Blog Image

MogensGade.dk

Nyt fra Kommunalbestyrelsen maj 2020

Uncategorised Posted on 02 Jun, 2020 14:53

Nye parcelhusgrunde og erhvervsgrunde i Jammerbugt kommune

Der er aktivitet i udstykningerne i Jammerbugt Kommune. I Brovst skal 23 parcelhusgrunde byggemodnes, mens 11 erhvervsgrunde byggemodnes i Aabybro. Samtidig er lokalplan godkendt for boligområdet ved Stenmarksvej i Hune, og der arbejdes på at udsende forslag til lokalplan for 3. etape af Horsbækken i Aabybro og 2. etape af Solstrålen.

I løbet af et år forventer Jammerbugt Kommune at udbyde 23 attraktive og højt beliggende byggegrunde i Brovst med udsigt mod syd. Projektet er fremrykket for at sætte ekstra gang i det lokale erhvervsliv. Det betyder også, at der endnu ikke ligger en egentlig udstykningsplan. Men kommunen forventer, at grundene hver bliver på ca. 1.000 m2, alle med bedst mulig udsigt mod syd. Byggegrundene forventes at komme i udbud 1. kvartal 2021.

”Vi ser fortsat en stor efterspørgsel efter parcelhusgrunde i Jammerbugten. Nu kan vi inden længe tilbyde højt beliggende grunde med udsigt over Limfjorden centralt i kommunen. Det er vigtigt, at vi sikrer et varieret udbud af grunde – både geografisk og typemæssigt – så vi kan følge efterspørgslen”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Flere erhvervsgrunde
Kommunalbestyrelsen har ligeledes vedtaget at byggemodne 11 erhvervsgrunde i Aabybro.

De sidste erhvervsgrunde er ved at være solgt i Aabybro, og derfor er der brug for at byggemodne nye. Det sker på et areal, som kommunen tidligere har erhvervet sig. Arealet ligger i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde i Aabybro.

”Det er glædeligt, at kommunen er i en positiv udvikling, både når det kommer til at bosætte sig, og når det kommer til, at virksomheder ønsker at etablere sig i vores kommune. De nye erhvervsgrunde får en attraktiv placering i forhold til hovedvejen og i det hele taget i forhold til den nordjyske infrastruktur”, siger Mogens Christen Gade.

Hovedparten af erhvervsgrundene bliver på omkring 4.000 m2, og vil være synlige fra hovedvejen fra Aalborg. Grundene forventes at komme i udbud i 1. kvartal af 2021.

To lokalplaner i proces
Lokalplan 19-009 for det kommende boligområde på Stenmarksvej i Hune er netop godkendt af Kommunalbestyrelsen. Lokalplanen giver mulighed for at opføre boligbebyggelse i form af rækkehuse, dobbelthuse og parcelhuse. Afhængig af typen af boliger, vil der kunne bygges cirka 110 boliger på området.

3. etape af Horsbækken i Aabybro ser også snart dagens lys. Jammerbugt Kommune har tidligere udstykket byggegrunde i området ad to omgange, og disse grunde har været meget eftertragtede.

Kommunalbestyrelsen ønsker at fremrykke udvikling af 3. etape ved Horsbækken – dels for at imødekomme behovet for byggegrunde, og dels for at fremrykke investeringer, der kan komme det lokale erhvervsliv til gode.

For at spare tid i forhold til den normale sagsbehandlingstid af lokalplaner, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at Teknik- og Miljøudvalget kan udsende forslag til lokalplan for Horsbækken 3. etape og sende forslaget i offentlig høring. Med politiske behandlinger, høringer og klagefrister vil en samlet behandlingstid normalt være ca. seks måneder, med Kommunalbestyrelsens beslutning om at delegere opgaven til Teknik- og Miljøudvalget, kan der spares en til tre måneder i processen.

Hvis alt forløber planmæssigt, forventer Jammerbugt Kommune at vedtage lokalplanen i september 2020.

Endelig fortsætter den private udstykning af grunde ved Solstrålen i Aabybro Nord med 2. etape. Lokalplanen skal sikre, at der kan opføres parcelhuse og rækkehuse i området. Området kommer til at bestå af tre delområder, hvor delområde I giver mulighed for 40-50 parcelhuse, delområde II udlægges til enten 20-45 rækkehuse og/eller 10-15 parcelhuse. Delområde III udlægges til fælles rekreativt område.

Rapportering: Lovpligtige tilsyn på plejecentre og hos leverandører af hjemmepleje i Jammerbugt kommune

En gang årligt skal kommuner aflægge et uanmeldt tilsynsbesøg hos deres leverandører af hjemmepleje og på plejecentrene. BDO har udført besøgene for Jammerbugt kommune på plejecentre og i hjemmeplejen for at se, om borgerne får de ydelser, som de er visiteret til.

