Blog Image

MogensGade.dk

Nytårsbetragtninger 2008 – 2009

2008 Posted on 04 Jan, 2012 19:28

Her ved årsskiftet er det tid at gøre status og ved samme lejlighed at skue frem. Vi er nået langt i Jammerbugt Kommunes to første leveår – men samtidig er jeg naturligvis opmærksom på, at vi ikke er helt på plads – eller nået helt i mål på alle områder – på trods af en stor indsats af ansatte og politikere.
Men Jammerbugten er som udtalt af et konsulentfirma: En bette Go’ Kommune med en sund rod og motiverede medarbejdere og politikere.
2008 har således været året hvor dels den sikre drift har været på dagsordenen – men så sandelig også den fremtidige udvikling – bl.a. via vedtagelsen af en række politikker på forskellige områder. Lad mig i den forbindelse fremhæve sundhedspolitikken som et godt eksempel på en flot proces – et fint resultat – og ikke mindst en række konkrete handlinger der vil sikre politikkens virkeliggørelse.

Virkelyst og virketrang
Skal det lykkes for os at gøre Jammerbugt Kommune til et godt sted at leve og være – ja, så kræver det en koordineret indsats af alle gode kræfter. Jeg synes, vi med virkelyst og virketrang rundt omkring i vores kommune er ved at yde den historiske indsats, der kræves for at løse den historiske udfordring, det er at få etableret Jammerbugt Kommune.
Tak for det store engagement, som præger lokalsamfundene, foreningslivet og erhvervslivet. Men også rundt omkring i de kommunale institutioner og skoler og i administrationen bliver der udvist gejst og vilje. Fortsæt det gode arbejde – vi er på sporet af et nyt fællesskab præget af dialog, udvikling, tryghed og trivsel.

Økonomi
En af de helt basale forudsætninger for at drive en kommune er, at økonomien er i orden. Vi arbejder for en sund og stabil økonomi i Jammerbugt Kommune. En sådan giver økonomisk handlefrihed, hvilket er nødvendigt for at kunne diskutere og planlægge indhold og prioriteringer på de mange basale serviceopgaver, vi har.
Den seneste budgetopfølgning viser et forventet overskud på driften på omkring 30 millioner kr. og ca. 6 millioner kr. til kassehenlæggelse.
Dette flotte resultat opnås på trods af store skred på udgiftssiden – skred som forvaltning og politikere er i fuld gang med at reagere på.

Anlæg
En forudsætning for at sætte gang i nyanlæg og renoveringer er overskud på driften –
Til generel vedligehold og renovering af bygninger er der frigivet 2,8 millioner kr. Til etablering af øget børnehavekapacitet i henholdsvis Aabybro og Brovst er der frigivet godt 7 millioner kr.. Der er givet bevilling til en tilbygning til rådhuset i Brovst på 4,3 millioner kr. Til skolerenoveringer er der frigivet ca. 7 millioner kr. Herudover er der i 2008 frigivet 20 millioner kr. til kloaksanering.
2009 vil også byde på en række anlægsprojekter: Bl.a. er der afsat penge til cykelstier og skolerenoveringer og tiltag omkring Blokhus og Slettestrand. Alt i alt er der udover kloakering og investeringer i genbrugspladser afsat et beløb på 49 millioner kr.

Bogbus
En af de mest diskuterede enkeltsager i årets løb har været bogbussen. Den har været vendt flittigt såvel i medierne som i kommunalbestyrelsen. bogbussen er nu en realitet og det bliver spændende at følge dens virke i bestræbelserne på at servicere lokalsamfundene og vore institutioner.

Tilsyn med plejecentre
I løbet af året udføres der en række tilsyn på vore plejecentre. Formålet med tilsynene er bl.a. at påse, at beboerne får den hjælp de har ret til og krav på. Samtidigt vurderes den måde hvorpå hjælpen ydes og hele atmosfæren på stedet. Rapporternes hovedkonklusioner er positive – både når det gælder hjælpens omfang – og ikke mindst når det gælder den atmosfære der opleves på vore plejecentre. I den forbindelse er der god grund til at takke personalet for en flot indsats.

