for en turist, genererer en betragtelig omsætning, som er med til at skabe flere lokale arbejdspladser og dermed yderligere vækst”, slutter Borgmester Mogens Gade.

*Kilde Kommunale overnatningstal fra Danmarks Statistik.Nyt fra kommunalbestyrelsen august 2019

2019 Posted on 04 Sep, 2019 12:32

Flere almene familieboliger i Aabybro

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop godkendt, at der bygges 15 almene boliger i Aabybro. De skal bygges, hvor det tidligere posthus lå.
Som en del af udviklingen af Aabybro centrum vil der blive opført 15 nybyggede almene boliger. Opstarten af byggeriet forventes af blive i slutningen af 2019.
Boligerne bliver opført med tre rum på ca. 87 m², og kommer til at ligge på 1. sal i den fremtidige bygning, som kommer til at blive fire-fem etager høj.
Huslejen bliver cirka 7.000 kr. for en lejlighed på 87 m².
I stueetagen af byggeriet bliver etableret erhverv på ca. 750 m², mens en privat entreprenør etablerer yderligere 15 private lejemål på de øvrige etager. De private lejemål bliver i forskellige størrelser med et samlet areal på ca. 1.825 m².
Nørresundby Boligselskab står for at bygge og udleje de almene boliger.
Starter projektet som planlagt i november 2019, kan de første lejere forvente at flytte ind i foråret 2021.

Indflytningsklare familieboliger på Gjøl

Mens byggeriet i Aabybro går i gang sidst på året, så er der hen over vinteren bygget otte almene familieboliger på Birkumvænge på Gjøl. De første fem boliger er udlejet.
”Med flere nye almene boliger er vi som kommune med til at sikre et antal lejeboliger til både familie, par og singler. Boligerne på Gjøl ligger med en fantastisk udsigt over Limfjorden og tæt på skolen. I Aabybro kommer boligerne til at ligge helt centralt i midtbyen”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.
På Gjøl er der to type boliger. 3-værelses boliger på 98 m2 og 4-værelses på 114 m2.
Huslejen bliver på 929 kr. pr. m2 årligt ekskl. forbrugsafgifter m.v. Det vil sige godt 7.500 kr. om måneden for lejlighederne med tre værelser.

Udsigt til bedre mobildækning ved Hune

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt har netop sendt et forslag til en ny lokalplan nord for Hune by i høring. Dermed er vejen banet for, at området kan få en bedre mobildækning.
Ved Højmarksvej i Hune har Kommunalbestyrelsen nu førstebehandlet et forslag til at der kan etableres en mobilantennemast med tilhørende teknikskabe. Masten bliver på 42 meter, og med mastens højde vil brugere af mobiltelefoner kunne opnå tilstrækkelige sende- og modtageforhold i området.
”Masten er et vigtigt element i vores strategi om at sikre god mobildækning i hele Jammerbugt Kommune, og med en stigende brug af mobiltelefoni og afhængighed af den teknologi, så kommer det mange borgere og besøgende til gode”, udtaler Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune.
Højmarksvej i Hune ligger nord for byen ca. 500 m fra bygrænsen i et sommerhusområde og støder mod syd og vest op til arealer, som er udlagt til grønt fællesareal i tilknytning til sommerhusområdet. Placeringen er optimal i forhold til at få de bedste sende- og modtageforhold i området.
Mobilantennemasten vil blive rejst af en teleoperatør/mobiludbyder på ejendommen Højmarksvej 13 med teknikskabe på jorden tæt ved masten.
Forud for opførelsen af masten, skal forslaget i offentlig høring, hvorfor den endelige vedtagelse af lokalplanen kan se i slutningen af oktober 2019.

Ingen bemærkninger i revisionsrapporten for regnskab 2018

Revisionsgennemgangen af Jammerbugt Kommunes årsregnskab 2018 er afsluttet, og årsregnskab for 2018 med tilhørende revisionsberetning er godkendt Kommunalbestyrelsen.
Gennemgangen af årsregnskab 2018 har ikke givet anledning til bemærkninger, og er påtegnet af revisionen uden forbehold.
Revisionsberetningen konkluderer, at regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt velfungerende, er sket korrekt og efter gældende regler. Det gælder eksempelvis bilagsbehandling, kassevirksomhed, lønadministration, købsmoms og kommunal medfinansiering.
”Igen i år aflægger Jammerbugt Kommune et årsregnskab uden bemærkninger. Det er vi selvfølgelig tilfredse med i Kommunalbestyrelsen. Samtidig er det betryggende for borgerne, at årsregnskabet er retvisende”, siger borgmester Mogens Christen Gade.
Revisionen har tidligere haft anbefalinger til forbedringer af processen omkring statusafstemninger, på det område har revisionen i regnskabet 2018 konkluderet, at processen nu er meget tilfredsstillende, at de kan se væsentlige forbedringer i forhold til 2017.Hussalget har taget et højdespring i Jammerbugt Kommune