I Jammerbugt Kommune er der seks kommunale hjemmeplejegrupper, tre kommunale plejecentre, fire private plejecentre og et friplejehjem. Alle steder og områder er blevet tilset for at vurdere, at borgerne bliver tilgodeset bedst muligt inden for det fastlagte serviceniveau, den faglige standard, og kommunens regler, instruktioner og værdier.

BDO har gennemført tilsynet for kommunen på baggrund af dokumentation fra kommunen, observationer og interviews med ledelse, medarbejdere og borgere.

Både plejecentre og hjemmeplejen lever op til servicestandarderne, i rapporten står der, at områder er meget velfungerende og arbejder struktureret og systematisk med opgaverne og udvikling.

”Det er med glæde, jeg kan konstatere, at vores plejehjem og hjemmeplejen får ros i tilsynsrapporten for 2019. Både medarbejdere og ledelsen arbejder med fokus på, at beboere på plejehjemmene og borgere, der modtager hjemmehjælp i egen bolig, oplever fleksibilitet og høj faglig kvalitet i vores ydelser, og det bekræfter rapporten os i, at vi lykkes med”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

I rapporten er konklusionen for plejehjemmene og hjemmeplejen, at personalet og ledelsen arbejder målrettet for et meningsfyldt hverdagsliv med høj faglig kvalitet i pleje og omsorg.

”Vi arbejder for, at vores personale er fagligt kompetente, så de kan imødekomme borgernes behov. Derfor ved jeg, at Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen løbende sørger for, at personalet er opkvalificeret og får den faglige sparring og tværfaglige videndeling, der er brug for”, fortæller Mogens Christen Gade.

Rapporten peger også på nogle anbefalinger for videre udvikling. Det drejer sig primært om mere struktur i forhold til dokumentation, mens der også peges på yderligere fokus i forhold til grundigere oplæring af afløsere, og en løbende forventningsafstemning mellem borgerne og plejerne.

”Forvaltningen tager udviklingspunkterne til sig som en del af det naturlige arbejde med at løfte kvaliteten i ældreplejen yderligere. I forhold til dokumentation, så er det vigtig, at vi får dokumenteret, at borgerne får den behandling, der er aftalt. Når vi yder pleje og omsorg sker det ofte på tværs af sektorer og forskellige medarbejdergrupper, og her vil en yderligere dokumentation også hjælpe os til at koordinere og understøtte de forskellige indsatser. Når det er sagt, så er der altid en balance i, hvor meget tid, medarbejderne skal bruge på dokumentation kontra den tid, de skal bruge på pleje og omsorg for de ældre”, forklarer Mogens Christen Gade.

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen vil arbejde med at organisere dokumentationsarbejdet på en måde, så det ikke går ud over kerneopgaven.

For kommentarer og yderligere informationer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 4191 2001Nyt fra Kommunalbestyrelsen – april 2020

Uncategorised Posted on 04 May, 2020 09:33

Penge til kommunens Haller

Årets Halpulje er blevet fordelt mellem de indkomne ønsker. I alt er godt 1 mio. kr. fordelt.

Jammerbugt Kommunes anlægsramme til haller er blevet fordelt på fem af kommunes haller. I årets budget var der afsat 1 mio. kr. til Halpuljen, og mindre restbeløb fra tidligere år betyder, at kommunen har haft 78.000 kr. ekstra at dele ud af.

”Vi kan imødekomme langt de fleste ønsker i år. Alle haller, som har søgt, får del i Halpuljen, nogle haller har dog ikke kunne få til alle ønsker, de har haft”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Beløbene er fordelt således:
Skovsgaard Multihus, Øland-Halvrimmen Idrætsklub, DGI-Huset i Aabybro, Trekroner Landsbycenter og Biersted Idrætsforening får tildelt midler.

Skovsgaard Multihus modtager 201.898 kr. til at udskifte gulvbelægning i bade- og omklædningsrum, som er fra sidst i 1970’erne, hvor hallen blev bygget.

Øland-Halvrimmen Idrætsklub modtager 34.000 kr. til at efterisolering af fritidshuset, som er bygget sammen med hallen. Fritidshuset indeholder omklædningsrum og lokaler til motionscentret.

DGI-huset Aabybro modtager 608.620 kr. til renovering af toiletter i kælderen, der er mere end 35 år gamle, og 88.000 kr. til en energibesparende dug til varmtvandsbassinet.

Trekroner Landsbycenter modtager 21.427 kr. til at udskifte loftshængte lysarmaturer i omklædningsrum, gangarealer og cafeteria. Lysarmaturerne bliver udskiftet til LED-belysning for at reducere hallens elforbrug.

Biersted Idrætsforening får 67.000 kr. til nye fuger i hallen og klubhusets murværk og klubhus. Murerne mod øst og vest trænger til nye fuger, mens murerne mod syd og nord kun kræver delvist nye fuger.