Sundhed
I lighed med andre kommuner har Jammerbugt Kommune en sundhedsaftale med Regionen. En sundhedsaftale hvor fyrtårnsprojekterne i det kommende Jammerbugt Sundhedshus er indskrevet. Det drejer sig om hjerte og lungeprojekter – som med tiden skal blive til stor glæde og gavn for borgere i Jammerbugten som lider af disse sygdomme – men også til inspiration andre steder i Landsdelen og landet.
Jammerbugt Sundhedshus er planlagt til efter aftale med regionen at blive etableret i løbet af 2009 med speciallæger, tandlæge, fysioterapeut, praktiserende læger og de nuværende funktioner fra sygehusets tid. Det er et spændende projekt, som har taget mere tid at realisere end vi troede fra begyndelsen. Men der er stadigvæk god grund til at bevare optimismen – også når det gælder Brovst Sygehus’ omdannelse til Jammerbugt Sundhedshus.

Helhedsplan 09
2008 har stået i helhedsplan 09’s tegn – og det vil første halvdel af 2009 også gøre.
Det ambitiøse mål for helhedsplan 09 er at den skal give nogle overordnede rammer for Jammerbugt Kommunes fremtidige udvikling.
Men også nogle visioner for Jammerbugt Kommunes fremtid, når vi taler om serviceringen af borgerne.
Helhedsplan 09 kommer således til at indeholde den mere traditionelle del omkring arealudlægning
Hvor skal vi have boliger – hvor skal vi have erhverv – hvor skal vi have detailhandel – hvor skal vi have vindmøller o. s. v.
Herudover kommer den på indholdssiden til at indeholde Jammerbugt Kommunes 18 politikområder – med de overordnede visioner og mål.
Det er lige fra børnepasning til erhvervspolitik over folkeskole og ældreområdet der bliver berørt
Helhedsplan 09 bliver et digert værk – et værk, som giver nogle klare pejlemærker for hvad vi fremover vil med vores Kommune
Metoden, som vi har valgt er med så høj en grad af involvering af borgere og brugere som overhovedet muligt
Fordi vi i Jammerbugt Kommune tro på, at midlet til en fortsat dynamisk udvikling af Jammerbugten og i Jammerbugt Kommune er dialogen mellem borgere, brugere, ansatte og politikere
Det store engagement der allerede på forskellig vis har været i processen er der god grund til at kvittere for.
Samtidigt er der lagt op til en officiel høringsfase i april og maj og en endelig vedtagelse af helhedsplan 09 til næste sommer

Positive vinde
Der er mange positive vinde i Jammerbugten Bl.a. er indbyggertallet i lighed med sidste år også steget en lille smule i løbet af 2008. Vi er nu ca. 39.000 indbyggere.
Og selvom ledigheden ganske givet vil stige i den kommende tid – ja, så har vi oplevet det ganske imponerende, at ledigheden i Jammerbugt Kommune er lavere end såvel regionsgennemsnittet som landsgennemsnittet. Det er ganske flot.

Aldrig færdig – Altid på vej
På trods af god vilje og en fornem indsats fra såvel medarbejdere som politikere, så fungerer ikke alt, som vi gerne vil have det til. Omvendt vil jeg også gerne tilkendegive, at jeg synes, vi er kommet langt på rigtig mange områder. Måske endda så langt, at vi kan sige sikker drift. Selv i de gamle kommuner var der jo ting som indimellem kiksede – og det vil der også være i Jammerbugt Kommune fremover, men på niveau med de gode gamle dage. I en dynamisk organisation som Jammerbugt Kommune må vi nok tillade os at bruge den kendte sætning: Aldrig færdig – Altid på vej som et udtryk for, at vi hver dag er bevidste om, at det kræver en historisk indsats at løse den historisk store opgave, det er at etablere og udvikle Jammerbugt Kommune.

