Blog Image

MogensGade.dk

Nytårsbetragtninger 2009 – 2010

2009 Posted on 04 Jan, 2012 19:54

Her ved årsskiftet er det tid at gøre status og ved samme lejlighed at skue frem.
Via en historisk indsats af personale og politikere i Jammerbugt Kommunes 3 første leve år er vi kommet langt med den historiske opgave det har været at danne vores nye dejlige fællesskab Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune er nu en kommune i sikker drift med blik for fremtiden.
2009 har således været året hvor dels den sikre drift har været på dagsordenen – men så sandelig også den fremtidige udvikling – bl.a. via vedtagelsen af en række politikker på forskellige områder, og ikke mindst via vedtagelsen af helhedsplan 09.

Virkelyst og virketrang
Alene klarer de ansatte og politikerne i Jammerbugt Kommune ikke opgaven med at gøre vores dejlige Kommune til et godt sted at leve og være – nej, det kræver en koordineret indsats af alle gode kræfter.
I den forbindelse er det dejligt endnu en gang at kunne konstatere, at vores Kommune strutter af virkelyst, virketrang og engagement.
Jeg synes, vi med virkelyst og virketrang rundt omkring i vores kommune er ved at yde den historiske indsats, der kræves for at løse den historiske udfordring, det er at få etableret Jammerbugt Kommune – en kommune med blik for fremtiden.
Tak for det store engagement, som præger lokalsamfundene, foreningslivet og erhvervslivet. Men også rundt omkring i de kommunale institutioner og skoler
Og også i administrationen bliver der udvist gejst og vilje – viljen til at ville giver som bekendt evnen til at kunne.
Fortsæt det gode arbejde – vi er på sporet af et nyt fællesskab præget af dialog, udvikling, tryghed og trivsel.

Økonomi
En af de helt basale forudsætninger for at drive en kommune er, at økonomien er i orden. Vi arbejder for en sund og stabil økonomi i Jammerbugt Kommune. En sådan giver økonomisk handlefrihed, hvilket er nødvendigt for at kunne diskutere og planlægge indhold og prioriteringer på de mange basale serviceopgaver, vi har.
Med regnskabet for 2008 blev flere års underskud på driften i Jammerbugten vendt til et overskud på godt 16 millioner kr.
Det ser også ud til at 2009 vil resultere i et overskud på driften.
Overskuddene er imidlertid for små – derfor har kommunalbestyrelsen valgt dels at sætte skatten op – men også at fokusere på en meget stram udgiftsstyring.
Resultatet af øgede indtægter og stram udgiftsstyring skal gerne blive et større økonomisk spillerum, som vi så kan bruge til fremtidige investeringer – dels på indholdssiden – og dels på fysiske rammer som skoler, veje, fortove og cykelstier.
I det efterfølgende vil jeg prøve at fremhæve nogle af de politiske beslutninger, der er truffet i årets løb.

Anlæg
En forudsætning for at sætte gang i nyanlæg og renoveringer er netop overskud på driften –
Jammerbugt Kommunes anlægsbudget for 2010 er historisk højt. Der er afsat 90 millioner kr. heraf er de 20 til kloaksanering.
Mere end 40 millioner kr. investeres i vore skolebygninger – og der er afsat 8 millioner kr. til nye cykelstier.
Lokale initiativer båret af ildsjæle er også blevet tilgodeset på anlægssiden – her tænker jeg bl.a. på Ørebro Motorik center og Multihuset i Moseby.
Veje og fortove prioriteres også med rimelige beløb i 2010.

