Blog Image

MogensGade.dk

Nyt fra Kommunalbestyrelsen

Uncategorised Posted on 13 Mar, 2021 16:43

Økonomi og tid overholdt ved ombygningen af Aabybro Genbrugsplads

Moderniseringen og udvidelsen af genbrugspladsen i Aabybro foregik fra 2018 og frem til 2020. Den nye og mere rummelige plads blev indviet i november sidste år.

20.000 kr. under bevillingen og en ombygning, der overholdt tidsplanen, det er resultatet af projektet med at modernisere og udvide genbrugspladsen i Aabybro. For mens den samlede bevilling forud for projektets opstart lød på 18.425,00 mio. kr., så viser det endelige regnskab et samlet forbrug på 18.405,00 mio. kr. Beløbet indeholder samtidig godt en halv mio. kr., som er afsat til slidlag og etårs eftersyn i slutningen af 2021.

”Det er tilfredsstillende, at projektet er holdt under bevillingen og inden for tidsrammen. Samtidig er det meget positivt, at der undervejs i ombygningen var minimale gener for borgerne, der benytter genbrugspladsen. ”Genbrugspladsen fremstår nu moderne og med et bedre flow ved aflevering af de forskellige affaldstyper”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Genbrugspladsen i Aabybro er den sidste i rækken af de fire genbrugspladser i kommunen, der er blevet moderniseret. Og ligesom i Fjerritslev, Pandrup og Brovst er den indrettet med en servicebygning til mandskabsfaciliteter og særlige affaldsfraktioner, en haveaffaldsplads til modtagelse af haveaffald og et forhøjet plateau, hvor borgerne kan holde og smide affald ned i forsænkede containere.

Grønt lys for byggeriet af 20 almene boliger i Hune

I løbet af marts starter byggeriet af 20 almene boliger i den østlige del af Hune. Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop godkendt økonomien for projektet.

Boligerne kommer til at ligge på Stenmarksvej i Hune på et ca. 1,1 ha. stort areal, øst for de to dagligvarebutikker i Hune, og op mod Aalborgvej. Boligerne får hver tre værelser på i alt 89,6 m², og de får alle et cykelskur/depotrum, carport og terrasse. Områderne ved boligerne indrettes som naturgræsarealer.

”I løbet af det næste halvandet års tid vil de spændende boliger tage form i Hune. De får en central placering i forhold til indkøb og naturen, og vil derfor være attraktive for en bred gruppe af borgere”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Sideløbende opføres 30 private boliger, der opføres syd for de 20 almene boliger. De private boliger opføres i tre størrelser på 85 m², 100 m² og 115 m².

Syd for de 20 almene boliger opføres der også 30 privat boliger. De private boliger opføres i størrelser på 85m2, 100m2 og 115m2.

Huslejen kommer til at ligge på 1.095 kr. pr. m² om året ekskl. forbrugsafgifter. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 8.175 kr. ekskl. forbrugsafgifter. Skema A blev godkendt med en husleje på 1.090 kr. pr. m² om året ekskl. forbrugsafgifter.

Byggeriet af lejeboligerne er planlagt til at starte medio marts 2021 og planen er, at byggeriet er færdig ultimo juni 2022.

Flere byggegrunde i Ingstrup på vej

Et forslag til et nyt boligområde ved Sdr. Ringvej i Ingstrup sendes nu i offentlig høring i otte uger. Planen er, at der kan bygges både parcelhuse og rækkehuse i området.

I strategien for at sikre attraktive byggegrunde og et varierende udbud af boligtyper i kommunen har Kommunalbestyrelsen nu godkendt at sende et forslag til en ny lokalplan i høring. Med den nye lokalplan kan der opføres 11 nye boliger i området.

Lokalplanen vil give mulighed for at opføre 11 nye attraktive boliger, der bliver fordelt mellem parcelhuse og rækkehuse. Rækkehusene vil blive placeret i den nordlige del af lokalplanområdet, mens den sydlige del af området giver mulighed for tre parcelhusgrunde. Området ligger i tæt tilknytning til Ingstrup by, og med en særlig udsigt mod det åbne land. Boligerne bliver forbundet med et lukket vejsystem.

”Vi ser en stigende efterspørgslen efter boligformer, som lokalplanen gør det muligt at opføre. Det er en klar strategi for os politikere i Jammerbugt Kommune, at vi ønsker at understøtte efterspørgslen efter forskellige boligtyper, og dermed danne grundlag for tilflytning til vores lokalsamfund. Med de forskellige typer af boliger i det nye område, vil det kunne tiltrække en bred skare af borgere”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Hvis lokalplanen opnår endelig godkendelse, betyder det også, at det udlagte erhvervsområde annulleres, da området ikke længere er aktuelt til formålet.

”De terrænforskelle, der er i området, giver mulighed for at tilpasse boligerne til landskabet, og det giver mulighed for at bygge spændende og anderledes boliger på store grunde, og med en skøn udsigt”, forklarer Mogens Christen Gade.

Forslag til lokalplanen 25-010 udsendes kort efter Kommunalbestyrelsesmødet i februar i otte ugers høring.Kommunalbestyrelsen styrer Jammerbugt Kommune

Uncategorised Posted on 22 Feb, 2021 09:13

Den øverste myndighed i Jammerbugt Kommune er Kommunalbestyrelsen – og det er Kommunalbestyrelsen der sætter dagsordenen – det kommer jeg ind på senere.

De overordnede rammer for al vores virksomhed fra administration til den enkelte børnehave udstikkes af Kommunalbestyrelsen – det gælder såvel de økonomiske rammer som de overordnede mål for det der skal foregå – det er det vi kalder for central styring. Herefter er der frihed ude i den enkelte institution eller skole eller hvad det måtte være til at sætte en lokal dagsorden – bestyrelse, ledelse og medarbejdere imellem – netop fordi de som har skoene på bedst ved hvor de trykker. Den frihed giver en mangfoldighed helt uden lige – det er det vi kalder decentral ledelse.