Mere pædagogiske personale i vuggestuer og børnehaver

I første del af et nationalt normeringsløft i dagtilbuddene kan Jammerbugt Kommune forvente at modtage ca. 3,147 mio. kr. i 2020. Pengene kommer fra den pulje, som Regeringen og dens støttepartier har afsat til området.

Det bliver de kommunale daginstitutioner, som får del i pengene, og pengene bliver afsat til mere pædagogisk personale.

”Det er glædeligt, at vi kan øge antallet af personale i daginstitutionerne yderligere. Både tillidsvalgte blandt pædagogerne og pædagogmedhjælperne har været inde over processen. Vi er blevet enige om, at pengene udelukkende skal gå til personale, og ikke til relaterede udgifter som f.eks. kompetenceudvikling, IT eller husleje, som puljen ellers også giver mulighed for”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Tilskuddet vil blive fordelt procentvis ligeligt mellem kommunale vuggestuer og børnehaver. I praksis betyder det, at normeringen i Jammerbugt Kommune forbedres med ca. 4 % i de to typer af dagtilbud.

I forbindelse med det ekstra pædagogiske personale, kommer der ikke takstforhøjelse af forældrebetalingen.

Puljen i år på 500 mio. kr. er fordelt mellem kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn, offentliggjort af Danmarks Statistik. De kommende år frem til og med 2025 bliver der afsat yderligere midler fra staten til området.

Tilfredsstillende regnskabsresultat for 2019

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har overgivet kommunens regnskab for 2019 til revisionsgennemgang. Kommunens regnskab for 2019 viser et driftsoverskud på 90,5 mio. kr.

Serviceudgifterne i 2019 var på 1.706 mio. kr., de holdt sig 3,4 mio. kr. under den vedtagne ramme. Anlægsudgifterne (brutto) var på 80,7 mio. kr. i 2019, og dermed 0,2 mio. kr. under den vedtaget bruttoanlægsramme på 80,9 mio. kr.

Trods udfordringer undervejs i regnskabsåret 2019, hvor kommunen måtte trække i den økonomiske nødbremse, kan Jammerbugt Kommune endnu engang præsentere et fuldt tilfredsstillende regnskabsår.

”Det ser rigtig fornuftigt ud. Driftsoverskuddet på 90,5 mio. kr. er mere, end vi regnede med i det oprindelige og det korrigerede budget. Det skaber rum for investeringer og udvikling i kommunen”, siger kommunens borgmester, Mogens Christen Gade.

Lavere driftsudgifter end budgetteret
De samlede driftsudgifter i regnskabet udgør 2.391,5 mio. kr. Det er 6,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, som lød på 2.398,3 mio. kr., og 5,6 mio. kr. under det oprindelige budget.

Samtidig er de realiserede indtægter 11,6 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Nogle af de væsentlige forklaringer er indtægter fra overgangstilskud fra aldersbestemt udgiftsbehov, som er på 10,0 mio. kr.

I 2019 havde Jammerbugt Kommune et kassetræk på 44,4 mio. kr. i 2019, mens den gennemsnitlige likviditet var på 199,2 mio. kr. ved udgangen af sidste år.

Lokalplan godkendt for helikopterbase ved Vester Hjermitslev

Lokalplanen for det 3 ha store område ved Vester Hjermitslev, hvor den kommende helikopterbase skal ligge, er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune.

Dermed er basen for Danmarks fjerde akutlægehelikopter et skridt videre.

Frem mod den endelige vedtagelse af lokalplanen har kommunen været i tæt dialog med borgerne i lokalområdet. Der har blandt andet været afholdt borgermøde i februar i forbindelse med den offentlige høring for lokalplanen, ligesom der er lavet en prøveflyvning, så borgerne kunne få en fornemmelse af støjniveauet, når helikopteren flyver til og fra helikopterbasen.

Selve basen kommer til at ligge på et område, der er ca. 1,5 ha. Dertil kommer arealer til vejforsyning af baseområdet. Vejadgangen kommer til at ske fra Ingstrupvej, lige umiddelbart nord for Vester Hjermitslev Kirke. 

Helikopterbasen kommer til at bestå af en helikopterlandingsplads (heliport), en sikkerhedszone, en standplads, en meget kort air transitrute og bygninger.

”Det er glædeligt, at vi nu er et skridt nærmere akutlægehelikopteren i Nordjylland. Undervejs har der været en god dialog med borgerne i området, og i lokalsamfundet er der stor forståelse for, og stor interesse i, at basen kommer til at ligge i Vester Hjermitslev. Der er fundet en placering, som imødekommer de bedste flyveretninger, og som tager højde for de nærmeste naboer”, forklarer Mogens Christen Gade.

Det forventes, at der kommer til at foregå omkring 1500 starter og 1500 landinger om året. Heliporten kan beflyves 24 timer i døgnet, hvor landingerne forventes at blive fordelt med 63% om dagen – mellem kl. 07-19, 19% om aftenen – mellem kl. 19-22, og de sidste 18% om natten – mellem kl. 22-07. 