Mogens kom forbi
Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at takke alle de mange jeg i årets løb har mødt på min vej rundt i Jammerbugt Kommune – både til private begivenheder – i foreninger – i lokalsamfund – i handelsbyer – på virksomheder og institutioner m.m.
Jeg synes, som tidligere nævnt, at det emmer af virkelyst og virketrang overalt i vores Kommune – og det er en afgørende forudsætning for at Jammerbugt Kommune bliver en succes. Jeg har været rigtig glad for de mange invitationer og ser frem til også i det kommende år at imødekomme de invitationer jeg får.

Tak
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der i Jammerbugt Kommune på frivillig og ulønnet basis gør en indsats til gavn og glæde for fællesskabet. Ligeledes vil jeg gerne takke alle medarbejdere ved Jammerbugt Kommune, kolleger i Kommunalbestyrelsen og samarbejdspartnere i øvrigt for den indsats der i årets løb er udført til gavn og glæde for borgerne i vores kommune.

Godt Nytår til alle !

Mogens GadePerspektiver for fremtiden

2008 Posted on 04 Jan, 2012 19:27

Den nødvendige opgave med at sikre Jammerbugten økonomisk handlefrihed er tæt på at være løst.
Det har ikke været let – fordi mange borgere har måttet lægge ryg til serviceforringelser – nogle mere end andre. Jeg skal blot for en god ordens skyld konstatere, at serviceforringelser også var blevet en realitet selv med en fortsat eksistens af de gamle kommuner. For der er levet over evne i Jammerbugten, selvom vi jo ikke umiddelbart synes det – bare spørg Revisionen. Vi har brugt flere penge end vi har tjent. Det er ikke Jammerbugt Kommunes skyld, at der tidligere er levet over evne i Jammerbugten – tværtimod kan vi med en vis ret konstatere, at havde vi ikke høstet de stordriftsfordele der på bl.a. administration har været i forbindelse med sammenlægningen – ja, så havde det set betydeligt sværere ud end det gør i dag på forskellige serviceområder.
Med økonomien på rette kurs er det tid til for alvor at sætte nogle handlingsorienterede pejlemærker for fremtiden.
I Venstre har vi sammen med Liste T og Dansk Folkeparti taget ansvar for at skabe den økonomi der fremover kan sikre en gradvis højere prioritering af basale serviceområder som børnepasning, folkeskole og ældreomsorg.
For det kommende år er vi allerede begyndt med at gennemføre denne øvelse. Vi har i første omgang valgt at prioritere ældreområdet – således, at den tildelte tid til rengøring for vore ældre medborgere fra næste år øges med 30 %.
Næste år vil vi igen prioritere et af de basale områder og så fremdeles.
Vi kan sagtens risikere, at andre vil prioritere større beløb end vi gør – der kan jeg blot forsikre, at Venstre er garant for, at der bruges lige præcist det der er råd til på at servicere borgerne – hverken mere eller mindre.
Så når nogle partier slår sig op på, at de vil bruge mere på service end vi gør i dag – ja, så er det ufinansieret og dermed urealistisk.
I Venstre bygger vi på tillid – også i relationen mellem borgere og politikere. Det vi sagde før seneste valg har vi i store træk gennemført – det samme gælder for vores kommende valgoplæg for de kommende 4 år for Jammerbugt Kommune. Det vi siger før valget gælder også efter valget.
Og nu er det så blevet tid og råd til at fokusere på børnepasningen, folkeskolen og ældreområdet.

Mogens GadeEt sundt og godt liv med lige muligheder

2008 Posted on 04 Jan, 2012 19:26

Den mørke december er på mange måder en dejlig tid, hvor levende lys i kranse og dekorationer jager mørket på flugt. I Jammerbugt Kommune kan vi tilmed glæde os over tre nye politikker, som på deres egen måde også lyser op: En sundhedspolitik, en handicappolitik, og en ligestillingspolitik. Med de tre politikker har vi fået en række gode pejlemærker for, i hvilken retning vi – borgere, medarbejdere og politikere – skal trække, for at Jammerbugt Kommune skal blive et endnu bedre sted at leve og være.