Så i Jammerbugt Kommune er der central styring fra kommunalbestyrelse og decentral ledelse ude i de enkelte institutioner og skoler som eksempel.

Denne model giver motivation og er lokalt forankret i et brugerdemokrati.

Jammerbugt Kommune er efter min mening et mønster eksempel på, at lokaldemokratiet virker – det begynder efter hvert valg – hvor vi har god tradition for, at alle kommunalbestyrelsens medlemmer indgår en konstitueringsaftale – den seneste havde også en række politiske målsætninger – på den måde har alle Kommunalbestyrelsesmedlemmer været med til at sætte den politiske dagsorden.

Den næste gode demokratiske tradition i Jammerbugt Kommune er, at vi ofte er en samlet kommunalbestyrelse der indgår budgetaftalerne år efter år. Her sættes der også en politisk dagsorden – selvfølgelig med tal, men også med 16 – 20 siders tekst om hvad der skal arbejdes med det kommende år.

Den næste gode demokratiske tradition er at vi året igennem har ca. 10 temamøder for den samlede kommunalbestyrelse hvor alle kommunalbestyrelsesmedlemmer har mulighed for at påvirke sager på vej igennem systemet – inden de havner på en officiel dagsorden –

Den næste gode tradition i vores kommune er, at vi i fællesskab udarbejder og formulerer indsatsområder der skal sikre fremskridtet og fremtiden for Jammerbugt Kommune både når vi taler velfærd og når vi taler vækst og udvikling – En samlet kommunalbestyrelse har netop her i Januar 2021 i fællesskab vedtaget 46 nye indsatsområder.

På den måde er Jammerbugt Kommune topstyret af Kommunalbestyrelsen – som sætter en dagsorden, som der så arbejdes med konkret ude i de enkelte fagudvalg og gerne i et samarbejde mellem flere udvalg. – På den måde får vi et fagudvalgsstyre – idet næsten alle de indstillinger der kommer fra fagudvalgene bliver godkendt i Kommunalbestyrelsen – i øvrigt uafhængigt af hvilket udvalg indstillingen kommer fra.

Alle fagudvalg har deres kompetenceområder – f.eks. – Så kommer beskæftigelsesudvalget med beskæftigelsesplanen – Socialudvalget kommer med en plejehjemsplan – KFL-udvalget kommer med et oplæg til fritidspolitikken. O.s.v.

Disse oplæg og indstillinger bliver jo til i en dialog mellem udvalgspolitikerne – forvaltningen og alle de høringspartnere og interessenter i øvrigt, som inddrages – det er med udgangspunkt i disse dialoger, at vi til kommunalbestyrelsen virkelig får nogle kompetente indstillinger med bund i faglighed og flittige fagpolitikere – og det er jo i respekt for det arbejde, at disse indstillinger oftest vedtages af kommunalbestyrelsen – det gør jo ikke, at der ikke debatteres i Kommunalbestyrelsen – men de store debatter foregår i fagudvalgene hvor politikerne kommer med hver deres tilgang – men hvor de jo også ofte viser viljen og evnen til de brede aftaler, som tjener Jammerbugt Kommune og os der bor her bedst. Brede løsninger giver stabilitet – og det er der til enhver tid brug for i en Kommune.

Herudover er der også mindst to årlige møder mellem gruppeformændene i Kommunalbestyrelsen – hvor alt kan behandles efter ønske fra den enkelte gruppeformand.

Som eksempel på hvordan vi arbejder med en sag eller et konkret projekt i Jammerbugt Kommune:

Kommunalbestyrelsen beslutter, at vi skal bygge en ny skole i Jetsmark. Så nedsætter Kommunalbestyrelsen en politisk styregruppe, som kører projektet på vegne af kommunalbestyrelsen – i forløbet er der orientering af Kommunalbestyrelsen og der er officielle punkter på kommunalbestyrelsens dagsorden – f.eks. beslutter kommunalbestyrelsen hvor skolen skal placeres og hvor meget den må koste og hvem der skal udføre opgaven efter en licitation.

På den måde har alle i Kommunalbestyrelsen været med til at beslutte, at vi gør noget – nogle arbejder konkret med projektet – i dette tilfælde en politisk styregruppe – Kommunalbestyrelsen er involveret i processen og træffer løbende beslutninger efter oplæg fra den politiske styregruppe – ligesom der også løbende orienteres om status på projektet.

Dette en beskrivelse af det interne Demokrati i Jammerbugt Kommune – en anden dag vil jeg prøve at beskrive borger og brugerinddragelsen – som en vigtig forudsætning for den dynamiske udvikling af vores Kommune.Nyt fra kommunalbestyrelsen – januar 2021

Uncategorised Posted on 07 Feb, 2021 11:21

Renovering af Børnehaven Gl. Dalhøj børnehave

Børn og personale i Børnehaven Gl. Dalhøj i Fjerritslev kan se frem til, at flere af børnehavens faciliteter bliver moderniseret. Dertil kommer en udvidelse af børnehaven, så børnehaven fremover får plads til 75 børn. En konsekvens af, at børnetallet i området er stigende.

Flere børn i Fjerritslevområdet betyder, at der er brug for mere plads i Børnehaven Gl. Dalhøj i Fjerritslev, oveni kommer, at flere af børnehavens faciliteter trænger til et løft. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at renovere børnehaven for 5,9 mio. kr.

Børnehaven får dermed plads til yderligere 25 børn, og vil gå fra at kunne rumme 50 børn til 75 børn. Konkret bliver det en bygningsudvidelse på 250 m2, mens de eksisterende faciliteter får en generel opdatering med særlig fokus på en bedre indretning af børnenes garderobeområde, en optimering af personaleområdet og et nyt køkken, der er godkendt til madordning. I budgettet er der medregnet udgifter til inventar og supplement til den eksisterende legeplads. Ligesom udgifter til genhusning af børnene og personalet, mens renoveringen og ombygningen foregår, også er indberegnet.