Fyrtårne
I jammerbugt Kommune har vi mange fyrtårne og fyrtårnsprojekter – i den forbindelse vil jeg tillade mig at nævne nogle af dem.
Han Herred Havbåde ved Slettestrand – som efter en lidt turbulent periode blev søsat her i år. Dette unikke projekt bliver en stor gevinst for såvel lokalbefolkningen som for vore mange gæster.
Jammerbugt Sundhedshus i Brovst, som blev indviet her i efteråret er nu på skinner via en aftale mellem regionen og Jammerbugt Kommune. Tiden vil sikre, at dette fyrtårns projekt i forhold til forebyggelse og sundhed vil udfylde det gamle Brovst Sygehus’ fysiske rammer – hvem havde troet at det var muligt.
Blokhus generelt og Strandcentret specielt har også i årets løb skabt flotte resultater – bl.a. kunne vi her i efteråret indvi den genopførte redningsstation. Det fælles træk på den samme hammel af erhvervslivet, ildsjælene og Jammerbugt Kommune lover godt for fremtiden. Mange delmål er nået og flere vil blive nået her i 2010.

Helhedsplan 09 – Jammerbugt Kommunes første helhedsplan
2008 og 2009 har stået i helhedsplan 09’s tegn Planen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i september i år.
Det ambitiøse mål for helhedsplan 09 er at den skal give nogle overordnede rammer for Jammerbugt Kommunes fremtidige udvikling.
Men også nogle visioner for Jammerbugt Kommunes fremtid – når vi taler om serviceringen af borgerne.
Helhedsplan 09 indeholder således den mere traditionelle del omkring arealudlægning – hvor skal vi have boliger – hvor skal vi have erhverv – hvor skal vi have detailhandel – hvor skal vi have vindmøller o. s. v.
Herudover rummer den på indholdssiden Jammerbugt Kommunes 18 politikområder – med de overordnede visioner og mål. Det er lige fra børnepasning til erhvervspolitik over folkeskole og ældreområdet der bliver berørt.
Helhedsplan 09 er et digert værk – og en plan, som giver nogle klare pejlemærker for hvad vi fremover vil med vores Kommune.
Metoden, som vi valgte var med så høj en grad af borger- og brugerinvolvering som overhovedet muligt – fordi vi i Jammerbugt Kommune tror på, at midlet til en fortsat dynamisk udvikling af Jammerbugten og i Jammerbugt Kommune er dialogen mellem borgere, brugere, ansatte og politikere
Det store engagement der på forskellig vis har været i processen er der god grund til at kvittere for.

Aldrig færdig – Altid på vej
God vilje og en fornem indsats fra såvel medarbejdere som politikere, har trods hårde vilkår bragt Jammerbugt Kommune i sikker drift med blik for fremtiden.
Selv i de gamle kommuner var der jo ting som indimellem kiksede – og det vil der også være i Jammerbugt Kommune fremover, men på niveau med de gode gamle dage.
I en dynamisk organisation som Jammerbugt Kommune må vi nok tillade os at bruge den kendte sætning:
Aldrig færdig – Altid på vej som et udtryk for, at vi hver dag er bevidste om, at det kræver en historisk indsats at løse den historisk store opgave, det er at etablere og udvikle Jammerbugt Kommune.

Mogens kom forbi
Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at takke alle de mange jeg i årets løb har mødt på min vej rundt i Jammerbugt Kommune –
Både til private begivenheder – i foreninger – i lokalsamfund – i handelsbyer – på virksomheder og institutioner m.m.
Jeg synes, som tidligere nævnt, at det emmer af virkelyst og virketrang overalt i vores Kommune – og det er en afgørende forudsætning for at Jammerbugt Kommune bliver en succes.
Jeg har været rigtig glad for de mange invitationer og ser frem til også i det kommende år at imødekomme de invitationer jeg får.

Tak
Dette årsskifte markerer afslutningen på den første byrådsperiode i Jammerbugt Kommunes historie.
I den forbindelse vil jeg gerne rette en særlig tak til mine kolleger i kommunalbestyrelsen – og især de som slutter her ved årets udgang.
Tusind Tak for Jeres enestående indsats og tak for et flot samarbejde – vi er kun kommet så langt, som vi er fordi politikerne har villet det.
Samtidigt vil jeg ønske den nye kommunalbestyrelse tillykke med valget – og byde alle velkommen til det spændende lokalpolitiske arbejde der venter.
Jeg er stolt over at have stået i spidsen i Jammerbugt Kommunes første leveår – og ser frem til de næste 4 år – hvor der venter nye og store udfordringer for kommunalbestyrelsen, som kun løses via en fortsættelse af det respektfulde samarbejde vi har fået opbygget.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der i Jammerbugt Kommune på frivillig og ulønnet basis gør en indsats til gavn og glæde for fællesskabet.
Ligeledes vil jeg gerne takke alle medarbejdere ved Jammerbugt Kommune, kolleger i Kommunalbestyrelsen og samarbejdspartnere i øvrigt – for den indsats der i årets løb er udført til gavn og glæde for borgerne i Jammerbugt Kommune.