En kommune med fokus på sundhed
I Jammerbugt Kommune har vi fokus på sundhed. Sundhedsafdelingens og Sund Bys tilbud til kommunens borgere, en sundhedsordning for ansatte i kommunen og et sundhedshus i det tidligere Brovst Sygehus suppleres nu af en sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er tværgående i forhold til kommunens forvaltninger, og den beskæftiger sig med otte temaer: Kost, fysisk aktivitet, børn og unge, tobak, alkohol og misbrug, social ulighed i sundhed, (genop)træning, kroniske lidelser og et sundt arbejdsliv.

Sundhed – et fælles ansvar
Forud for vedtagelsen af kommunens sundhedspolitik ligger en omfattende og udbytterig proces med deltagelse af mange forskellige aktører og interessenter. Resultatet er blevet en fremadrettet og handlingsorienteret politik, hvor udgangspunktet er, at sundhed er et fælles ansvar. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at politikken – udover at give anvisninger på, hvad kommunen kan gøre – også kommer med bud på, hvad den enkelte borger selv kan gøre. Også i sundhedspolitikkens definition af sundhed kommer det fælles ansvar til udtryk: At være sund er ikke blot at være uden sygdom. Sundhed i bred forstand er evnen til at håndtere livets forskellige glæder og sorger. Sundhed er først og fremmest at have et liv, der er så godt som muligt inden for den enkeltes egne muligheder. En sundhedsindsats skal derfor være både sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende. Nu venter det allervigtigste, nemlig arbejdet med at implementere sundhedspolitikken og udbrede kendskabet til den. Det er et arbejde, som vil involvere mange parter, både medarbejdere, borgere og andre, i det nye år.

Et godt liv uanset fysisk og psykisk formåen
I Jammerbugt Kommune arbejder vi for, at alle kommunens borgere, uanset fysisk og psykisk formåen, får mulighed for at få et godt, indholdsrigt og aktivt liv, og for at kunne påvirke og bidrage til udviklingen i kommunen. Og nu er den her så, politikken, som skal være med til at virkeliggøre, at kommunens vision om at være et godt sted at leve, gælder for alle – også for handicappede. Handicappolitikken skal desuden ses som kommunens opbakning til et sæt standardregler ”om lige muligheder for handicappede”, som blev vedtaget i FN’s generalforsamling i 1993. Ved at tilslutte sig FN’s beslutninger, påtager Jammerbugt Kommune sig både en moralsk og en politisk forpligtelse.

Lige muligheder
Den tredje nye politik er i særlig grad gældende for kommunens medarbejdere – nuværende og kommende. Det drejer sig om ligestillingspolitikken. Gennem den ønsker Jammerbugt Kommune at sikre, at alle gives lige muligheder indenfor den kommunale organisation. Det betyder, at, at Jammerbugt Kommune vil give lige muligheder og vilkår for ansættelse, uddannelse, løntillæg, jobindhold, karriere, forfremmelser mv. inden for den kommunale organisation – uafhængigt af en persons køn, alder, seksualitet, handicaps, etnicitet, religion, livsopfattelse mv. Det betyder også, at medarbejdere i Jammerbugt Kommune tilstræber at møde kommunens borgere uden fordomme og fastlåste forventninger baseret på borgerens køn, alder, seksualitet, handicaps, etnicitet,
religion, livsopfattelse mv. Ligestillingspolitikken er blevet til på initiativ fra kommunens ligestillingsudvalg, som blandt andet har til formål at arbejde med ligestilling mellem kvinder / mænd og i forhold til etniske grupper. Ligestillingsudvalget består af repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og fra kommunens medarbejdergruppe og ledelsesgruppe.

Nej tak til hyldedokumenter
Fælles for de tre politikker er, at de alle indeholder en vision og en række målsætninger, hvortil der er knyttet nogle konkrete handlingsanvisninger. I Jammerbugt Kommune har vi valgt at formulere vores politikker ud fra denne skabelon, for at gøre politikkerne så handlingsorienterede som muligt og dermed øge sandsynligheden for, at de kommer ”ud at leve”. En flot formuleret politik med ædle hensigter er jo ikke meget værd, hvis den ender som fast inventar på en hylde.
Alle tre politikker blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens seneste møde den 20. november. Du kan få et overblik over, hvad der i øvrigt blev besluttet på mødet på www.jammerbugt.dk. Her finder du også dagsordner og referater for samtlige politiske udvalg.