”Med renoveringen og tilbygningen får børn og personale i Gl. Dalhøj de rette omgivelser til at understøtte en velfungerende og fremtidssikret børnehave”, fortæller Mogens Christen Gade.

Først skal projektet i udbud som totalentreprise. Når udbuddet og den detaljerede planlægning af projektet er på plads, forventer kommunen, at selve byggeperioden vil tage mellem 7-9 måneder.

Samarbejdsaftale med Destination Nordvestkysten

En samarbejdsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Destination Nordvestkysten er netop blevet godkendt. Samarbejdsaftalen er en fælles aftale mellem de fem kommuner, der indgår i samarbejdet og Destination Nordvestkysten. Aftalen udstikker de overordnede rammer for destinationens opgaveportefølje.

Destination Nordvestkysten omfatter Holstebro, Thisted, Lemvig, Hjørring og Jammerbugt Kommuner, og er det 2. største destinationsselskab i Danmark i 2020 med over 5,5 mio. overnatninger årligt. Siden 2019 har områderne haft et fælles ansvar for at udvikle destinationerne og varetage de lokale turismefremme indsatser.

Nu ligger der en formel samarbejdsaftale fast mellem parterne, den definerer de overordnede rammer for Destination Nordvestkystens opgaveportefølje, som er delt i to hovedområder: Destinationsudvikling og Markedsføring.

”Samarbejdet mellem de fem kommuner i Destination Nordvestkysten styrker helt klart udviklingen af det attraktive område, kommunerne dækker. Samtidig står vi sammen stærkere i markedsføringen af de mange tilbud, den favner og varetager derfor også Jammerbugt Kommunes interesser, blandt andet inden for turismeudviklingen i kommunen”, siger Mogens Christen Gade.

Samarbejdsaftalen er baseret på aftalegrundlaget for etableringen af Destinationsselskab Nordvestkysten, som blev vedtaget af de fem byråd i 2019, den trådte i kraft ved starten af 2021 og løber frem til slutningen af 2023. Efter 12 måneder vil der ske en revision af planen.  

Samarbejdsaftalen består af ni punkter: Strategisk destinationsudvikling, strategisk markedsføring, produkt og forretningsudvikling, koncept for gæsteservice, projektudvikling og projektfinansiering, samarbejde med turismeerhvervet, netværk og kompetenceudvikling, analyse og statistik, interessevaretagelse.

”Strategisk markedsføring er særligt interessant for os i arbejdet med de to destinationer: Blokhus-Løkken og Slettestrand/Thorup Strand og i forhold til Masterplan Limfjorden, der er den tredje distinationsplan. Vi arbejder også særligt for at sikre, at der i destinationsselskabet er en medarbejder, der specifikt varetager opgaven med at håndtere turisterhvervet i Jammerbugt Kommune”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Midler til byggeriet af ny skole i Jetsmark

Hidtil har aktiviteterne på marken i Jetsmark, hvor den nye skole skal ligge, været få. En masse er sket i kulisserne indtil nu, og i år, starter det egentlige arbejde med at bygge den nye skole i Jetsmark.

Skolebyggeriet begynder i 2021, og derfor frigiver kommunalbestyrelsen nu 38 mio. kr. til blandt andet terrænarbejder, kloakarbejder, murerarbejder og tømrerarbejder.

Byggeriet løber frem til 2023, og de kommende to år er der henholdsvis afsat 64 mio. kr. i 2022, mens der i 2023 er afsat 38 mio. kr.

Skoleprojektets ramme er på 152 mio. kr., og derfra blev der sidste år fremrykket anlægsmidler fra skolerammen på 2,2 mio. kr. til finansiering af arkæologiske udgravninger på jorden, hvor skolen skal ligge. Dertil kommer tidligere bevillinger på i alt 14,2 mio. kr., fordelt med 0,5 mio. kr. i 2018, 4,0 mio. kr. i 2019 og 9,7 mio. kr. i 2020.

Byggeriet skal stå klar til de første elever i august 2023.

Trafiklys i krydset Vesterhavsvej og Hunetorpvej

Jammerbugt Kommune har modtaget flere henvendelser om de trafikale problemer, der er i Hune by – specielt i sommerperioden. Derfor har kommunalbestyrelsen nu besluttet at etablere trafiklys i krydset ved Vesterhavsvej og Hunetorpvej.

Når foråret og sommeren igen melder sin ankomst om få måneder, så melder et stigende antal biler sig også på stækningen mod Blokhus, og det har ofte givet udfordringer i krydset ved Vesterhavsvej og Hunetorpvej.

For at forbedre trafikafviklingen og gøre den mere sikker, har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal etableres et trafiklys i Hune. Trafiklyset forventes at være i brug inden sommeren i år.

Prisen for trafiklyset er anslået til 600.000 kr.Borgmesterens nytårsbetragtninger 2020/21

Uncategorised Posted on 07 Jan, 2021 17:06

For et år siden gjorde jeg – sædvanen tro – status på året, der gik, og forsøgte at kigge lidt frem mod 2020.

I dag må jeg konstatere, at min fantasi langt fra slog til.

Jeg tror, de færreste dengang kunne forestille sig et 2020, som bød på forsamlingslofter af varierende størrelse, nedlukning af skoler og idræts- og kulturliv, hjemsendelse af medarbejdere til hjemmearbejdspladser – krav om brug af mundbind i offentlig transport og butikker og alt det, som Corona i øvrigt har ført med sig af dramatiske forandringer i vores ellers så trygge og stabile hverdag.

Ingen kunne dengang forestille sig, at vi tilmed inden årets udgang skulle underlægges særlige restriktioner, som indebar, at vi blev ”kraftigt opfordret” til at holde os indenfor kommunegrænsen m.m.

Alt imens var vi ufrivillige vidner til lukningen af et helt erhverv af stor betydning både for Jammerbugt kommune, landsdelen og Danmark.