For yderligere information, kontakt
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 4191 2001Turisme er også vigtigt for Nordjylland

Uncategorised Posted on 20 Apr, 2020 08:51

Mange virksomheder og forretninger er pressede i Danmark, i Nordjylland og dermed også i Jammerbugt Kommune. Vigtigt er det derfor, at hjulene holdes i gang – i så høj grad som overhovedet muligt – Det er lettere at Kick-starte et tog der ruller – om ikke for fuld damp, så ruller – fremfor at skulle sætte gang i et tog der er udrangeret.

Det gælder også for Turismetoget – som jo i Danmark og ikke mindst i Nordjylland i 2019 havde en markant – ja historisk – fremgang i antal overnatninger – ikke mindst for Kystturismen.

Det er denne vækst, som har så stor betydning for Nordjylland der er på spil – for det er ikke kun sommerhusudlejerne, hotellerne, feriecentrene og campingpladserne der kommer til at mangle omsætning. Nej det er også afledte erhverv som murere, tømrere, smede, tømmerhandlen, den lokale købmand, tøjforretningen, galleriet, ishytten, restauranten og oplevelsesbranchen generelt.

Feriegæsterne bruger nemlig typisk 36% af deres forbrug på overnatning – mens 64 % går til lokale og Nordjyske erhvervsdrivende i det hele taget.

Og når vi bor i et område hvor kystturismen har så afgørende betydning for samfundsøkonomien, som beskrevet – så må det være på sin plads, at nogle af de mange milliarder kroner der generelt bruges for at holde beskæftigelsen oppe og understøtte virksomheder i deres kamp for overlevelse også bruges målrettet på turismen – og ikke mindst på kystturismen, som jo traditionelt holder gang i meget andet.

Kystsamfundene rammes hårdt lige nu – og det med fare for fatale følger på langt sigt – Turismen har været med til at holde lys i vinduerne herude hvor der er langt mellem husene – og det skal den også være i morgen – derfor en opfordring til folketing og regering om at målrette nogle af de mange bevilgede midler – netop til kystturismen – for hvis pengene skal komme hele Danmark til gode, ja, så er her en god mulighed for at sikre det.

Der er mange initiativer der kan sikre, at turismetoget holdes i gang – og de er præsenteret for landspolitikerne – så de skal blot handle på dem – et middel, som jeg synes ligger på den flade er, at der via offentlige midler sikres en god solid markedsføring for at holde ferie hjemme i dejlige Danmark – national markedsføring – samtidigt med en solid indsprøjtning til markedsføring i vores nærområder når grænserne igen åbnes.

Hvis nogen skulle tro, at jeg har glemt de øvrige erhverv i Nordjylland og deres udfordringer – så er det ikke tilfældet – som formand for Erhvervshus Nordjylland og borgmester i Jammerbugt Kommune følger jeg meget nøje alle de indsatser der sættes ind for at hjælpe de mange pressede virksomheder og forretninger i det Nordjyske. Det er en hård kamp, som vi må gøre alt for at vinde – så hjulene holdes i gang.Daginstitutioner og skoler er klar til at tage imod børnene

Uncategorised Posted on 15 Apr, 2020 17:16

Når børnene igen skal i skole og daginstitution, har Jammerbugt Kommune hentet 40 ekstra medarbejdere ind fra andre fagområder i kommunen. De skal hjælpe med undervisning, faglige aktiviteter og omsorg. Sideløbende med, at der er fundet ekstra hænder, har der været travlt med at sørge for al praktik er i orden, så børn, forældre og medarbejdere kan være trygge ved at starte op igen.

Da retningslinjerne for, hvordan skoler og daginstitutionerne skal genåbne, var læst, gik en lang række medarbejdere i Jammerbugt Kommune i gang med at løse en masse praktiske opgaver. Ved fælles hjælp og en massiv indsats er skoler og dagtilbud nu klar til at tage imod børnene.

”Medarbejdere, der normalt ikke har meget kontakt med hinanden, samarbejder nu ihærdigt, så vi er klar til åbningen af vores skoler, vuggestuer, dagplejere og børnehaver. På tværs af forvaltningerne og ved en helt unik korpsånd er det lykkedes at blive klar, og jeg kan se og høre, at alle er villige og parate til at give en hånd med, hvor det er nødvendigt”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

De 40 ekstra medarbejdere er nødvendige for at kunne dele børnene op i mindre hold i både skoler og daginstitutioner. Medarbejderne kommer fra kommunens familiecenter, Ungdomsskole, Naturskole, SSP og PPR. Så det er medarbejdere, som har en faglig baggrund, der i en vis grad matcher skoler, børnehaver og dagplejere.