God Jul til alle

Venlig hilsen
Mogens GadeGrav ikke flere grøfter

2008 Posted on 04 Jan, 2012 19:25

Jammerbugt Kommunes hjemmeside har af uvildige bedømmere fået fine karakterer – men jeg kan da blive noget i tvivl om det er fortjent – når Ole Stavad kan få det ud af at læse vores hjemmeside som han gør. Nå, det kan selvfølgelig også hænge sammen med læseren.
Normalt vil nye lokalpolitikere – ligesom alle andre nye i forskellige sammenhænge stikke en finger i jorden inden man udbreder sig – men det gælder ikke her. Indholdet af de seneste læserbreve afslører det kloge i det at sætte sig ind i noget før man udtaler sig.
Når Jammerbugt Kommune er på sporet rent økonomisk er det bl.a. fordi Kommunalbestyrelsen har besluttet det – redskabet er overskud på driften – og det får vi i 2008 – endda et flot overskud på 2030 millioner kr. Det skal sammenholdes med underskud i 2006 for de tidligere Jammerbugt Kommuner på 17 millioner kr. og i 2007 på 11 millioner kr. Så jo Henry Kronborg har ret i sin påstand om vores økonomi.
Ole Stavad fokuserer meget på, at vi ikke er gode til at styre udgiftssiden – det kan han tilsyneladende gøre bedre. Men vi savner at høre hvor – for der er reelt kun få muligheder lige nu. Det kan være mindre hjemmehjælp – eller færre timer i folkeskolen – eller færre voksne i børnehaverne. Ingen af forslagene har der været stemning for at gennemføre.
Alle i Kommunalbestyrelsen er enige om, at der er sket et voldsomt skred på udgiftssiden. og det nødvendige i at få knækket denne udvikling. Derfor er der forslag til tiltag på vej til politisk beslutning. Det er der naturligvis, fordi der er et politisk ønske om dels at fastholde men også stille og roligt at udvide de økonomiske rammer til de basale serviceområder som børnepasning, folkeskole og ældreomsorg.
Jeg skal her i al stilfærdighed opfordre til, at valgkampen i Jammerbugt Kommune bliver konstruktiv og fair – hvor der frem for angreb på politiske modstandere fokuseres på hvordan man vil bidrage til en fortsat dynamisk udvikling i Jammerbugten og af Jammerbugt Kommune.
Jammerbugt Kommune har nemlig ikke brug for grøftegraveri – tværtimod er der brug for fortsat brobyggeri – Jammerbugt Kommune har fortsat brug for godt solidt håndværk frem for varm luft og smart retorik.
Når Ole Stavad forsøger at plante knive i ryggen på mig ved at så tvivl om min ærlighed og troværdighed bevæger han sig på et niveau, som er helt uværdigt. Det er i den grad fornærmende for et menneske helt udokumenteret at blive hængt ud på den måde. Mon det sælger billetter ? Hvad bliver mon det næste ?
Når jeg læser sådan noget. Så kommer jeg jo til at tænke på ordsprog som at kaste med sten – når man selv bor i et glashus. Eller Tyv tror hver mand stjæler.
Men i bund og grund bliver jeg ked af det på demokratiets og folkestyrets vegne – fordi det jo grundlæggende er et udtryk for manglende respekt for sine medmennesker. Hvis lokalpolitikere ikke en gang kan respektere hinanden og føre en sober debat – jamen, hvordan skal befolkningen så respektere os.
Der er mennesker der gør en ære ud af at fortælle, at der gælder andre normer og leveregler i politik end i det virkelige liv
Det mener jeg er helt forkert – man er et helt menneske – som ikke kan tage kasketter af og på. Ens menneskelige værdier styrer uanset om man er spejderleder, politiker eller far. Nogle mener, at det er naivt at agere på den måde – men så er jeg gerne naiv.
Afslutningvis skal jeg gøre opmærksom på, at jeg ikke kan tillade mig at bruge for meget af min tid på at kommentere kommende angreb og indlæg. Jeg vil i respekt for borgerne og det ansvar jeg har fået fortsat prioritere mit job for i et samarbejde med ildsjæle, medarbejdere og øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen at finde de stier der kan sikre Jammerbugten og os der bor her en fornuftig fremtid.
Projekt Jammerbugt Kommune er nemlig alt for vigtigt til at blive forsømt på grund af tilfældige og urigtige beskyldninger.
Der skal nok blive tid til valgkamp. Men lige nu er der bare noget der er vigtigere end Ole Stavads daglige påfund.
Et klogt menneske har en gang delt politikere op i to grupper: Nogle politikere er stifindere – andre er fejlfindere. Jeg ved godt hvad vi skal leve af – og det tror jeg faktisk også borgerne gør.