Et ultimativt slag såvel menneskeligt som økonomisk for vores lokale minkavlere, som gennem generationer har skabt og drevet deres livsværk, et livsværk som med ét blev fjernet fra dem.

Men også et stort slag for Jammerbugt Kommune, da erhvervet gennem årtier har været en del af vores identitet.

Jeg havde det selv, som en bokser må føle det. Først en kæmpe mavepuster, og så et kæbestød – det gjorde os ærlig talt lidt groggy.

Det hele lyder mest af alt som scener fra en uvirkelig fremtidsfilm – men desværre var det virkeligheden i Jammerbugt Kommune i 2020.

Men der var også en anden virkelighed. For midt i den tunge, triste skygge fra den konstante Coronatrussel, stråler lyspunkterne endnu klarere.

Og jeg er stolt af, hvordan vi som kommune endnu engang har vist, at vi kan klare opgaverne: også når det er svært:

 • Vi har etableret nødpasning for de børn, hvis forældre ikke havde mulighed for at arbejde hjemmefra.
 • Vi har skabt en skoledag med virtuel undervisning.
 • Vi har opsporet smittede børn og brudt smittekæder.
 • Vi har tilpasset servicen i hjemmeplejen og hvor det ellers var krævet.
 • Vi har lukket og genåbnet plejehjem, biblioteker, sportshaller og aktivitetscentre – over flere omgange.
 • Vi har oprettet 1000 opkoblinger til hjemmearbejdspladser, så kommunens administrative medarbejdere i stort omfang kan løse deres opgaver hjemmefra
 • Med stor succes har vi oprettet en jobbank, som borgere og medarbejdere kan tilmelde sig, hvis de ønsker at tilbyde deres hjælp.
 • Og så har vi har holdt hundredvis af digitale møder
 • og meget, meget mere.

Alt sammen har kunnet lade sig gøre takket været dygtige og fleksible medarbejdere, som har udvist et kæmpe ansvar for at få tingene til at lykkes – også selvom det indebar, at de skulle kaste sig ud i opgaver, som måske ikke lige er deres spidskompetencer.

Det har krævet mod, vilje og forandringsparathed fra deres side. Og det har indimellem krævet tålmodighed og overbærenhed fra borgernes side.

Derfor vil jeg gerne takke både medarbejdere og borgere i Jammerbugt Kommune.

Jeg mærker tydeligt, at rigtig mange af jer udviser en særlig betænksomhed og et særligt overskud – ja nærmest omsorg – i denne lidt uvirkelige tid, som kræver noget ekstraordinært af os alle sammen. Tak.

Sammen har vi har oplevet, hvordan hverdagen fortsætter – på trods af ændrede omstændigheder.

Gamle cirkusheste har måttet lære nye tricks.

Jeg selv er blevet ganske ferm til at afholde digitale møder, og selvom det aldrig bliver en ligeværdig erstatning for at være fysisk til stede i samme rum – så er det et glimrende alternativ og supplement til de fysiske møder

De digitale møder gør det muligt at fortsætte mange samarbejder og processer, både internt i kommunen og med eksterne parter.

For ”The show must go on”, som man siger – og det gjorde det – og det vil det også gøre i 2021.

På trods af de store udfordringer har vi nemlig holdt gang i hjulene i Jammerbugt Kommune – både internt og i forhold til de borgernære serviceområder, som børnepasning, folkeskole og ældreområdet.

Samtidigt har der jo også været gang i hjulene udenfor rådhusene og i samarbejdet med ildsjæle, foreningslivet, lokalsamfundene og erhvervslivet.

I Aabybro er der god gang i det store centerbyprojekt og planerne omkring Aabybro Idrætsforenings nye klublokaler med en vision om at etablere et foreningshus er i fremdrift i en god dialog med Jammerbugt Kommune.

I Brovst er der godt gang i et byfornyelsesprojekt – som suppleres af et byforskønnelsesprojekt i Jernbanegade med nedrivning og genopførelse af nye forretningslokaler og lejeboliger og med en flot grøn kile.

Cykelstien mellem Brovst og Tranum bliver etableret i 2021 og går videre fra Tranum ud mod Tranum Strand.

24 nye lejeboliger etableres i Brovst samtidigt med, at de længe ventede byggegrunde på Vesterbjergvej kan udbydes til salg i løbet af 2021 – forsinket af historiske udgravninger.

I Fjerritslev er der også gang i et byfornyelsesprojekt på et tocifret millionbeløb – en proces omkring Fjerritslev Midtby starter op i begyndelsen af 2021 i en dialog med borgere, borgerforening og handelsforening – Børnehaverne i Fjerritslev står også her i 2021 for tur til renovering og udbygning – der startes med Gammel Dalhøj – endelig er en udvidelse af Fjerritslev College besluttet – således, at der vil være 76 boliger til elever på Fjerritslev Gymnasium.

Igangsætningen af udvidelsen og renoveringen af Idrætscenter Jammerbugt forventes også i løbet af 2021.

I Pandrup er der sat en proces i gang med en stor midtbyplan – som skal skabe et nyt center i handelsbyen Pandrup – samtidigt er der jo ved at være klar til start på det nye Skolecenter Jetsmark – hvor der vil være første spadestik omkring 1. april 2021 – og det vil også være i 2021, at der er første spadestik til renoveringen og udvidelsen af Jetsmark Idrætscenter.

Så jo hjulene er holdt i gang i Jammerbugt Kommune – selv i den ganske særlige situation vi  har været i og stadig er i.

Udover disse mange konkrete projekter kan mange flere nævnes – f.eks. er mange store og små projekter ude i lokalsamfundene – også et tegn på, at der holdes gang i hjulene.

Mange lokalplaner er vedtaget – og en del af disse vil også i løbet af 2021 give synlige investeringer til gavn og glæde lokalt – men så sandelig også for helheden Jammerbugt Kommune.