Kommunen også haft travlt med at bestille ekstra toiletter og håndvaske, så det praktiske omkring hygiejnen er på plads. Der er arrangeret ekstra rengøring, og lavet og opsat skilte på institutionerne med budskaber om at holde afstand og andre adfærdsmæssige henstillinger. Endelig har kommunen oprettet en telefonisk hotline, hvor private og kommunale dagtilbud og skoler kan ringe med sundhedsfaglige og pædagogiske spørgsmål.

”Vi har arbejdet intenst på at blive klar til at åbne skoler og institutioner igen efter påske. Vi åbner de forskellige typer af institutioner gradvist hen over ugen, så vi kan tage imod børnene på en tryg og sikker måde. Det bliver en anden hverdag for børnene i skolerne, børnehaverne, vuggestuerne og hos dagplejerne, men de kommer samtidig tilbage til deres vante omgivelser. Her vil de møde kendte voksne i skolerne og daginstitutionerne, og på grund af sundhedsmæssige hensyn vil de også møde nye ansigter. Alle – nye som kendte ansigter – er klar til, at der igen kommer børn”, fortæller Helle Nørgaard Pedersen, der er konstitueret Skole- og Dagtilbudschef. 

Specialklasser, børnehaver, dagplejere og vuggestuer åbner onsdag 15. april, 0.-3. klasse møder igen torsdag 16. april, mens 4.-5. klasser møder fredag 17. april.

Der er brug for flere pædagoger og lærere
Ud over de 40 medarbejdere, som allerede er omskolet til at kunne tage imod børnene i løbet af ugen, så er kommunen i gang med at finde yderligere medarbejdere, der kan varetage opgaverne i skolerne og dagtilbuddene.

”Vi arbejder på at omplacere lærere og pædagoger fra vores sprogskole og uddannelsesvejledning. Lige nu har vi mulighed for at hente støtte her, da deres opgaver er begrænsede i disse særlige tider. Så det giver god mening, at de hjælper til på skolerne og i dagtilbuddene”, fortæller Helle Nørgaard Pedersen.

Jammerbugt Kommune har 37 kommunale dagtilbud og skoler og 79 dagplejere. For at sikre nok personale til at varetage området under genåbningen, har kommunen også oprettet to jobbanker. 

Der er oprettet en jobbank til pædagoger, pædagogiske assistenter, og andre med erfaring fra dagtilbudsområdet med børn i alderen 0-6 år. Og en jobbank or lærere, og andre med erfaring fra skoleområdet med børn i alderen 5-12 år.

Så alle, som kan tænke sig at give en hånd med i kampen mod corona på skole- og dagtilbudsområdet, kan tilmelde sig.

Jobbank for dagtilbudsområdet.

Jobbank for skoleområdet

For yderligere information eller kommentarer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 4191 2001
Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef Helle Nørgaard Pedersen tlf.: 2263 2521Nyt fra kommunalbestyrelsen – marts 2020

Uncategorised Posted on 04 Apr, 2020 10:23

Syv mio. kr. til bedre infrastruktur i Aabybro

Aabybro er populær blandt tilflyttere, og byen har gennem de seneste år oplevet et støt stigende indbyggertal. Det øger presset på byens infrastruktur. Både biltrafikken, lastbil- og bustrafikken er i vækst, samtidig med at der er flere cyklister på vejene. Det tog Kommunalbestyrelsen højde for i budgettet for 2020. De afsatte nemlig syv mio. kr. til at forbedre infrastrukturen i Aabybro, og det er de midler, som er frigivet på Kommunalbestyrelsesmødet i marts.

”Det er positivt, at Aabybro er et trækplaster for tilflytning. Og som en konsekvens af udviklingen i byens indbyggertal, er vi er nødt til at udbygge infrastrukturen”, siger borgmester Mogens Chr. Gade, og fortsætter: ”Det er vigtigt, at den øgede trafik kan afvikles på en sikker og smidig måde, og at der samtidig er gode og sikre forhold for de bløde trafikanter. Det glæder mig, at vi med frigivelsen af de syv mio. kr., som vi afsatte i budget 2020, tager endnu et stort skridt for at understøtte udviklingen i Aabybro”.

De syv mio. kr. skal blandt andet bruges til:

  • En rundkørsel ved Ø. Hovensvej, Kattedamsvej og Knøsgårdsvej
  • At udvide Ø. Hovensvej og Thomasmindevej udvidet til 6,5 meters bredde med kantsten
  • Et to meter bredt fortov med vejbelysning fra Kattedamsvej til Skovparkens indkørsel over for Aabyskovens P-plads
  • At anlægge fortov langs Knøsgårdsvej til Porsevej og til Kattedamsvej
  • At anlægge ekstra parkeringspladser ved Østergade og ved Lægehuset Postvænget

Feriehotel Tranum Klit skal omdannes til ejerlejligheder

For at hjælpe Feriehotel Tranum Klit til en mere bæredygtig økonomi og tilpasse hotellets faciliteter til efterspørgslen, har Jammerbugt Kommune netop vedtaget forslag til en ny lokalplan for området. Den giver mulighed for at lave ejerlejligheder i hotellet. Tidligere er lignende tiltag foretaget for hoteller i Blokhus og Grønhøj Strand med stor succes.