Mogens Gade 29. november 2008Fokus på miljø og Klima

2008 Posted on 04 Jan, 2012 19:25

Venstre i Jammerbugt Kommune lovede ved sidste valg at fokusere på miljø og klima. I valgprogrammet lovede vi at tage ansvar for og forvalte de nye store opgaver på miljøområdet. Vi lovede at værne om vores enestående flotte natur og dermed tage ansvar for en fornuftig miljøpolitik med rent vand og ren luft. kort sagt lovede vi at være garant for et godt miljø i Jammerbugt Kommune.

Har vi så gjort noget ved det?
Lige som på alle andre politikområder gælder også her mottoet: Handling slår alt!

Grøn Kommune
Jammerbugt Kommune vil gerne være en grøn Kommune og vi er godt på vej med en grøn profil.
Når vi i Jammerbugt Kommune gerne vil være en grøn Kommune – ja, så gør vi noget konkret for at blive det – Vi har nedsat et grønt råd – vi har nedsat et vandindvindingsråd – vi arbejder seriøst med agenda 21. Noget jeg vender tilbage til,
Vi har i forbindelse med den kommunale planstrategi sat det åbne land på dagsordenen
På en sådan måde, at Jammerbugt Kommune er udpeget til at være et eksempelprojekt for det ganske land.
Projektet handler meget om, at vi bliver klogere på vores enestående flotte natur.
Således, at vi sammen med andre interessenter – bl.a. landbruget og Naturfredningsforeningen – får formuleret nogle visioner og strategier for vores åbne land i Jammerbugt Kommune.
At vi får nogle spilleregler i forhold til hvordan vi henholdsvis benytter, men også beskytter vores enestående natur.
Men som sagt så handler det jo ikke kun om flotte ord ved festlige lejligheder – det handler nemlig om mere end ord – det handler om at gøre noget aktivt.

Agenda 21
Budgetforliget mellem TOV har for alvor gjort det muligt at fokusere på miljø og klima via en levendegørelse af Jammerbugt Kommunes Agenda 21 strategi.
I første omgang vil indsatsen blive lagt i kommunens egne virksomheder og institutioner. Da der her er tale om alle driftsvirksomheder, skoler, børnehaver, plejehjem og forvaltninger vil det også være en indsats som vil række langt ud i kommunen og involvere mange borgere – specielt børn og ansatte.
Der skal bl.a. fokuseres på energiforbrug – forbrug af vand og øvrige produkter – ligesom der også skal fokuseres på affaldshåndtering.