Godt Nytår til alle!

Venlig hilsen
Mogens GadePolitik, poster og samarbejde

2009 Posted on 04 Jan, 2012 19:52

Den socialdemokratiske gruppeformand, som selv udsender et hav af pressemeddelelser undrer sig over, at CTOV har tilladt sig at udsende en pressemeddelelse uden at involvere eller orientere ham. Det lyder helt absurd. I øvrigt en pressemeddelelse vi lovede allerede på valgaftenen, som en opfølgning på og uddybning af konstitueringsaftalen fra valgaftenen, som netop blev indgået imellem disse 4 partier og lister.
Målet med den uddybende pressemeddelelse er at vise, at lokalpolitik ikke kun handler om poster – men netop også om politik – og det at sætte en politisk dagsorden – og det har vi så gjort.
Den socialdemokratiske gruppeformand skriver, at han burde være orienteret eller indbudt til et møde om en sådan udsendelse, og at det er et anslag mod det fremtidige samarbejde ikke at gøre det.
Til det er der kun at sige, at indtil nu er der via handling vist samarbejdsånd fra vores side, og vores pressemeddelelse kommer på ingen måde på tværs af et fremtidigt samarbejde – disse antydninger er landspolitisk retorik – ligesom resten af hans indlæg. Måske et forsøg på at dække over, at CTOV nu har sat den politiske dagsorden.
Det er mit håb, at vi snart må komme over den form for fnidder, så vi kan komme i gang med det, det hele handler om – nemlig at sikre Jammerbugt Kommune og os der bor her en fornuftig fremtid. Det arbejde har i indeværende periode pågået via hårdt og solidt arbejde i udvalg og kommunalbestyrelse og ikke via pressemeddelelser. Det forventer borgerne også, at det kommer til at gøre fremover.
I øvrigt vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle partier og lister for en konstruktiv proces og god vilje omkring konstitueringen –
Lad os følge op på det med et fremadrettet godt politisk samarbejde – et samarbejde, som alle har lagt op til i valgkampen og et samarbejde, som naturligt tager sit udgangspunkt i realiseringen af det brede budgetforlig for 2010.
På den måde ser jeg frem til at et godt politisk samarbejde også må præge denne byrådsperiode – på samme måde som i indeværende – det giver de bedste resultater.

God Jul til alle
Mogens GadeKonstitueringsaftale – kommunalvalget 2009 – CTOV

2009 Posted on 04 Jan, 2012 19:52

Konservative, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Venstre ønsker med den indgåede konstitueringsaftale for den kommende byrådsperiode, at tage ansvar for den videre udvikling af Jammerbugt Kommune. Vi ønsker såvel politisk som økonomisk stabilitet.
Vi ønsker at der fortsat må være det bredest mulige samarbejde i kommunalbestyrelsen og derfor er der taget initiativ til og gennemført den bredest mulige konstituering med deltagelse af den samlede kommunalbestyrelse.
Den kommende byrådsperiode kræver stor politisk og administrativ opmærksomhed på økonomien – især udgiftssiden – der skal være fokus på budgetoverholdelse i de respektive fagudvalg. Endvidere skal vi gennemføre en effektiviserings- og stordriftstest. Har vi realiseret de stordriftsfordele, vi fra etableringen af Jammerbugt Kommune pegede på – og er nye muligheder dukket op. Overskud på driften skal sikre fremtidige investeringer på såvel indholds- som anlægssiden.
Følgende 4 områder er afgørende forudsætninger for, at vi også fremover i Jammerbugt Kommune kan servicere borgere og erhvervsliv på en god måde:
1 Fortsat erhvervsudvikling
2 øget bosætning
3 fortsat liv i lokalsamfundene og
4 øget turisme.