2019 Posted on 17 Aug, 2019 10:39

Hussalget i Danmark er generelt steget i første halvår af
2019. Men specielt i Jammerbugt Kommune er salget gået godt, viser tal fra
Boligsiden.

Ejendomsmæglerne i Jammerbugt Kommune har haft travlt det
første halve år af 2019 – mere end normalt. Hushandlerne er steget med 27,3% i
forhold til samme periode sidste år. Det placerer Jammerbugt Kommune på en
andenplads, når det kommer til, hvor i landet salget er steget mest.

Stigningen i handler mærker mæglerne specielt på områder,
der måske har været stille omkring i nogle år.

“Vi havde travlt sidste år, og har haft ekstra
travlt i år. I Brovst, Arentsminde og Halvrimmen er hussalget steget
betydeligt. Vi oplever også en øget interesse for landejendomme i området, og
har haft flere handler i sommerhusområdet ved Tranum end de tidligere år”,
fortæller indehaver Morten Brix fra EDC i Brovst.

Nybolig i Brovst kan bekræfte den øgede aktivitet i
Brovstområdet, mens EDC Danebo i Blokhus har bemærket større interesse for køb
af fritidsboliger væk fra de typiske magneter:

“Der er generelt flere hushandler i år end sidste
år. Vi ser, at områderne uden for Blokhus røre mere på sig, det er for eksempel
Rødhus, Saltum og Tranum”, siger indehaver af EDC Danebo i Blokhus Erik
Thuesen.

En udvikling, der glæder borgmesteren i Jammerbugt
Kommune:

“Det er meget positivt for vores
landdistriktskommune, at den store aktivitet i hussalget også er i de mindre
byer og landområder i Jammerbugt. Det er vigtigt, at det er attraktivt at
bosætte sig mange steder i kommunen, det er med til fortsat at skabe udvikling
bredt i vores kommune”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Lavere priser væk fra hovedbyerne er gunstige.

Købere ser især på afstanden til deres arbejde og prisen,
når de køber bolig.

“For de fleste er det afgørende, hvor langt de har
til arbejdet, når de køber bolig. Vi oplever, at flere som arbejder i Aalborg,
og som typisk vil se på bolig 20 minutter fra arbejdet, nu søger boliger
yderligere 10-15 minutter væk. Det slår igennem på bolighandlen i eksempelvis
Brovst. Det sker, fordi de får mere hus for pengene, hvis de kører lidt
længere, og det vil de gerne, når de kan spare 500.000 – 700.000 kr. på et
sammenligneligt hus, og de samtidig kan få råd til en ekstra bil”,
forklarer Morten Brix.

Læs mere på stigningen i hussalget her<https://www.boligsiden.dk/nyheder/2019/08/her-stiger-hussalget-mest-se-hvor-din-kommune-er-paa-listen/>.

For mere information, kontakt:

Borgmester Mogens Christen Gade – tlf.: 41912001Jammerbugten er populær som aldrig før

2019 Posted on 16 Aug, 2019 16:52

Flere danske og tyske gæster i Jammerbugten

Årets første 6 måneder i 2019
viser en positiv fremgang i antallet af turismeovernatninger i Jammerbugten.

Lidt over 66.000* flere turister
har valgt at tilbringe ferien i det populære ferieområde, der strækker sig
langs den nordjyske vestkyst fra Grønhøj i nord – beliggende syd for Løkken –
via Blokhus, Slettestrand, Svinkløv og ned til det sydvestlige
Thorupstrand.

De mange flere gæster i første
halvår af 2019 svarer til en vækst på 12,8 %*
(*Kilde: Kommunale
overnatningstal fra Danmarks Statistik).