Konkrete tiltag
Etableringen af Aabyskoven er et konkret eksempel på grønne tiltag – i dette tilfælde handler det om at beskytte drikkevandet i et samarbejde med Aabybro Vandværk.
Af andre kommende tiltag kan nævnes yderligere etablering af stier – øget samarbejde med nabokommunerne om vandmiljøet omkring Limfjorden – forbedret natur og kulturformidling m.m.. I øvrigt kan jeg henvise til Jammerbugt Kommunes hjemmeside. www.jammerbugt.dk

Afslutning
Agenda 21 arbejdet går i store træk ud på, at hvis vi alle gør en lille indsats, får det samlet set en stor effekt. Vi skal tænke bæredygtighed ind på alle områder – og det handler ikke bare om natur og miljø, men også om sundhed, kulturelle og sociale aktiviteter. Nu går Jammerbugt Kommune i gang med en bevidst prioritering – uden de store armbevægelser – men stille og roligt – med ønsket om at ”feje” for egen dør.

Dette blot endnu et eksempel på, at det vi i Venstre siger før valget også gælder efter valget – det handler om tillid.Investeringer kræver overskud på regnskaberne

2008 Posted on 04 Jan, 2012 19:24

Jammerbugt Kommunerne overlod Jammerbugt Kommune en negativ kassebeholdning – den er vi ikke kommet af med endnu – men dels i bestræbelserne på at komme af med den negative kassebeholdning og dels for at sikre penge til vejvedligeholdelse, skolerenoveringer, børnehavebyggerier, cykelstier m.m. og dels til nye udviklingstiltag budgetterer Kommunalbestyrelsen med et pænt overskud på driften.
Heldigvis må vi sige – ikke mindst på grund af det store skred der har været på udgiftssiden. Jeg tillader mig så i en udtalelse at glæde mig over det som alle burde glæde sig over – nemlig at der i Jammerbugten og nu også i Jammerbugt Kommune som noget nyt – på trods af de store overskridelser – er udsigt til et pænt overskud på driften – også når regnskabet skal aflægges. Det er der ikke mange kommuner der kan præstere nu om dage.
Det betyder jo netop at vi er på sporet m.h.t. at opnå målet om økonomisk handlefrihed – som er en forudsætning for, at vi for alvor får rum til politiske prioriteringer på indholdssiden.
Det har været og er et langt sejt træk – hvor der selvfølgelig har været mange frustrationer fra både borgere, brugere, medarbejdere og politikere – men det har været en nødvendig øvelse.
Jammerbugt Kommune er således ingen Sparekasse – som senest Jørgen Hellum har udtalt. I Jammerbugt Kommune bruger vi nemlig alle indtægterne – dels til drift ca. 97 % og de sidste 3 % bruges på de indledningsvist nævnte investeringer. Der kan altid stilles spørgsmålstegn ved serviceniveauet – men ikke ved at vi hvert år bruger alle indtægterne til de nævnte formål.
Forskellen fra tidligere og til nu er at vi i Jammerbugt Kommune ikke bruger flere penge end vi har – og det er vel rimeligt ansvarligt og reelt.

Mogens Gade 5. november 2008Helhedsplan 09 – Visioner for fremtidig udvikling!