På kommunalbestyrelsens møde i oktober blev budgettet for det kommende år vedtaget af en samlet kommunalbestyrelse

Dermed blev den gode tradition med brede forlig og politisk stabilitet i Jammerbugt Kommune holdt i hævd.

Og dermed er de økonomiske trædesten lagt for 2021.

Overskrifterne for budgettet lyder kort sagt:

 • Højere normering i dagtilbud
 • Flere midler til folkeskolen
 • Flere penge til hjemmeplejen
 • En positiv økonomisk markering til fritidsområdet
 • Store anlægsinvesteringer

Budgettet afspejler, at kommunen i flere år har været i god udvikling på mange områder. Blandt andet med en stabil befolkningsudvikling, en lav ledighed og en stor vækst i antal turismeovernatninger.

Økonomisk har vi flere midler til velfærd og udvikling end nogensinde. Og hvordan er vi så kommet dertil?

Det er vi med mange års økonomisk ansvarlighed – et flot budget 2020 – en god midtvejsregulering – en vunden retssag mod staten – en god kommuneaftale – og en rigtig god udligningsreform!

Dermed har vi i 2021 mulighed for at styrke kvaliteten i institutionerne ved at øge normeringen. Som nu er på niveau med landsgennemsnittet.

Folkeskolerne får via frigivne opsparede midler også flere penge at gøre med i 2021

Ældreområdet til føres 7 millioner kr. bl.a. til dækning af at vi bliver flere ældre – som for nogens vedkommende også er mere plejekrævende

På fritidsområdet afsættes der yderligere en halv mio. kr., som via Folkeoplysningsudvalget skal udmøntes som et medlemstilskud.

Med budget 2021 forventer vi et driftsoverskud på godt 142 mio. kr. som bl.a. kan være med til at finansiere anlægsinvesteringerne på godt 152 mio. kr.

Skatteprocenten og grundskyldspromillen er uændret.

Kommunalbestyrelsens evne og vilje til det brede samarbejde giver den politiske og økonomiske stabilitet der er forudsætningen for de mange gode og store investeringer vi som kommune kan foretage både på den borgernære velfærd og i forhold til de fysiske rammer.

Derfor skal der også lyde en stor tak til mine politiske kollegaer for det gode samarbejde i løbet af 2020 – jeg ser frem til, at det også fortsætter i 2021.

Starten på 2021 vil byde på vedtagelsen af Handlingskataloget til Kommunalbestyrelsens Planstrategi.

En Planstrategi, som sætter klare pejlemærker for hvad der skal sikre borgernær velfærd og vækst i Jammerbugt Kommune.

Med handlingskataloget i hånden er vi nemlig klar til at sætte handling bag planstrategiens flotte ord. Og netop handling slår som bekendt alt!

For det er gennem handling, at vi når de gode resultater:

 • Som når Jammerbugt Kommune af Dansk Arbejdsgiverforening bliver kåret til Danmarks bedste beskæftigelseskommune
 • Eller når Dansk Industri kårer os som den kommune, som har den 10. bedste kontakt mellem erhvervslivet, administrationen og politikerne
 • Eller når vi bliver kåret som Nordjyllands bedste og Danmarks 3. bedste kommune til at løfte folkeskoleeleverne fagligt.
 • Eller når vi fortsat er Nordjyllands største turistkommune målt på antal overnatninger

Det er faktisk ikke så ringe endda!

Desværre er det nok urealistisk at tro, at Coronaudfordringerne er et overstået kapitel, og vi vil sikkert stadig komme til at opleve nogle udfordringer på den baggrund.

Der er kun ét at gøre: Vi må fortsat holde skruen i vandet og følge sundhedsmyndighederne anvisninger. Og så ser vi frem til muligheden for en vaccine i løbet af året.

Ellers er det afgørende jo, at vi husker det medmenneskelige aspekt i denne tid.  Vi er mennesker. Vi har brug for, at andre er der for os – at nogle bekymrer sig om os. På samme måde har alle andre mennesker det også.

Et godt gammeldags brev til oldemor på plejehjemmet vil som eksempel være med til gøre lykke i en ellers træls tid.

Afslutningsvist skal der lyde en tak til alle der lokalt, kommunalt, erhvervsmæssigt – og i det hele taget har bidraget i og til Jammerbugt Kommune i 2020

Endnu en gang tak til Kommunalbestyrelsen for evnen og viljen til det brede samarbejde

Med ønsket om et Godt Nytår 2021

Godt Nytår til Alle!Flere boliger i Brovst og Hune

Uncategorised Posted on 28 Dec, 2020 12:10

Kommunalbestyrelsen har godkendt to byggeprojekter af almene lejeboliger. Det betyder, at der i Brovst opføres 12 almene boliger til udlejning, mens der i Hune opføres 20 almen boliger til udlejning.

Lejeboligerne i Brovst kommer til at ligge i Jernbanegade, og oprindeligt var der kun planlagt otte boliger her, primært fordi den fysiske plads var begrænset. Siden er det blevet muligt at inddrage mere plads til byggeprojektet, og derfor udvides antallet af boliger til 12. Det ekstra areal, der er tilføjet byggeprojektet, er Faldborggade 2, og dermed dækker arealet for de nye boliger hjørnet af Jernbanegade, Faldborggade og Smedevej.

De 12 lejeboliger bliver fordel på stueplan, 1. sal og 2. sal. I stueplan opføres to 2-værelses lejligheder på ca. 65 m² pr. bolig (inkl. fællesarealer), samtidig kommer der 300 m2 erhvervslokaler i stueplan. De resterende ti lejeboliger bliver 3-værelses lejligheder på ca. 95 m² pr. bolig (inkl. fællesarealer). De placeres på 1. og 2. sal.

Huslejen forventes at blive på ca. 5.325 kr. om måneden for en bolig på 65 m², mens boligerne på 95 m² forventes at få en husleje på ca. 7.775 kr. om måneden.

Der bliver fælles gårdrum mod syd/øst med åbning mod Smedevej, hvor der også bliver adgang til boligerne. Der bliver etableret elevator, og adgangen til lejeboligerne på 1. og 2. sal bliver via en svalegang.