Den nuværende erhvervsservicering skal evalueres i et tæt samspil med erhvervslivet. Herunder mere opsøgende arbejde fra Kommunens side.
Der skal sættes fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.
Der skal fortsat fokuseres på landdistrikterne og landdistriktsudvikling – samtidigt skal der større opmærksomhed på og opbakning til vore handels og centerbyer i deres bestræbelser på fortsat udvikling.
Det er tid til at øge ressourcerne og dermed også servicen på de basale serviceområder, som børnepasning, folkeskole og hjemmepleje – indeværende byrådsperiode vil således byde på øgede økonomiske rammer til disse områder.
Jammerbugt Kommune skal ikke bare af navn, men af gavn være en grøn klimakommune – der skal være fokus på miljøledelse i Jammerbugt Kommunes institutioner, driftsenheder og forvaltninger – herunder fokus på at nedbringe forbrug af vand, varme og el ud fra princippet om at feje for egen dør. Vedvarende energi bliver et nøgleområde – konkret vil vi tage politisk initiativ til en forøgelse af biobrændselsproduktion.
Den kommende byrådsperiode skal byde på en skolestrukturdebat på et kvalificeret grundlag. Hvor bl.a. faglighed, det sociale liv og skolens betydning for lokalsamfundet inddrages. Der skal udarbejdes en drejebog, som sikrer en god proces og at alle interessenter inddrages. Jammerbugt Kommune skal også bidrage til Statsministerens målsætning om at Danmark skal have verdens bedste folkeskole.
Den i finansloven for 2010 afsatte ældrepulje skal udmøntes til formålet – i den forbindelse sikres der indenfor hjemmeplejen en proces for medarbejdere og ledelse med fokus på afbureaukratisering – således at flest mulige ressourcer anvendes til omsorg og pleje og færrest mulige til unødvendigt bureaukrati.
Afbureaukratisering er også et tema i Folkeskolen, børnepasningen og administrationen m.v.
Vi vil sikre en fortsat udvikling af Jammerbugt Kommunes politik omkring nærdemokrati og brugerdemokrati – herunder nye metoder for at realisere vores ønske om et reelt nærdemokrati.
Som eksempler på to konkrete projekter, som i første omgang vil nyde særlig bevågenhed kan nævnes sikring af fremtidig cafeteriadrift i Aabybrohallen og en hensigtserklæring omkring at sikre driften af Ørebro Motorikcenter når anlægsbudgettet er på plads.
Dette som en foreløbig politisk opfølgning på den indgåede konstitueringsaftale – der vil også fremover som opfølgning på vores politiske samarbejde blive givet nogle fælles udmeldinger om fremtidige fokusområder.

Jammerbugten, den 9. december 2009

Søren Brink, Konservative
Steen Andersen, Borgerlisten
Morten Marinus, Dansk Folkeparti
Mogens Gade, VenstreDer er meget på spil

2009 Posted on 04 Jan, 2012 19:50

Her kort før valget er der faktisk god grund til at rose den siddende kommunalbestyrelse og det samlede personale for den måde, hvorpå den historiske opgave med at danne Jammerbugt Kommune indtil nu er blevet løst via en historisk indsats. En indsats der er ydet under svære vilkår.
Rom blev ikke bygget på en dag – det gør Jammerbugt Kommune heller ikke – men vi er kommet rigtig langt.
Jammerbugt Kommune er en kommune i sikker drift med blik for fremtiden
Det vi bl.a. har opnået, og dermed kan være på spil ved dette valg er bl. a :
Det respektfulde samarbejde, som har præget kommunalbestyrelsen i indeværende periode et samarbejde, som er af afgørende betydning for de resultater der er opnået. I et desperat forsøg på at erhverve sig borgmesterstolen har den tidligere skatteminister valgt at grave dybe grøfter via sin debatform
Jeg vil være garanten for at det samarbejdende folkestyre, og det gode politiske klima fortsætter efter valget.
Underskud på driften er vendt til overskud. Det er ikke kommet af sig selv, men via det brede politiske samarbejde og den store indsats vores personale har ydet i bestræbelserne på at danne Jammerbugt Kommune , som en Kommune i sikker drift.
Venstre vil være garanten for fremtidige overskud, som kan investeres dels i indhold og dels i fysiske rammer som skolebygninger, fortove, veje og cykelstier.
Vi mennesker er forskellige og har derfor også forskellige behov når det gælder offentlig servicering. I respekt for det tilbydes borgerne uanset alder nogle valgmuligheder frem for standardløsninger – det gælder f.eks. børnepasning, folkeskole og hjemmepleje.
Venstre vil være garanten for disse valgmuligheder, som mange sikket tager som en selvfølge, men som også er på spil ved dette valgStifindere frem for fejlfindere