Med den ændrede lokalplan får hotellejlighederne status af helårsboliger. Helårsboliger giver nogle andre muligheder i forhold til finansiering af bl.a. renoveringer, og de forbedringer, som en renovering af hotellet medfører, vil være med til at udvikle og forbedre nærområdet.

Forslaget til den nye lokalplan skal nu i otte ugers høring, og forventes at blive vedtaget endelig i slutningen af august, når Kommunalbestyrelsen mødes efter sommerferien. 

”Jammerbugt Kommune er en stor turistdestination, og derfor er det vigtigt, at vi tilpasser udbuddet til efterspørgslen. Fra tidligere lokalplansændringer, kan vi se, at det er stor interesse i at købe ejerlejligheder i kystnære områder, og derfor giver det god mening også at gøre det i Tranum, så vi kan imødekomme det ønske”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.  

Selv om hotellejlighederne i fremtiden vil være helårsboliger, vil der fortsat være mulighed for udlejning af lejlighederne.

Forslag til lokalplan for området ved Solstrålen i Aabybro skal i høring

Aabybro er fortsat et attraktivt område for mange at bosætte sig i. Med forslag til lokalplanen for området ved Solstrålen, giver kommunalbestyrelsen mulighed for at opføre flere boliger.

Forslaget til den nye lokalplan er 2. etape i den samlede visionsplan for Solstrålen. Første etape blev vedtaget i efteråret 2018.  

Lokalplanen skal nu i høring i otte uger, og vil tidligst blive endeligt godkendt ved kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af august 2020.

Med den nye lokalplan bliver der mulighed for at opføre en række parcelhuse og rækkehuse. Den er opdelt i tre delområder, hvor første delområde giver mulighed for 40-50 parcelhuse, delområde II giver mulighed for 20-45 rækkehuse eller 10-15 parcelhuse. Delområde tre omfatter ikke boliger, men er et fælles rekreativt område.  

Den nye udstykning kommer til at få adgang fra den nye vej Solstrålen, som går gennem den eksisterende etape ét af visionsplanen, og som på sigt forlænges ved etape tre, hvor den forbindes til Østre Hovensvej.

Ingen prisstigning på parcelhusgrunde og erhvervsarealer

Kommunalbestyrelsen har netop fastsat minimumssalgspriser for 2020 for kommunens arealer til bolig- og erhvervsformål.

Priserne fastholdes på 2019-niveau. For priserne på arealer til erhverv vil det sige 40 kr./m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag. Dog er prisen i Teknologiparken i Aabybro 125 kr./m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Priserne på parcelhusgrunde spænder fra 130 kr./m2 (inkl. kloaktilslutning) for grunde på Halkærvej i Moseby til 600 kr./m2 (inkl. el- og kloaktilslutning) for grunde på Horsbækken i Aabybro.

Som udgangspunkt skal kommunen sælge sine byggegrunde til den højeste mulige pris og som minimum til markedsprisen. I praksis opnår kommunen kun sjældent salgspriser, der er højere, end priserne vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Bortset fra når der sælges grunde fra udstykkede byggemodninger i Aabybro.

I 2019 og frem til og med februar 2020 er der solgt én parcelhusgrund i Brovst, seks i Fjerritslev, seks i Pandrup, én i Ingstrup, to i Nørhalne og 12 parcelhusgrunde i Aabybro.

I Jammerbugt Kommune er der kommunale byggegrunde til salg i Arentsminde, Brovst, Halvrimmen, Skovsgaard, Fjerritslev, Moseby, Saltum, Kaas, Vester Hjermitslev, Pandrup, Birkelse, Gjøl og Aabybro.

Jammerbugt Kommune har desuden et antal grunde til salg til det højest antagelige bud. Det er grunde, som kommunen har opkøbt, og hvor bygningerne er nedrevet som en del af kommunens kondemneringsprojekt efter Statens Indsatspulje. Disse grunde ligger i Vester Hjermitslev, Saltum, Sdr. Saltum, Pandrup, Bratbjerg, Arentsminde, Halvrimmen, Ø. Svenstrup, Sønder Økse, Lerup, Manstrup, Haverslev, Klim, Vust, Vester Torup og Thorup holme.

Alle ledige byggegrunde til boliger udbydes på kommunens hjemmeside.

Tilfredshed med foreløbigt regnskabsresultat

Der tegner sig et tilfredsstillende foreløbigt regnskabsresultat for 2019 i Jammerbugt Kommune.