2008 Posted on 04 Jan, 2012 19:23

Ingen vil smadre Kaas – eller andre lokalsamfund i Jammerbugten – Tværtimod har Jammerbugt Kommune via sin vedtagne landdistriktspolitik – sin vision og nu den kommende helhedsplan besluttet at fokusere på udvikling frem for afvikling. Det har vi valgt at gøre fordi det er langt mere konstruktivt, positivt og perspektivrigt for alle de mange som hver dag arbejder for en fornuftig fremtid for Jammerbugt Kommune og os der bor her.
Netop nu er vi så i Jammerbugt Kommune i gang med den første helhedsplan for vores dejlige Kommune – en plan som skal vedtages næste sommer.
Det ambitiøse mål for helhedsplan 09 er at den skal give nogle overordnede rammer for Jammerbugt Kommunes fremtidige udvikling.
Men også nogle visioner for Jammerbugt Kommunes fremtid – når vi taler om serviceringen af borgerne.
Helhedsplan 09 kommer således til at indeholde den mere traditionelle del omkring arealudlægning
Hvor skal vi have boliger – hvor skal vi have erhverv – hvor skal vi have detailhandel – hvor skal vi have vindmøller o. s. v.
Herudover kommer den på indholdssiden til at indeholde Jammerbugt Kommunes 18 politikområder – med de overordnede visioner og mål.
Det er lige fra børnepasning til erhvervspolitik over folkeskole og politik for naturpleje og ældreboliger der bliver berørt.
Altså bliver Helhedsplan 09 et digert værk – et værk, som giver nogle klare pejlemærker for hvad vi fremover vil med vores Kommune – Såvel i forhold til de enkelte politikker – som med vores enestående land mellem hav og fjord.
Metoden, som vi har valgt, er med så høj en grad af involvering af borgere og brugere som overhovedet muligt. Fordi vi i Jammerbugt Kommune tror på, at midlet til en fortsat dynamisk udvikling af Jammerbugten og i Jammerbugt Kommune er dialogen mellem borgere, brugere, ansatte og politikere
Vi har nu gennemført 2 idefaser med i alt 8 borgermøder – herudover har der på anden vis været et utroligt stort engagement blandt borgere, foreninger, erhvervsliv m.fl. – således har vi modtaget omkring 500 forslag til helhedsplanen – det vil jeg gerne kvittere for her.
Til foråret bliver der igen mulighed for at kommentere det endelige forslag til helhedsplan 09 – herunder arrangeres der en speciel ungdomshøring.
Målet er at helhedsplan 09 kan vedtages af kommunalbestyrelsen omkring sommerferien næste år.

Mogens Gade – 30. oktober 2008BestofDenmark i udvikling

2008 Posted on 04 Jan, 2012 19:22

Fremtiden var på programmet, da Repræsentantskaber for BestofDenmark holdt sit møde i oktober måned.

TurismeDanmark og turistorganisationerne har gennem de seneste år undergået store forandringer. Nogle er sket som en følge af kommunalreformen, andre som et resultat af den nye Regionsdannelse og andre er opstået ud fra et ønske om at skabe operationelle enheder, der samler individuelle kræfter i retning mod fælles mål.
BestofDenmark er som turismedestination et godt eksempel på det sidste.

På kort tid er det lykkedes at skabe en organisation, der er båret af dygtige medarbejderne hos VisitRebild, VisitVesthimmerland, VisitAalborg og VisitJammerbugten. En organisation, som klart markerer sig som en professionel og stærk medspiller i de initiativer, der tages for at markedsføre og udvikle ikke alene vores eget område, men også hele Nordjylland som turist- og oplevelsesmål.

Vores omverden, et globalt turismemarked og nye oplevelsestrends stiller krav om videreudvikling af turismen. Derfor ønsker vi at fremtidssikre grundlaget for vort arbejde med disse opgaver.
Og det gjorde Repræsentantskabet bl.a. med at formulere synspunkter som:
• Vi skal udvikle særpræget i det enkelte område og holde fast i en fælles profil og styrke sammenhængskraften i BestofDenmark
• Turismefyrtårnene i vort område skal fungere som afsætningsplatforme for de mindre turismevirksomheder
• Vi har natur og byoplevelser – fyldt med danskere og den danske adfærd. Det sælger!
• Styrk BestofDenmark i retning af en fælles turismeorganisation for at sikre professionel markedsføring og produktudvikling. Vi har potentialet.
• Øget kvalitet gælder ikke blot for erhvervets tilbud – det gælder også for serviceringen af vore gæster og erhvervet.

Vi står med andre ord både med udfordringen, men også mulighederne for at lave fremtidens turismeorganisering. Vi skal løfte os fra alene at være informations- og servicecentre, og fortsætte ad den vej hvor vi både markedsfører, produktudvikler og men også påvirker vores omverden i retning af de mål vi sætter os for turismeudviklingen. Kun herved kan vi opnå synlige resultater og optimere ressourcerne.

Bestyrelse, direktion og chefgruppen i BestofDenmark vil nu arbejde videre mod disse mål i 2009. Deltag gerne i debatten, eksempelvis ved at møde frem til Årsmødet i slutningen af januar, hvor vi sætter processen til debat igen.

Aldrig færdig – altid på vej…

Mogens Gade
FormandNext »