2009 Posted on 04 Jan, 2012 19:50

Det mest skræmmende i valgkampen udover de mange ubehagelige personangreb er naturligvis socialdemokraternes mangel på program og vision. De skriver fornyelse uden på noget tidspunkt at definere hvad det betyder.
Så de er vel nærmest endt med at sige, er du utilfreds så stem på socialdemokratiet. Jamen er det ikke utroligt, at man som et stort parti slår sig op som protestparti, hvor vi indtil nu altid har kendt partiet som en konstruktiv samarbejdspartner.
Jammerbugt Kommune fortjener politikere der er konstruktive stifindere frem for destruktive fejlfindere.
Jammerbugt Kommune fortjener politikere der fokuserer på osten frem for hullerne i osten – for det er nu en gang osten vi skal leve af.
Tiden er ikke til landspolitiske eksperimenter – tiden er til fortsat godt lokalpolitisk håndværk.
Hvor den positive dagsorden sættes i bestræbelserne på at gøre Jammerbugt Kommune til et endnu bedre sted at leve og være.En Lokal Folkeskole

2009 Posted on 04 Jan, 2012 19:49

Venstre vil en lokal folkeskole – hvor lokale prioriteringer foretaget af elever, forældre, personale og ledelse er med til at give den enkelte skole sin egen profil.
I Venstre vil vi sikre reelle prioriteringsmuligheder ved at sikre flere undervisningstimer i folkeskolen.
I Venstre har vi respekt for skolen som et kulturcenter i lokalsamfundet – samtidigt er det også vigtigt at have fokus på såvel det faglige som det sociale på skolen.
For Venstre er det ikke et mål at lukke skoler – tværtimod. Men vi ønsker en åben og reel debat om Jammerbugt Kommunes fremtidige skolepolitik – ud fra overskriften hvor får vi mest for pengene – netop vurderet i forhold til det sociale liv, faglighed og skolens betydning for lokalsamfundet.
Venstre vil sikre optimale fysiske rammer. Vi er klar til at afsætte de midler der dkal til for at tilbyde Jammerbugt Kommunes unge mennesker de optimale fysiske rammer til indlæring. Og samtidigt, at give nogle flere timer til at vore unge mennesker som minimum står på lige fod med andre unge fra regionen – når den videre uddannelse eller en plads på arbejdsmarkedet kalder.
I Jammerbugt Kommune har vi besluttet at hæve kompetenceniveauet – det starter i folkeskolen – og ud fra mottoet om at: Handling Slår Alt – ja, så tager vi fat der.

Mogens Gade 10. November 2009Valgmuligheder for brugerne – uanset alder – ikke en given sag.