Det er Boligselskabet Nordjylland, der står for at opføre de 12 boliger i Brovst, og byggeriet forventes at starte i sommeren 2021 med indflytning først på vinteren 2022.

Boligerne i Hune
Kommunalbestyrelsen har godkendt opførelsen af 20 almene lejeboliger i Hune. De kommer til at ligge på Stenmarksvej på et areal øst for de to dagligvarebutikker i den østlige del af Hune og op mod Aalborgvej.

De nye lejemål bliver 3-værelses boliger på ca. 89,6 m2 pr. bolig, og de opføres i én etage. Til hver bolig opføres depotrum, terrasse og et overdækket gangareal. Huslejen for boligerne er beregnet til at blive på ca. 8.150 kr. pr. måned ekskl. forbrugsafgifter.

Lejeboligerne er en del af et større byggeprojekt, hvori der også indgår 30 private boliger. Det er Boligselskabet Lejerbo Aalborg, der står for byggeriet af lejeboligerne.

Byggeriet af de 20 almene boliger forventes at gå i gang i foråret 2021, og med forventet indflytning i sommeren 2022.

”Vi ser frem til, at de to byggerier går i gang. Der er fortsat stor efterspørgsel på lejeboliger i kommunen, og de to byggeprojekter imødekommer også behovene for lejeboliger til familier. Boligerne ligger samtidig på attraktive placeringer i de to byer. I Hune tæt på naturen og indkøb, mens boligerne i Brovst er centralt placeret i bymidten”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Mulighed for flere butikker i Teknologiparken

Lokalplan 27-032 er blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune. Det betyder, at der nu kan etableres to større udvalgsvarebutikker i Teknologiparken.

Den nye lokalplan giver mulighed for, at der etableres detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, erhvervsformål i miljøklasse 1 til 3 og undervisningsformål, som der allerede er etableret i området. I den østlige del, som lokalplanen dækker, åbnes der op for virksomheder i miljøklasser op til klasse 5, hvormed der bl.a. kan etableres autoværksteder i området.

Med lokalplanen bliver det muligt at etablere større butikker på minimum 800 m² og maximalt 2.780 m², som bymidten i Aabybro ikke giver samme mulighed for. I dag ligger der allerede et byggemarked, en autohandel, en maler og en uddannelsesinstitution i Teknologiparken.

”I Jammerbugt Kommune er vi også interesseret i, at der kan åbne store udvalgsvarebutikker, som ikke kan etableres i Aabybro bymidte. Placeringen ved Teknologiparken i Aabybro muliggør en udbygning af butiksstrukturen, der kan supplere den eksisterende detailhandel. Samtidig kan udvidelsen bidrage til et større og mere varieret butiksudbud, som igen kan have positiv effekt på indbyggertallet og detailhandlen generelt”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Jammerbugt Kommune har i dag konkrete forespørgsler på etablering af to udvalgsvarebutikker på ca. 1.800 m² og ca. 960 m² og en fastfood restaurant på ca. 720 m².

Lokalplanen har været i 8 ugers høring fra 6. juli 2020 til og med 31. august 2020. På baggrund af de indkomne høringssvar vil der i området blive mulighed for at etablere en pylon af samme højde, som den der i dag er ved McDonalds. Pylonen placeres ud mod Østergade. Derudover har høringssvarene ikke ført til ændringsforslag.

P-pladser i Blokhus

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt etablering af nye parkeringspladser i Blokhus, hvilket betyder flere parkeringspladser i løbet af 2021.

P-pladserne kommer til at ligge på det kommunale og offentlige vejareal ved Aalborgvej/Søren Petersvej i den østlige del af Blokhus. Arbejdet med at etablere P-pladserne går i gang allerede i år, og forventes at kunne blive taget i brug inden udgangen af 2020.

I forbindelse med P-pladserne gøres der også klar til indretning af el-ladestandere. 

Finansiering
I forbindelse med byggesager i Blokhus modtager Jammerbugt Kommune indbetalinger til parkeringsfonden fra bygherre, som ønsker at fravige kravet om det antal parkeringspladser, der skal etableres i forbindelse med deres byggeri. Indbetalingen er på ca. 35.000 kr. pr. parkeringsplads.

Retningslinjerne for parkeringsfonde er således, at Jammerbugt Kommune inden 5 år efter indbetalingen kan etablere offentlige parkeringspladser med samme antal, som der er indbetalt for. Jammerbugt Kommune skal betale 50% af omkostningerne ved etablering. Dette sker primært ved, at parkeringspladserne etableres på kommunale arealer.Stor forbedring i erhvervsklimaet i Jammerbugt Kommune

Uncategorised Posted on 03 Dec, 2020 09:11

Virksomhederne i Jammerbugt Kommune har vurderet erhvervsklimaet i kommunen. Dansk Industri står bag undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed, og her er Jammerbugt Kommune rykket betragteligt op ad listen med en 21. plads blandt landets kommuner. Hele 16. pladser bedre end 2019.

57 virksomheder har vurderet den kommunale service i Jammerbugt Kommune under coronakrisen. Virksomhederne er især tilfredse med:

 • Kommunens indsats og Jobcentrets samarbejde med virksomhederne, når det gælder kvalificeret arbejdskraft
 • Dialogen med kommunens embedsmænd og politikere, og kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne

Mens det samlede resultat er en 21. plads, så vurderer virksomhederne Jammerbugt Kommune til at ligge på 14. pladsen blandt landets kommuner, når de vurderer den overordnede erhvervsvenlighed i kommunen. Her vurderer virksomhederne Jammerbugt Kommune til at ligge 14. bedst i hele landet.

En udvikling, som kommunen er glade for og stolte af.