”Det ser rigtig fornuftigt ud med et driftsoverskud på 90,5 mio. kr. Det er 28,1 mio. kr. mere, end vi regnede med i det oprindelige budget, og 8,5 mio.kr. mere end i det korrigerede budget”, siger kommunens borgmester, Mogens Chr. Gade.

Det foreløbige regnskab for 2019 viser blandt andet også, at det lykkedes at overholde den meget omtalte serviceramme på 1.709,9 mio. kr. Servicerammen er det økonomiske loft, som kommunerne og regeringen har aftalt forud for årets budget, og en overskridelse af servicerammen kan ende med en bøde.

Få måneder inde i 2019 viste en budgetopfølgning ellers, at kommunen var udfordret på at holde sig inden servicerammen. Kommunen iværksatte i den forbindelse en række tiltag og besparelser.

”Det viste sig at være rettidig omhu at trække i den økonomiske nødbremse”, siger Mogens Chr. Gade: ”Vi nåede at få bragt Jammerbugt Kommune tilbage på sporet inden årets udgang, og undgik på den måde en mulig bøde på helt op imod 20 mio. kr.”

Det endelige regnskab for 2019 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april.

For mere information, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 41912001Pressemeddelelse – Nordjylland i top: Hver fjerde unge vælger en erhvervsuddannelse

Uncategorised Posted on 29 Mar, 2020 11:38

Nye tal fra undervisningsministeriet viser, at Nordjylland er den eneste af de fem regioner, som lever op til Danmarks 2020-målsætning, om at mindst 25 procent skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Se hele pressemeddelelsen her:Fremrykning af anlægsarbejder i Jammerbugt Kommune

Uncategorised Posted on 25 Mar, 2020 16:14

Jammerbugt Kommune fremrykker investeringer på anlægsarbejder

Flere anlægsarbejder for 2020 bliver nu fremrykket i Jammerbugt Kommune. Kommunen igangsætter dermed flere opgaver for at hjælpe de erhvervsdrivende økonomisk.

Indkøb af vinduer og døre, som oprindeligt var planlagt til montering senere på året, er nu bestilt hos leverandøren, så arbejdet kan ske snarest muligt.

Kommunen har også fremrykket udbudsmaterialet til renovering af Biersted Skole og Trekroner skole. De to projekter har projektsummer på henholdsvis 3 mio. kr. og 1,1 mio. kr. Jammerbugt Kommune forventer dermed, at de to projekter kan  udbydes i april 2020.

Desuden har kommunen valgt at fremrykke flere mindre opgaver, blandt andet på Rådhuset i Aabybro og i de tre Administrationsbygninger i Brovst, Fjerritslev og Pandrup og i DGI-huset i Aabybro.

Når vejret bliver en smule lunere, vil kommunen også sætte gang i flere murer- og malerprojekter.   

Fremrykning af betaling til leverandører

For at hjælpe virksomheder, der er ramt af nedgang i forbindelse med Corona-udbruddet, har Jammerbugt Kommune også fremrykket betalinger af varer og tjenesteydelser. 

Leverandører til kommunen, der har sendt fakturaer med betalingsdato længere ud i fremtiden, kan få dem fremrykket. Ønsker de det, kan de sende en mail til oekonomi@jammerbugt.dk.

I mailen skal virksomhedens navn, virksomhedens CVR.nr. og fakturanummer fremgå.

Eventuelle spørgsmål kan virksomhederne rette til afdelingsleder Jammerbugt Kommune, Flemming Pedersen på tlf. 72577801 eller på mail flp@jammerbugt.dk

Hjælp og vejledning til virksomheder i Jammerbugt Kommune
I Jammerbugt Kommune holder Vækst Jammerbugt sig løbende orienteret om udvikling af konsekvenserne af coronavirus for virksomheder, og ajour i forhold til de vejledninger og den hjælp virksomheder kan få. Virksomheder og erhvervsdrivende er velkomne til at kontakte Vækst Jammerbugts konsulenter på 7257 8980 eller på mail: vaekst@jammerbugt.dk for hjælp og sparring. Desuden opfordrer kommunen virksomheder og erhvervsdrivende til at:

  • holde sig ajour på Erhvervsstyrelsens officielle virksomhedssite www.virksomhedsguiden.dk  omkring hvorledes virksomheder skal forholde sig under corona-situationen. Der er en ligeså tilkoblet en telefonisk hotline til virksomheder: 72200034.
  • Benytte sig af Erhvervshus Nordjyllands team af rådgivere. De har lavet et særligt corona-team /coronaberedskab: https://ehnj.dk/corona-beredskab.
  • Tjekke Vækst Jammerbugts hjemmeside – siden opdateres løbende – https://vaekst.jammerbugt.dk/.

Genbrugspladserne i Brovst, Pandrup og Fjerritslev er åbne for erhverv 

På hverdage indtil kl. 11 kan erhverv benytte genbrugspladserne i Brovst, Pandrup og Fjerritslev.