2009 Posted on 04 Jan, 2012 19:49

Vi mennesker er forskellige og har derfor også forskellige behov når det gælder den offentlige servicering.
I respekt for det går vi i Venstre ind for at give brugerne – uanset alder – nogle valgmuligheder frem for standardløsninger.
Sammen med Borgerlisten og Dansk Folkeparti er det faktisk lykkes at få indført en række valgmuligheder for børnefamilierne og hjemmehjælpsmodtagerne i Jammerbugt Kommunes første leveår.
På børnepasningsområdet er resultatet blevet en bred vifte af gode pasningstilbud – såvel kommunale, som private. Buketten af gode pasningstilbud matcher i høj grad børnefamiliernes behov.
På hjemmehjælpsområdet er det lykkes at få afsat midler til ydelser, som brugerne selv kan bestemme – valgfrie ydelser. Endelig er der på leverandørsiden også gang i at flere og flere private melder sig – således der også her er et frit valg. Det er godt – ikke fordi de kommunale ikke yder en god indsats – for det gør de. Nej fordi frie valg giver større tilfredshed blandt brugerne.
Disse valgmuligheder er ikke en selvfølge – og det kan frygtes, at SF og S vil fjerne mange af dem hvis de skulle få flertal i kommunalbestyrelsen.

Mogens Gade 8. november 2009Dansk landbrug i vækst og balance

2009 Posted on 04 Jan, 2012 19:49

Af Mogens Gade, borgmester, Jammerbugt Kommune og Tina Nedergaard, finansordfører, Venstre

Venstre ønsker et landbrug, som er i vækst og balance. Erhvervet, som er et af de allervigtigste i Jammerbugt Kommune og Danmark beskæftiger ca. 160.000 personer og skaber velstand i Danmark for milliarder af kroner.

I Nordjylland er landbruget og fødevareerhvervet helt centrale for beskæftigelsen. Vi ønsker at skabe vækst for dansk landbrug og fødevaresektoren, derfor har vi blandt andet også sikret, at landbruget får adgang til den store erhvervspakke på 4,5 mia. kr., som regeringen har aftalt med Dansk Folkeparti.
I øjeblikket forhandles milliarder af kroner til grøn forskning, og det er Venstres mål, at en meget stor andel fokuseres på netop fødevareerhvervet. Vi ved i Venstre, at landbrugserhvervet er meget hårdt trængt øjeblikket. Faldende jordpriser og lave afregningspriser på kød, mælk og kornprodukter skaber store vanskeligheder for det erhverv, som i allerhøjeste grad har bidraget til det moderne og stærke velfærdssamfund, som Danmark er i dag. Den internationale krise har ramt fødevaresektoren hårdt, hvorfor vi ad forskellige veje søger at skabe nye vækstmuligheder for erhvervet. Vi arbejder hele tiden på at få skabt miljørigtige, men også økonomisk rentable løsninger for landbruget og følgeerhvervene. Vi er dog hårdt presset i den politiske kamp.

Partierne rundt om os har nemlig ikke samme forståelse for erhvervets betydning. F.eks. mener S og SF, at de med en ændret skattepolitik kan hente flere milliarder kroner i landbruget og pålægge fødevareerhvervet flere og flere afgifter.

I Jammerbugt kommune ønsker vi at sikre optimale produktionsvilkår og søger hele tiden at smidiggøre processerne om f.eks. miljøgodkendelser. Nogen mener, at erhvervet nærmest er til besvær – og arbejder nærmest for at landbrugserhvervet og landbrugsproduktion om føje år ikke skal eksistere i Danmark. De kender dog intet til moderne landbrug.

Erhvervet er nemlig internationalt i særklasse, når man ser på skånsom behandling af både dyr og miljø. Danske landmænd lever op til langt strengere lovgivning end deres konkurrenter i andre lande. Det gør danske produkter dyrere og derfor er dansk landbrug særligt sårbar i øjeblikket, hvor konkurrencen skærpes på verdensmarkederne.

I Venstre vil vi gerne fortsætte dialogen med erhvervet og medvirke til løsninger, som sikrer dansk landbrug i vækst og balance, uanset om vi er valgt i kommunalbestyrelsen eller i folketinget. Vi forstår og anerkender nemlig erhvervets vanskeligheder, men også uvurderlige betydning for dansk velstand og dermed velfærd.

Først i det nye år vil vi arrangere et møde med deltagelse af fødevareministeren – hvor dagsordenen skal være: Hvordan sikrer vi landbruget i Jammerbugt Kommune og Danmark en fornuftig fremtid – Handling Slår Alt.Next »