”Vi arbejder altid for at yde den bedst mulige service for virksomhederne i Jammerbugt Kommune. Så det er positivt, at virksomhederne også oplever det sådan, og kvitterer for det i undersøgelsen. For at lykkes med den gode service, kræver det, at vi lytter og er i tæt dialog for at finde frem til, hvordan vi bedst støtter op om erhvervslivet”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Den gode dialog har resulteret i, at både virksomhederne og administrationen og politikerne i Jammerbugt Kommune er kommet tættere på hinanden. Og det har givet kommunen en værdifuld indsigt i, hvor de skal slå til.

”I samarbejdet med virksomhederne, har vi lyttet os til, at de er udfordret på kvalificeret arbejdskraft. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, at virksomhederne kan vækste, og dermed skabe udvikling i kommunen – ja, hele landsdelen. Derfor har vi indgået flere samarbejder med virksomhederne om at opkvalificere arbejdskraften i kommunen”, forklarer Mogens Christen Gade. 

Indsatsen med at få kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne sker i tæt samarbejde mellem Jobcenter Jammerbugt og Vækst Jammerbugt.

Tilbage på niveau
Med placeringen som nr. 21 i årets undersøgelse er Jammerbugt Kommune tilbage i det leje, som kommunen har ligget på siden 2016 – dog med et enkelt udsving sidste år.

Et af de senere tiltag er kommunens tætte samarbejde med lokalsamfundene – herunder virksomheder – om branding af kommunen i forhold til bosætning og arbejdssted.

Ud over arbejdskraft og dialog, er kommunerne blevet bedømt på områder som: Infrastruktur og transport, uddannelse, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysiske rammer, brug af private leverandører og kommunens image.

Kommunerne tildeles en score inden for hver kategori, baseret på virksomhedernes tilfredshed med det pågældende indsatsområde og på kommunens score i den offentlige tilgængelige statistik på området.

Se alle resultater for Jammerbugt kommune her
Læs mere om undersøgelsen her: https://www.danskindustri.dk/le/

For mere information, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 419123993. Limfjordsforbindelse: Stilstand siden kold krig og kartoffelkur

Uncategorised Posted on 07 Nov, 2020 16:30

Af Mogens Christen Gade, Thomas Kastrup-Larsen og Ulla Astman, hhv. formand og næstformænd for Business Region North Denmark

Det nye Folketingsår er nu i fuld gang, og kimen er slået an til et nyt år fyldt med folkelige forhåbninger og politiske kampe. Især delen med folkelige forhåbninger kender vi kun alt for godt i Nordjylland.

I år er det nemlig 47 år siden, at det første forslag til en 3. Limfjordsforbindelse var på tegnebrættet.

Og nej, det er desværre ikke en slåfejl. 47 år.

Der er løbet pænt meget vand igennem Limfjorden siden da. Kriser er kommet og gået. Og du kan nok selv regne ud, hvordan trafikken har udviklet sig i alle de år.

Skiftende regeringer har lovet guld og grønne skove til nordjyderne igennem årtier, men har når alt kommer til alt spist dem af med en kurv. Imens er Limfjordstunnelens kapacitet for længst overskredet, og situationen er blot blevet mere og mere usikker. I dag står vi på randen til, at Nordjylland knækker midtover.

Så hvor er viljen til vækst i hele Danmark? Hvor er handlekraften?

Det efterlyste vi for nyligt, da Business Region North Denmark havde inviteret de nordjyske Folketingspolitikere til et årligt dialogmøde. Bredt henover den politiske midte fik vi håndslag på, at den 3. Limfjordsforbindelse må være af største prioritet på Christiansborg, når regeringen forhåbentlig snart tager hul på forhandlingerne om Danmarks infrastruktur.

Vi sætter derfor vores lid til, at vores politikere i dette Folketingsår er klar til at erstatte gode hensigter og politiske drillerier om omfartsveje med konkret handling, der sikrer anlægslov og finansiering af den 3. Limfjordsforbindelse. Så længe Folketinget sidder på hænderne, bremser de Nordjyllands udvikling med konsekvenser for hele Danmark. Det kan ingen være tjent med.

Borgere og erhvervsliv har ikke længere tillid til, at man kan krydse Limfjorden, når det er nødvendigt. Det betyder, at hverken borgere eller virksomheder tør have adresse nord for fjorden, og det har store konsekvenser for balancen og udviklingen i Nordjylland, og det trækker dybe spor i resten af Danmark.

For i bund og grund er det en dagsorden for hele Danmark. VVM-redegørelsernes høje samfundsøkonomiske forrentning og høje arbejdsudbudseffekt af projektet beviser, at den 3. Limfjordsforbindelse er god forretning for hele Danmark. Den kan vise sig endnu mere værdifuld, hvis man beslutter sig for en fremtidig Kattegatforbindelse, ligesom forbindelsen er et afgørende led i den internationale trafikforbindelse Jyllandskorridoren, der fungerer som porten til Norden og landene syd for Danmark.

Det handler også i højere grad om sårbarhed end om bilkøer og spildte transporttimer. Et eksempel fra i sommer illustrerer, hvor galt det kan gå. Her brød en varebil i brand nede i tunnelen efter en mindre ulykke. Branden udviklede sig til en eksplosion, hvor en bilist fangede trykket og ildkuglen fra eksplosionen på video, så sårbarheden blev tydelig for alle. Heldigvis kom ingen noget til. Men situationen kunne være endt meget værre.

Bilistens optagelser var et wake up call. Havde det været en tankbil med flere tusind liter eksplosivt brændstof, eller var bilister kommet for tæt på uden mulighed for at bakke, kunne virkeligheden have været en helt anden. Heldigvis kan vi stadig kun forestille os, hvor grelt det kunne gå. Næste eksplosion kan lukke tunnelen i uger, måneder eller endda år.

Det understreger, at det nu for alvor må være slut med at overlade vores sikkerhed til held og den nordjyske motorvejstrafik til en sårbar tunnel med gennemsnitligt 120 uheld om året uden andre alternativer.