Genbrugspladserne i Pandrup og Fjerritslev har adgang for erhverv fra kl. 6 om morgenen. I Brovst kan erhverv komme ind på genbrugspladserne fra klokken 7 om morgenen. For at benytte genbrugspladserne skal virksomheder være tilmeldt genbrugspladsordningen – det kan ske på virk.dk.  Læs mere om ordningen på jammerbugt.dk – under ”Genbrugspladser”.

Pladserne er overvågede, men ubemandede i dette tidsrum.

For yderligere information og kommentarer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade 41912001Borgernære opgaver i en særlig situation – og en opfordring til at melde sig i den kommunale jobbank

Uncategorised Posted on 20 Mar, 2020 18:27

Hjulene kører fortsat i Jammerbugt Kommune, og arbejdet med at samle ekstra hænder på sundhedsområdet i en Corona Jobbank er i fuld gang

Hjulene kører fortsat i Jammerbugt Kommune
Selv om mange medarbejdere i Jammerbugt Kommune ikke møder fysisk ind på deres vante arbejdsplads, så arbejder de fortsat med at servicere borgere og virksomheder – det sker bare i høj grad hjemmefra.

”I kommunen løfter vi de borgernære opgaver. Så selv om vi står i en usædvanlig situation, så arbejder vores medarbejdere fortsat med at holde hjulene i gang i forhold til sundhed, ældrepleje, undervisning, natur og miljø, rengøring, borgerbetjening og meget andet. Det er klart, at nogle områder er droslet ned, men der er til gengæld ekstra travlt på andre områder med at tilpasse os de mange forbehold, anbefalinger og bekendtgørelser, som vi skal justere vores drift efter”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Kommunens kriseberedskab arbejder også intenst med at koordinere opgaveløsningen i forhold til den daglige drift og sikre sig koordination i forhold til både KL, Regionen og øvrige myndigheder.

”Jeg har stor ros til vores medarbejdere i administrationen og medarbejderne i marken med at få overblik over de mange tiltag, der hver dag kommer fra forskellige myndigheder, og som vi skal virkeliggøre i driften. Jeg kan se, at samarbejdet fungerer godt med at få al den information ud til de medarbejdere i f.eks. ældreplejen, der står med opgaven i det daglige. Det er også tydeligt for mig, at vi har en helt særlig ånd på tværs af vores forvaltningsområder. Hvert område er meget opmærksom på at byde ind med ressourcer, som kan understøtte andre områder, end deres eget”, understreger Mogens Christen Gade.

Ekstra hænder samles i en Corona Jobbank i Jammerbugt Kommune
Jammerbugt Kommune forventer at få brug for ekstra hænder til kommunens social- og sundhedsområde i forhold til den aktuelle situation med coronavirus. Derfor indsamler Jammerbugt Kommune allerede nu tilmeldinger inden for sundhedsområdet i kommunens jobbank.

”Vi står over for en ukendt situation i forhold til, hvor meget sundhedspersonale, vi kommer til at have brug for i de kommende uger. Derfor opfordrer jeg alle studerende eller uddannede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialpædagoger og andre med relevant uddannelse til at melde sig i Jammerbugt Kommunes jobbank”, lyder det fra Borgmester Mogens Christen Gade.

Kommunen beder også borgere, inden for sundhedsområdet, som er gået på pension, eller som på anden måde har været væk fra deres fag i en periode, om at melde sig til Jammerbugt Kommunes Jobbank.

Tilmelding foregår på dette link til jobbanken.

Jammerbugt Kommune kontakter de enkelte tilmeldte, når vi får brug for hjælp. Alle får løn efter gældende overenskomst.

Lokalbusser og Flextrafik
Lokalruterne i Jammerbugt er fra fredag 20. marts indstillet. Buslinje 12 kører dog i et vist omfang.Jammerbugt Kommune anbefaler borgerne at følge den kollektive trafik på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside.

De åbne kørselsordninger Flextur, Plustur og Flexhandicap fortsætter kørslen med visse justeringer. Flextur kan bestilles på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside.  

Nødpasning af børn
Antallet af børn, der har brug for nødpasning i kommunen, er nu nede på 41 børn. Dialogen og samarbejdet mellem forældrene og institutionerne rundt om i kommunen fungerer godt. Oplevelsen er, forældre holder børnene hjemme i det omfang, det er muligt.

Information samlet ét sted
Jammerbugt Kommune har samlet generelle informationer om, hvordan Jammerbugt Kommune håndterer driften af de områder, som vi må og skal opretholde. Den er på: https://www.jammerbugt.dk/kommunen/coronavirus/hvad-betyder-det-for-dig/.

Siden opdateres løbende. Ved tvivlsspørgsmål kan kommunens hovednummer tlf.: 7257 7777 kontaktes. 

Ved yderligere information, kontakt
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 41912001« PreviousNext »