Fremgangen måles både på danske
(+37.514*) og udenlandske gæster (+28.573*).

På det danske marked tegner camping (+15.178*)
og feriecentre (+10.800*) sig for
den største stigning. På de udenlandske markeder er det især feriehusene (+25.523*),
der har mærket fremgang, hvoraf tyskerne tegner sig for den største andel med
et plus på 18.617* flere overnatninger.

Hos Svinkløv Camping har
de også mærket efterspørgslen. Forpagter Hans Sørensen fortæller at sæsonen er
fuld på højde med den gode sæson sidste år. “Faktisk har vi haft 4 dage
med udsolgt, og det har vi aldrig oplevet før”. Der har især været flere
besøg af tyskere, danskere og holllændere i år, siger han. Hos Blokhus
By Camping
har Påsken været fantastisk. “Der
var jo et rigtigt godt vejr, og den lå senere på året. Det har smittet af på
campisternes lyst til at besøge os. Der har især været flere danske gæster i
Påskedagene”, fortæller Karsten Jepsen indehaver af Blokhus
By Camping
og Blokhus
Klit Camping
.

Hos en af de store
feriehusudlejere Novasol/Dansommer,
der har base i Blokhus, bekræfter Berit Bøjstrup også tendensen. Især i juni
har der været stor efterspørgsel på feriehusene. “Vi har oplevet en vækst
på 15% i juni, juli er på niveau med sidste år, og så kan vi også se, at august
bliver god. Derudover har vi 50 % flere for-bookinger på huse til 2020 i
forhold til sidste år”.

Det
nye halvårsresultat for 2019 glæder også Borgmester i Jammerbugt Kommune,
Mogens Gade:

“Det er nogle rigtig flotte
tal, som vi kan være stolte over. Vi investerer mange kræfter i turismen i
Jammerbugt Kommune, og med en omsætning på 2,7 mia. kr. fylder det også meget i
området. Vi har et godt samarbejde imellem et stærkt turismeerhverv,
overnatningssektoren og Vækst Jammerbugt. Et fælles træk på samme hammel,
som skaber resultater og er til glæde for turisterhvervet, men i høj grad også
giver synergi til de mange sideerhverv. Vi investerer mange kræfter i
turismen i Jammerbugt Kommune, og med en omsætning på 2,7 mia fylder det meget
i området. En flot vækst på 66.000 overnatninger ganget op med turisternes
døgnforbrug skaber yderligere omsætning, som gavner hele samfundsøkonomien
herunder også mureren, tømreren, den lille købmand, tøjbutikken osv. Vækst i
turismen er til glæde for alle. Når det regner på præsten, så drypper det
på degnen. Det skal vi huske”, siger Mogens Gade, Borgmester i Jammerbugt
Kommune.

Events, gæsteservice og markedsføring

Med denne halvårlige vækst tegner
Jammerbugten sig for den største stigning i Nordjylland, og bevarer derfor
fortsat sin position som den største turistdestination i Nordjylland – målt på
antallet af turismeovernatninger.

Jammerbugten har de senere år, i
samarbejde med turisterhvervet og frivillige foreninger, arbejdet målrettet med
at udvikle turismen i området indenfor blandt andet større events,
gæsteservice og markedsføring.

Opgaven har blandt andet været at
tiltrække og få flere gæster til at rejse til Jammerbugten i skuldersæsonen,
som er månederne lige før og efter sommermånederne, hvor der har været ledig
overnatningskapacitet.

Igennem markedsføringskampagner,
der gennemføres i samarbejde med det lokale turisterhverv, på det danske, tyske
og norske marked er Jammerbugtens stærkeste brands, events og temafortællinger
blevet synliggjort omkring feriehøjtiderne herunder bla. til vinter- og påske-
og pinseferie. Kampagnerne er fortrinsvis effektueret igennem online
aktiviteter, og det har også betydet en vækst i trafikken på websitet www.visitjammerbugten.dk i
første halvår af 2019 på 38 %.

Foto:
Især tyske gæster har fundet
vej til sommerhusene i Jammerbugten i første halvår af 2019

Fotocredit;
VisitJammerbugten.dk

Foto: Blokhus Torv danner ofte
ramme om større events i feriebyen. Her fra de ugentlige gratis torvekoncerter
med store, danske artister. Fotocredit: Erhvervsforeningen Dest. BlokhusNext »