I Nordjylland er vi fælles om forhåbningerne og opbakningen til den 3. Limfjordsforbindelse, og behovet har aldrig været større. Og med et akut behov for at stimulere dansk økonomi, er den 3. Limfjordsforbindelse en sikker investering. Sidst på året lander en opdateret VVM-redegørelse, så alt er klappet og klart, og Folketinget mangler blot at trykke på knappen. Det kunne man jo passende gøre ved at sætte penge af allerede i forbindelse med Finansloven.

Hvis vi omvendt udskyder etableringen i yderligere 10 år, viser beregninger i et tidligere ministersvar, at det har samfundsøkonomiske omkostninger på 900 mio. kr. Så lad os nu bruge det nye Folketingsår til at stå sammen om vækst og sammenhængskraft i hele Danmark. Det haster.Evnen og viljen til at ville Jammerbugt Kommune

Uncategorised Posted on 12 Oct, 2020 10:57

En samlet Kommunalbestyrelse har endnu en gang indgået en budgetaftale – Budget 2021.

Jammerbugt Kommune er en kommune i sikker drift med blik for fremtiden. Eller som en evalueringsrapport konkluderede efter vores første leveår: Jammerbugt Kommune er en bette go’ kommune med en sund rod.

Så langt er vi kun kommet, fordi Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har valgt det brede samarbejde som udgangspunkt for at løse de udfordringer, der har været gennem årene – og der har været mange. Så langt er vi kun kommet, fordi vores dygtige personale og ledelse har bidraget. Så langt er vi kun kommet, fordi vi har engagerede brugerbestyrelser – udvalg, råd og nævn. Og så langt er vi kun kommet, fordi vi har flittige ildsjæle og et dygtigt erhvervsliv.

Et fælles træk på den samme hammel har bragt Jammerbugt Kommune til at være det, vi er i dag: En kommune i sikker drift med blik for fremtiden. En kommune præget af politisk og økonomisk stabilitet.

Arbejdet med budget 2021
Budgetopfølgningen omkring sommerferien i år – en budgetopfølgning, som hang sammen med frygten for at overskride servicerammen – blev samtidig opstarten på budgetprocessen.

Flere af de reduktioner, vi vedtog i budgetopfølgningen, får effekt ud i 2021 – og dermed var ”jagten” på et omstillingsbeløb begyndt.

Jammerbugt Kommunes økonomi er stærkere og sundere end nogensinde – og det er budgettet jo også et udtryk for. Og hvordan er vi så kommet dertil? Det er vi med mange års økonomisk ansvarlighed – et flot budget 2020 – en god midtvejsregulering – en vunden retssag mod staten – en god kommuneaftale -og en rigtig god udligningsreform. Og så lidt ekstra penge til drift og anlægslån efter konkret ansøgning og dialog med Indenrigsministeren.

Vækst og velfærd er hinandens forudsætninger – oplever vi vækst – så bliver der flere penge at gøre godt med på serviceområderne. På samme måde mener jeg, at god velfærd, god børnepasning og en god folkeskole også er med til at generere vækst. Men Kommunalbestyrelsen har også ageret ansvarligt og har sikret, at det ikke flyder med mælk og honning, men at der er en langsigtet fornuftig økonomi – lige så langt øjet rækker og længere end det.

Et bredt samarbejde

Evnen og viljen til det brede samarbejde i Jammerbugt Kommune er samtidig et stærkt signal til borgere, ansatte og Jammerbugt Kommune. Men også som et stærkt signal til mennesker, der tænker på at investere i vores kommune.

Den brede aftale er samtidig en fornuftig aftale:

 • Der er lagt stor beløb ind til børnepasningen og seniorområdet.
 • Folkeskolen er friholdt for besparelser i indeværende års budget.
 • Der er lagt en hånd under de specialiserede områder, som vi ved har det svært og får det svært.
 • Fritidsområdet får en klar markering i indeværende års budget. Bl.a. øget medlemstilskud.
 • Der frigives 10 millioner kr. af institutionernes overførsler fra sidste år – det betyder blandt andet, at børnepasningsområdet får frigivet 2,8 millioner kr. til yderligere forbrug i 2021 – udover de 2,5 mio. kr. der allerede er bevilget i budgettet plus de penge, der måtte komme fra regeringen omkring minimumsnormeringer.
 • Folkeskole og SFO får frigivet 4,4 millioner kr. som en forøgelse af budget 2021 i forhold til budgettet i indeværende år.

På anlægssiden har vi et historisk stort anlægsbudget på 152 millioner kr. Det store anlægsbeløb står på ingen måde i vejen for driften. Beløbet dækker over spændende projekter fra byggemodninger og halprojekter til Skolecenter Jetsmark og ny Børnehave i Nørhalne.

Driftsoverskuddet er historisk flot – på142 millioner kr. Anlægsudgifter på 152 millioner kr. Afdrag på 98 millioner kr. – dels på langfristet gæld og som indbetaling til en central feriefond. Og en fornuftig likviditet, som vil være over 165 millioner kr., når vi starter på 2021. Over budgetperioden vil likviditeten være fra ca. 100 millioner og opefter – ganske imponerende, det store anlægsprogram taget i betragtning.

Planstrategien sikrer vækst
Det primære for Jammerbugt Kommune er at levere god service til vores borgere. Det er også vigtigt at sikre gode forudsætninger for vækst. Det gør vi gennem flere strategiske tiltag.

 • Med vores nye planstrategi, som vedtages i løbet af efteråret med et handlekatalog.
 • Med en nyrevideret vækststrategi på erhvervs- og turistområdet, som vedtages i begyndelsen af 2021.
 • Med vores handlingsorienterede Landdistriktspolitik,
 • Ved at vores mange investorer er klar til at investere i Jammerbugt Kommune – såvel i bosætning som i erhverv.

Hvis jeg skal prikke lidt til janteloven, så vil jeg på vegne af Kommunalbestyrelsen gerne fremhæve, at vi i 2021 står med Jammerbugt Kommunes bedste budget nogensinde.« PreviousNext »